Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-2-5029020
22.11.2018 - Auction 21
Click here to see the full catalog or click on one of the items above

Auction no. 21

Will be held on Will be held on Monday the 18th of Kislev 5769

November 26. 2018

At 18:00 (Israel time)

Preview days

Tuesday - Wednesday - Thursday - 20-21-22 / 11/18
Sunday, 25/11/18

Between 12:00-20:00

   At 43 King George Street, Jerusalem

We will be happy to see you

The English translation will be available in the coming days

ou can participate in the sales process on-line through the BidSpeed website 

https://moreshet.bidspirit.com/

(pre-registration required)

 

Tel: 02-5029020 • Fax: 02-5029021 • moreshet.auctions@gmail.com

Assaf: 054-3053055 • Nissim: 052-8861994

 • LOT: 190

  שויתי מיניאטורי על קלף, ירושלם. המאה ה-19

  שויתי מיניאטורי כתב יד סופר על קלף בכתב יד עם עיטורים בצבע אדום. במרכז מזמור למנצח בצורת מנורה, מסביב המנורה שמות הקודש ומסביב מסגרת במילוי כיתוב של פסוקים. בתחתית המנורה שם הסופר: "נתנאל בן רפאל יצ"ו ירושלם". 16X11 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 265

  אוסף ובו שלושים מכתבים מעניינים מאת הגאון רבי זלמן סורוצקין

  אוסף מרתק בן שלושים מכתבים, מודפסים במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי של ועד הישיבות, בחתימת ידו ולעיתים עם תוספות בכתב ידו של הגאון רבי זלמן סורוצקין. המכתבים מתפרסים על פני כעשרים שנה, בין השנים: תש"א-תשכ"א [1941-1961], ועוסקים בענייני וועד הישיבות שעמדו על הפרק באותן שנים סוערות של ביסוס עולם התורה והמחלוקת המתמדת עם הממסד החילוני. המכתבים ממוענים ברובם לישיבת אהל תורה, הכולל המפורסם בו למדו גדולי הדור: הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב שמואל הלוי וואזנר, הרב בצלאל ז'ולטי רבה של ירושלים, הרב שלום שבדרון, הרב שלמה שמשון קרליץ, הרב ישראל גרוסמן והרב בנימין יהושע זילבר. | הגאון רבי זלמן סורוצקין [תר"מ-תשכ"ו], יושב ראש מועצת גדולי התורה, ידוע בכינויו הרב מלוצק, היה אב"ד לוצק שבאוקראינה. למד בישיבות סלבודקה, וולוז'ין וטלז. כיהן כיו"ר החינוך העצמאי והיה מראשי ועד הישיבות. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
  Starting at $180
 • LOT: 266

  אוסף קבלות גמ"ח שערי חסד בחתימת רבני ירושלים

  אוסף מעניין של פקודות תשלום, בין השנים תרע"א תרע"ו [1911-1916], על גבי ניירות רשמיים של שכונת שערי חסד. כל אחד מן המסמכים חתום בחתימת ידם של בין 3 ל-5 מרבני חברת שערי חסד. בין החותמים: הרב אליהו רָאם ראב"ד בית דין צדק אשכנזים פרושים בירושלים. הרב זרח אפרים אפשטיין ראש ישיבת תורת חיים בה למדו כל גדולי ירושלים. הרב אברהם אהרן פראג מחבר סדרת הספרים "נרות אהרן". הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי ראש ישיבת "עץ חיים", אבי ה"לוח לארץ ישראל" ומחברם של ספרים הלכתיים רבים. הרב חיים שלמה רוזנטל שהיה ספרא דדיינא בבית הדין שבבית כנסת "החורבה" ואביו של רבה של שערי חסד. הרי"ם זוננפלד בנו של רבי יוסף חיים זוננפלד. ועוד. | באוסף 143 מסמכים ממוספרים ומתוארכים ובהם: שם מקבל התשלום, הסכום, סיבת התשלום וחתימת רבני הוועד | ארגון 'גמ"ח שערי חסד הכללי', ששימש כארגון צדקה החל משנת תר"ל (1870), בראשותו של הרב שלמה זלמן פרוש. ראשי הארגון, בראשות נפתלי צבי פרוש-גליקמן (בנו של הרב שלמה זלמן פרוש) ושמואל זנוויל שפיצר, יסדו בשנת תרס"ח את 'חברת שערי חסד לבניית בתים בירושלים'. | 143 דפים, 15X11 ס"מ. | מצב כללי: טוב מאוד.
  Starting at $300
 • LOT: 262

  אישור לשוחט מאת הראי"ה קוק

  מסמך על גבי נייר רשמי של הראי"ה קוק ובחותמתו. מתאריך כ"ג אלול תרצ"ד [1934]. ובו אישור על העמדת סכין לשו"ב ליב לרר. | רבי אברהם יצחק הכהן קוק [תרכ"ה- תרצ"ה, 1865-1935], הרב הראשי הראשון לישראל, ראש ישיבת מרכז הרב ואבי הציונות הדתית. | סימני קיפול. | 21X13 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 228

  הקדשה מהמקובל הרב עובדיה הדאיה

  דף השער של הספר 'בן יאיר' ובו הקדשה מודפסת בדיו מוזהב, עם שבע שורות בכתב יד קדשו ובחתימתו של המקובל רבי עובדיה הדאיה בעל ה'ישכיל עבדי', בנו של זקן המקובלים רבי שלום הדאיה, חבר בית הדין הגדול בירושלים, מראשי ישיבת פורת יוסף ומייסד ישיבת המקובלים "בית - אל" בעיר החדשה. | קרעים בשולים הלבנים במקום בו נתלש מן הספר. | 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 229

  הקדשה בכתב יד קדשו של המקובל רבי שלמה אבן דנאן. נדיר

  הדף שלפני שער הספר שו"ת אשר לשלמה, ובו הקדשה מודפסת בדיו בצבע כחול, בתוספת שורה בכתב יד קדשו, חתימתו המצוירת וחותמתו של המחבר, המקובל רבי שלמה אבן דנאן אב בית הדין ורבה הראשי של פאס שבמרוקו ומגדולי רבני יהדות מרוקו. | בתחילה למד אצל דודו רבי יצחק אבן דנאן, דיין ומורה צדק בעיר פאס, בעל שאלות ותשובות "ליצחק ריח", ולאחר מכן למד תורה מפיו של הגאון רבי אבנר ישראל הצרפתי, המכונה "האיש". כבר בגיל שש עשרה, היה רבי שלמה בקי בש"ס ובפוסקים והתחיל ללמוד את חכמת הקבלה. בהיותו בן שלושים שנה נבחר לדיין ומורה צדק. הוא ישב בבית דינם של דודו רבי יצחק אבן דנאן ורבי יוסף סירירו שהיו מבוגרים ממנו בהרבה שנים, לאחר מכן התמנה לרב ראשי וראש בתי הדין. השלטונות הצרפתים העריכו מאוד את מידות הצדק והיושר של הרב, וחיבבו את פסקיו ההלכתיים. ומעניין הדבר, שמשפטים שהגישו יהודים לבתי משפט צרפתיים, העבירום השלטונות לרבי שלמה, כמו כן התייעצו אתו בשאלות שנגעו בענייני היהודים וקיבלו את חוות דעתו. בליל כיפור של שנת תרפ"ט – 1929, התחיל רבי שלמה באמירת כל נדרי בהתלהבות גדולה, וכשהגיע לקטע "מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה שבא עלינו לשום, ומיום הכיפורים הזה שבא עלינו לשלום, עד יום הכיפורים אחר שיבוא לקראתנו לשלום", הוא דילג על המלים "ומיום הכיפורים הזה שבא עלינו לשלום ועד יום הכיפורים אחר שיבוא לקראתנו לשלום". ואכן בשנה זו נפטר ויהי לפלא. | מודבק על גבי קרטון. קרעים. | 23X15 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
  Starting at $100
 • LOT: 106

  טלית קטן לילדים - סוף המאה ה-19 ראשית המאה ה-20

  הטלית עשויה אריג פשתן עם פסים מסורתיים שחורים, כמקובל בקרב האשכנזים. חוטי הציצית נשתמרו בצורה מיטבית, והינם מחוברים לטלית באמצעות נקב אחד כמנהג הגר"א ואדמור"י חב"ד. הטלית כשרה לברכה. | כתמי זמן. | אורך: 65 ס"מ, רוחב: 25 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 238

  כתב-יד פנקס הוצאות והכנסות עם חתימת יד קדשו של הגאון רבי אשר זאב וורנר ראב"ד טבריה

  פנקס הוצאות והכנסות של איש עסקים יהודי בשם חיים הורוויץ מן המושבה מגדל שליד טבריה. הפנקס מכיל עשרות רבות של דפים כתובים בכתב יד, ובהם מאות פעולות חשבוניות של הוצאות והכנסות עסקיות ופרטיות, החל מקניית קרקעות ותשלומי משכנתאות וכלה בהוצאות נישואי בנו ותמיכות שקיבל מאמו. הפנקס נכתב במשך כ-25 שנה, בין השנים: תרע"ד-תרצ"ט [1914-1939], והוא כתוב רובו בשפה העברית, מיעוטו באידיש ומספר רשימות בלועזית. בסוף הפנקס כאשר רבי חיים כבר זקן נוטה למות הוא כותב צוואה מפורטת מה לעשות בנכסיו והוא מחתים עליה שני עדים, את מר מרדכי שלמה גוטמן ואת הרב מנחם מענדל חן טוב. בשולי הצוואה 4 שורות בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי אשר זאב וורנר ראב"ד טבריה המאשר ומקיים את הצוואה. | הרב אשר זאב ורנר [תרנ"ד - תשי"ח], גאון, צדיק ומקובל, כיהן כראב"ד טבריה לאחר פטירת רבו הרב משה קליערס. וכרבה של מפלגת פועלי אגודת ישראל במקום הרב מאיר קרליץ, והיה חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. חתניו הם הגרא"ד אויערבאך ראב"ד טבריה והגאון החסיד רבי חיים שלום דייטש מחשובי משפיעי חב"ד. | כרוך בכריכה מהודרת. פגם קל בשולי הכריכה. | 100 דף. 30X13 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 235

  כתב-יד משלי בלשון הקודש ובלועזית

  כתב-יד משלי בלשון הקודש ובלועזית, חלקו הראשון הנו במתכונת של פסוק בלשון הקודש ולאחריו בלועזית, ובהמשך הוא הופך למתכונת של מספר פרקים בלשון הקודש ואחריהם בלועזית. בסוף כתב היד כמה פרקי תהילים. שם המחבר אינו ידוע. | כריכה קדמית חסרה, אחורית פגומה. דפים מנותקים. | [95] דף. 21X16 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 138

  כתובה גדולה מודפסת עם עיטורים – איזמיר, תשכ"ב | 1922

  כתובה גדולה, מודפסת בדיו זהובה על גבי נייר עבה ומשובח, לנישואי החתן רחמים בן מרדכי עם הכלה. איזמיר, טורקיה, ט"ו סיון תשכ"ב (1922). בחציו התחתון של הגיליון מופיע נוסח הכתובה, כולו בכתב-יד סופר, בכתב חצי קולמוס, וחתום בחתימות: הרב, החתן והעדים כנהוג, וכן בחותמת הרבנות הראשית של איזמיר ובאישורי ובולי המדינה. מסביב לכתובה עיטורים גדולים ומרשימים בצורת שער, פרחים מנורות וכתר מלכות. המשולבים בפסוקים משיר השירים ובסמלים וסימנים להצלחה. | סימני קיפול. | 70X50 ס"מ. מצב כללי: טוב
  Starting at $100
 • LOT: 259

  תשובה בכתב ידו של הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

  מכתב מתאריך: חשון התשס"ז [2007] שנשלח אל הגאון רבי מאיר מאזוז, ובו 7 שאלות הלכתיות, בסיומה של כל שאלה מופיעה תשובה בכתב ידו של הגאון רבי מאיר מאזוז, התאריך נכתב אף הוא על ידי הרב. לפי נוסח התשובות נראה שהרב אינו שבע רצון מן השואל, מה גם שבסוף המכתב מוסיף הרב את השורה: "נא להפסיק עם השאלות". | הגאון רבי מאיר ניסים מאזוז, ראש "ישיבת כסא רחמים" ומנהיגה הרוחני של מפלגת "יחד - העם איתנו" שבראשות אלי ישי. נולד בתוניס לרב מצליח מאזוז, שהיה דיין, ממנהיגי יהדות תוניסיה, ומייסד "ישיבת כסא רחמים" ונרצח על ידי מתנקש מוסלמי. | סימני קיפול. נקבי תיוק. | דף נייר כתוב משני צדיו. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 284

  קבלה בחתימת יד קדשם של רבי משה קליערס ראב"ד טבריה ורבי דובער אברמוביץ ראש ישיבת רבי יצחק אלחנן בארה"ב

  הוראת תשלום ממוספרת של 'ועד העזרה המרכזי האמריקאי' סניף ארץ ישראל. מתאריך כ"ו אב תרפ"ג - 5.8.1923. מאת רבי דובער אברמוביץ אל רבי משה קליערס [ראה אודותם בקטלוג של מכירה זו], ובה הוראת תשלום ע"ס 860 גרו"מ לישיבת הספרדים בטבריה. בשולי הוראת התשלום חתימת יד קדשם של רבי משה קליערס ראב"ד טבריה רבי דובער אברמוביץ ראש ישיבת רבי יצחק אלחנן בארה"ב. | סימני קיפול. קרעים זעירים. | 20X11 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 141

  כתובה מודפסת – פאריס, תש"ל | 1970

  כתובה מודפסת בדיו שחורה וזהובה על גבי קרטון. לנישואי החתן פייבל בן יצחק דוד זלכובסקי עם הכלה פרידה בת ישעיה בוכר. פאריס, ט"ז תמוז תש"ל [1970]. עם תמצית בצרפתית חתומה בידי ובחותמת הרב משה קסורלה. העדים חתומים בלועזית. החתן חותם את שמו בסוף הנוסח העברי. | סימני קיפול. קרעים בשולי הקיפולים.| 32X24 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 043

  Piskei Halachot Racannati—Bologna 1538

  An important book of halacha quoted by the gedolim who came after, including the Beit Yosef and those who followed him. By Rabbeinu Menachem of Racannati. First edition, printed by the partners of Bologna. | Rabbi Menachem Raccanati (1250-1310) was a kabbalist and important posek living in Racannati, Italy. Was among the first kabbalists in Italy and was famous mainly because of his commentary “Racannati on the Torah,” based on the foundations of kabbalah. Had a great deal of influence on the kabbalists who followed him. This book is even commented on by Rabbi Mordechai Yafeh, the HaLevushim. | Signature and listings of ownership in Hebrew and Italian. Moth holes, no binding. | [9], 46, [3] pages. 21cm. Ok condition.
  Starting at $500
 • LOT: 140

  כתובה מודפסת – לייפציג, תרפ"ד | 1924

  כתובה מודפסת בדיו שחורה על גבי נייר. לנישואי החתן זאב ב"ר דב עם הכלה ליבא בת ר' מרדכי הלוי. לייפציג, ר"ח שבט תרפ"ד [1924]. העדים הילל ב"ר יצחק ואברהם שלום ב"ר יצחק. הטקסט מוקף במסגרת ובראש הכתובה המילים "בעזרת השם" אף הם בתוך מסגרת. | סימני קיפול. קרעים ללא חיסרון.| 29X20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 254

  פסק דין בחתימתם של הרבנים הראשיים לישראל

  פסק דין של בית הדין הגדול בירושלים, בנוגע לערעור שהוגש על פסיקת בית הדין בעניין בית הכנסת של הבראשים בירושלים [ראה אודותיו במכירה זו]. פסק הדין הנו מתאריך כ"א סיון, כחצי שנה לאחר פסק הדין הראשון, והנו ארוך ומנומק ומתפרש על גבי שני עמודים, בחתימת ידם של שני הרבנים הראשיים לישראל הראשל"צ רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל רבה של סאלוניקי ולאחר מכן רבה הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל. והרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג רבה של אירלנד ולאחר מכן רבה הראשי האשכנזי של ישראל. אליהם מצטרף כדיין שלישי רבי משולם ראטה - העילוי מהורדנקה, תלמידם של הכוכב מיעקב, המחזה אברהם ורבי מאיר אריק, דיין בבית הדין הרבני הגדול וחבר מועצת הרבנות הראשית. כמו כן חתום על פסק הדין המזכיר המיתולוגי של הרבנות הראשית רבי שמואל אהרן שזורי מחכמי וגדולי ירושלים. | סימני קיפול. נקב תיוק. | 2 דפים. 31 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
  Starting at $150
 • LOT: 105

  לוט 2 עטרות לטלית עשויות כסף

  1. עטרה לטלית, עשויה עבודת שזירה של חוטי כסף טהור. אורך: 84, רוחב: 7 ס"מ. משקל: גרם. | 2. עטרה לטלית, עשויה עבודת מקלעת של חוטי כסף טהור. אורך: 59, רוחב: 6 ס"מ. משקל: גרם. | מצב כללי: בינוני-טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 256

  לוט, שלושה מכתבים בחתימתם של גדולי רבני עדות המזרח

  1. דף הקדשה מודפס בדיו בצבע זהב, בתוספת 3 שורות כתובות בכתב יד קדשו של המקובל רבי יעקב ב"ר יוסף הכהן טראב-מסלתון [תרי"א - תרפ"ג] החכם באשי של ואב בית הדין ביירות. | 2. קבלה ארוכה, [10 שורות] כולה בכתב יד קדשו, בחותמתו ובחתימתו המצוירת של הגאון רבי ישועה פאלאג'י [תר"ל-תש"ו], ראש ישיבה בצפת [רבים מרבני צפת היו תלמידיו] וראב"ד ספרדים בירושלים. על מצבתו נכתב: "פה נגנז ארון הקדש אור התורה והחכמה סבא דמשפטים...". | 3. פסק דין מעניין בנוגע לחלוקת ירושת מניות וקרקעות, בחתימת הראשל"צ רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל [תר"ם-תשי"ג], רבה של סאלוניקי ולאחר מכן רבה הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 270

  לוט, 5 מכתבים מאת כמה מגדולי הרבנים בדור הקודם

  1. מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי ובחותמת של הבד"ץ לכל מקהלות האשכנזים. מתאריך כ"ו אלול תרצ"ה [1935], בכתב ידו וחתימתו של הרב אליהו רָאם ראב"ד בית דין צדק אשכנזים פרושים בירושלים. בעניין אישור לשוחט ר' ליב לרר. | 2. מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי של ישיבת סלונים. מתאריך ד' לתשובה [אלול] תשי"ג [1953]. בכתב ידו של הרב שבתי יגל ראש ישיבת סלונים בליטא ואח"כ בארץ ישראל וחבר מועצת גדולי התורה. אל הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין - רב האסירים. ובו איחולי שנה טובה ועוד. | 3. דף עם חתימת ידו של רבי "פנחס עפשטיין ראב"ד ירושלם". כיהן כדיין בבית הדין של העדה החרדית, בתקופתם של הרב יוסף חיים זוננפלד והרב יצחק ירוחם דיסקין. לימד בישיבת תורת חיים. בשנת תש"ח נבחר להיות ראב"ד העדה החרדית. | 4. קבלה של 'ועד העזרה המרכזי האמריקאי' סניף ארץ ישראל. בחתימת ידו של הרב יוסף גרשון הורביץ, רבה של שכונת מאה שערים וראש ישיבת מאה שערים בירושלים במשך כ-46 שנים. | 5. מכתב מתאריך ח' טבת תשי"ב [1952], בכתב ידו וחתימתו של הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי ראש ישיבת "עץ חיים", אבי ה"לוח לארץ ישראל" ומחברם של ספרים הלכתיים רבים. אל חברי הנהלת תתוב"ח בעניין מינוי מנהל. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב
  Starting at $100
 • LOT: 199

  ספר ראש יוסף מאת ה'פרי-מגדים' מהדורה ראשונה. למברג תרכ"ג | 1863. העותק של האחים רבי יצחק אייזיק וייס מסוואליווע ורבי שמואל צבי וייס ממונקאטש אביו של האמרי יוסף מספינקא . הגהות

  ספר ראש יוסף על מסכתות ברכות, שבת ומגילה. מאת הגאון רבי יוסף תאומים בעל ה'פרי-מגדים' על שולחן ערוך, חיבור שהפך לאבן יסוד בפסיקה היהודית וגדולי הפוסקים כגון החפץ חיים ועוד התבססו עליו בכתבם את ספריהם. מהדורה ראשונה [על מסכתות אלו, חיבורו על מסכת חולין הודפס כמה שנים קודם לכן]. | בדף השער חתימת יד קודשו של רבי שמואל צבי וייס ממונקאטש אביו של האמרי יוסף מספינקא ושתי חותמות בעלות של רבי יצחק אייזיק וייס ראב"ד סוואליווע ומונקאטש. בגוף הספר הגהות כנראה בכתב יד קודשם. רבי שמואל צבי וייס (? - תרל"ט). לאחר שעלה אביו לארץ ישראל מילא את מקומו בראב"ד מונקאטש. היה תלמידם של השר שלום מבעלזא, רבי יהודה צבי מראזלא, רבי יצחק אייזיק מזידטשוב, הבני יששכר. בנישואיו הוא היה מסדר הקידושין ולאחר החופה אמר הבני יששכר "אלמלי לא באתי לכאן אלא בשביל דבר זה די לי". ולפני שנפטר רבי שמואל צבי הוא אמר לבנו האמרי יוסף "אינני מתיימר לדעת בבירור מה היתה כוונת רבינו הקדוש מדינוב, אבל יתכן שנתכוון אז אליך". הוא ערך לדפוס את הספר דעת קדושים של רבו רבי יהודה צבי מראזלא. רבי יצחק אייזיק מסוואליווע כתב בספר בית יצחק על אחיו רבי שמואל צבי שרבי יצחק אייזיק מזידטשוב סמך את שתי ידיו על רבי שמואל-צבי והאציל עליו מכוחו להיות פועל ישועות בקרב הארץ. בכל הימים שישב במונקאטש התלכדו סביבו חסידים ומעריצים. ובנו הוא רבי יוסף מאיר וייס מספינקא בעל האמרי יוסף. רבי יצחק אייזיק וייס [תקפ"ד - תרנ"ד], רבה של סוואליווע ובהמשך ראב"ד מונקאטש. תלמיד ה'בני יששכר', השר שלום מבעלז, רבי יצחק אייזיק מזידטשוב - שאף מינהו לערוך את ספריו, רבי צבי הירש מרימנוב, רבי ישראל מרוז'ין והדברי חיים מצאנז. בין תלמידיו היה אחיינו רבי יוסף מאיר וייס, האדמו"ר הראשון מספינקא בעל האמרי יוסף. והחתן שלו זה האדמו"ר רבי אלימלך מטאש. ספריו: בית יצחק ודברי יצחק ותולדות יצחק. | סימני עש. ללא כריכה. | פה דף. 37 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
  Starting at $500
 • LOT: 210

  Set of Hilchot Rav Alfas, four volumes. Vilna 1880-1886. Copy of the Rabbi of Bnei Brak, Rabbi Yaakov Landau.

  By the Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, the first of the Rishonim, with Rashi’s commentary, the Ran, Rabbineu Yona, Nimukei Yosef, Shaltei HaGibborim, the Maor HaGadol v’HaKatan, and more. With the Tosefta and Mordechai’s commentary. Four volumes (1. Zra’im and Moed, 2. Nashim, 3. Nezikin, 4. Kedoshim and Taharot). Printed by the Ram widow and brothers. By Rabbi Yitzhak Alfasi (1013-1103), one of the greatest poskim of the Rishonim. Great rishonim like the Rambam, the Ra’avad, the Ramban, the Ri ba’al haTosfaot referred to him with great appreciation, and most of halakhic sages refer to him as the foremost authority on psikat halacha. All of the volumes are stamped by Rav Yaakov Landau, Rav of Bnei Brak. The first volume features an inscription in his handwriting “I bought this from the owners in the Holy City.” Rav Yaakov Landau (1893-1986) was rabbi and Av Beit Din of Bnei Brak. A Chassidic sage of Lubavitch. At age 20 he was appointed rabbi of Kornitz, at the edict of the Admor the Rashab of Lubavitch, who really appreciated him and nicknamed him Rav HaHatzer. Listing of ownership. Original bindings. 40cm. Generally very good condition.
  Starting at $150
 • LOT: 234

  מחברת עם איורים בקבלה. תחילת המאה ה-20.

  מחברת עם איורים בקבלה מתוך הספר שפע טל. 21 איורים בעפרון. מצב כללי טוב.
  Starting at $180
 • LOT: 083

  Wonderful hanukkiyah, Silver 84. I. Szekman. End of the 19th century, Poland

  Many stamps, including silver 84 and some in Polish from the 1920s. Polish-Jewish artist, I. Szekman, from the Russian Empire, end of the 19th century approximately. Hammered silver, date palms connected to the base and back, creates a 3D effect (rare). At the top, alongside the Keter Torah, are a pair of birds. Vase with fruit and flowers in the center. The shamash can be removed. Width: 20cm. Height: 24.5cm. Weight: 450g. Very good condition.
  Starting at $3000
 • LOT: 184

  ספר שם טוב קטן – תפילות לשם קבלה מעשית. ברלין, ה'ת"ק | 1740

  ספר שם טוב קטן, ייחודים, סגולות ותפילות לשם קבלה מעשית, מלוקטים מדברי האר"י ז"ל והרמב"ן, מאת רבי בנימין בינוש מקרוטושין, מחבר ספר הקבלה 'אמתחת בנימין'. בדפוס אהרן בן משה רופא, ברלין, ת"ק [1740]. כריכת עור חדשה ומפוארת. כתמי זמן. כד דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $300
 • LOT: 176

  מלאכת מחשבת - ברלין, תקכ"ה | 1765

  ספר מלאכת מחשבת וספר בירורי מידות כרוכים יחדיו. שער נפרד לכל אחד מן הספרים. הספרים עוסקים בחכמת אריטמתיקה, גיאומטריה וחשבון, מאת הרב אליהו בן משה גרשון מפינטשוב רבה של גרוסורדין ומחבר 'הדרת אליהו'. דף השער בעברית ובלועזית. מהדורה שנייה. דפוס איצק שפייאר, ברלין, תקכ"ה [1765]. (בדף ז/2 "נדפס פה ק"ק פרנקפורט דאדר"). | כריכת חצי עור מקורית ומהודרת. דפים משובחים. שולים קצוצים במספר דפים. כתמי זמן. | [1], ז, נח; סא דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $150
 • LOT: 222

  צל"ח - למברג, תרנ"ט | 1899 - העותק של הגאון הצדיק רבי זאב וולף הלוי טירנואר

  ספר צל"ח על מסכתות: ברכות, פסחים וביצה. שער נפרד לכל אחת מן המסכתות. מאת רבי יחזקאל לנדא בעל הנודע ביהודה. למברג, תרנ"ט [1899]. בדף השער חתימה וחותמת בכתב יד קדשו של רבי זאב וולף הלוי טירנואר. חתימות חוזרות בכל אחד משלושת השערים. | הגאון הצדיק רבי זאב וולף הלוי טירנואר [תרל"ט - תשי"ט], רבן של הערים לספז, שאמקוט, סוצ'אבה ופלטיצ'ן. מחבר הספר "ט"ל אורות" על הלכות שבת. תלמידם של הרב יהודה גרינוולד, ראב"ד סטמר, ושל הרב משה גרינוולד, רבה של קהילת חוסט ומחבר ספר "ערוגות הבושם". היה נוסע לצדיקי הדור כמו רבי ישכר דב רוקח מבלז, רבי ישראל צבי רוטנברג מקאסאני, רבי ישראל הגר מויז'ניץ (ישב בשנותיו האחרונות בגרוסוורדיין). בסוף ימיו עלה לישראל וישב בצפת וכיהן כרב בית-הכנסת "שארית הפליטה". היה חותנו של רבי אהרן יחיאל לייפר, הרבי מנדבורנה-באניה-צפת. התפרסם כבעל מופת. | שיקום בשולי דף השער והדפים הראשונים. כתמי רטיבות. | מז; סח; לח דף. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $120
 • LOT: 053

  Collection of 150 photos of Admors

  From the last generation, mostly black and white photos. Rare photos, mainly of the Beit Yisrael of Gur, the Admor of Belz. But also other rabbis (Lalov, Mechnovka, Sanz, Rav Shach, and more). Two albums. Different sizes and conditions, generally good.
  Starting at $100
 • LOT: 205

  זכרון משה מהדורה ראשונה - אמשטרדם, תקכ"ה | 1765

  זכרון משה - מוסר. מאת רבי משה דעסוי. שער מאוייר - אחד השערים המקסימים בדפוס העברי, בחלקו העליון של השער איור של אריה קורא בספר. ובחלקו התחתון איור יוסף ואחיו? מהדורה ראשונה. דפוס ליב זוסמאנש, אמשטרדם, תקכ"ה [1765]. | הרב משה דעסוי דיין דק"ק גלויגא, ואח"כ היה מיושבי בהמ"ד באמסטרדם מחבר הספרים: "זכרון משה", "עבודת מקדש", חדושים והגהות על ספר "השערים" או "שערי דורא". | שיקום בדף השער. נקבי עש בודדים. כריכה חדשה. | [2], לב דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 180

  אהלי יהודה מהדורה יחידה – יעסניץ, תע"ט | 1719

  ספר אהלי יהודה, שמות בתנ"ך ושורשיהם. מאת רבי יהודה אריה מקארפנטראץ. בטופס שלפנינו הסכמת רבי מנחם מנדל אשכנזי אב"ד באמבורג [יש שינוים בהסכמות בין הטפסים]. מהדורה יחידה. בדפוס ישראל אברהם. יעסניץ, תע"ט, [1719]. בשער הספר חתימת בעלות: "הק' אברהם". | שיקום וקרעים בשולי דף השער. כתמי זמן. כריכה מנותקת חלקית. | [3], נז דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 253

  לוט כתבי-יד, קונטרסים וחלקי קונטרסים - תימן

  לוט קונטרסים וחלקי קונטרסים בעברית ובערבית-יהודית. בכתב-יד סופר, בכתיבה יפה, מדויקת ומיושרת. חלקם בכתב רש"י וחלקם בכתיבה מרובעת. בדיו על גבי נייר. הכוללים: תפסיר מגילת אסתר, מגילת אנטיוכוס, מאמר תחית המתים להרמב"ם, אשמורת, מסכת אבות, מחברת התיגאן דקדוק לשה"ק ודף בהלכות שחיטה. תימן. | כ-[150] דף. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב
  Starting at $120
 • LOT: 179

  לקסיקון – באזל, 1631. הגהות

  Johannis Buxtorfi Lexicon Hebraicum et Chaldaicum. לקסיקון למילים מהתנ"ך. מילים בעברית ובארמית, ופירוש בלטינית. באזל, 1631. הגהות רבות בלועזית, תוכנן לא נבדק. | כריכת קלף עתיקה. חיתוך דפים מושחר. | [8] דף; [974] עמ'; [39] דף. | מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 206

  מרפא לשון מהדורה ראשונה - אלטונה, תק"ן | 1790. העותק של הגאון רבי תנחום מהרודנא

  ספר מרפא לשון - מוסר. מאת רבי רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהן כ"ץ (רבי רפאל המבורגר). רב העיר המבורג בגרמניה (קהילות אה"ו). תלמיד הגר"א, אך היה מקורב בדעתו לחסידות. מהדורה ראשונה. דפוס משה בון סג"ל, אלטונה, תק"ן [1790]. בעמוד השער חתימת בעלות: "תנחום מהוראדנא יצ"ו" הלא הוא רבי תנחום גאב"ד הורודנא [תק"ו-תקע"ט]. מחבר הספרים מנוחת אמת, מנוחת שלום, נחמת ציון. על מצבתו נחקק "מבוע הדעת". | חותמות. כריכה מנותקת חלקית. נקבי עש בודדים. כתמי זמן. | [4], קכה, 1 דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $120
 • LOT: 233

  כתב-יד, דיואן – תימן, המאה ה-19/20

  כתב-יד, דיואן תימני. שירים ופיוטים בעברית ובערבית-יהודית. | כתב יד סופר, כתיבה כפרית. בדיו על גבי נייר עבה ומשובח. פורמט צר וארוך. תימן, המאה ה-19/20. | כריכה קדמית בלויה, אחורית חסרה. דפים אחרונים חסרים. קרעים בשולים הלבנים. | [141] דף. 10X24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 200

  ספר ישועה בישראל מהדורה ראשונה - פרנקפורט דמיין, ת"פ | 1720

  ספר ישועה בישראל - פירוש על הלכות קידוש החודש שבספר משנה תורה להרמב"ם ועל פרק ג' מהלכות יסודי התורה. עם איורים אסטרונומיים. שער מאויר בדמויות משה ואהרן, דוד ויהונתן. מאת רבי יהונתן ב"ר יוסף מראזינאי. מהדורה ראשונה. דפוס יוהן קעלנער, פרנקפורט דמיין, ת"פ [1720]. | רבי יהונתן מראזינאי מגדולי רבני דורו. שימש ברבנות בגרודנו. בשנת ת"ע פרצה מגפת דבר בעירו, ובמשך שנה שלימה - בקיץ ובחורף - גר בשדה מחוץ לעיר בתוך סוכה עם כל בני ביתו. הוא נדר שאם יינצל מן המגיפה יחבר ספר בתחום התכונה, ולאחר שניצל חיבר את ספרו זה שלפנינו. ובשמו רמז את שאירע לו. לשם הדפסת הספר הגיע לפרנקפורט דמיין בשנת ת"פ הודפס שם הספר. בהקדמת ספרו הוא מספר "את התלאות אשר מצאו את עיר מושבו ומדינתו, דבר וחרב, וכמה שנים עברו אשר עצרוהו למלא את נדרו". | שולים קצוצים. חתימה עתיקה. נקבי עש. | [4], נח דף. 28 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
  Starting at $120
 • LOT: 172

  לוט, 3 עתונים באידיש -ניו-יורק, ראשית המאה ה-20

  1. דער גראגער [=הרעשן], עיתון היתולי לפורים. פורים תרס"ה [1905]. [4] עמ', 22 ס"מ. | 2. דאס ליד פון יעצטיקען קריזיס [=השיר של המשבר הנוכחי], עיתון מוזיקלי. מאת פישל שטורמאן. [4] עמ', 21 ס"מ. | 3. מאמעניו אדער דער יתום [=אמא או היתום], עיתון מוזיקלי. [4] עמ', 21 ס"מ. | מצבים משתנים. נייר יבש. קרעים. הדבקות. מצב כללי: בינוני-גרוע.
  Starting at $120
 • LOT: 181

  לוט, 2 ספרים כרוכים יחדיו - אופיבאך, המאה ה-18

  1. משמיע ישועה אודות ביאת המשיח וענייני גאולה מאת רבי דון יצחק אברבנאל. אופיבאך תקכ"ז [1767]. | 2. צמח דוד שלושה חלקים. היסטוריה יהודית מאז בריאת העולם ועד לשנת ה'תנ"ב. מאת רבי דוד בן שלמה גנז. אופיבאך תקכ"ח [1768]. | דפוס הירש סג"ל. | חותמות וחתימות עתיקות. | [1] קיב'; [1] לח, פג דף. דפים. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $180
 • LOT: 182

  פרי דעה מהדורה יחידה - טשרנוביץ, תרכ"א | 1860. חותמת

  פרי דעה - הלכות נדה ומקוואות, מאת הרה"ק רבי עזריאל דב מקארסאן. מהדורה יחידה. טשרנוביץ, תרכ"א [1860]. חותמת בעלות: "הרב מרדכי הלוי". | הרה"ק רבי עזריאל דב מקארסאן, כונה "רבי אלתר קארסאנער". תלמידו של רבי משה צבי מסאווראן וכותב תורתו ב"לקוטי שושנים". חיבר "פרי דעה", ו"שמן למאור".| ללא כריכה. | ס, [1] דף. 24 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
  Starting at $120
 • LOT: 209

  ספר תניא רבתא - זולקווא, תק"ס | 1800. העותק של הגאון רבי עקיבא איגר כולל הגהה בכתב יד קודשו. עדות בכתב יד בסוף הספר

  ספר תניא רבתא. העותק של גאון ישראל רבי עקיבא איגר, כולל הגהה בכתב יד קודשו. בדף האחרון עדות בכתב יד: "דכמ"ה במתנה מאת כבוד... הגאון והחסיד האמיתי המפורסם רשכב"ה נ"י ע"ה פ"ה מ"ה עקיבא... ". וכן בעמוד שאחריו: "ה"ה הרב הגאון הגדול החריף רשכבה"ג מוהר"ר עקיבא". בדף [ב/1] הגהה 5 שורות ככל הנראה בכתב יד קדשו של הגאון רבי עקיבא איגר. | רבי עֲקִיבָא (גינְז) אֵיגֶר (ה'תקכ"ב-1761 – ה'תקצ"ח, -1837) מגדולי התורה הבולטים בתקופת האחרונים. סמל של למדנות וגאונות בבתי המדרש. רבי עקיבא איגר זי"ע היה מגדולי הלמדנים ומהבולטים שבהם. שמו הפך למילה נרדפת לגאונות למדנית. ותורתו נלמדת בבתי המדרשות של הישיבות בנות זמננו. לבד מהשפעתו העצומה על צורת ניתוח התלמוד ודברי הראשונים, הייתה לרבי עקיבא איגר השפעה מכריעה בתחום ההלכה, והגהותיו הנדפסות על גיליון השולחן ערוך וכן פסקיו בספרי השו"ת שלו הם אבן יסוד בעולם הפסיקה היומיומית ובעולם הדיינות. בראשית דרכו נמנע מלקבל על עצמו משרת רבנות שבכללה פסיקת הלכה, אך לא נמנע מלשמש כראש ישיבה. שימש 24 שנים כרבה של העיירה מרקיש-פרידלנד. עיקר פעילותו הציבורית באה כאשר לאחר פעילות של חתנו המפורסם, החת"ם סופר, נבחר לשמש כרבה של עיר המחוז הפולנית פוזנא, משרה שבה החזיק 23 שנים, עד יום פטירתו. | כתמים. מעט נקבי עש. חותמות וחתימות בעלים נוספות. | [40], לח דף. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $1800
 • LOT: 183

  בית ישראל - וויזשניצער רבי'ס הויף - סיגט, תרצ"ט | 1939

  ספר בית ישראל - וויזשניצער רבי'ס הויף [חצר הקודש ויז'ניץ] - סיפורים באידיש על חסידות ואדמור"י ויז'ניץ, מלווים בתמונות. מאת הערצל אפשאַן. דפוס צענטראלא - משה ראזענטאהל, סיגט, תרצ"ט [1939]. כריכה מהודרת, מקושטת ומוטבעת. | 251 עמ'. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 175

  מלאכת מחשבת מהדורה ראשונה - פראג תקל"ה | 1775

  ספר מלאכת מחשבת - חכמת החשבון ומתמטיקה, עברית ויידיש עמוד מול עמוד. מאת רבי משה זרח איידליץ. מהדורה ראשונה. דפוס ישראל ייטלש, פראג, תקל"ה [1775]. הספר הודפס בתחילה כקונטרסים בודדים ולאחר מכן נערך כספר שלם. | רבי משה זרח איידליץ, מתלמידיו הבולטים של רבי יהונתן אייבשיץ. דיין בבית דינו של רבי יחזקאל לנדאו, רב וראש ישיבה. רבי יעקב עמדין רשם את שמו בין החשודים בשבתאות. שני הדפים המקופלים (טבלאות) חסרים כמו ברוב הטפסים הקיימים. | חותמות. כתמי זמן. | רפא, [3] דף. 16 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  Starting at $120