ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 8 - 18.01.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר "אגרות הרמ"ז". ליוורנו תק"מ. מהדורה יחידה. נדיר.

ספר "אגרות הרמ"ז" עניני קבלה הלכות והנהגות בכמה ענינים, 'אלף אלפין' בקשה מאלף מלים המתחילות באות א' עם באור, מאת הרב המקובל רבי משה זכות. ליוורנו תק"מ. 52 דף. מהדורה יחידה (פרידברג 441). הגאון המקובל הרב משה זכות, מחבר ספר שורשי השמות על שמות הקודש, קול הרמ"ז על המשניות ועוד, החיד"א בספרו שם הגדולים כותב עליו "וחכמתו וקדושתו מודעת זאת בכל הארץ", מתלמידיו ר' בנימין הכהן (הרב"ך), ר' אברהם רוויגו ועוד. כריכה חדשה, פגם בשער ופגעי עש במספר דפים ללא פגיעה בטקסט.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 027

ספר "בית הלוי", מאת הרב ישעיה הלוי הורביץ נכד השל"ה, ויניציאה תכ"ו - 1666

ספר "בית הלוי", ח"י אופנים בכללי מיגו, עם חדושים על השלחן ערוך חשן משפט (סימן ס"ט – קמ"ט) ובהם שו"ת אחדות, מאת הרב ישעיה הלוי הורביץ, נכד השל"ה הקדוש, 120, 4, דף. בשער חתימת בעלות של הגביר הרב "רפאל יצחק אמאדו ס"ט", אביו של הרב יהודה יהושע אמאדו מחבר ספר אהלי יהודה שאלוניקי תקפ"א. כריכת בד חדשה, פגעי עש רבים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 028

לוט 2 ספרים שנדפסו בשנחאי, מספרייתו של האדמו"ר מלובלין הרב אברהם איגר

1. ספר "דברי אמת" על התורה, בהוצאת ישיבת חכמי לובלין שנחאי תש"ז. בדף שלפני השער חותמת בעלות של האדמו"ר מלובלין הרב אברהם איגר בנו של הרב שלמה איגר, שכיהן תקופה כראש ישיבת חכמי לובלין אחר פטירת הרב מאיר שפירא מלובלין. 2. ספר "אור המאיר" ספר בראשית, בהוצאת ישיבת חכמי לובלין שנחאי תש"ו. בדף שלפני השער חתימת ידו וחותמת. האדמו"ר מלובלין רבי אברהם איגר: תרע"ד - תשס"ג, תלמיד חכם וגאון מופלג. למד בישיבת "חכמי לובלין", במלחמת העולם השניה גלה עם משפחת אדמו"רי אמשינוב לוילנא, ליפן ולשנחאי, לאחר השואה עלה לארץ ישראל בשנת תש"ט. בעצת גדולי האדמורי"ם (האדמו"ר רבי אהרן מבעלז והריי"צ מליובאוויטש) וגדולי הדור (החזון איש והרב מטשיבין), עלה למלא מקום אבותיו כאדמו"ר מלובלין בעיר בני ברק. עסק בתורה בהתמדה רבה, תפילותיו היו במסירות נפש, וכיתת את רגליו לעסוק בגמילות חסדים עם הכלל והפרט. חתנו הוא האדמו"ר מאמשינוב שליט"א בירושלים. סה"כ 2 ספרים, גודל שונה, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $250
פריט מס' : 029

ספר "עקב ענוה" אזמיר תרמ"א – מהדורה יחידה. נדיר

ספר "עקב ענוה" פירושים ודרשות על התורה נביאים ומגילות, עם דרשה להספד והכנסת ספר תורה. מאת הגאון הרב רחמים נסים יאודה די שיגורא מגדולי רבני איזמיר בנו של הרב הפרד"ס בעל ספר ההלכתי החשוב 'אות היא לעולם'. אזמיר תרמ"א. (2) ק"מ דף. גודל 30 ס"מ. מספרי איזמיר החשובים והנדירים. מצב כללי טוב, כריכה מקורית מנותקת. דף יבש. פגם בדף אחרון עם חסרון טקסט במספר מילים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 030

ספר "מגן גבורים" הגאון ר' אליעזר די אבילא - אחיין ה'אור החיים' הקדוש, ליוורנו תקמ"א מהדורה יחידה, חתימות רבני טריפולי. ספר נדיר מאוד

ספר "מגן גיבורים" שיטה ארוכה ועמוקה על מסכת בבא מציעא והוריות. מאת הגאון הגדול הרב אליעזר די אבילא (אד"א). ליוורנו תקמ"א, מהדורה יחידה. ספר נדיר מאוד. בתחלת הספר הסכמות רבות מאת רבני ליוורנו, אנקונה, טיטואן, והסכמת הגאון החיד"א ור' חיים טולידאנו. המחבר בן אחותו של ה'אור החיים' הקדוש, נולד בסאלי בשנת תע"ד ונפטר בשנת תקכ"א בהיותו בן מ"ז שנים בלבד, בגיל 15 כבר חיבר את ספרו 'מלחמת מצוה' המלא חידושים ופלפולים בהלכה, החיד"א בהסכמתו לספר זה בלשונו הייחודית מאריך בלשונות מופלגים בשבחיו וגדולתו של המחבר עוד מילדותו (כידוע החיד"א נתן הסכמות רק לספרים בודדים, ומיעט בשבחים מיותרים), וכן כותב בספרו שם הגדולים "מפי מגידי אמת שמעתי מהפלגת עיונו בעומק וחורפא בקלות הפלא ופלא ולרוב עיונו היה כותב ואחר כך חוזר ומוחק וכיוצא... ומתלמידיו שמעתי מגודל שקידתו לא נתן שינה לעיניו כמעט". בשער הספר חתימה בכתב ידו של הגאון ר' חיים דוד כליפי, מפוסקי ההלכה בטריפולי, חיבר ספר 'מערכת כללים' 'אורח לחיים'. ישנם גם חותמות בעלות של המקובל הרב חי מימון, מרבני טריפולי, חיבר ביאור על הזוהר "הילולא רבא" ועוד. מצב טוב, פגעי עש בעיקר בשוליים לעתים עם גלישה לטקסט. בחלק מהדפים קיפולים בקצות הדפים (אוזנים).
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 031

ספר "צמח דוד" שאלוניקי תקע"א. מהדורה יחידה, נדיר

ספר "צמח דוד" חלק ב' דרשות על ספר במדבר - דברים, ובסופו ענינים נפרדים וכללי התלמוד. מאת הגאון רבי יוסף דוד רבה של שאלוניקי מחבר הספר שאלות ותשובות 'בית דוד' ועוד. שאלוניקי תקע"א, מהדורה יחידה. מספרי שאלוניקי הנדירים. (1) קמ"א כ"ט דף. הגאון המחבר הרב יוסף דוד: ת"כ – תק"ב, החיד"א כותב בספרו שם הגדולים "רבי יוסף דוד אב"ד בק"ק שאלוניקי – הוא הקדוש, ושמענו מקדושתו והתבודדותו....". ובמקום אחר כותב עליו "גדול המורים מר ניהו הרב הגדול מהר"ר יוסף דוד ז"ל בספרו הבהיר 'בית דוד'". מתוך השאלות שנשאל מכל קצוי תבל בספרו 'בית דוד' אנו למדים על גודל פירסומו בעולם. מצב כללי טוב, פגעי עש במספר דפים בודדים. כריכה מקורית.
החל מ $150
פריט מס' : 032

ספר "מלל לאברהם" עם ספר "דברי משה". ליוורנו תר"ח – תר"ט, מהדורה ראשונה, כריכת עור חדשה ומפוארת.

ספר "מלל לאברהם" דרשות על התורה ספר בראשית עם דרשות למועדים וזמנים שונים, עם כמה הספדים לגדולי ארם צובה, מאת הגאון רבי אברהם סתהון מגדולי חכמי ארם צובה, ליוורנו תר"ח, מהדורה ראשונה. עם ספר "דברי משה" חידושים על התורה ספר בראשית, מאת בנו של המלל לאברהם הגאון הרב משה סתהון, ליוורנו תר"ט, מהדורה יחידה. קס"ז (1) מ' (1) דף. 29 ס"מ. 2 הספרים כרוכים יחד במצב מצוין – כחדש ממש. כריכת עור חדשה מרשימה ומפוארת.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $160
פריט מס' : 033

ספר "בית יעקב" הרב אברהם הכהן מלאסק. ליוורנו תקנ"ב, מהדורה יחידה

ספר "בית יעקב" 77 שאלות בפתרון חלום יוסף עם תשובות על פי הקבלה וגימטריאות, מאת הגאון החסיד הרב אברהם הכהן מלאסק, ליוורנו תקנ"ב, מהדורה יחידה. (6) נ' דף. בתחלת הספר הסכמות גדולי ישראל, מתוניס ומרוקו, הסכמת המהרי"ט אלגאזי, הסכמת הפרי מגדים ועוד. ספר חשוב ונדיר. ללא כריכה, פגמים וכתמים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 034

משניות עם הפירוש הנדיר "עץ חיים" סדר טהרות, ליוורנו תי"ד – מהדורה ראשונה

משניות סדר טהרות, עם פירוש "עץ חיים", מאת הרב יעקב חאגיז. גוף המשנה באמצע ובשני הצדדים הפירוש. ליוורנו תי"ד 1854. מהדורה ראשונה. נדיר מאוד. שס"ח דף. כרך שלם. מלבד פגם ב 2 דפים ראשונים, ודף אחרון, כולו במצב מצוין. גודל 15 ס"מ. הרב יעקב חאגיז, ראש ישיבת "בית יעקב פירירה" בירושלים מגיל 20 שנה, נולד בפאס שנת ש"פ, נפטר בקושטא בשנת תל"ד, הרב החיד"א כותב על תארים מופלגים כמו "מארי מתניתין", "מארי דאתרא בעה"ק ירושלים". "דבר ה' בפיהו אמת".
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 035

ספר "לחם שמים" חלק ראשון, להגאון יעב"ץ, וואנזיבעק תצ"ג. מהדורה ראשונה

ספר "לחם שמים" חלק ראשון, חידושים על ששה סדרי משנה זרעים – מועד. ובסופו קונטרס "בנין בית הבחירה" באורים על הרמב"ם פ"א מהלכות בית הבחירה. וואנזיבעק תצ"ג. (1) קכ"ב [צ"ל קכא] דף. 35 ס"מ. מאת הגאון רבי יעקב עמדין ב"ר צבי – היעב"ץ. ספריו של היעב"ץ חשובים ונדירים. רוב הספר במצב טוב, מספר דפים עם נקבי עש, כריכה ודפים ראשונים מנותקים, דפים כהים. חתימת בעלות בשער בכתב יד תונסאי.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 036

ספר "זכות אבות" פיסא תקע"ז – מהדורה יחידה, נדיר

ספר "זכות אבות", שאלות ותשובות בד' חלקי השלחן ערוך, מאת הרב אברהם קורייאט, עם דרשות מאביו הרב יהודה קורייאט, פיסא תקע"ז, מהדורה יחידה, ס"ו, י"ב דף. בשער הספר חתימה מסולסלת, הצב"י יצחק בר ג'ילון סלי"ט". עם רישום מתחתיו "בן לא"א מו"ר ועט"ר כמה"ר רשב"ג זלה"ה. [?] 30 ס"מ, מצב כללי טוב, פגעי עש במספר דפים. כריכה עתיקה.
החל מ $100
פריט מס' : 037

ספר "אלון בכות" פירוש איכה מהרב"ך, ויניציאה תע"ב, מהדורה ראשונה, נדיר מאוד

ספר "אלון בכות" ביאור ארוך על מגלת קינות [איכה], מאת המקובל הרב בנימין הכהן (הרב"ך), ויניציאה תע"ב. מהדורה ראשונה ונדירה. צ"ב דף, 20 ס"מ. הגאון המקובל הרב בנימין הכהן תלמידו בקבלה של הרב משה זכות (הרמ"ז) אב"ד ריגייו, מחבר ספר "גבול בנימין" דרשות בקבלה, הרב "החידא" כותב עליו בספרו שם הגדולים "והיה מפורסם בחסידות ויש לו תשובות בספר משאת משה ושמש צדקה, חתניו היו גדולי הדור מהר"ר ישעיה באסן ומהר"ר מנשה פאדובה והרב מהר"י אירגאז ישב עם מהרב"ך שבעה שבועות ללמוד ממנו חכמת הקבלה". מצב טוב, כתמים. כריכת קלף עתיקה (אולי מקורית).
הפריט נמכר ב $200 החל מ $150
פריט מס' : 038

לוט 3 ספרים, באורים על התלמוד ירושלמי – 2 מהדורות ראשונות. עם ספר "שדה יהושע" קושטא תכ"ב – נדיר מאוד

1. ספר "שדה יהושע" באור רחב היקף על התלמוד ירושלמי, סדר זרעים, מאת הגאון רבי יהושע בנבנשתי אחיו של בעל ה'כנסת הגדולה'. קושטא תכ"ב, מהדורה יחידה, נדיר מאוד. בדף ההקדמה תחריט המדפיס "הר סיני", קצ דף, חסר שער, רוב הספר במצב טוב, פגמים במספר דפים, פגעי עש, כתמים. 2. ספר "ניר" פירוש על תלמוד ירושלמי סדר זרעים, חלק ראשון, מאת הגאון הרב מאיר מארים אב"ד קאברין, ווארשא תרל"ה, מהדורה ראשונה, ע"ח דף. מצב כללי טוב, בדפים הראשונים בלאי וכתמים. כריכה בלויה ופגומה. 3.ספר "משבי"ח" על כל הש"ס תלמוד ירושלמי, מאת הגאון הרב משה שמעון זיוויטץ, ירושלים תרפ"ט, עם 3 מכתבי הסכמה מאת הגאון בעל ה'חפץ חיים' הכותב בין הדברים "כי בלעדי ספר המשבי"ח אי אפשר ללמוד ולהבין את הירושלמי". לשון יוצאת דופן של מרן ה'חפץ חיים' לספר זה. דפים ראשונים מנותקים עם קרעים ללא פגיעה בטקסט, השאר במצב טוב, כריכה מקורית מנותקת, דף יבש.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 039

ספר "עדות ביהוסף" קושטא תצ"ג – נדיר

ספר שאלות ותשובות "עדות ביהוסף" חלק שני, מאת הגאון הרב יוסף אלמושנינו אב"ד בילוגראדו. קושטא תצ"ג. מהדורה יחידה, נדיר מאוד. (2) קי"ח דף. חסר דף אחרון מהמפתחות. מצב כללי טוב, כתמים, ומעט פגעי עש.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 040

ספר "שעת הכושר" להמקובל הרב שלמה הכהן, שאלוניקי תקע"ט, מהדורה יחידה, חתימות רבנים. ספר נדיר מאוד

ספר "שעת הכושר" (ח"ב מספר מזל שעה). דרשות על התורה על דרך הפשט והדרש, מאת הגאון המקובל הרב שלמה ב"ר יהודה הכהן מחבר הספרים "שעת רצון" "יפה שעה" ועוד, ומגדולי מקובלי שאלוניקי. שאלוניקי תקע"ט, מהדורה יחידה, (1) קכ"ג דף. נדיר ביותר. ספריו התקבלו כספרי יסוד בחכמת הקבלה, רוב ספרי המחבר נדירים הם ומהם שאף בספריות גדולות לא נמצא זכרם וזו סיבה לרבוי הטעויות והחיסורים בתיאור ספריו בספרות הביבליוגרפיה. בדף הראשון של הספר הקדשה בכתב יד מאת נכד המחבר. בשער הספר חותמת בעלות של הרב יעקב שושנה. בדף מ"ט הגה בכתב יד וחתימה הצעיר נסים עלוש וסי' הענ"ן, רב ודיין בקאצטינא רבו של ר' יוסף גנאסיא חי בין תק"ן – תר"כ. פגעי עש, פגמים, כתמים, מצב טוב – בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 041

ספר "ראש יוסף" לר' יוסף אישקאפה אב"ד איזמיר. איזמיר תי"ט מהדורה יחידה – ספר יקר המציאות.

ספר "ראש יוסף" חלק ב' על הטור והבית יוסף הלכות חושן משפט, מאת הגאון הרב יוסף אישקאפה. איזמיר תי"ט מהדורה יחידה. כרך עבה, ר"יד דף. 28 ס"מ. עם סמל המדפיס בשער "על הר גבוה עלי לך". ספר "ראש יוסף" על הארבעה טורים והבית יוסף, החלק הראשון, על אורח חיים ראה אור באיזמיר בשנת תי"ח, וכולל את הלכות תעניות ומועדים, החלק השני שלפנינו על חושן משפט ראה אור באיזמיר בשנת תי"ט. הכרך הראשון של הספר היה החיבור הראשון שהודפס בדפוס העברי הראשון באיזמיר על ידי המדפיס אברהם בן ידידה גבאי. (יערי הדפוס העברי באיזמיר, ארשת, א מס' 1. 4). המחבר הגאון רבי יוסף אישקאפה, מגדולי איזמיר, היה רבם הראשון של יהודי שאלוניקי באיזמיר, כמו כן היה רבו המובהק של שבתי צבי שר"י, הרב יעקב ששפורטש כותב בספרו ציצת נובל צבי שרבו זה אחר ראותו מעשיו של שבתי צבי הפקיר את דמו והכריז כל הקודם בו זכה לפי שעתיד להחטיא את הרבים ולעשות אמונה חדשה, דבריו של הרב החכם עדיף מנביא התקיימו במלואם. (משיחי השקר ומתנגדיהם עמ' 134, 136). בין דפי הספר מספר חותמות בעלות של הגאון רבי דוד הכהן סקלי מרבני ווהארן במרוקו מחבר ספר "קרית חנה דוד" ב' חלקים. ספר נדיר ויקר המציאות. דפים עבים במיוחד, רובו המוחלט של הספר במצב מצוין מלבד כמה נקבי עש בדפים ראשונים ואחרונים.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 042

"בית הבחירה" למאירי, מהדורה ראשונה, ליוורנו תקנ"ה.

ספר "בית הבחירה" לרבינו המאירי על מסכתות נדרים סוטה ונזיר עם חדושים על מסכת שבועות להרב הנמוקי יוסף ז"ל, הובא לבית הדפוס על ידי שד"ר ירושלים הראשון לציון הגאון הרב מרדכי הלוי, עם הקדמה ממנו. ליוורנו תקנ"ה, בדפוס אליעזר סעדון, מהדורה ראשונה, עם רשיונות והקדמות באיטלקית. (1) 8, קכ"ט דף. הרב מרדכי הלוי המכונה "המלי"ץ". הדפיס במשך שנות שליחותו מספר ספרי קדמונים מכתבי יד כדוגמת ספר "אשי ה'" מהרמב"ן על נדרים. וכן ריטב"א על נדרים ועוד. דפים בהירים עבים במיוחד, פגעי עש בעיקר בדפים הראשונים רובם בשוליים. מצב טוב – בינוני.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 043

ספר "כסא דוד" להחיד"א, עם "גאולת עולם" על הגדה של פסח, מהדורה ראשונה ליוורנו תקנ"ד

ספר "כסא דוד" דרשות לשבתות, זכור, שבת הגדול, כלה, שבת תשובה, שדרש גאון עוזינו הרב חיים יוסף דוד אזולאי ה'חיד"א הקדוש'. משנת תקמ"ח עד תקנ"ד, בבית מדרשו של הגביר אליעזר חי שאלתיאל ריקאנאטי שבו התאכסן החיד"א במשך כמה שנים. הדרשות הם על דרך הדרש והמוסר מלאות בהתעוררות לעבודת ה' וקיום המצוות. מדף ק"י עד דף קי"ז קונטרס הנקרא בשם "גאולת עולם" ביאור על הגדה של פסח. תקונים והשמטות בשם "פני כסא", מפתחות מפורטות בשם "פתח בכ"ד". בסוף הספר השמטות לספרים ראש דוד ופני דוד והשמטות לספר דברים אחדים. ליוורנו תקנ"ד, מהדורה ראשונה שהדפיס החיד"א בחייו, בדפוס אליעזר סעדון. נדיר. קלד (1) דף. עותק מצוין, עם כריכת עור משוקמת.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 044

ספר "בני משה", ליוורנו תקס"ד – מהדורה יחידה. חתימת בעלות משפחת פינטו

ספר "בני משה" חיבור גדול ביאורי הלכות על הלכות הרמב"ם בדרך שאלות ותשובות בדברי הפוסקים הראשונים ואחרונים, מאת הגאון הרב משה מאג'אר מגדולי ירושלים חבר בבית דינו של הראשון לציון רבי שלמה משה סוזין. ליוורנו תקס"ד, מהדורה יחידה. (2) קנח דף. 30 ס"מ. בשער הספר רישום בעלות וחתימה "לי למקנה לקרות בו אני וזרעי וזרע זרעי כיר"א ראובן פינטו ס"ט". מצב מצוין, כתמים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 045

ספר "מתוק לנפש", קושטא תקפ"ח, מהדורה ראשונה. נדיר מאוד

ספר "מתוק לנפש" פרקי מוסר ותחינות להכניע הלבבות, מאת המגיד הירושלמי השד"ר הרב יצחק פרחי, קושטא תקפ"ח, מהדורה ראשונה ונדירה. צ"א דף. גודל כיס 14 ס"מ. מצב טוב, כתמים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 046

ספר "אגרת בקורת" ליעב"ץ, אלטונה תקכ"ה.

ספר "אגרת בקורת" תשובות והשגות מחכמי הדור ומהמחבר בענין סריס ופצוע דכא, מאת הגאון רבי יעקב עמדין בר צבי (היעב"ץ), אלטונה תקכ"ה מהדורה שניה עם הוספות - נדפסה על ידי המחבר בעצמו, כה (1) דף. ספר נדיר. חתימת בעלות, מצב טוב, פגמים קלים מאוד בשוליים בשיקום מקצועי. כריכה חדשה עם גב מעור.
החל מ $1400
פריט מס' : 047

ספר "כסא שלמה" לר' שלמה זרקא מתוניס. ליוורנו תקצ"ו, מהדורה ראשונה. נדיר

ספר "כסא שלמה" שיטה ארוכה וחידושים בעיון על מסכת כתובות עם חידושים על קצת מסכתות נוספות, מאת הגאון רבי שלמה זרקא מגדולי רבני תוניס. ליוורנו תקצ"ו, מהדורה ראשונה, (1) 151 דף. בדף השער נכתב "טומוס של ברכות" לחכם הרב נתן בורג'יל נכדו של בעל ה'חק נתן' על סיועו בהוצאת הספר. מצב טוב – בינוני, ללא כריכה, פגעי עש במספר דפים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 048

ספר "מהר"ם ברבי" חדושי ש"ס. דיהרנפורט תקמ"ו – מהדורה ראשונה. חתימות בעלות רבות בכתב יד עתיק – לא נבדק.

ספר "חדושי הלכות" מהר"ם ברבי, חדושים ופלפולים על הש"ס. מאת הגאון רבי מאיר ברבי. דיהרנפורט תקמ"ו – מהדורה ראשונה. בדף שלפני השער ובדף השער חתימות בעלות רבות בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסה – החתימות לא נבדקו ויתכן וישנם חתימות חשובות. מצב כללי טוב, כריכת עור עתיקה (אולי מקורית) רופפת. כתמים קלים.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 049

ספר "רוח חן" יעסניץ תק"ד, נדיר מאוד. – כתב יד רישומים וחתימות רבנים רבות.

ספר "רוח חן" מאת החכם הפילוסוף האלקי רבי יהודה אבן תבון על מורה נבוכים לפרש בו מלות הזרות ושמות שפילוסופיים משתמשים בהם ואין המון בני אדם רגילים ומכירים בעיונם. יעסניץ תק"ד, נדיר. (1) ל"ב דף, 17 ס"מ (וינוגרד יסניץ 51). בדף שלפני השער "שיר ידידות" בכתב יד אשכנזי משנת תרי"ב. חתום, יהודא ליב הכהן מק"ק סטאווילין במדינת פולין גדול. בשער הספר חתימות עתיקות בכתב יד ביניהם: "עזריא בן כה' יוסף האס". "הק' נתן ב"ר משה יחיאל..." בסוף הכרך מספר דפים לבנים עם כיתוב בדברי תורה בכתב יד מרובע משנת תרכ"ח. חתימה נוספת "הק' שלמה ב"ר יצחק חיים ז"ל מ..." שער מאויר במסגרת ארכיטקטונית, כריכה ודפים רופפים, כתמים ובלאי.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 050

לוט 10 ספרים נדירים משנות הת' מהדורות ראשונות - יחידות . חסרונות שונים. רישומים וחתימות.

1. משניות סדר נשים, עם פירוש "באר אברהם" "מי באר", לר' אברהם ליסקר אמשטרדם תפ"ו, מהדורה יחידה, חסר שער, מצב כללי טוב. 2. ספר "פירוש הרמב"ם". מאת ר' דוד עראמה, אמשטרדם תס"ו, חסר שער ומספר דפים בסוף, מצב בינוני. 3. ספר "ברית אברהם" על ילקוט שמעוני לר' אברהם גדליה, ליוורנו ת"י, מהדורה יחידה. עותק חסר, לפנינו מדף שס – תק"ן הסוף שלם. נדיר ביותר. מצב מצוין כחדש. 4. ספר "פרח שושן" קושטא תצ"ב. מהדורה יחידה. חסר שער ודף ראשון ואחרון (הושלמו בצילום). מצב טוב – בינוני. 5. ספר "תורת חיים" לר' חיים שור על הש"ס, פרנקפורט דאדרה תצ"ד. חסר שער והושלם בצילום, חתימות בעלות רבות - לא נבדקו. 6. ספר "הנותן אמרי שפר" דרשות מרבי אליהו בן חיים הראנ"ח, פרנקפורט דמיין תע"ג מהדורה ראשונה. שלם. מצב בינוני, כתמי ופגמי רטיבות. 7. ספר "פלפולא חריפתא" הענווא תע"ו, מהדורה ראשונה, חסר התחלה עד דף ב'. חתימות בעלות מסולסלות, מצב טוב – בינוני. 8. ספר "ברית אברהם" לר' אברהם גדליה על ילקוט שמעוני, על נביאים וכתובים, חסר שער, כרך עב כרס, 288 דף. ליוורנו תי"ב. מהדורה יחידה - נדיר מאוד. מצב טוב – בינוני. 9. ספר "דובב שפתי ישנים" מהרב שלמה אלגאזי, אזמיר תל"א, נדיר מאוד, חסר מספר דפים בהתחלה ובסוף, דפים ראשונים פגומים. 10. ספר "נחלת יעקב" דרשות על התורה, קראקא ת"ג, מהדורה ראשונה. עותק חסר התחלה וסוף, 2 הגהות בכתב יד, נדיר. מצב טוב. סה"כ 10 ספרים נדירים משנות הת' גדלים שונים. חתימות וחותמות בעלות רבות.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500