Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
מכירה מס' 35
Click here to see the full catalog or click on one of the items above
 • LOT:

  Letter from the Rebbe testifying to receipt of a pidyon and guarantee that he will be mentioned in the future Al HaZion, signed by the secretary. Shvat 1967.

  Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe’s secretary, from the 15th of Shvat 1967. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
  Starting at $100
 • LOT:

  Letter from the Rebbe testifying to receipt of a pidyon and guarantee that he will be mentioned in the future Al HaZion, signed by the secretary. Shvat 1967.

  Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe’s secretary, from the 15th of Shvat 1967. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
  Starting at $100
 • LOT:

  Letter from the Rebbe testifying to receipt of a pidyon and guarantee that he will be mentioned in the future Al HaZion, signed by the secretary. Shvat 1967.

  Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe’s secretary, from the 15th of Shvat 1967. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
  Starting at $100
 • LOT:

  Miniature manuscript on parchment: piyyutim for the chagim. Ashkenaz, 15th century

  Miniature manuscript, nice handwriting on parchment. Includes piyyutim and hoshanot. Begins in the middle of the piyyut of the hoshana “Adama Me’arer”, and goes until the end of the piyyutim for Hoshana Raba, including pages for Simchat Torah which are today printed, and continues with piyyutim of the first night of Pesach, according to the Ashkenazi minhag. 15th century. 21 leaves. Dimensions including binding: 7.5x10.5cm. Pages detached, stains, overall good condition.
  Starting at $1500
 • LOT:

  Volume with issues of the later newspaper “HaMaggid”. Vienna-Krakow 1903

  Volume with issues from the weekly journal “HaMaggid” (published subsequent to its predecessor above), published in Vienna and Krakow. From its 12th year (1903). 434 pages. Some pages are fragile, overall good condition.
  Starting at $100
 • LOT:

  Volume with issues of the monthly “HaMaggid”, from 1883-1884

  Volume with issues from the journal “HaMaggid”, with “news and current events from all over the region…and for the benefit of the Hebrew language.” Published by David Gordon. At the beginning are bound some issues from 1864 and 1880. No binding or spine. Tears and light stains. Back binding is detached, overall good condition.
  Starting at $180
 • LOT:

  כמעט גמור: פולמוס 'כולל אמריקה' אוסף מכתבים ומסמכים נדירים

  אוסף מסמכים מקוריים ונדירים מאחת הפרשיות הסוערות ביותר שידעה ירושלים במאה ה-19 - פרשיית כולל אמריקה. [ראה להלן רקע] 1. מכתב נידוי על ר' משה צבי הוכשטיין מראשי הכולל בניו יורק, מתאריך אייר תרנ"ז, בכתב ידו וחתימתו של רבי מרדכי פיינשטיין מימי שבתו ברבנות נאווי אלכסנדראווסקי. ממוען אל רבי יעקב יוסף הרב הכולל בני יורק. עם חותמתו הרשמית. נתון בתוך מסגרת עץ. 2. מכתב מאת "גבאי מחזיקי עניי ארץ ישראל דנויארק" מתאריך ניסן תרנ"ז, ממוען אל עולי אמריקה הדרים כעת בירושלים, בו מתריעים הם בהם "כי לא יפרשו מן הצבור לבנות כולל חדש למורת רוח כל בני ארצינו הרבנים הגאונים והמתנדבים בעם..." ובסופו אף מאיימים "ואם לא אז נפקיד על מנהלי בית ועד הכללי לסגור פתחם מליתן איזה עזר ותמיכה לאנשי אמעריקנים, עד אשר יכניעו תחת דברי השלום ויחדלו הקולות והמריבות..." חתומים הגבאים "מנשה פלעקספנדער גבאי ראשון דובער זילבערמאן מ"מ דק"ק תפארת ישראל סופר ומזכיר" וחותמתם הרשמית. 3. 2 דפים מקופלים המכילים התכתבות בין האחים זעלצער - אשר לעמיל ונחמן אברהם מירושלים ומשה מרדכי מכולל ווארשא צפת, מהשנים תרנ"ג-תרס"ט, ובו התייחסויות לפרשת הכולל, בין היתר מזכיר האח נחמן במכתבו: "שמעתי אשר האדמו"ר מראדזמין נשאר בתוקפו על משמרתו... והנה לפי השקפתי הדל לא ינהל את הנשיאות ברוח הקודש... והרבה ביקורת יש לי להגיד על הנהגתו אך מי אנכי כי באתי עד הלום כמו כן למשל יש לי להגיד ביקורת על הצדיק הרידב"ז אשר הוא אם היה בזמן משה רבינו וחתנו יתרו בטח היה מהאנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת והעיקר 'שונאי בצע' אך זאת הוא שאמרתי מי אנכי כי באתי עד הלום..." 4. מכתב בכתב יד מתאריך אדר ב' תרס"ב, מאת מנהלי התלמוד תורה ובית החולים ביקור חולים בירושלים. "למע'כ ידידי הרא'מ אייזינשטיין ני"ו" "בטובו לסלק למנהלי בית הועד הכללי את הסך... המגיע להם משם המפעלים ת"ח [תורת חיים]... מדינות אנגליא ואפריקא...". 5. חמשה עמודים "חשבון הכנסה" מהשנים תרנ"ג ותרנ"ה, דוחות פירוט התורמים מוושינגטון ופארטשעסטער. בגב אחד הדפים מופיע "מזרחים". 6. מכתב עם פירוט שמות תורמים לצד הסכומים שתרמו, מאחוריו חותמת הוועד הכללי: "נשלחו הקבלות" עם ציון התאריך - כסליו תרס"א. וכמו"כ 10 דפי פנקס עם פירוט שמות הנתמכים עם חותמת נשלחו הקבלות של הועד הכללי מתאריך טבת תרס"ג. 7. רקע: בשנת תרכ"ו | 1866 נוסד הוועד הכללי 'כנסת ישראל' על שם רבי מאיר בעל הנס, גוף שאיגד תחתיו את כל הכוללים שפעלו עד אז בארץ ישראל, ולמעשה שימש כנציגות הרשמית של הקהילות האשכנזיות והוסמך לטפל בכל צרכיהן, כולל תמיכה בעניים, הקמת ארגוני צדקה וחסד, הקמת מוסדות חינוך ותלמוד תורה, ובהמשך גם הרחבת היישוב היהודי בירושלים ומחוצה לה. הוועד הוקם בעידודו של רבה של ירושלים, רבי שמואל סלנט ובתמיכתו הרוחנית של האדמו"ר מקאליש, בעל ה"אמרי בינה" ורבי מאיר אוירבך. הרוח הפעילה ויוזם הוועד המאוחד היה רבי יוסף ריבלין, ששימש במשך שנים כמנהלו. עמידתם של אישים אלה בראש הוועד הקנתה לו יוקרה ומעמד ומשכה אליו תורמים רבים מהארץ ומהעולם, אשר הקדישו לו סכומי כסף רבים ואף נכסים המשמשים אותו עד ימינו כהקדש. לאחר בואו של רבי יהושע לייב דיסקין - המהרי"ל לירושלים, הקים בשנת תר"ם את בית היתומים 'דיסקין' בחצר ביתו, זאת כמענה לבתי היתומים של המיסיון או ל"בית היתומים הברליני" של חוגי המשכילים. דבר זה עורר את זעמם/חששם של אנשי הממסד הפרושי, כי מוסד עצמאי יפגע באיסוף הכספים הכללי שלהם. בתרנ"ב, כאשר שלחו הפרושים דין וחשבון לאמריקה על מוסדותיהם, התעלמו לגמרי ממוסדות החסידים ומוסדותיו של הרב דיסקין. כאשר ניסה המהרי"ל בתורו לאסוף כספים באמריקה לטובת מפעלו, יצא הרב סלאנט נגדו בטענה כי הדבר פוגע בהכנסות 'הועד הכללי'. המהרי"ל הגיב בטענה כי הועד הכללי, למרות הכנסותיו העצומות, אינו מתפקד כראוי ואין בו כל תועלת. בשנת תרנ"ו, לאחר מחלוקת פנימית נוספת שהתגלעה בנוגע לכספים וסמכויות שהובילה לפרישת כולל וורשא מהוועד הכללי, וסכסוך נוסף בעניין תקצובם של יוצאי ארצות האיסלאם, פורסם לראשונה דו"ח התרומות מכל מדינה, הפרסום העלה את העובדה שעיקר התרומות מגיעות מאמריקה, נתונים אלו גרמו לדרישה של קבוצה מיוצאי אמריקה, בראשות אליעזר שפירא, לקבל מכספי החלוקה סכום גדול יותר מיוצאי אירופה כדין עניי עירך קודמים. ומשלא נענו, הקימו הללו כולל משלהם בתמיכתו של המהרי"ל דיסקין, למזכירו הכולל בירושלים מונה רבי יעקב אורנשטיין, תלמידו המובהק של המהרי"ל. ראשי הוועד הכללי נאבקו בחריפות בתכנית עולי אמריקה, זאת בעקבות הקיצוץ הצפוי בהכנסותיהם מיהדות ארצות הברית. והמעניין הוא שגם באמריקה הייתה התנגדות לייסוד הכולל. בתאריך ט"ו באב תרנ"ו פרסם רבי שמואל סלנט כרוז בו הוא מודיע "כי חורבן הועד הכללי חורבן הישוב כולו הוא". בעמדתו תמכו האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה בידרמן מלעלוב, רבי זלמן בהר"ן ורבי יצחק בלאזר. מגיני הכולל מאנשי היישוב הישן היו רבי ישעיה אורנשטיין ובנו רבי יעקב, תלמידיו של המהרי"ל דיסקין, שעל אף היותם יוצאי אירופה, נחלצו להגן על עמדת יוצאי אמריקה מפני ראשי הועד הכללי. הסכסוך גרם למתח רב בין הפלגים ביישוב הישן, והאש לובתה במאמרים הדדיים מעל גבי העיתונות העברית המודפסת, אנשי הועד הכללי ארגנו הפגנה ליד ביתו של המהרי"ל דיסקין. דבר ההפגנה פורסם בעילום שם בעיתון 'הצפירה'. ראשי 'הועד הכללי' החרימו את מפרסם הידיעה, אך נתקלו בהתנגדותו של המהרי"ל שביטל את החרם. [למעשה אכן השתתפו כמה מאות איש בהפגנה, וזו הסתיימה בהתפרצות לישיבתו "אהל משה", כתוצאה מכך קיבל הקונסול האמריקאי את המהרי"ל כנתין כבוד של ממשלת ארצות הברית]. חוגי המשכילים בתורם ניסו תחילה לטעון לזיוף חתימתו של המהרי"ל דיסקין, ומשאישר כי הדבר אכן נעשה בהסכמתו - ניסו לייחס לו ניסיונות השתלטות על הממסד הפרושי בירושלים, מנגד הדפיסו תומכי הכולל כתבי פסלתר רבים בגנות הוועד הכללי בחתימותיהם של בני הכולל, כאשר רבים מהם פרסמו לאחר מכן שחתימתם זויפה. לאחר מכן נטען כי ראשי הוועד הכללי כפו עליהם לפרסם הכחשתם. לאחר עליות ומורדות וניסיונות פשרה שלא צלחו, נשאר הכולל על כנו לצד הכוללים האחרים.
  Starting at $1000
 • LOT:

  Manuscript on parchment, an excerpt from the Book of Daniel taken from a binding. Yemen, 14/15th century

  Pretty sofer manuscript on parchment, taken from an old binding. Bears four pages from the Book of Daniel. Yemen, end of the 14th century or beginning of the 15th. Size: 14.5x21cm. Folds and stains, wear, overall fair to good condition.
  Starting at $400
 • LOT:

  Letter from the Rebbe with the blessing “for a Talmud Torah with Yirat Shamayim” signed by the secretary—Adar 1966.

  Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe. With a blessing for a happy birthday, “may hashem make you have a year of success in learning Torah and keeping the mitzvot. With a blessing for “Talmud Torah with Yirat Shamayim”. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
  Starting at $100
 • LOT:

  Letter from the Rebbe with the blessing “for a Talmud Torah with Yirat Shamayim” signed by the secretary—Adar 1964.

  Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe. With a blessing for a happy birthday, “may hashem make you have a year of success in learning Torah and keeping the mitzvot. With a blessing for “Talmud Torah with Yirat Shamayim”. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
  Starting at $100
 • LOT:

  Letter from the Rebbe testifying to receipt of a pidyon and guarantee that he will be mentioned in the future Al HaZion, signed by the secretary. Shvat 1964.

  Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe’s secretary, from the 20th of Shvat 1964. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
  Starting at $100
 • LOT:

  Letter from the Rebbe testifying to receipt of a pidyon and guarantee that he will be mentioned in the future Al HaZion, signed by the secretary. Shvat 1967.

  Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe’s secretary, from the 15th of Shvat 1967. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
  Starting at $100
 • LOT:

  מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין זיע"א אל נכדו ר' יהושע העשיל בוימינגר

  Rabbi Yisrael Friedman of Husiatyn (1858-1949), the elder of the rebbes of the Ruzhin family, named after his grandfather the founder of the dynasty Rabbi Yisrael of Ruzhin. In 1894 he was appointed to succeed his father as rebbe of Husiatyn and the thousands of disciples who had followed his father now accepted his authority. Toward the end of his life he immigrated to Israel and settled in Tel Aviv, where he established his court.
  Starting at $0
 • LOT:

  Pesach Haggadah, “Sod Kedoshim”, with commentaries of the Admor HaZaken and his student Rabbi Aharon of Starsheleh. Warsaw, 1903.

  “Sod Kedoshim is the seder of the Haggadah of Pesach…2 large and deep commentaries on the kabbalah…by the Admor Schneor Zalman. And his student and successor, Aharon Horwitz HaLevi of Starsheleh…” 39 pages. many stains, new binding, damage and moth holes, fair general condition
  Starting at $75
 • LOT:

  כתב יד חומש פרשה תרגום אונקלוס ותפסיר - תימן המאה ה-19

  כתב יד סופר מומחה בניקוד עליון, חומש פסוק תרגום ותפסיר, כולל רס"ג. חלק ב' ויקרא במדבר דברים. כתובת המעתיק לא ידועה - תימן המאה ה-19. 388 עמוד. מידות: 31X21 ס"מ. טקסט שלם, נזקי עש קלים, כתמים ופגעי זמן, כריכה מקורית, בחלק מהדפים הראשונים והאחרונים שיקומים ללא פגיעה בטקסט, מצב כללי טוב מאד. הערות ביד בשולים.
  Starting at $700
 • LOT:

  כתב יד טעמים עיבור שנים הושענה רבא אידרא רבה וזוטא וזוהר - דרום תימן תקפ"ב | 1822

  כתב יד [מאזור] כפרי, טעמים, עיבור שנים, הושענא רבא, אידרא רבה וזוטא וזוהר, בעיבור השנים התאריך מתחיל משנת תקפ"ב [1822]. עותק שלם ויפה, זהות המעתיק לא ידועה - דרום תימן תחילת המאה ה-19. 442 עמוד. מידות: 16.5X11 ס"מ. כריכה לא מהתקופה, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $300
 • LOT:

  נדיר: כתב יד קונטרס מזלות ענייני השנה ומולדות עפ"י מערכת הכוכבים - צפון תימן תרס"א | 1901

  כתב יד סופר נאה, מזלות, ענייני השנה ומולדות, בעמוד ב' מביא את השנה תרס"א | 1901. המולדות הם לפי מערכת הכוכבים [אסטרולוגיה], עם לוח גיאומטרי, כתב יד נדיר. 24 עמוד. כריכה חדשה ומפוארת, מידות: 18X12 ס"מ. מצב מצוין.
  Starting at $200
 • LOT:

  קונטרס כתב יד התרת נדרים הושענות ועוד - תימן המאה ה-18

  כתב יד סופר נאה, הושענות לחג הסוכות, סדר הקפות, נוסח חבטת הערבה עפ"י הקבלה, התרת נדרים, פזמונים לשמחת תורה, ברכה לרבים, נוסח ברכת המילה, בקולופון "לתשוקת האח הטוב כבוד...[מחיקה בטקסט]" ניקוד עליון לאורך הכתיבה. 86 עמוד. תימן המאה ה-18, מידות: 16.5X12 ס"מ. כריכה חדשה, כתמים ופגעי זמן, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $150
 • LOT:

  כתב יד פרי צדיק קיצור הלכות שחיטה וטרפיות - דרום תימן המאה ה-18/19

  כתב יד כפרי בלשון ערבית יהודית מדוברת, 'פרי צדיק' קיצור הלכות שחיטה, בדיקת הסכין, קיצור הלכות טרפיות. בפתיחת הכתב ישנה הקדמה שאינה מצויה ברוב כתבי היד, חיבור זה מובא בדפוסים בשם "ספר הבדיקות בספרים חמשה" - ירושלים תשמ"א עמודים רכ-רכט. מידות: 16.5X11.5 ס"מ. נראה דרום תימן - המאה ה-18/19 לערך. 30 עמוד. בארבעה אחרונים השלמות בהלכות טריפה מתקופה מאוחרת יותר. כתמי מים, כריכה חדשה אדומה, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $200
 • LOT:

  כתב יד התרת נדרים - תימן המאה ה-19

  כתב יד סופר נאה, התרת נדרים שנהגו בערב ראש השנה וערב כיפור, הוספה מספר קיצור שני לוחות הברית, עותק שלם בכתיבה נאה - צפון תימן המאה ה-19. מידות: 17X11 ס"מ. 12 עמוד. כריכה חדשה, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $120
 • LOT:

  סדור רש"י - מהדורה ראשונה ברלין תרע"א-ב | 1910-11

  סדור רש"י "כולל פסקי דינים והלכות... עם הערות ותקונים ומראה מקומות ומבוא אשר הכין ר' שלמה באבער ז"ל... מאת יעקב פריימאנן אבד"ק העלישויא" יצא לאור ע"י חברת מקיצי נרדמים, הכרך מאגד שני חוברות שיצאו לאור בברלין בתרע"א | 1910 ותרע"ב | 1911. מהדורה ראשונה. 3 שערים בעברית ושער נוסף בגרמנית. 65, [1], 301 עמוד. כריכה ישנה עם הטבעה גלית מרצדת, כתמים, מצב כללי טוב. חותמת בשער: "מספריית הרב י. ל. הכהן פישמן".
  Starting at $50
 • LOT:

  ספר פרשת דרכים לבעל המשנה למלך - זולקווא תקל"ב | 1772 עם הקדשה חשובה מאב"ד קאמראן

  ספר פרשת דרכים, עשרים וששה דרושים להגאון רבי יהודה רוזאניס בעל המשנה למלך על הרמב"ם זצ"ל. נדפס בזאלקווא תקל"ב | 1772. [3], פא דף. כריכה ישנה בלויה שדרת עור, כתמים, הדבקה בשער מסתירה קצה ימני עליון וקצת מן ההקדמה, מצב כללי טוב. בפורזץ הקדשה בכתב ידו של רבי פנחס ליב פרידן אב"ד קאמראן זצ"ל. ורישום בעלות: "ליבער פריינד" רישומים נוספים באידיש, בשער חותמת: "משה יעקב אונגאר". רבי פנחס ליב פרידן בעל ה'דברי פני אריה' (תקס"ב - תרל"ג) בן רבי משה לייפניק. תלמידו של רבי וולף בוסקוביץ בעל "סדר משנה". כיהן תחילה כדיין בבאניהאד. ובתקצ"ז התמנה לרבה של קאמארן(קומרארום) על מקום רבי אברהם פריישטט, תפקיד בו החזיק משך כ-42 שנה. בניו הם רבי מרדכי אליעזר מאדא, רבי משה מהמבורג.
  Starting at $120
 • LOT:

  עותק מפואר: ספר הזוהר בג' כרכים - אמשטרדם תפ"ח | 1728

  ג' כרכים הכוללים את ספר הזוהר על התורה "עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ועם פקודי אוריתא מרעיא מהימנא ותוספתא על קצת פרשיות כפי אשר נדפס במנטובה... והוספות מחדש בצדו מראה מקום מכל פסוקי תנ"ך ועם הגדות האר"י ז"ל..." בדפוס שלמה פרופס - אמשטרדם תפ"ח | 1728. הסכמות מאת רבני אמשטרדם רבי שלמה אאליון אב"ד ספרדים ורבי אברהם אב"ד אשכנזים, רבי יעקב הקטן אב"ד פרנקפורט דמיין, והסכמה באקרוסטיכון נאה מאת רבי יחזקאל אב"ד קהילות אה"ו זצ"ל. בראשית: [8], רנא, ב-יא דף. שמות: רסט, [1], א דף. ויקרא: קטו, דף. במדבר דברים: [קטז]-רצט דף, [1], ט דף. כריכות מפוארות חצי עור עם הטבעת זהב, חיתוך דפים זהב. כתמים, נקבי עש מועטים בכרך אחד, מצב כללי טוב מאד. בכל כרך בראשיתו וסופו רישומים רבים בכתב ספרדי.
  Starting at $650
 • LOT:

  ספר דברי תורה ג' חלקים להאדמו"ר ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש - חסידות מהדורה ראשונה מונקטש תרפ"ט/ץ | 30\1929

  ספר דברי תורה חלקים שני-רביעי, דרושים בחסידות מאת האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש זצ"ל. כרך המכיל 3 חלקים מתוך סדרה בת 9 חלקים. מהדורה ראשונה - מונקאטש. חלק שני נדפס בשנת תרפ"ט | 1929, וחלקים שלישי ורביעי נדפסו בשנת תר"ץ | 1930. שער נפרד לכל חלק. סו, [1], מח, [1], נד, [2] דף. קרע בתחתית שער ראשון, כתמים קלים, כריכה חדשה, מצב כללי טוב. בפורזץ רישום בעלות: "...הספר קניתי מהוני... אני הצעיר שמעון..[?] גאלדשיין לומד פה בישיבה הרמה דגאלאנטא יע"א אצל אדמו"ר מהר"ר י' בוקסבוים שליט"א שנת תרצ"ו לפ"ק". ובשער חותמת: "מרדכגי גאלדשטיין פובאטיצא תע"א".
  Starting at $100
 • LOT:

  ספר מלבוש לשבת ויום טוב (זידיטשויב) חסידות מהדורה ראשונה - מונקטש תרפ"ז | 1927

  ספר מלבוש לשבת ויום טוב על התורה ומועדים "אשר הניח אחריו ברכה אדמו"ר... מו"ה ישכר בעריש [אייכנשטיין] זצלל"ה אבד"ק ווערצקי" לימים אדמו"ר מזידיטשויב, עפ"י תורתו של זקינו האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב זצ"ל, החיבור נכתב על חומש דברים ואחריו "פי' על הטעמים זרקא סגול" לפיהם הסביר וחידש בטוב טעם בכל התורה. מהדורה ראשונה בדפוס אהרן מייזעלס - מונקאטש תרפ"ז | 1927. [3], סח [4] דף. בסופו 4 דף מלאים צפופים בשמות המתנדבים החתומים שנדבו לספר זה. כריכה ישנה עם פגמים, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
  Starting at $100
 • LOT:

  ספר קצור ציצת נובל צבי נגד שבתאות - אודסה תרכ"ז | 1867

  ספר קיצור ציצת נובל צבי, חיבורו של רבי יעקב ששפורטש זצ"ל אודות סכנת כת השבתאות. נדפס באודסה תרכ"ז | 1867. 104 עמ'. עם מבוא מהיעב"ץ ובסופו ליקוטים מספריו. כתמים, כריכה ישנה עם בלאי, מצב כללי בינוני.
  Starting at $90
 • LOT:

  כרך האוגד את חוברות "שיחות תלמידי חכמים" - תל אביב תשי"א-תשט"ז

  חוברות "שיחות תלמידי חכמים" "כולל משא ומתן בעניני הלכה, אגדה וספרות שהיה לי עם גאוני וחכמי הזמן בעשרים שנה שלפני מלחמת עולם השניה" מאת הרב שמואל שוומר מחבר ספרים רבים ועורך הגיליון "אידישע וויסענשאפט". הקבצים שלפנינו מתחיל מחוברת רביעית ניסן תשי"א עד חוברת חמישים וחמש סיון תשט"ז שיצאה לאחר פטירתו בה מופיעה תמונת המחבר בגב השער, ביניהם חסרים קצת מהקבצים, שער נפרד לכל חוברת. כתמים, מצב כללי טוב. רישומים שונים בחלק שערים.
  Starting at $80
 • LOT:

  כתב יד תכלאל חלק א' - תימן המאה ה-19 לערך

  כתב יד סופר נאה, מתחיל מברכות השחר, בנפילת אפיים 6 עמודים השלמה מתקופה מאוחרת יותר, הוראות בחלק מקומות. בסופו מצורף כתב מתקופה מאוחרת יותר המכיל: מוסף לג' רגלים, תפילה לשבועות, אזהרות, תיקון י' בטבת, תיקון תענית אסתר, תיקון יז' בתמוז, צום גדליה. 270 עמודים כתובים. תימן המאה ה-19 לערך. מידות: 16X10.5 ס"מ. כתמים ופגעי זמן, קרעים, מצב כללי בינוני-טוב.
  Starting at $0
 • LOT:

  כתב יד תכלאל חלק ג' ראש השנה וכיפור - תימן המאה ה-17/18 לערך

  כתב יד סופר מומחה, כתיבה נאה של תכלאל חלק ג' עם הוראות, הכולל סדר סליחות לליל אשמורות וסדר תפילות ראש השנה, סדר הקידוש, פזמונים לתקיעת שופר, סדר תפילת מוסף, סדר תפילת ליל הכיפורים, סדר עבודה לרבי אברהם אבן עזרא וכתר מלכות לרבי יהודה אבן גבירול, וכן "בקשה עפ"י הקבלה על עשר ספירות נכללת בכתר מלכות חיברה ותיקנה ה"ה כמהר"ר זכריה בן סעדיה אלצ'אהרי זלה"ה אכי"ר וז"ל על י' ספירות" בהעתקה בסידור זה הם מובאים אחר תפילת כיפור סוכות והושענות - שלא לפי הסדר. פזמונים לשמחת תורה. עותק שלם, 304 עמודים כתובים - תימן המאה ה17/18 לערך. מידות: 15.5X10.5 ס"מ. נזקי עש קלים, כריכה חדשה, מצב כללי בינוני-טוב.
  Starting at $200
 • LOT:

  קונטרס קטן דיוואן שירות - תימן המאה ה-19/20

  כתב יד מרובע, נראה ככתיבה לשימוש עצמי, קונטרס שירה ליקוטים משירי רבי שלום שבזי זצ"ל, בענייני חתנים ושבת. זהות המעתיק לא ידועה, תימן המאה ה-19/20. 102 עמודים כתובים. מידות: 10.5X8.5 ס"מ. כריכה חדשה, מצב כללי טוב.
  Starting at $120
 • LOT:

  נדיר: כתב יד פירוש לא ידוע על הלכות שחיטה להרמב"ם - תימן המאה ה-18 לערך

  כתב יד סופר מומחה, הלכות שחיטה להרמב"ם עם חיבור לא ידוע המופיע לאורך כל הכתב, כפי הנראה נכתב ע"י המחבר עצמו, עותק שלם 124 עמודים כתובים - דרום תימן המאה ה-18 לערך. מידות: 16.5X10.5 ס"מ. כריכה חדשה, פגעי זמן, כתמי מים, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $500
 • LOT:

  כתב יד הלכות שחיטה רמב"ם - תימן המאה ה-18/19

  כתב יד הלכות שחיטה העתקה מרמב"ם כפי שנהוג בקהילות תימן, בנוסף כמה טעמים נחמדים, לא ידועה זהות הסופר, 186 עמוד. תימן המאה ה-18-19 לערך. מידות: 16.5X10.5 ס"מ. נזקי עש קשים בעיקר בחציו השני של הכתב, מצב כללי בינוני-גרוע.
  Starting at $120
 • LOT:

  כתב יד אזהרות הושענות שמחת תורה וברכה לרבים - תימן המאה ה-18/19

  קונטרס כתב יד סופר נאה ומנוקד, לחגי תשרי, אזהרות לרבי שלמה אבן גבירול על מצוות עשה ולא תעשה בשני טורים, סדר הושענות לשבעת ימי החג באקרוסטיכון, פיוטים לשמחת תורה כפי שנהוג בקהילות תימן, ברכה לרבים. חותמת בעלים מתקופה מאוחרת "יוסף יצחק הארי תל אביב ארץ ישראל". 127 עמודים כתובים - תימן המאה ה18/19. מידות: 17X11 ס"מ. נזקי עש קלים במספר דפים ללא פגיעה בטקסט, כריכת עור ישנה לא מהתקופה, מצב כללי טוב.
  Starting at $200
 • LOT:

  כתב יד התרת נדרים - תימן המאה ה-19

  כתב יד סופר נאה, התרת נדרים שנהגו בערב ראש השנה וערב כיפור, הוספה מספר קיצור שני לוחות הברית, עותק שלם בכתיבה נאה - צפון תימן המאה ה-19. מידות: 17X11 ס"מ. 12 עמוד. כריכה חדשה, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $120
 • LOT:

  כתב יד פרי צדיק קיצור הלכות שחיטה וטרפיות - דרום תימן המאה ה-18/19

  כתב יד כפרי בלשון ערבית יהודית מדוברת, 'פרי צדיק' קיצור הלכות שחיטה, בדיקת הסכין, קיצור הלכות טרפיות. בפתיחת הכתב ישנה הקדמה שאינה מצויה ברוב כתבי היד, חיבור זה מובא בדפוסים בשם "ספר הבדיקות בספרים חמשה" - ירושלים תשמ"א עמודים רכ-רכט. מידות: 16.5X11.5 ס"מ. נראה דרום תימן - המאה ה-18/19 לערך. 30 עמוד. בארבעה אחרונים השלמות בהלכות טריפה מתקופה מאוחרת יותר. כתמי מים, כריכה חדשה אדומה, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $200
 • LOT:

  קונטרס כתב יד התרת נדרים הושענות ועוד - תימן המאה ה-18

  כתב יד סופר נאה, הושענות לחג הסוכות, סדר הקפות, נוסח חבטת הערבה עפ"י הקבלה, התרת נדרים, פזמונים לשמחת תורה, ברכה לרבים, נוסח ברכת המילה, בקולופון "לתשוקת האח הטוב כבוד...[מחיקה בטקסט]" ניקוד עליון לאורך הכתיבה. 86 עמוד. תימן המאה ה-18, מידות: 16.5X12 ס"מ. כריכה חדשה, כתמים ופגעי זמן, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $150
 • LOT:

  נדיר: כתב יד קונטרס מזלות ענייני השנה ומולדות עפ"י מערכת הכוכבים - צפון תימן תרס"א | 1901

  כתב יד סופר נאה, מזלות, ענייני השנה ומולדות, בעמוד ב' מביא את השנה תרס"א | 1901. המולדות הם לפי מערכת הכוכבים [אסטרולוגיה], עם לוח גיאומטרי, כתב יד נדיר. 24 עמוד. כריכה חדשה ומפוארת, מידות: 18X12 ס"מ. מצב מצוין.
  Starting at $200
 • LOT:

  כתב יד טעמים עיבור שנים הושענה רבא אידרא רבה וזוטא וזוהר - דרום תימן תקפ"ב | 1822

  כתב יד [מאזור] כפרי, טעמים, עיבור שנים, הושענא רבא, אידרא רבה וזוטא וזוהר, בעיבור השנים התאריך מתחיל משנת תקפ"ב [1822]. עותק שלם ויפה, זהות המעתיק לא ידועה - דרום תימן תחילת המאה ה-19. 442 עמוד. מידות: 16.5X11 ס"מ. כריכה לא מהתקופה, מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $300
 • LOT:

  כתב יד חומש פרשה תרגום אונקלוס ותפסיר - תימן המאה ה-19

  כתב יד סופר מומחה בניקוד עליון, חומש פסוק תרגום ותפסיר, כולל רס"ג. חלק ב' ויקרא במדבר דברים. כתובת המעתיק לא ידועה - תימן המאה ה-19. 388 עמוד. מידות: 31X21 ס"מ. טקסט שלם, נזקי עש קלים, כתמים ופגעי זמן, כריכה מקורית, בחלק מהדפים הראשונים והאחרונים שיקומים ללא פגיעה בטקסט, מצב כללי טוב מאד. הערות ביד בשולים.
  Starting at $700
 • LOT:

  Pesach Haggadah, “Sod Kedoshim”, with commentaries of the Admor HaZaken and his student Rabbi Aharon of Starsheleh. Warsaw, 1903.

  “Sod Kedoshim is the seder of the Haggadah of Pesach…2 large and deep commentaries on the kabbalah…by the Admor Schneor Zalman. And his student and successor, Aharon Horwitz HaLevi of Starsheleh…” 39 pages. many stains, new binding, damage and moth holes, fair general condition
  Starting at $75