Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
מכירה מס' 23
Click here to see the full catalog or click on one of the items above

Auction no. 23

Will take place on Monday, the 8th of Iyar 5769

13 May. 2019

In the Achim Center of Rabbi Akiva st. 86, Bnei Brak

At 20:00 Israel time 

The English translation will be available in the coming days

 The preview will be installed in our new office
On Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook St. 10 Bnei Brak

: In the days

Monday - Wednesday: 6-8/05/2019
Sunday: 12/05/2019
Between 12:00 and 20:00

We will be happy to see you

Phone: 03-9050090

Fax: 03-9050093

moreset.auctions@gmail.com

Assaf: 054-3053055
Nissim: 052-8861994

ou can participate in the sales process on-line through the BidSpeed website 

https://moreshet.bidspirit.com/

(pre-registration required)

 • LOT: 078

  מהדורה ראשונה של הספר "קול שמחה" מרבי שמחה בונים מפשיסחה - ברעסלא תרי"ט - עותק נדיר בשלמותו ויופיו!

  ספר "קול שמחה" חידושים על התורה ליקוטים וחידושי ש"ס, מאת האדמו"ר הקדוש רבי שמחה בונים מפשיסחה, ברעסלא [ברסלוי] תרי"ט | 1859. (1) נ"ח, כ"ח, (1) דף. (סטפנסקי חסידות 520). הובא לבית הדפוס ע"י נכדי הרב הקדוש זצ"ל, נדפס אצל כ"ה הירש זולצבך, כמו באמשטרדם (אותיות אמשטרדם). מעבר לשער הסכמות האדמו"ר הרב יצחק מאיר אלתר מגור בעל ה'חידושי הרי"ם'. ורבי ישעי' מושקאט מפראגא (חתן רבי יצחק מראדוויל בן המגיד מזלאטשוב ובעל מחבר 'ראשי בשמים' ו'עצי בשמים'). עותק נדיר ביופיו ומושלם! חתימות בעלות מתקופת ההדפסה: "געציל ב"ר שלמה הלוי ראזע (תבר"ך לפ"ק)" ו"מו"ה מאיר [ערליך] מפראגא טארגאווע ווארשא". עם כריכה מקורית עם בלאי קטן ושדרה מנותקת בחלקה. נקבי עש קלים מאד וכתמי זמן אופייניים. ספר חסידות נדיר במצב מושלם ונדיר.
  Starting at $400
 • LOT: 037

  .בִּגְדֵי יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה - חלוקא דרבנן של רבינו הק' ר' איציקל מפשעווארסק

  קפוטה [קפטן] של הצדיק מאנטוורפן, אשר הרעיש את העולם בצדקותיו, הרה"ק רבי משה יצחק גוויערצמאן זצ"ל - הרבי רבי איציקל מפשעווארסק זכותו תגן עלינו. מלבוש עליון זה אשר שימש את רבינו הקדוש רבי איציקל בחיי חיותו, הועבר לחזקת חתנו וממלא מקומו הרה"ק רבי יעקב לייזר - רבי יענקל'ה זכותו תגן עלינו, אשר המשיך בדרך של חמיו הגדול בהרבותו צדקה וחסד והוא אשר העניק את הבגד הקדוש לחתן יתום אשר התגורר באנטוורפן ועלה ארצה להינשא, 'מכיוון שלא אוכל להשתתף בחתונתך, קח עמך בגד קודש זה ללובשו בעת חופתך וזכותו הגדולה של הצדיק אשר הלך עם בגד זה תגן עליך לשומרך'. זכותו של אותו צדיק אשר הרבה בצדקה וחסד בימי חייו שגם לאחר הסתלקותו לשמי מרום נעשתה צדקה בחפציו עם אותו חתן יתום. החתן דאז (י.ש.ז.ג.) העניק אותו במתנה לבני משפחתו בארץ ישראל לאחר שובו לגולה. הקפטן אשר מבד 'ריפס', שמור במצב טוב מאד, למעט בלאי אופייני. הרה"ק רבי משה יצחק גווירצמן - רבי איציק'ל מפשעווארסק נולד בי"ב בטבת תרמ"ב [3 לינואר 1882] בעיר גורליץ בגליציה, נין ונכד לרבינו הקודש רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע. לאחר נישואיו עבר להתגורר בעיר פשעווארסק שם נהג את נשיאותו ברמה, ארבעה ילדים נולדו לו ולרבנית אשר נפטרה בצעירותה והותירה אותו לגדל לבדו את ילדיהם, ולדאבונינו שתה רבינו את כוס התרעלה כאשר איבד את בנו יחידו רבי יוסף חיים הי"ד ושתיים מבנותיו וחתניו בשואה האיומה, כאשר הוגלה יחד עם ביתו וחתנו ממלא מקומו רבי יעקב לייזער - רבי יענקלה זי"ע לסיביר. בשנת תש"ט התיישב רבינו בפריז בירת צרפת שם פעל רבות ונצורות למען יהודי המקום ומשם העתיק את מושבו וקבע אותה בעיר אנטוורפן בבלגיה שם הפיץ את אורו לכל העולם היהודי. בעשרה בתשרי - יום הכיפורים תשל"ז [04 באוקטובר 1976] השיב את נשמתו ליוצרה ונטמן בבית העלמין היהודי פיטע בהולנד. את מקומו מילא חתנו כבנו רבי יעקב לייזער - רבי יענקל'ה זי"ע (ו' בטבת תרס"ז - כ"ז בחשון ה'תשנ"ט [23 בדצמבר 1906 - 16 בנובמבר 1998]), אשר המשיך את דרכו בהרבותו צדקה וחסד והיה לשם דבר בנתינותיו הגדולות לצדקה עד אין שיעור.
  Starting at $12000
 • LOT: 033

  תעודות זהות של המקובל מפרדס כץ חכם אברהם חי זצ"ל ורעייתו

  לוט 2 תעודות זהות ישראליות ישנות, של המקובל הצדיק מפרדס כץ חכם אברהם חי זכותו תגן עלינו ורעייתו הרבנית פרחה ע"ה. התעודה של חכם אברהם חי ניתנה בתאריך ו' בטבת תשי"ב | 04/01/1952 בפתח תקווה, עם צילום שלו מהודק לפנקס וחתימת יד קדשו מתחת. חותמות הצבעה לכנסת הרביעית והלאה והוספות שונות - קרעים קלים ובלאי זמן מחמת שימוש, מצב כללי טוב. התעודה של הרבנית פרחה (יחזקאל) חי ניתנה בתאריך י"ד בתמוז תשי"א | 18/07/1951 בטבריה, עם צילום שלה מהודק לפנקס וחתימת ידה מתחת. חותמות הצבעה לכנסת הרביעית והלאה והוספות שונות - קרעים קלים ובלאי זמן מחמת שימוש, מצב כללי טוב. המקובל "הצדיק מפרדס כץ" חכם אברהם חי זצ"ל (תר"פ | 1920 - כ"ט באב תשע"ו | 02/09/2016) נולד בבגדד - עירק, לאביו חכם שאול ולאימו מרת מסעודה. עלה ארצה בשנת תשי"א - 1951 למערבת עולים בכפר אונו ולאחר מכן העתיק את מושבו לשכונת פרדס כץ בבני ברק, בה התגורר עד סוף ימיו. רבים מגדולי ישראל הגיעו לביתו ואף הוא היה מבאי ביתם של גדולי ישראל, ביניהם רבינו רבי ישראל יעקב קנייבסקי - הסטייפלר - עימו למד בחברותא, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ' (לצידו נטמן בבית החיים פוניבז' בב"ב), חכם שמעון חירארי ועוד. למעלה מיובל שנים נחשב "חכם אברהם" לצדיק מפרדס כץ ורבים שיחרו לפתחו לבקשת ברכות, הוא עמד בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה, היה בקי ברזי הקבלה, הירבה בצמות ובסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. חכם אברהם חי היה ענוותן, נוח לבריות והתרחק מאוד מן ההקפדה והכעס, ולדבריו זכות זו עמדה לו וזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב. נפטר בבני ברק בגיל 96 ורבים יצאו ללוותו למנוחת עולמים בבית החיים פוניבז' בעיר. מספריו: 'מדור לדור' - דרשות ומאמרים, יצא לאור בחייו בשנת תשס"ט - 2009. 'אדם לעמל יולד' - שיחות, יצא לאור ע"י תלמידיו לאחר פטירתו בשנת תשע"ז - 2017. הרבנית פרחה חי (לבית חורש) - נישאה לחכם אברהם חי אחרי עלותם ארצה בשנת תשט"ז - 1956, גם היא נודעה בברכותיה ובעצותיה ונשים רבות שיחרו לפתחה. בכאבם הגדול לא זכו צדיקים אלו לזרע של קיימא והם הלכו לעולמם ערירים, הרבנית נפטרה ביום בא' אדר תשע"ב 24/02/2012 בגיל 92.
  Starting at $300
 • LOT: 116

  לוט 5 ספרים מספריית המקובל הצדיק חכם אברהם חי

  1. ספר הילולא רבא לל"ג בעומר, מהדורה ראשונה שיצאה ע"י הבן איש חי - ליוורנו שנת ברבות הטובה - תרל"ז | 1877. אשר יצא לאור ע"י רבינו יוסף חיים מבגדד בעל הבן איש חי זי"ע אשר הוציאה ללא איזכור שמו, ובה נדפס לראשונה פיוטו על רשב"י "ואמרתם כה לחי". עם חותמת של ישיבת מנחת יהודה לעדת הבבלים ירושלים, חתימות בעלות שונות ומעניינות בכתב יד ספרדי. דפים מנותקים. מ' דף. מצב כללי טוב.
  2. ספר עבודת הקודש למרן החיד"א זי"ע בהוצאת שיח ישראל. עם רישומים בכתב יד המקובל חכם אברהם חי, איזכורי שמות לתפילה ודפים שונים בין דפי הספר. מצב כללי טוב.
  3. ספר התודעה לרבי אליהו כי טוב מהדורה מיוחדת לתלמידים - ירושלים תשכ"ג. עם סימניות ורישומים שוים, בדף הפורזץ "רבי אליעזר מנחם מן בן בת שבע רבי שך"דפים שנוים בין דפי הספר. מצב כללי טוב.
  4. חוברת ספר מוסר מעורר ישינים עם רישומים שונים בכתב ידו של המקובל חכם אברהם חי.
  5. קונטרס בואו חשבון - בני ברק תשל"ה | 1975. דפים עם שמות לתפילה בין דפי הספר. מצב כללי טוב.
  המקובל "הצדיק מפרדס כץ" חכם אברהם חי זצ"ל (תר"פ | 1920 - כ"ט באב תשע"ו | 02/09/2016) נולד בבגדד - עירק, לאביו חכם שאול ולאימו מרת מסעודה. עלה ארצה בשנת תשי"א - 1951 למערבת עולים בכפר אונו ולאחר מכן העתיק את מושבו לשכונת פרדס כץ בבני ברק, בה התגורר עד סוף ימיו. רבים מגדולי ישראל הגיעו לביתו ואף הוא היה מבאי ביתם של גדולי ישראל, ביניהם רבינו רבי ישראל יעקב קנייבסקי - הסטייפלר - עימו למד בחברותא, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ' (לצידו נטמן בבית החיים פוניבז' בב"ב), חכם שמעון חירארי ועוד. למעלה מיובל שנים נחשב "חכם אברהם" לצדיק מפרדס כץ ורבים שיחרו לפתחו לבקשת ברכות, הוא עמד בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה, היה בקי ברזי הקבלה, הירבה בצמות ובסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. חכם אברהם חי היה ענוותן, נוח לבריות והתרחק מאוד מן ההקפדה והכעס, ולדבריו זכות זו עמדה לו וזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב. נפטר בבני ברק בגיל 96 ורבים יצאו ללוותו למנוחת עולמים בבית החיים פוניבז' בעיר. מספריו: 'מדור לדור' - דרשות ומאמרים, יצא לאור בחייו בשנת תשס"ט - 2009. 'אדם לעמל יולד' - שיחות, יצא לאור ע"י תלמידיו לאחר פטירתו בשנת תשע"ז - 2017. הרבנית פרחה חי (לבית חורש) - נישאה לחכם אברהם חי אחרי עלותם ארצה בשנת תשט"ז - 1956, גם היא נודעה בברכותיה ובעצותיה ונשים רבות שיחרו לפתחה. בכאבם הגדול לא זכו צדיקים אלו לזרע של קיימא והם הלכו לעולמם ערירים, הרבנית נפטרה ביום בא' אדר תשע"ב 24/02/2012 בגיל 92.
  Starting at $250
 • LOT: 034

  לוט פנקסי חבר בהסתדרות ומסמכים נוספים מהמקובל חכם אברהם חי ורעייתו

  1. 2 פנקס חבר בהסתדרות העובדים של חכם אברהם חי, עם תמונתו מצעירותו, בולים של אישורי תשלום מס חבר. אחד מהם עם דפים מנותקים בלוי משימוש. 2. תעודת עובד של הרבנית פרחה חי מהמרכז הרפואי שיבא בתל השומר עם תמונתה. 3.צילום שחור לבן מקורי קטן של חכם אברהם חי יחד עם רעייתו. 4. אישור בערבית ואנגלית מממשלת עירק. 5. קבלות שונות. 6. שטר מכר עם חתימת המקובל ורעייתו על רכישת דירתם בבני ברק מ-1964. 7. תעודה בערבית עם תמונת חכם אברהם חי כתובה בערבית.
  המקובל "הצדיק מפרדס כץ" חכם אברהם חי זצ"ל (תר"פ | 1920 - כ"ט באב תשע"ו | 02/09/2016) נולד בבגדד - עירק, לאביו חכם שאול ולאימו מרת מסעודה. עלה ארצה בשנת תשי"א - 1951 למערבת עולים בכפר אונו ולאחר מכן העתיק את מושבו לשכונת פרדס כץ בבני ברק, בה התגורר עד סוף ימיו. רבים מגדולי ישראל הגיעו לביתו ואף הוא היה מבאי ביתם של גדולי ישראל, ביניהם רבינו רבי ישראל יעקב קנייבסקי - הסטייפלר - עימו למד בחברותא, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ' (לצידו נטמן בבית החיים פוניבז' בב"ב), חכם שמעון חירארי ועוד. למעלה מיובל שנים נחשב "חכם אברהם" לצדיק מפרדס כץ ורבים שיחרו לפתחו לבקשת ברכות, הוא עמד בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה, היה בקי ברזי הקבלה, הירבה בצמות ובסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. חכם אברהם חי היה ענוותן, נוח לבריות והתרחק מאוד מן ההקפדה והכעס, ולדבריו זכות זו עמדה לו וזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב. נפטר בבני ברק בגיל 96 ורבים יצאו ללוותו למנוחת עולמים בבית החיים פוניבז' בעיר. מספריו: 'מדור לדור' - דרשות ומאמרים, יצא לאור בחייו בשנת תשס"ט - 2009. 'אדם לעמל יולד' - שיחות, יצא לאור ע"י תלמידיו לאחר פטירתו בשנת תשע"ז - 2017. הרבנית פרחה חי (לבית חורש) - נישאה לחכם אברהם חי אחרי עלותם ארצה בשנת תשט"ז - 1956, גם היא נודעה בברכותיה ובעצותיה ונשים רבות שיחרו לפתחה. בכאבם הגדול לא זכו צדיקים אלו לזרע של קיימא והם הלכו לעולמם ערירים, הרבנית נפטרה ביום בא' אדר תשע"ב 24/02/2012 בגיל 92.
  Starting at $250
 • LOT: 115

  ספר התהילים הקדוש בו שפך את צקון לחשו ודמעותיו המקובל מפרדס כץ חכם אברהם חי

  ספר התהילים האישי של המקובל מפרס כץ חכם אברהם חי זכותו תגן עלינו, אשר בו שפך את צקון ליבו בתפילה על עם ישראל, חולים ונזקקים לישועה. על הכריכה מוצמד דף עם סדר יום אותו כתב המקובל, דפים עם שמות לברכה, שמות רבים כתובים בכתב יד, רישומים לסגולות של פרקי תהילים שונים באחד הדפים נרשם: "קי"ט - שרים רדפוני... אמור של שמן זית ושים במקום בכאב". נטפי נרות, סימני דמעות ורישומים במקומות שונים. דפים מנותקים, סימני דבק, קרעים שונים, ללא דף שער. מצב כללי בינוני.
  המקובל "הצדיק מפרדס כץ" חכם אברהם חי זצ"ל (תר"פ | 1920 - כ"ט באב תשע"ו | 02/09/2016) נולד בבגדד - עירק, לאביו חכם שאול ולאימו מרת מסעודה. עלה ארצה בשנת תשי"א - 1951 למערבת עולים בכפר אונו ולאחר מכן העתיק את מושבו לשכונת פרדס כץ בבני ברק, בה התגורר עד סוף ימיו. רבים מגדולי ישראל הגיעו לביתו ואף הוא היה מבאי ביתם של גדולי ישראל, ביניהם רבינו רבי ישראל יעקב קנייבסקי - הסטייפלר - עימו למד בחברותא, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ' (לצידו נטמן בבית החיים פוניבז' בב"ב), חכם שמעון חירארי ועוד. למעלה מיובל שנים נחשב "חכם אברהם" לצדיק מפרדס כץ ורבים שיחרו לפתחו לבקשת ברכות, הוא עמד בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה, היה בקי ברזי הקבלה, הירבה בצמות ובסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. חכם אברהם חי היה ענוותן, נוח לבריות והתרחק מאוד מן ההקפדה והכעס, ולדבריו זכות זו עמדה לו וזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב. נפטר בבני ברק בגיל 96 ורבים יצאו ללוותו למנוחת עולמים בבית החיים פוניבז' בעיר. מספריו: 'מדור לדור' - דרשות ומאמרים, יצא לאור בחייו בשנת תשס"ט - 2009. 'אדם לעמל יולד' - שיחות, יצא לאור ע"י תלמידיו לאחר פטירתו בשנת תשע"ז - 2017. הרבנית פרחה חי (לבית חורש) - נישאה לחכם אברהם חי אחרי עלותם ארצה בשנת תשט"ז - 1956, גם היא נודעה בברכותיה ובעצותיה ונשים רבות שיחרו לפתחה. בכאבם הגדול לא זכו צדיקים אלו לזרע של קיימא והם הלכו לעולמם ערירים, הרבנית נפטרה ביום בא' אדר תשע"ב 24/02/2012 בגיל 92.
  Starting at $300
 • LOT: 032

  לוט אלבומים ותמונות מהמקובל חכם אברהם חי

  1. 2 תמונות ממוסגרות של חכם אברהם חי עם המשפיע הגאון החסיד רבי חיים מנחם מנדל שטייגר זצ"ל, מחשובי זקני רבני צאנז שנפטר לפני כחודש.
  2. 3 תמונות שונות של חכם אברהם חי בשנותיו האחרונות.
  3. סט 6 תמונות של חכם אברהם חי בסידור קידושין.
  4. 2 אלבומים עם תמונות משפחתיות רבות של חכם אברהם חי ומשפחתו, בהם גם תמונות מצעירותו וחתונתו.
  המקובל "הצדיק מפרדס כץ" חכם אברהם חי זצ"ל (תר"פ | 1920 - כ"ט באב תשע"ו | 02/09/2016) נולד בבגדד - עירק, לאביו חכם שאול ולאימו מרת מסעודה. עלה ארצה בשנת תשי"א - 1951 למערבת עולים בכפר אונו ולאחר מכן העתיק את מושבו לשכונת פרדס כץ בבני ברק, בה התגורר עד סוף ימיו. רבים מגדולי ישראל הגיעו לביתו ואף הוא היה מבאי ביתם של גדולי ישראל, ביניהם רבינו רבי ישראל יעקב קנייבסקי - הסטייפלר - עימו למד בחברותא, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ' (לצידו נטמן בבית החיים פוניבז' בב"ב), חכם שמעון חירארי ועוד. למעלה מיובל שנים נחשב "חכם אברהם" לצדיק מפרדס כץ ורבים שיחרו לפתחו לבקשת ברכות, הוא עמד בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה, היה בקי ברזי הקבלה, הירבה בצמות ובסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. חכם אברהם חי היה ענוותן, נוח לבריות והתרחק מאוד מן ההקפדה והכעס, ולדבריו זכות זו עמדה לו וזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב. נפטר בבני ברק בגיל 96 ורבים יצאו ללוותו למנוחת עולמים בבית החיים פוניבז' בעיר. מספריו: 'מדור לדור' - דרשות ומאמרים, יצא לאור בחייו בשנת תשס"ט - 2009. 'אדם לעמל יולד' - שיחות, יצא לאור ע"י תלמידיו לאחר פטירתו בשנת תשע"ז - 2017. הרבנית פרחה חי (לבית חורש) - נישאה לחכם אברהם חי אחרי עלותם ארצה בשנת תשט"ז - 1956, גם היא נודעה בברכותיה ובעצותיה ונשים רבות שיחרו לפתחה. בכאבם הגדול לא זכו צדיקים אלו לזרע של קיימא והם הלכו לעולמם ערירים, הרבנית נפטרה ביום בא' אדר תשע"ב 24/02/2012 בגיל 92.
  Starting at $180
 • LOT: 035

  לוט חפצים מהמקובל חכם אברהם חי הכולל קמעות, תפילה מיוחדת לחתן, שעון יד ועוד

  לוט עם חפצים מביתו של חכם אברהם חי המקובל מפרדס כץ הכולל: 1. קמע קטן בן 2 שורות. 2. נרתיק עור לקמע. 3. ברכת הבית בצורת חמסה עם דגים ועיניים נגד עין הרע שתלה בביתו. 4. שטר ישן של 500 שקלים. 5. צילום תפילה מכתבי רבי שלום שבזי, עם הוספה בכתב יד קדשו של חכם אברהם חי עם תפילה לפני החופה ושבע ברכות - לחתן. 6. ברכת הבית קטן צרוב על מראה. 7. ערכה שחולקה ע"י תנועת ש"ס הכוללת: חוברת סגולות, סגולה לפרנסה וכו' מהבעש"ט עם ברכת הרב כדורי, נר ושמן סגולה לרפואה והצלחה מהרב כדורי (בקבור השמן חסר בחלקו, יתכן שהיה בשימוש). מצב כללי טוב. המקובל "הצדיק מפרדס כץ" חכם אברהם חי זצ"ל (תר"פ | 1920 - כ"ט באב תשע"ו | 02/09/2016) נולד בבגדד - עירק, לאביו חכם שאול ולאימו מרת מסעודה. עלה ארצה בשנת תשי"א - 1951 למערבת עולים בכפר אונו ולאחר מכן העתיק את מושבו לשכונת פרדס כץ בבני ברק, בה התגורר עד סוף ימיו. רבים מגדולי ישראל הגיעו לביתו ואף הוא היה מבאי ביתם של גדולי ישראל, ביניהם רבינו רבי ישראל יעקב קנייבסקי - הסטייפלר - עימו למד בחברותא, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ' (לצידו נטמן בבית החיים פוניבז' בב"ב), חכם שמעון חירארי ועוד. למעלה מיובל שנים נחשב "חכם אברהם" לצדיק מפרדס כץ ורבים שיחרו לפתחו לבקשת ברכות, הוא עמד בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה, היה בקי ברזי הקבלה, הירבה בצמות ובסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. חכם אברהם חי היה ענוותן, נוח לבריות והתרחק מאוד מן ההקפדה והכעס, ולדבריו זכות זו עמדה לו וזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב. נפטר בבני ברק בגיל 96 ורבים יצאו ללוותו למנוחת עולמים בבית החיים פוניבז' בעיר. מספריו: 'מדור לדור' - דרשות ומאמרים, יצא לאור בחייו בשנת תשס"ט - 2009. 'אדם לעמל יולד' - שיחות, יצא לאור ע"י תלמידיו לאחר פטירתו בשנת תשע"ז - 2017. הרבנית פרחה חי (לבית חורש) - נישאה לחכם אברהם חי אחרי עלותם ארצה בשנת תשט"ז - 1956, גם היא נודעה בברכותיה ובעצותיה ונשים רבות שיחרו לפתחה. בכאבם הגדול לא זכו צדיקים אלו לזרע של קיימא והם הלכו לעולמם ערירים, הרבנית נפטרה ביום בא' אדר תשע"ב 24/02/2012 בגיל 92.
  Starting at $200
 • LOT: 045

  ספר תורה על גוויל - צפון אפריקה המאה ה-19

  ספר תורה, בכתב ספרדי, כתוב בכתיבה נאה של סופר מומחה, בכתב אחיד לכל אורכו. בדיו על גוויל אדום (עור עבה ורך) של בהמה גסה, שהשתמשו בכל חלקי העור, והכיתוב נעשה על צדו החיצוני, מה שגרם לצבעו היוצא דופן - חום-אדום. בחלקו מחיקות ותיקונים שנעשו במשך השנים. מרוקו, המאה ה-19. אינו נמכר ככשר. מידות: גובה היריעות: 60 ס"מ. עצי חיים עבודת חריטה ביד אמנותית. נתון בתוך מעיל שהוקדש מאוחר יותר, רקום בחוטי זהב אריות אוחזים בכתר צמחייה וציפורים, הקדשה רקומה בשערים בסגנון לוחות הברית: "מפה זו קודש חנינה בוגאנים לה', נדבת הגב' אשת הנכבד האשה הכבודה שלום אטרזמאן והצנועה הכשרה הי"ו שנת תשט"ו לפ"ק". מצורף עם אבנט [חגורה] לקשירת הספר תורה עם שם התורם "חנינה בוגאנים אטרזמאן". גובה המעיל: 75 ס"מ. אורך האבנט: 215X19 ס"מ. גובה כולל של כל הספר: 105 ס"מ. מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $500
 • LOT: 044

  ספר תורה בכתב בית יוסף - אשכנזי - ישראל המאה ה-20

  ספר תורה כתוב בכתב יד סופר בכתיבה אשכנזית לפי שיטת בית יוסף, שני סוגי כתב, משני סופרים שונים. מעיל לבן ברקמת מכונה, אריות אוחזות בכתר ולוחות הברית, עם הקדשה: "יעקב ב"ר מיכאל גליננסקי ורעייתו בריינדל". על עצי החיים הקדשה בלוח כסף: "חודש ניסן תשכ"ט נדבת מנחם זאב מייטלס, יצחק משה ב"ר יעקב ז"ל ומרת גיטל ב"ר שרגא ע"ה, לזכר נשמות הוריו שנספו עקה"ש [על קידוש השם] ע"י הנאצים בשואה הי"ד". גובה היריעה: 57 ס"מ. גובה כולל עצי חיים: 100 ס"מ. לא נמכר ככשר. מצב כללי טוב.
  Starting at $300
 • LOT: 046

  ספר תורה על גוויל בתוך תיק עץ - צפון אפריקה המאה ה-19

  ספר תורה כתוב דיו על גוויל, 2 סגנונות כתיבה שונים - 2 סופרים שונים, כמחציתו על גויל לבן וכמחציתו השניה על גויל חום - אדמדם. עבר תיקונים במשך השנים כ-3 עמודים ויריעה בהמשך התקופה. נתון בתוך תיבת עץ, עם שילוב של עיטורים בעבודת ניסור, הקדשה בלוח כסף: "ציון [בתוך מגן דוד] למנוחת השם הטוב חי אגיב ת.נ.צ.ב.ה.". רימונים מתכת בעבודת ניסור, עם מגיני דוד והקדשה: "ישועה דניאל לכסאלאסי". מעיל בד עם עבודת רקמה צבעונית שנעשתה בתקופה מאוחרת יותר מעטרת את התיק. גובה היריעות: 46 ס"מ. גובה רימונים: 33 ס"מ. גובה התיק: 70 ס"מ. קוטר התיק: 37 ס"מ. גובה כולל רימונים: 96 ס"מ. לא נמכר ככשר, מצב כללי טוב.
  Starting at $600
 • LOT: 040

  סט הבדלה מפואר ויוקרתי כסף. תחילת המאה ה-20.

  סט הבדלה מפואר גדול מרשים ויוקרתי כסף. הסט כולל מגדל בשמים. מתקן לנר וגביע. עבודת תבליט ריקוע והלחמה. עיטורי ציפורים. פרחים ועוד. מידות: גובה המגדל בשמים: 29 ס"מ. גובה בגביע: 19 ס"מ. גובה המתקן לנר: 18.5 ס"מ. חותמות 800 ASHER ועוד. משקל כולל: 760 גרם. מצב טוב מאוד.
  Starting at $300
 • LOT: 091

  ספר כנסת יחזקאל העותק של בנו המו"ל הרה"ק רבי יעקב אלימלך פאנעט מדעעש הי"ד זי"ע

  ספר כנסת יחזקאל - שני חלקים על התורה ודרושים מהדורתו הראשונה של ספרו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט מדעעש זי"ע, שנדפסה בקלוזש [קלויזנבורג - קלוז' נאפוקה | רומניה] תרצ"א | 1931. העותק שלפנינו היה בבעלותו של המוציא לאור של ספר זה, בנו וממלא מקומו של המחבר האדמו"ר מדעעש רבי יעקב אלימלך פאנעט הי"ד זי"ע. בדף המקדים לדף השער חתם את שמו בכתב יד קדשו וחותמת. הפריט שלפנינו הוא ביטוי לזהירותם המופלגת של גדולי ישראל בכספם של אחרים, כאשר עותק זה יצא מן הדפוס עם כמה טעויות הדפסה ושינויים בסוג הדפים, וכנראה כדי שלא ימכר בטעות עותק שאינו מושלם חתם הרה"ק את שמו על הספר. 2, קסז, 1 דף. דף קכו קרוע וחסר, כריכה קדמית מקורית מנותקת, ללא שדרה וכריכה אחורית, דפים מנותקים, כתמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. האדמו"ר מדעעש הרה"ק רבי יעקב אלימלך פאנעט הי"ד (תרמ"ט-תש"ד | 1889-1944) בעל "זכרון יעקב" האדמו"ר החמישי בשושלת דעעש והאחרון מרבני השושלת שכיהנו בעיר לפני מלחמת העולם השנייה. בנו וממלא מקומו של האדמו"ר מדעעש הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט זי"ע בעל "כנסת יחזקאל" וחתנו של רבי יעקב שמשון קנר מטשכויב, הוסמך לרבנות ע"י גדולי דורו בהם המהרש"ם מברעז'אן ועוד בהיותו בן 14 שנים בלבד מילא את מקום אביו לאחר פטירתו בעיר דעעש, בשנות האיימה סירב לעזוב את קהילתו, ועלה על המוקד באושוויץ יחד עם בני משפחתו וקהילתו ביום י"ד בסיוון תש"ד. ה' יקום דמם וזכותו תגן עלינו.
  Starting at $300
 • LOT: 119

  Unknown manuscript, “Yad Yosef,” was owned by the Elder Kabbalist Rav Mordechai Sharabi.

  Handwritten by Rav Yosef Sharabi, from the family of Rav Mordechai Sharabi. Rabbi Shmuel Shmueli, the assistant of Rav Sharabi, testifies to this in a letter attached to the item: “Rav Sharabi was very happy with this book, which has still not been printed, a book which is full of Torah according to the pshat, drash, and kabbalah, Pardes HaTorah.” First page the author writes, “this book is called Yad Yosef, the author is Yosef son of Rav David ben Gaon Rav Yitzhak, Av Beit Din of Sharab in south Yemen.” 190 pages. 18cm. Generally good condition.
  Starting at $1000
 • LOT: 184

  $5 bill given by the Lubavitcher Rebbe.

  Received from the Rebbe. At the top is an inscription “a bill given by the Rebbe on Tishrei 1991.” | This bill is somewhat rare, since the Rebbe normally gave out $1 bills. Stains. Signs of folding. Generally good condition.
  Starting at $300
 • LOT: 039

  גביע עם תחתית ומכסה. עיראק המאה ה-19.

  גביע כסף לקידוש כולל מכסה ותחתית תואמים בראש המכסה ציפור. קוטר הצלחת: 12.5 ס"מ. גובה כולל 13 ס"מ . חתימות שונות. עיראק. המאה ה-19. משקל: 230 גרם. מצב כללי טוב.
  Starting at $300
 • LOT: 185

  מכתב מהרבי הריי"צ לרפואה שלימה ופרנסה בהרחבה - סיוון תש"ט

  מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים לרפואה שלמה ופרנסה טובה בהרחבה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי הריי"צ בתוספת בכתב יד קדשו "בגשמיות וברוחניות" ובחתימת יד קדשו מכ"ג בסיוון תש"ט. הרבי הריי"צ - האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד (י"ב בתמוז תר"ם - י' בשבט תש"י | 21/06/1880 - 28/01/1950).
  Starting at $700
 • LOT: 186

  מכתב עם ברכת הרבי הריי"צ לשנה טובה משנת הסתלקותו ערב ר"ה תש"י

  מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים ל"שנה טובה ומתוקה", על נייר מכתבים רשמי של הרבי הריי"צ בתוספת בכתב יד קדשו "בגשמיות וברוחניות" ובחתימת יד קדשו. מתאריך ער"ה [ערב ראש השנה] תש"י [שנת הסתלקותו]. הרבי הריי"צ - האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד (י"ב בתמוז תר"ם - י' בשבט תש"י | 21/06/1880 - 28/01/1950).
  Starting at $700
 • LOT: 193

  מכתב עם ברכת הרבי לקבלת התורה בשמחה לרגל חג השבועות - תשכ"ו

  מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים לקראת חג השבועות "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות", על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד בתוספת בכתב יד קדשו "בברכה לבשו"ט [לבשורות טובות]". ובחתימת יד קדשו מראש חודש סיון ה'תשכ"ו. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
  Starting at $400
 • LOT: 187

  מכתב מהרבי לשנה טובה עם תוספות בכתב יד קדשו משנת הנשיאות הראשונה - אלול תשי"א

  מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים לשנה טובה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד בתוספות של מס' שורות בכתב יד קדשו בין היתר "מתעניין לדעת אם יש לבניו שי' קביעות עתים בדא"ח [דברי אלוקים חיים - כינוי ללימוד תורת החסידות]. ות"ח [ותשואות חן] אם יודיעני עד"ז [על דבר זה] בפרטיות". ובחתימת יד קדשו משלהי אלול תיש"א [תשי"א - שנת נשיאותו הראשונה]. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
  Starting at $400
 • LOT: 048

  מגילת אסתר על קלף נתונה בתוך בית אמנותי. ישראל המאה ה-20.

  מגילת אסתר כתובה ביד על קלף כנראה ע"י מתלמד. חלק מהכיתוב יוצא מהשורות. בחלק מהאותיות מריחת דיו. מידות המגילה: 30 ס"מ. אינה נמכרת ככשרה. בית המגילה עשוי מתכת ובמרכזו כיתוב מגילת אסתר בעבודת מגזרת. גובה: 40 ס"מ. מצב כללי בינוני טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 100

  ..תגלית היסטורית בעולם ההלכה שלא נראתה מזה שנים - הגהות הסמ"ע בכתב ידו על שולחן ערוך קראקא שנ"ד - ש"מ

  התרגשות מיוחדת בעולם ההלכה היהודי בהתגלות אור עולם, עצם כתב יד קדשו של מורינו ורבינו רבי יהושע הכהן פלק [וולק] בעל הסמ"ע הקדוש, הגהות והערות על שולחן ערוך שהיה תחת ידיו הקדושות ועליו הגיה והאיר את הארותיו אשר היו לנכס צאן ברזל בעולם היהודי. שני כרכים של שולחן ערוך, המהדורה הראשונה שנדפסה עם הרמ"א שהודפסה בקראקא [קרקוב - פולין], חלק חושן משפט שנת ש"מ | 1580. וחלק אבן העזר שנת שנ"ד | 1594. חיבורו של רבינו בעל הסמ"ע [ספר מאירת עיניים] פורסם על חלק חושן משפט אולם לא פורסמו מעולם הגהותיו והארותיו של רבינו על חלק אבן העזר שנמצאים תחת ידינו. כרכי השולחן ערוך שלפנינו היו ספונים שנים ארוכות מאד ולא נודע מי כתב את ההערות הרבות שנמצאו בו, הם התגלגלו לידיו של החוקר הרה"ח ר' שמואל זנוויל כהנא ז"ל, בסבלנות אין קץ עבר על כל ההערות וההגהות רשם אותם בכתב, כרך את הספרים בכריכה חדשה ולאחר מספר שנים של השוואות כתבי יד הגיע למסקנה כי אכן מדובר בכתב ידו של הסמ"ע הק'. וכך הוא מציין במסמכים הנלווים: "עדות הראשונה על אמיתות הערות הסמ"ע, ה"עיין בביאורי" הנמצאות בחלק אבן העזר אין להם על מה שיסמוכו אם לא היה החלק חושן המשפט עם עשרות "עיין בביאורי" הנמצאות בתחום ובתוך הסמ"ע בחלק החושן משפט". הרב כהנא לא חסך מזמנו וצירף הוכחות כתובות עם סימוכין לדברי רבינו בספרו על חושן משפט וכך הוא מוסיף וכותב: "בכל מקום שנמצא איזה הערה או עיין בביאורי נמצא העניין בסמ"ע וכולם באותו סגנון ולשון, עשרות פעם". בשונה מכתבי יד חשובים ורבים אחרים בהם סחר בימי חייו, הרב כהנא ייחס חשיבות רבה מאד לאוצר שהתגלגל לידו ואף כתב בשער הספר: "אם השם יתן כח אני אעזור לו לגמור את השו"ע חושן משפט ואבן העזר", בשנותיו אחרונות עסק בדבקות במחקר זה שראה בו היגלות נגלות אור עולם, לצערנו לא זכה לראות בחייו את המפעל רואה אור עולם. השנים האחרונות כאשר אכשר דרא והטור והשולחן ערוך הייתה להם עדנה של עריכה מחודשת עם תוספות של כתבי יד נדירים, זכה למתנה משמים שגם חיבורו של הסמ"ע יראה אור בדורינו ויוכל לפאר את המהדורות החדשות. הספרים כאמור נכרכו מחדש לפני כמה עשרות שנים והוטבעו בזהב [שמו של הסמ"ע על הכריכה הוטבע מאוחר יותר, לכן שהתגלה במי מדובר], שדרה אחת מנותקת, דפים ומילים בתוך הספר הושלמו בכתב יד במשך השנים, הדבקות שונות על גבי דפי הספרים. נקבי עש, קרעים וכתמים שונים משוקמים. מורינו ורבינו הגאון רבי יהושע הכהן פלק [וולק] (שט"ו לערך - י"ט בניסן שע"ד | 1555 לערך - 29/03/1614) נולד בעיר קראקא [קרקוב] שבפולין לאביו רבי אלכסנדר הכהן, נישא לרבנית ביילא בתו של רבי ישראל איידלס אשר הוזיל ממון רב למען רבינו כדי שיוכל לשקוד על התורה הקדושה ללא הפרעה, חותנו בנה לו בית בו התגורר, כתב את חיבוריו ובו למד עם תלמידיו, לכבוד חותנו כינה רבינו את חיבוריו בשם כולל "בית ישראל", על שם חותנו. הרבנית ביילא הייתה דמות מיוחדת בפני עצמה, והתפרסמה בחכמתה ובצדקותה, לאחר פטירת רבינו עלתה לארץ ישראל [ראו עוד אודותיה בהקדמת בנה ל"דרישה ופרישה" של רבינו על ארבעה טורים (בראש חלק יורה דעה), ב'שם הגדולים' בערכו של רבינו - בעלה, בקובץ בית אהרן וישראל גיליון פד עמ' קנב-קנג וב"תולדות חכמי ירושלים" חלק ב' עמוד 52. על חידושיה ההלכתיים ראו גם באורח חיים סימן רסג, במגן אברהם, דגול מרבבה, מחזיק ברכה, הגהות חתם סופר ומחצית השקל, וכן בשו"ת "מנחת שמואל" (ונגרוב, אורח חיים סימן ל') ובמאסף ישורון כרך ב' עמוד קטז]. רבינו היה מגדולי פוסקי ההלכה בכל הדורות, ממפרשי הטור והשולחן ערוך ומגדולי האחרונים. עמד בראשות ישיבה עם תלמידים רבים עליהם נמנה השל"ה הקדוש ועוד מגדולי אותו הדור. רבים מתלמידיו כיהנו לאחר מכן כראשי ישיבות, אבות בתי דין, דיינים ומנהיגי קהילות, וכך מעיד בנו רבי יוסף יוזפא כ"ץ: "לא יצא אחד מתלמידיו שלא עלה למעלה לאיזה מדריגה להיות אחד מגאוני הדור, ראש ישיבה ואב"ד, או בעל הוראה או דיין או מנהיג קהילה, עד שלא נמצא עיר וקדיש בכל תפוצות ישראל שלא ימצא שם אחד מתלמידיו". שמו של רבינו מוזכר בעיקר על שם ספריו הנודעים 'דרישה ופרישה' על הטור, וסמ"ע [ס'פר מ'אירת ע'יניים] אשר היו לאבני היסוד של עולם ההלכה והכרעותיו נר לרגלי הפוסקים, כעדות בעל ה'חוות יאיר': "וכבר נתפשט המנהג בכל תפוצות ישראל לפסוק כרמ"א והסמ"ע תלמידו ומימיהם אנו שותים". רבינו נפטר בלעמברג [לבוב - פולין] הניח אחריו קודש שלושה בנים, רבי אלכסנדר סנדר, רבי יוסף יוזפא ורבי משה. זכותו תגן עלינו. מצורף: חומר המחקר של הרב שמואל זנוויל כהנא, צילומי כתב יד נוספים של רבינו.
  Starting at $50000
 • LOT: 148

  מכתב בלועזית בעניין מחיקת חוב היהודים עם חתימות רבנים. 1779.

  מכתב ארוך 4 עמודים מתוכם 3 עמודים כתובים בלועזית בעניין מחיקת חוב היהודים ע"י הכנסייה. ובסופם חתימות רבנים. המכתב משנת - 1779. לא נבדק ביסודיות.
  Starting at $120
 • LOT: 107

  לוט 3 כרכים של שו"ע, 2 מהם עם הגהות והערות רבות בכת"י - למברג תרכ"א | 1861.

  לוט 3 כרכים של שולחן ערוך (או"ח חלק ב' ויו"ד חלקים א'וב'), על שניים מהכרכים הגהות והערות רבות ומעניינות בכת"י לא מזוהה, לא נבדק לעמוק כראוי - למברג תרכ"א | 1861. דפים מנותקים, כריכות בלוית, אחד מהם ללא שער. מצב כללי בינוני.
  Starting at $120
 • LOT: 147

  קונטרס מאת ר' יהודה חיים גירון מקסאלי - נוסחאות של טופסי אגרות ושטרות שונים ששלח אל גיסו רבי זכריה טרייוש בק"ק קוני - תקי"ג | 1753.

  קונטרס מאת ר' יהודה חיים גירון מקסאלי - נוסחאות של טופסי אגרות ושטרות שונים ששלח אל גיסו רבי זכריה טרייוש בק"ק קוני (4 עמודים) - תקי"ג , 1753. רבי יהודה חיים גירון מחכמי קסאלי, ידוע על אגרת ששלח לרבי ישמעאל הכהן בשנת תקל"ז, מוזכר בספר זכר דוד (מאמר ראשון, פרק לט). מצב כללי טוב.
  Starting at $300
 • LOT: 146

  מכתב מאת רבי שלמה מיכאל יונה מטורינו עם פסקים והלכות בענייני גיטין

  מכתב מאת רבי שלמה מיכאל יונה מטורינו עם פסקים והלכות בענייני גיטין. הגאון רבי שלמה מיכאל יונה אב"ד טורינו מגאוני רבני איטליה במאה ה – 18 גיסו של רבי יחיאל חיים טריויש אב"ד וירצילי. ישב תחילה באליסנדריה שבאיטליה וקיבל תורה מפי רבי אליהו הלוי, מרבו זה קיבל גם בחכמת האמת. כשהגיע החיד"א בדרך שליחותו שם נקשרה נפשו בנפשו של החיד"א ויהיו לידידים. לאחר מכן נתמנה לאב"ד העיר טורינו ומשם החליף עם החיד"א מכתבי ידידות והערכה. אחד ממכתביו הוא שיר תהילה מיוחד שכתב לכבוד החיד"א ובו מכנה עצמו "צעיר שבצעירי צעירי תלמידיו". החיד"א אף הוא העריכו מאוד וכתב עליו בחביבות מופלגת. (אצי' לחכמי איטליה עמ' 480). מצב כללי טוב.
  Starting at $300
 • LOT: 180

  תניא - מהדורת האלף

  ספר ליקוטי אמרים תניא, "מהדורת האלף". בהוצאת קה"ת-אוצר החסידים, 770 איסטרן פארקווי, ברוקלין, ניו יורק, י"א ניסן תשמ"ד [1984]. | מהדורה מפוארת זו, כוללת בתוכה מדור ביבליוגרפי נרחב של דפוסי התניא, המכיל 600 (!) עמודים של צילומי שערים של כל ספרי התניא שנדפסו, רשימות ביבליוגרפיות ופקסמילות של כתבי יד נדירים של ספר התניא. שתי סימניות תואמות. נייר כרם איכותי. שולים רחבים. | קהת דף. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד. ללא כריכה.
  Starting at $100
 • LOT: 071

  סדר תיקוני שבת - מהדורה מיניאטורית - עותק חסר עם השלמות בכתב יד

  סדר תיקוני שבת במהדורה מיניאטורית בכריכת עור עתיקה, עם חתימות ורישומים שונים בעיקר בלועזית, 3 עמודים הושלמו בכתב יד. עותק חסר לא נבדק לעומק. קרעים ופגמים שונים. סימני שימוש אופייניים. מצב כללי בינוני.
  Starting at $100
 • LOT: 075

  הגדה של פסח עם תרגום לדייטש [יידיש] - אופנבך, תק"ס 1800

  סדר הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש - דייטש, באותיות צו"ר. איורים בחיתוכי עץ. נדפסה בדפוס צבי הירש סג"ל שפיץ ובנו אברהם סג"ל - אפענבאך [אופנבך] תק"ס | 1800 [בערך]. יערי 265; אוצר ההגדות 434. מ דף. כ-18 ס"מ. שולי חלק מהדפים חתוכים בלי אף פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב מאוד.
  Starting at $150
 • LOT: 014

  משניות מיניאטורי עם פירוש מלא כף נחת (קדשים, טהרות)- אופנבך תצ"ב | 1732.

  משניות מיניאטורי עם פירוש מלא כף נחת מאת הרב שניאור פייבוש בן יעקב (קדשים, טהרות)- אופנבך תצ"ב , 1732. רבי שניאור פייביש בן יעקב: נין ונכד לרבי משה איסרל'ש מקראקא, ראב"ד גלוגא רבתי בפולין חתן רבי אביגדור ז"ל שהינו חתן רבי יונה תאומים בעל הקיקיון דיונה... (מהסכמת הפירוש לששה סדרי משנה שניתנה על ידי רבי שמואל הילמן ראב"ד מינהיים). שם הספר נלקח מהפסוק (קהלת ד, ו); ט֕וֹב מְלֹ֥א כַ֖ף נָ֑חַת מִמְּלֹ֥א חׇפְנַ֛יִם עָמָ֖ל וּרְע֥וּת רֽוּחַ. המדפיס: ישראל בן משה. במקור: 143-172, 175-462, [4] דף. 13 ס"מ. לפנינו חסרים 4 דפים קס"ז-קע"ב. וחסר דף שער (אם ישנו במקור?). רישומי בעלות בדף הראשון והאחרון. כריכת עור מקורית. מעט נזקי עש. מצב כללי טוב בינוני.
  Starting at $100
 • LOT: 136

  כ-100 דפים בכתב יד עם נוסח לכתיבת קמיעות ועוד - תימן המאה ה-17 עד המאה ה-20

  לוט של למעלה מ-100 דפים, קטעי כריכות, חלק מכתר מלכות, חלק מכתיבת קמעים, קונטרס בלשון ערבית עם הכיתוב: "ניתן ... עם החברים הטובים, דוד סאלם, יהודה סלימאן...". המאה ה-17 עד המאה ה-20. מצבים משתנים, נזקי עש, פגעי זמן שונים. לא נבדק לעומק.
  Starting at $100
 • LOT: 137

  לוט כתבי יד קטנים קמע, תפילות ועוד - תימן המאה ה-19 וה-20

  לוט כתבי יד מיניאטורים כתב יד תימן המאה-19 וה-20. 1. חלק מסידור בפורמט קטן - סדר קידושין, טעמים נחמדים, הלווית המת, טעמים ומדרשים ועוד. כרוך עם קלף מתאג'. למעלה מ-100 עמ'. 8X6 ס"מ. 2. נוסח לכתיבת קמיע. 8 עמ'. 8X11 ס"מ. 3. בקשה לתפילה ותוכחה לבורא עולם. 8 עמ'. 9X12 ס"מ. 4. דיוואן [שירה] שירי שבת וברית מילה, שירים בלשון ערבית מדוברת. כ-70 עמ' 18X6 ס"מ. פגעי זמן שונים, דפים מנותקים. מצב כללי בינוני - טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 106

  ספר שיטה מקובצת (נזיר) מהדורה ראשונה עם חתימות בכתב ידו של תלמיד החתם סופר ר' גבריאל דעסויער - דובנא תק"ס | 1800. כרוך עם שו"ת דרך יבחר.

  ספר שיטה מקובצת על נזיר מהדורה ראשונה ונדירה (לכאורה, למרות שבשער כותבים המו"ל "והבאנו אותו לדפוס פעם שנית" והם מציינים שה"שער המלך" הדפיס אותו לראשונה בליוורנו, אך לא נמצאת אותה מהדורת ליוורנו לא בספריה הלאומית ולא אצל וינוגרד), עם חתימות בכתב ידו של רבי גבריאל דעסויער תלמיד החת"ס על השער ובגב השער הוסיף את שמו לשמות המסכימים בכת"י עם תוספת: 'ראש ישיבה דק"ק פ"ב' (פרשבורג), בנוסף הוא חתם גם סוף הספר בעמוד האחרון - דובנא תק"ס, 1800. כד,[1] דף. *2. לספר זה מצורף גם השו"ת דרך יבחר של הרב חיים בצלאל פנט בנו של ה"מראה יחזקאל"- מונקטש תרנ"ד, 1894. מהדורה יחידה, עם תולדות אביו בפתיחה. ללא שער. במקור: [12], קך דף *2. לפנינו חסרים 10 דפים בסוף. הגאון רבי גבריאל סגל הלוי דעסויער (נפטר תרל"ח): תלמיד החת"ם סופר בישיבתו בפרשבורג, והתכתב עמו. היה אב"ד בבאלטון קאמאר בהונגריה, ואחר כך אב"ד קאיארענינג קרוב לארבעים שנה. מחבר ספר "יד גבריאל" - חידושים על יורה דעה, שקיבל את הסכמת ה"חת"ם סופר". תרגם ללשון אשכנזית את ספר איוב וביארו ביאור חדש בלשון הקודש על פי אדני הדקדוק ויסודות הפשט בשם "קסת גבריאל". חיבר גם קונטרס "מלחמת מצווה", להראות חכמות החכמים הראשונים וטעות החכמים האחרונים. חיבורים נוספים שחיבר: "שירי זמרה" - על ספר בראשית בשיר, "האריאל" - על ביאור האגדות. ללא כריכה. נזקי עש. מצב בינוני גרוע.
  Starting at $120
 • LOT: 128

  כתב ידו של מהר"י בשירי עם פירושו למדרש הגדול - תימן המאה ה-17

  כתב יד מדרש הגדול, העתקה, תימן המאה ה-17. פירוש בשוליים ובין השורות, פירושי מילים בלשון ערבי מדוברת ובלשון הקודש בגיליון. עותק חסר. למעלה מ-250 עמודים. נזקי עש, עם פגיעות קלות בטקסט בחלק מהדפים, פגעי זמן שונים. ללא כריכה. 20X30 ס"מ. על פי עדות בעל הספר, הרב יוסף קפאח זצ"ל העיד בפניו כי העתקה זו שלפנינו היא של מארי יחיא בן אברהם בשירי. מצורף אישור. מדרש הגדול (מה"ג) הוא חיבור מדרשי מקיף על כל התורה, המכיל מדרשי הלכה ואגדה שנערך על ידי הרב דוד בן עמרם עדני מהעיר עדן שבתימן, שחי כנראה במחצית הראשונה של המאה ה-14. החיבור נחשב כגולת הכותרת של יצירת יהדות תימן. החיבור הוא ליקוט של מדרשים המופיעים בתלמודים, בספרי המדרשים הקדומים ובתרגומי התנ"ך. בחיבור מובאים גם פירושים משל הגאונים והראשונים (בעיקר הרמב"ם) וכן משל המחבר עצמו, כשכולם ערוכים ומשולבים עם מדרשי חז"ל כמקשה אחת. חלק מהחיבורים שמהם נלקטו המדרשים הם חיבורים שאבדו בינתיים או ששרדו בצורה מקוטעת כגון: מכילתא, ספרי זוטא, מדרש תנאים, ועוד מדרשים קדומים שאין להם זכר בספרות המדרשים הנפוצה. ייחודו של מדרש הגדול הוא בכך שאין הוא ליקוט גרידא, אלא במקומות רבים בנה המחבר סוגיות שלמות המורכבות ממובאות ומציטוטים ממקומות שונים. המדרש כתוב בלשון עברית בלבד והיא צחה מאוד, זאת בניגוד למקובל בתקופתו בתימן ובמזרח לשלב את השפה הערבית. אין בו מדעים ופילוסופיה, גם זאת בניגוד למקובל. לפני כל פרשה, מופיעות פתיחות פיוטיות מתחרזות, המושפעות מן הפיוט הארץ ישראלי הקדום. מדרש הגדול זכה לתפוצה רחבה בתימן ועשרות ואולי מאות כתבי יד של המדרש נמצאים כיום. ידועים שלושה פירושים שנתחברו בתימן על המדרש: ספר "המרגלית" שנתחבר בשנת 1580 והוא עוסק בפרשנות מילולית למדרש, ספר "סגולת ישראל" לרב ישראל הכהן מהמאה ה-17, פירושו מעמיק והוא מפרש את המדרש בכמה רבדים הכוללים קבלה ופילוסופיה, והפירוש השלישי הוא הגהות והערות של הרב יחיא בשירי בשולי מדרש הגדול שהעתיק, גם הוא מהמאה ה-17. מארי יחיא בן אברהם בשירי, נולד במחצית השניה של המאה ה-16 חי בישוב רחבה [כ-20 ק"מ מצפון לצנעא]. נחשב לאחד מגדולי חכמי תימן במאה ה-17 ואחד החשובים והמפורסמים שבקרב יוצאי תימן. העתיק עשרות חיבורים וחיבר כמה ספרים, בהם גם פירושו שמופיע בכתב יד זה. ראה: אנציקלופדיה לחכמי תימן עמ' 50.
  Starting at $1000
 • LOT: 129

  כתב יד חמישה חומשי תורה בפורמט גדול - תימן תחילת המאה ה-18

  כתב יד חומש "פרשה", חמישה חומשי תורה, פורמט גדול, עם הערות ומדרשים בשוליים, סדר הפרשה מחולקת לפי 'בן אשר'. תוספת מאוחרת של חתימת בעלים: מקנתץ כספי בימי חורפי, אני הקל והצעיר יעקב בן דאוד הב"ה יזכני לקנות ספרים הרבה עד אין קץ. למעלה מ-400 עמודים. 22X32 ס"מ. תחילת המאה ה-18. ללא כריכה, נזקי עש קשים עם פגיעות בטקסט.
  Starting at $300
 • LOT: 131

  כתב יד שלש מגילות ותיקון ליל שבועות - תימן סוף המאה ה-18

  כתב יד תימני שלש מגילות שיר השירים, רות וקהלת עם תרגום, תפסיר ורש"י, עם ספר קריאי מועד [תיקון ליל שבועות]. כתיבה נאה. סוף המאה ה-18. למעלה מ-150 עמודים. 24X17 ס"מ. נזקי עש קשים, דפים מנותקים, ללא כריכה. מצב גרוע.
  Starting at $100
 • LOT: 132

  כתב יד חומש "פרשה" - תימן סוף המאה ה-18

  כתב יד תימן סוף המאה ה-18 של חומש "פרשה" - פסוק, תרגום ותפסיר. ספר שמות עד ספר ויקרא פרשת בחוקותי. למעלה מ-300 עמודים, עם פירוש רש"י. דפים מנותקים, נזקי עש רבים. ללא כריכה. 21X15 ס"מ.
  Starting at $180
 • LOT: 133

  כתב יד הפטרות בנוסח שאמי בכתיבה נאה עם תרגום אונקלוס - דרום תימן תחילת המאה ה-18

  כתב יד ספר הפטרות עם תרגום אונקלוס בנוסח שאמי, כתיבה נאה שנכתבה באזור דרום תימן, תחילת המאה ה-18. כ-150 עמודים. 22X16 ס"מ. דפים מנותקים, נזקי עש קשים עם פגיעה בטקסט. מצב גרוע.
  Starting at $100
 • LOT: 135

  כתב יד "פרשה" עם הוספות שונות - מרכז תימן סוף המאה ה-18

  למעלה מ-200 עמודים של כתב יד תימני, חומש "פרשה", עם תרגום, תפסיר, רש"י, טעמים בשוליים, שינויי נוסחאות ופירושי המילות, פירוש וסיכום המילות בסגנון בעל הטורים. חתימת בעלים: יחיא בן מוריס סלימאן. הוקדש לבית הכנסת ... מוזכרים שמות העדים לתרומה: יחיא עמרן ויעיש יעקב, "שכולם ילמדו בזה [?] ואין על זה עוררין". חתימה לא מזוהה בשוליים. עותק חסר, מתחיל בפרשת בראשית ומסתיים בספר שמות עד פרשת פקודי. מרכז תימן, סוף המאה ה-18. 30X22 ס"מ.
  Starting at $180
 • LOT: 134

  כתב יד ספר קב הישר - דאר עמר תימן המאה ה-18

  כתב יד העתקת ספר קב הישר מפרק עשירי עד פרק צ"ט. בתוך הספר כיתוב מעניין עם עדות: "זה הספר קב הישר קודש ליהוד דאר עמר [שם ישוב במרכז תימן], לא ימכר ולא יגאל". למעלה ממאה עמודים עם כתיבה שמתאימה למאה ה-18. 26X16 ס"מ. נזקי עש קשים, בחלקם עם פגיעות בטקסט. דפים מנותקים. ללא כריכה. מצב גרוע.
  Starting at $120