ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 8 - 18.01.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

לוט 10 ספרים נדירים משנות הת' מהדורות ראשונות - יחידות , חסרונות שונים. רישומים וחתימות רבנים.

1. ספר "שלשה שריגים" באורים על הפטרות בדרך הפרד"ס. ויניציאה תס"ו, מהדורה יחידה, חסר 3 דפים בהתחלה, ומספר דפים בסוף, חתימת בעלות, מצב כללי טוב. 2. ספר "ברכת שמואל" לר' אהרן שמואל קאידנובר אביו של ה'קב הישר', פרנקפורט תמ"ב, מהדורה ראשונה. חסר שער בלבד, מצב טוב – בינוני, חתימות בעלות ותיקונים בכתב יד. 3. ספר "כבוד הבית וכבוד חכמים" על הש"ס, המבורג תס"ג, נדיר מאוד, חסר שער בלבד, השאר מצב מצוין. 4. ספר "הזכרונות" על דברים שנכשלים בהם בני אדם, פראג ת', נדיר ביותר, החיד"א בשם הגדולים מיחסו לגאון ר' שמואל אבוהב. לפנינו מדף ה – פד. כללי טוב. מהדורה ראשונה. 5. ספר "ברכת אברהם" ויניציאה תנ"ו. מהדורה יחידה. חסרים 5 דפים בהתחלה והושלמו בצילום. מצב טוב – בינוני. חתימות. 6. ספר "אורי וישעי" מאמרי מוסר מתובלים בדברי אגדה, ברלין תע"ד, מהדורה ראשונה. חסר שער בלבד, מצב טוב. חתימה "עזריאל". נדיר. 7. ספר "רוממות אל" פירוש האלשיך הקדוש על ספר תהלים, עם התהלים, יעסניץ תפ"א מהדורה שניה. נדיר. חסר התחלה עד דף ד' מלבד זה עד הסוף במצב מצוין. 8. ספר שו"ת "דרכי נועם" ויניציאה תנ"ז. מהדורה יחידה. עם "מלחמת מצוה" לבן המחבר, חסר שער, הקונטרס שלם. פגעי עש רבים. 9. ספר "צמח דוד" ח"א לר' דוד גאנז, דברי הימים בכלל ועם ישראל בפרט, פרנקפורט תנ"ב. 6 הגהות בכתב יד ספרדי, חסר התחלה, מצב בינוני. 10. ספר "בגדי אהרן" דרשות על התורה לר' אברהם תאומים, פרנקפורט ת"ע מהדורה יחידה. רישום בכתב ידו של הגאון הרב יוסף זונדל מסלנט למדרש מנחם ציון, מצב טוב, חתימת הרב מרדכי סג"ל דיין ומו"ץ בסמניץ תר"י (אוצה"ר 13955). חסר שער ודף בסוף. סה"כ 10 ספרים משנות הת' נדירים, גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 052

לוט 10 ספרים נדירים משנות הת' מהדורות ראשונות - יחידות , חסרונות שונים, רישומים וחתימות רבנים.

1. ספר שאלות ותשובות "מהר"ש הלוי". שאלוניקי ת"נ מהדורה ראשונה. ספר נדיר מאוד. חתימות רבנים: הגאון הרב יוסף ישראל דייטש אב"ד ייארמוט מח"ס בן גרני תר"ג – תרפ"ו, (אוצה"ר 8890). חתימת אחיו הרב משה דייטש, תר"י – תרצ"א. חתימת הרב יצחק מרקוביץ דומ"ץ מאצאלטא בתרס"א, תלמיד הרב ישראל דייטש הנ"ל. חסר שער, כללי טוב. 2. ספר "טירת כסף" דרשות על התורה והספדים לר' אברהם גאטינייו, שאלוניקי תצ"ו מהדורה יחידה, נדיר ביותר, ספר עב כרס ש"כ דף. חסרים מספר דפים ראשונים והושלמו בצילום. מצב טוב. 3. ספר "נשמת אדם" קבלה, וילהרמשדורף תצ"ב. מהדורה ראשונה, חסר שער, מצב טוב – בינוני. 4. ספר "כנסת הגדולה" על הטור ובית יוסף יורה דעה, קושטא תע"א מהדורה ראשונה, עותק שלם כולל שער, פגם בשער וב 2 דפים אחרונים, מצב כללי טוב – בינוני. מספר הגהות בכתב יד. 5. ספר "בית חדש" על אבן העזר, פרנקפורט דמיין תע"ו מהדורה ראשונה, חסר שער ומספר דפים בודדים בסוף, מצב טוב – בינוני. 6. ספר "מאמר מרדכי" דרשות על התורה והגדה של פסח, דיהרנפורט תע"ט מהדורה ראשונה, חסר שער והושלם בצילום. מצב טוב – בינוני. 7. ספר חידושי רבינו אהרן הלוי - הרא"ה. על מסכת כתובות, פראג תפ"ב מהדורה ראשונה, חסר שער והושלם בצילום, מצב טוב. 8. ספר "צאן קדושים" על סדר קודשים, וואנדסבק תפ"ט. מהדורה ראשונה, חסר התחלה עד דף ב', מצב כללי טוב. נדיר. 9. ספר "יפה תאר" על מדרש רבה בראשית, להרב שמואל יפה אשכנזי, פיורדא תנ"ב, ספר נדיר וחשוב, עב כרס מאוד, חסרים מספר דפים ראשונים השער הושלם בצילום, מצב טוב – בינוני. 10. ספר "ברית אברהם" לר' אברהם גדליה על ילקוט שמעוני, ליוורנו תי"ח, ספר במדבר, מדף שסא – תקנ, הסוף שלם, מהדורה יחידה. מצב בינוני – טוב. סה"כ 10 ספרים משנות הת' נדירים, חסרונות שונים, גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 053

ספר "תקפו של יוסף" עם ספר "עוז והדר". ליוורנו תרט"ו. מהדורה ראשונה.

ספר "תקפו של יוסף" חלק ראשון, שאלות ותשובות בדיני חשן משפט, מאת הגאון הרב יוסף אלמליח רבה של ג'בראלטר, ליוורנו תרט"ו, מהדורה ראשונה. נדפס עם ספר "עוז והדר" חידושי ש"ס על מסכתות שבועות, עבודה זרה והוריות. מאת הגאון הרב שמואל די אבילה נין ונכד לרבי אליעזר הגדול הוא רבי אליעזר די אבילה (אד"א). ליוורנו תרט"ו. (2) נו, (2) מ דף. מצב מצוין. נייר הפורזץ דבוק בחלק מהדף אחרון.
החל מ $100
פריט מס' : 054

ספר "ילקוט שמעוני" פרנקפורט תס"ט, 2 חלקים תורה – נביאים, שער מצויר ומפואר. כרך עב כרס.

ספר "ילקוט התורה" הנקרא שמעוני, והוא ליקוט מסיפרא, ספרי, מכילתא, רבות, תנחומא, משנה, גמרא, ואגדה ושאר מדרשים ודברי התנאים, על התורה נביאים וכתובים, חברו ויסדו רבינו שמעון ראש הדרשנים מפרנקפורט. פרנקפורט תס"ט. הוצא לאור בשני חלקים, חלק א': על התורה (2) שי"ג דף. חלק ב': על נביאים וכתובים, קצ דף. בחלק הראשון שער מפואר מאוד, בתחריטים מיוחדים עם דמויות משה ואהרן, בתחתית השער תחריט של דוד וגוליית, ועוד. 32 ס"מ. 2 החלקים כרוכים יחד בכריכת עור חדשה מפוארת - עב כרס. פגם משוקם בשער הראשון ובדף שאחריו עם פגיעה בטקסט, פגמים משוקמים במספר דפים ללא פגיעה בקטסט.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 055

ספר "יבין שמועה", פראג תקע"ד, מהדורה ראשונה – נדיר

ספר "יבין שמועה" חדושים ופלפולים על כל פרשיות התורה, מאת הגאון רבי אלעזר לעוו בעל "שמן רוקח" וספרים נוספים אביו של רבי בנימין זאב לעוו וסבו של רבי ירמיהו לעוו. פראג תקע"ד, מהדורה ראשונה, נדיר. (4) צ"ג (1) דף. (וינוגרד 1131). עם רשימת חתומים גדולה. בשער חתימת בעלות בכתב יד ספרדי "נסים יהודה פריסקו הי"ו". בסוף הספר ישנה רשימת ספרים ארוכה בכתב יד. מצב כללי טוב, במספר דפים בודדים פגעי עש.
החל מ $100
פריט מס' : 056

גמרא מסכת "ברכות" אמשטרדם תקי"ב – חתימות.

מסכת ברכות תלמוד בבלי, מהדורת אמשטרדם תקי"ב, בדפוס האחים יוסף ויעקב פרופס בניו של המדפיס שלמה פרופס, עם הקדמות בלועזית מהרשיון באמשטרדם. בשער הספר חתימות בעלות "שלי הצעיר יוסף בל"א משה ן' יקר וקניתי אותו מאת רב חמ"א הי"ו הצעיר יוסף בל"א שמואל דאנון הי"ו". מחכמי טורקיה. מצב כללי מצוין, מלבד פגמים קלים בשער, כריכה מקורית בלויה.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 057

לוט 3 כרכים "הלכות הרי"ף. מהדורה מינאטורית פרנקפורט תנ"ט.

ספר "רב אלפס" 3 חלקים, הלכות הרי"ף על סדרים מועד, נשים ונזיקין. נדפסו עם פירוש רש"י במהדורה מיניאטורית – כיס, 11 \ 6.3 ס"מ. כרכים עבי כרס, כרך א' 448 דף. כרך ב' 338 דף. כרך ג' 441 דף. בכרך ג' נוסף דף מקופל ובו תחריט נאה מאוד של נשרים עם שמות המביאים לבית הדפוס. לוט נדיר מאוד ולא מצוי כלל. חתימת בעלות בשער, מצב כללי טוב, כתמים ובלאי ומעט נקבי עש. מספר בודד של דפים מנותקים. 2 כריכות עתיקות.
החל מ $1000
פריט מס' : 058

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, בודאפעסט תש"ב – שער מוזהב

גמרא תלמוד בבלי מסכת "ברכות" עם משניות סדר זרעים (בשער נפרד), מהדורת בודאפעסט תש"ב, דף השער של מסכת ברכות מאויר עם כיתוב ואיורים בדיו מוזהב. מהדורה זו היא מהדורת צילום של ש"ס ווילנא בהוצאת האחים ראם. שנת הדפוס, תש"ב, מופיעה על שער סדר זרעים שלפנינו בלבד. מצב כללי טוב, השער הראשון חתוך ללא חסרון, פגמים בשוליים.
החל מ $100
פריט מס' : 059

2 ספרים מה'אלשיך הקדוש' זיע"א. ספר "רב פנינים" עם ספר "חלקת מחוקק", יעסניץ תפ"ב

ספר "רב פנינים" ביאור ספר משלי שלמה, וספר "חלקת מחוקק" ביאור ספר איוב, מאת הגאון המוסמך הרב משה אלשיך ה'אלשיך הקדוש' זיע"א. גוף הכתובים באמצע והפירוש משני צדדים. 2 הספרים כרוכים יחד, עח, מב דף. יעסניץ תפ"ב 1722. מהדורה שניה, (וינוגרד יעסניץ 16, 20). פירושי ה'אלשיך הקדוש' זיע"א הם מעמודי התווך בפרשנות התורה. 2 הספרים במצב מצוין, עם 2 שערים בתחריט מפואר, עם כמה תחריטים נאים בדפי ההקדמה ובמילות ראשיות, עותק מרשים ביותר. חתימת בעלות עתיקה בכתב יד אשכנזי, כרוך בכריכה חדשה, חלק הקדמי של הכריכה מנותק.
החל מ $250
פריט מס' : 060

ספר "בן ימיני" ווין תקפ"ד - מהדורה יחידה. נדיר

ספר "בן ימיני" ביאור לפירוש ה'אבן עזרא' על התורה, עם פטרון חידותיו של ה'אבן עזרא'. מאת הרב בנימין זאב וואלף מפרערוי. כידוע דברי ר' אברהם אבן עזרא בפירושו על התורה עמוקים מאוד, במשך הדורות נדפסו ספרים רבים לבאר את פירושיו של ה'אבן עזרא'. בתחילת הספר נדפסו הסכמות הרבנים מהם: הרב ברוך פרענקל תאומים ה'ברוך טעם' הכותב על הביאור: "..והוא גילה מצפוניו באמת לאמתו..". הסכמת הרב מרדכי בנעט. ובסוף ההסכמות כתב מאת הגאון ה'חתם סופר' שכותב "הריני בעה"ח [בא על החתום] ליקח ס' אחד במחיר.. משה סופר מפ"פ דמיין". ווין תקפ"ד. קפ"ו (3) דף. גודל 19 ס"מ. מהדורה יחידה. מצב מצוין, פגם בשולי השער. מעבר לשער חתימת בעלות בכתב יד אשכנזי משנת תקפ"ד " שייך לי.. יוסף צבי...
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 061

ספר "באור החיים" דרשות על התורה למקובל רבי חיים כפוסי המכונה "בעל הנס". ירושלים תרפ"ט, נדיר

ספר "באור החיים" דרושים על התורה, מאת המקובל רבי חיים כפוסי זיע"א, הוצא לאור מתוך כתב ידו לראשונה, על ידי הגאון רבי אברהם יעקב ענתבי, והביא לבית הדפוס והגיה רבי דוד לניאדו. עם הסכמות רבני מצרים. בסוף הספר קונטרס "אמרי יעקב" מאת הרב ענתבי, עם דרשה לכבוד השר משה מונטיפיורי. ירושלים תרפ"ט, מהדורה ראשונה של הספר שהיה ספון בכתב יד והוסתר מעין כל עד שהתגלה על ידי הרב ענתבי ז"ל. הגאון החסיד המקובל רבינו חיים כפוסי – מגדולי וחשובי רבני מצרים לפני ארבע מאות שנה, תלמיד האריז"ל בחכמת הנסתר, היה דיין במצרים בזמנו של הרדב"ז, והיה חותמו 'חיים כפוסי', ומספר הגאון הרב חיד"א בספרו (שם הגדולים מערכת מ' אות ס"ד) וזה לשונו "מהר"ר חיים כפוסי בעל הנס זלה"ה היה דיין ונסתמא, והיו מרננים עליו שח"ו לקח שוחד ואמר בתוך קהל ועדה כי שמע דבת רבים יחדיו ירננ'ו שלקח שחד ואם האמת אתם כן יהיה תמיד הענן יכסנו, ואם הוא נזהר מאד בזה יאיר עיניו כראשונה ונתקבלה תפלתו בהלו נרו, ואני הצעיר ראיתי חתימתו כשהיה סגי נהור והיה חותם מאומד וכמעט אין האותיות נכרות כמי של ראה, וראיתי חתימתו אח"כ ה' נסי חיים כפוסי כתיבה מאושרה ועד היום כל הנשבע לשקר על קברו נענש תנצב"ה זכותו יגן עלינו". מצב מצוין.
החל מ $120
פריט מס' : 062

לוט 12 ספרים מאת הגאון הרב יוסף ענגיל – מהדורות ראשונות – חתימת הרב מנחם מנדל מארגנשטרן מפראגא.

1. ספר "בית האוצר", חלק ראשון, פיעטרקוב תרס"ג – מהדורה ראשונה, בשער הספר חתימה בכתב יד וחותמת "חנני ה' בזה מנחם מנדל מארגענשטרן בהה"ק שליט"א מפראגא". 2. ספר "בן פורת" חלק ב' שאלות ותשובות בהלכה, קראקא תרע"ג, מהדורה ראשונה. 3. ספר "אוצרות יוסף" מאמר לבנה, מאמר דוד, וינה תרפ"ח, 1828. מהדורה ראשונה. 4. ספר "אוצרות יוסף" חלק א', כולל תשובת עגונה בנדון אחד מחללי המלחמה, וינה תרפ"א, מהדורה ראשונה. (2 עותקים). 5. ספר "אוצרות יוסף" שביעית בזמן הזה, וינה תרפ"ח, מהדורה ראשונה. 6. ספר "גליוני הש"ס". הגהות על סדר זרעים בבלי וירושלמי, וינה תרפ"ד, מהדורה ראשונה. (4 עותקים זהים). 7. ספר "אוצרות יוסף" חידושי יורה דעה, וארשא תרפ"ט. מהדורה ראשונה. 8. ספר "ציונים לתורה" פיעטרקוב תרס"ד. מהדורה ראשונה, חותמת הרב מנחם מנדל מארגנשטרן מפראגא. סה"כ 12 ספרים מאת הגאון הגדול הרב יוסף ענגיל, מהדורות ראשונות. גדלים שונים, מצבים שונים טוב - בינוני, פגמים ודפים מנותקים. דפים יבשים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 063

ספר "בן איש חי" הלכות. בגדאד תרע"ב – מהדורה נדירה.

ספר "בן איש חי" הלכות שנה ראשונה ושניה, מאת רבינו יוסף חיים זיע"א. בגדאד תרע"ב בדפוס יהושע שלמה בכור, מהדורה שניה. הספר ההלכתי החשוב "בן איש חי" נדפס לראשונה בירושלים בשנת תרנ"ח, ועד מהרה כלו כל הספרים שנדפסו במהדורה זו מצמאון העם שחפצו להגות בספרו של רבינו יוסף חיים רשכבה"ג זיע"א. מהדורה זו נדפסה כ – 3 שנים לאחר פטירת הרב המחבר, על ידי הר' עזרא מרדכי דוד ברשות בן הרב המחבר רבינו יעקב זיע"א. מצב כללי טוב - בינוני, כתמי שימוש ובלאי, דפים מנותקים, כריכה מקורית בלויה ורופפת. חתימת בעלות בשער של "דוד עידאן" מתונס.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 064

לוט 2 ספרים חשובים – מהדורות יחידות

1. ספר "איל המלואים" חדושים על התורה, ודרשות על שיר השירים, מאת הרב אריה ליב קרא - המכונה ר' ליב חריף, עם ספר "אבני צדק" לנכדו הר' יצחק זעליג קרא. קראטאשין תר"ה. מהדורה יחידה. בדף שאחרי השער נדפס "ספר היחוס ממשפחת קרא". 2. ספר "אבני שהם" שבעים כללים על כללי הש"ס, מאת הגאון הרב משה קנובל, אונגוור תרכ"ה, מהדורה יחידה. נדיר. 75 דף. עם הסכמת המהר"ם א"ש. 2 הספרים במצב טוב. ישנם חתימות בעלות.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 065

לוט 2 ספרים. 'ברית אברהם' 'עבודת הקודש'.

1. ספר "ברית אברהם" מאמרי מוסר, מאת הרב אברהם ב"ר שבתי הורביץ 'אבי השל"ה', לבוב תחילת שנות התר', מצב כללי טוב, ללא כריכה, בלאי ופגמים. 2. ספר "עבודת הקודש" להרב חיד"א כולל 'מורה באצבע' ו'צפורן שמיר', שמירות אזהרות וסגולות, 2 דפים בסוף פגומים, חסר כריכה.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 066

ספר "שירי תפארת" פראג תקפ"ט 1829

ספר "שירי תפארת" חלק שישי, שירים במליצות חכמות בשלשה ענינים: מלחמת עמלק, ביאת יתרו, למדבר ומתן תורה לישראל. מאת החכם הרב נפתלי הירץ וויזל. פראג תקפ"ט. מהדורה ראשונה. שאר חלקי הספר נדפסו על ידי המחבר בשנים מוקדמות יותר. 82 דף. (פרידברג 1257). מצב מצוין, כריכה עתיקה.
החל מ $100
פריט מס' : 067

ספר "קינת סתרים" מאת הרב אברהם גלאנטי, פרעמישלא תרע"א

ספר "קינות לתשעה באב" עם פירוש רש"י ועם פירוש "קול בוכים" על מגלת איכה ונקרא "קינת סתרים" מאת הגאון הרב אברהם גלאנטי. פרעמישלא תרע"א. מצב כללי טוב. דף יבש.
החל מ $100
פריט מס' : 068

לוט 2 ספרי הלבוש "עטרת זהב" "הבוץ וארגמן". ברדיטשוב תקפ"ה. בדפוס ישראל בק.

לוט 2 ספרי הלבוש כרוכים יחד: ספר "עטרת זהב" על הלכות יורה דעה. ספר "הבוץ וארגמן" על הלכות אבן העזר. בדפוס ישראל בק, בברדיטשוב תקפ"ה. עם הסמל הנודע של דפוסו שהביאו אחר כך לצפת ולירושלים. 2 שערים עם דיו אדום. כריכת עור מקורית. קפ"ח, פ"ב דף. גודל 31 ס"מ. חלק מהדפים כחולים, בדף שלפני השער רישומי בעלות רבים בכתב יד אשכנזי מהתקופה. כריכה קדמית ומספר דפים ראשונים רופפים. מצב כללי טוב. כתמים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 069

לוט 3 ספרים חשובים 2 מהם מירושלים.

1. סדר "קרית שמע על המטה" על פי כוונת האר"י זיע"א, ירושלים תר"צ בדפוס חיים צוקרמן בנו של המדפיס הרב שמואל הלוי צוקרמן. כ"ב עמ'. כרוך בכריכת עור עתיקה עם ספר "קיצור שלחן ערוך" מאת הרב שלמה גנצפריד מהדורת למברג תרמ"ד 1884, עם תיקונים והוספות בשם "מכסה לאוהל" מאת הרב אברהם ניסן זיס סגל, עם הסכמת המחבר לפירוש הנ"ל. בשער הספר הנ"ל רישום וחתימה בכתב יד תימני "מצליח יחיא עדאפ". 2. ספר "שבחות לאל" "שירים מיוסדים מזקני ישראל משנים קדמוניות הנוהגים לאמרם בכל מחוז ערי גורג'יסטאן יע"א". ירושלים תרנ"ז. עם הסכמת הראשון לציון היש"א ברכה, י"ד דף, מצב בינוני, פגמים עם חסרון בטקסט.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 070

לוט 3 ספרים: "המבקש". "צוואת ריב"ש". "דרכי צדק".

לוט 3 ספרים כרוכים יחדיו: 1. ספר "המבקש" לאחד מן הקדמונים הרב שם טוב בן פאלקירא, מוסר וחקירות שונות בדרך ויכוח ובחרוזים, הוצא לאור על ידי הרב מרדכי תמה בעזרת המיוחס הרב בנימין מעלי הכהן ובעזרתו של המדפיס הרב ליב זוסמנש. האג [סמוך לאמשטרדם] תקל"ח. מהדורה שניה. נדיר. 2. ספר "צוואת ריב"ש והנהגות ישרות". הנהגות בשם הבעל שם טוב, והרב ישעיה מיאנוב, עם הנהגות ישרות מהמגיד ממעזריטש, לבוב תרכ"ד. 3. ספר "דרכי צדק" עם "דרך אמת" הנהגות ישרות מאת רבי אלימלך מליז'נסק, ומהרב זכריה מנחם מנדל הורוביץ מליסקא, לבוב תרכ"ד. 3 ספרים כרוכים יחד, מצב מצוין. כריכה פגומה.
החל מ $100
פריט מס' : 071

לוט 2 ספרים מהגר"א ומשפחתו

1. סידור הגר"א, בנגלה: מעשה רב ולקוטי דינים מהגר"א. בנסתר: סידור כתב יד וליקוטי הגר"א. ועליהם ביאורים לספר מעשה רב שער נפתלי ואמרי שפר. מאת הרב נפתלי הערץ הלוי מיפו. ירושלים תרנ"ה. 2 שערים. מצב טוב. 2. תהלים, עם פירוש מהגאון הרב אברהם בן הגר"א מווילנא, הובא בו על כמה מזמורים והרבה פסוקים מפירושי מרן אביו הגר"א ז"ל. ווארשא תרמ"ז. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 072

ספר "עץ פרי" מהדורה ראשונה, מהגאון ר' ישראל סלנטר עם "אגרת המוסר". נדיר

ספר "עץ פרי" מאמר בענין חיזוק לומדי תוה"ק, מאת מרן מייסד תנועת המוסר הגאון רבי ישראל מסלאנט, בסוף הספר "אגרת המוסר". עם ספר "עץ פרי" (שער נפרד) מאת הגאון הרב יצחק אלחנן מקאוונא. בענין הנ"ל. ווילנא תרמ"א 1881. מהדורה ראשונה, ספר יסוד חשוב ונדיר. ט"ו, כ' דף. ללא כריכה. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 073

לוט 7 ספרים מדפוסי ירושלים. מתוכם 3 ספרי קבלה. וספר "פתוחי חותם".

1. ספר "שיעור קומה" קבלה, ירושלים תרצ"ד. מצב מצוין. ללא כריכה. 2. ספר "הילולא דרשב"י" עם "שיר בר יוחאי" פירוש גדול על השיר מהמקובל הרב אשר זעליג מרגליות, ירושלים תש"ב, מהדורה ראשונה, מצב טוב. 3. ספר "פתוחי חותם" מרבי יעקב אבוחצירא ה'אביר יעקב' זיע"א. ירושלים תרמ"ה. מהדורה ראשונה. חסר שער ופגם בדף ראשון. 4. ספר "שמו יוסף" לר' יוסף בן וואליד בנו של ה'ויאמר יצחק', שו"ת וחידושי ש"ס. ירושלים תרס"ז, מהדורה ראשונה. מצב טוב, כריכה מקורית פגומה. 5. ספר "תקוני הזהר" שבעים תקונים שגילה הרשב"י, ירושלים תרס"ט. מצב טוב. 6. קונטרס "פסקי הסידור" ירושלים תרצ"ז, עם תמונת בעל התניא, חסר 2 דפים בסוף. 7. ספר "החיים" ירושלים תרצ"ט. גדלים שונים. לוט חשוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 074

ספר "תולדות אדם וחוה" קאפוסט תקס"ח – הסכמות ה'קדושת לוי' ורבי חיים מוואלז'ין.

ספר "תולדות אדם וחוה" ב' חלקים פסקי הלכה והנהגות האדם, עם ספר "מישרים" דיני ממונות בל"ב נתיבות מאת רבינו ירוחם מפרובינצא. 2 שערים. מעבר לשער הראשון, באו הסכמות האדמורי"ם ביניהם הסכמות ה'קדושת לוי' רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבינו חיים מוואלז'ין בעל 'נפש החיים' ועוד. קאפוסט תקס"ח. מהדורה שלישית ונדירה (מהדורה ראשונה נדפסה בשנת רע"ו, ושניה בשנת שי"ג). 6, 238, 120, 6 דף – כרך עב כרס, חלק מהדפים כחולים. חתימות ורישומים של ישיבת 'כנסת ישראל' סלבודקא. מצב כללי טוב, פגמים (ללא פגיעה בקטסט) עם שיקום מקצועי, כריכה חדשה מפוארת.
החל מ $250
פריט מס' : 075

לוט 2 ספרים על השר משה מונטיפיורי

1. ספר "אגרא דהספדא" מאת הרב אברהם אבלי הכהן, הספדים על השר החשוב משה מונטיפיורי, מונקאטש תרמ"ו, מהדורה ראשונה. הסכמת הרב יצחק שמעלקיס אב"ד פרמישלא, מצב כללי טוב, ללא כריכה, פגם בדף ההקדמה. 2. ספר "משה וירושלים" אשר יספר השר משה מונטיפיורי את כל מסעו וישיבתו ארבעים יום בארץ הקדושה, ביום שובו זה פעם שביעית ממסעיו לארץ הקדושה ביום ט' אלול התרל"ה. על זה כתב השר הנ"ל בעצם ידו בלשון אנגלי ונעתק ללשון הקודש. גם תולדות חייו של השר, ומכתב גלוי מאת רבני ירושלים אל השר. וארשה תרל"ט. 3. כרוך עם הספרים "מעשיות מצדיקי יסוד עולם" קראקא תרס"ג. ועם ספר "האמונה וההשכלה" ווארשה תרמ"ה. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150