ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

תקנון ותנאי שימוש

  

 

 

תנאי השתתפות והתחייבות רוכש/מציע 

להלן תנאי השתתפות לרוכשים במכירות הפומבית

 

 1.         תנאים אלו מחייבים כל רוכש או מתמודד לרכישה בעצמו או באמצעות מי מטעמו, והשתתפות ברכישה כמוה כהצהרה על הסכמה לכל האמור בדף תנאים זה וכדלקמן.

 2.         מורשת- בית מכירות פומביות (להלן "מורשת") תציג באתר ו/או בקטלוג את הפריטים, תוך מסירת מידע ביחס לפריטים, כולל מספר קטלוגי, מחיר התחלתי ועוד. מורשת אינה אחראית לנכונות התוכן, ובוודאי שאינה אחראית למוצרים עצמם, למקור , לאישור הבעלות, למצב המוצר, תיאורו הנכון, אחריות או כל עניין אחר. על הקונה יהיה לבדוק בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו את מצב הפריט מקוריותו, ולקונה לא תהיינה טענות מכל מין וסוג שהוא כלפי מורשת בכל הקשור לפריטים.

 3.         מורשת משמשת כמתווכת המציגה פריטים הנמסרים לה על ידי צדדים שלישיים, מבלי להיות אחראית לתוכנם או לנכונותם. וכל תפקידה להציגם למכירה פומבית בלבד.

 4.         מורשת מציגה /או קובעת  מחירי פתיחה או מחירים סופיים  על פי מידע הנמסר לה על ידי בעלי הפריטים או מי מטעמם,  או לפי הערכה ראשונית של אנשי מקצוע, או אנשי מקצוע  מטעם מורשת. אך יודגש כי  אין במחיר המוצג כדי להוות ראיה או הערכת שווי מקובלת. הן  ביחס למחיר ההתחלתי או המחיר או הסופי או מחירי הביניים.

 5.         המחירים ככל יוצגו לפי דולר ארצות הברית , אלא אם צוין אחרת על גבי הפריט.

 6.         תשלומים אשר ישולמו במטבע ישראלי, יחושבו לפי שער הדולר היציג הסופי שיפורסם לראשונה על ידי בנק ישראל לאחר  המכירה או במועד  התשלום לפי הגבוה מבין השניים.

 7.         כל פיגור בתשלום יחוייב לפי הריבית המירבית הנהוגה בבנק לאומי לישראל בתוספת חד פעמית של  4% וצמודה לעליית שער הדולר.

 8.         אופני התשלום- תשלום אשר ישולם במזומן או בהעברה בנקאית, לא יהיה מחויב בעמלות. תשלומים אשר ישולמו באמצעות כרטיסי אשראי יתווסף להם עמלת חברות האשראי (עמלות הנעות על פי רוב בין 1% ל-3%.

 9.         על רוכש הפריטים לאסוף את פריטי המכירה בתוך 4 ימי עסקים ממועד סיום הרכישה ובכפוף לפרעון התשלום בפועל. הרוכש יהיה רשאי לבקש כי הפריט יישלח באמצעות שליחים או באמצעות הדואר בתשלום כקבוע במחירון של מורשת, אשר ניתן לבירור בכל עת במשרדי מורשת. אך יובהר כי מורשת אינה אחראית לכל נזק ו/או חבלה העשויים להיגרם לפריטים.

 10.       רוכש אשר יבטל את הרכישה ו/או לא יאסוף את הפריט, יהיה מחוייב בסכום הרכישה ובכל סכום הוצאות שייגרמו למורשת , וזאת מבלי לפגוע בזכות הבלתי חוזרת הקיימת למורשת להציג במקרה כזה את הפריט למכירה לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה, ו/או לבטל את מכירת הפריט לחלוטין. וללא הצורך  לנמק את החלטותיה. היה ותבחר מורשת להמשיך ולמכור את הפריט לאותו רוכש אשר לא מילא אחר תנאי הסכם זה כולם או חלקם, היא תהיה רשאית לעכב בידה את הפריט או את המוצג וזאת עד לתשלום כל ההוצאות ו/או הריביות שנתווספו על מחיר המוצג

 11. -------------------------------------------------------------------------------------     

 12. המחיר ההצעה שהתקבל על פי תנאי מורשת (להלן: "מחיר הפטיש"), יהיה המחיר שעל הרוכש  לשלם, כאשר על מחיר זה תתווסף העמלה של מורשת בשיעור של 20% + מע"מ (המחיר יחד עם העמלה ייחשב כמחיר הקובע).

 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14.       הפריט יהפוך להיות רכושו של הקונה לאחר פרעון המחיר הקובע. על הרוכש יהיה להעביר את המחיר הקובע לאלתר  ובכל מקרה לא יאוחר מתום 4 ימי עסקים ממועד ההכרזה על הזכייה.

 15.       "מורשת" רשאית לייצג ו/או להביא את עמדתם של רוכשים  אשר  אינם מעוניינים להשתתף באופן פיזי או באמצעות נציג במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע באתר האינטרנט של "מורשת". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, לא יחייב את מורשת בחובה כלשהי. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב מורשת לייצג ו/או להביא את עמדתם של ממלא טופס הצעת המחיר

 16.       לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום, אך מורשת אינה חייבת להסכים להשתתפותם של אותם קונים.

 17.       ככל וישנן סתירות בין נוסח התנאים שבשפה העברית, לבין תרגום דף התנאים לכל שפה אחרת, הנוסח שבשפה העברית יגבר.

 18.       רוכש /מציע אשר משתתף ו/או מתקשר עם מורשת , מאשר בהשתתפותו כי קרא את התנאים וכי קיבל על עצמו את כל  האמור לעיל, ומצהיר כי הדבר נעשה על פי כל קניין המועיל לפי כל דין.