Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 146

מכתב חריף מאד בתוכנו מאת רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי אל חברי הוועד האשכנזי – ירושלים תר"פ | 1920

כל זמן "שוועדים אשכנזים" מוצאים כל עיקר תועדתם רק במלחמת אחים" מכתב חריף בנוגע לעימותים בין הקבוצות החרדיות בירושלים של שנות העשרים, מאת רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי – ירושלים תר"פ. רקע: ירושלים החרדית של אותם הימים, ימי הכיבוש הבריטי, ימי העליות הגדולות והתארגנות הציונים, הייתה חלוקה וקרועה בין מחנה הרב קוק והרבנות הראשית לבין מחנה העדה החרדית בראשות רבי יוסף חיים זוננפלד. רבינו שהיה מדמויות ההוד של ירושלים היה מבוקש על ידי שני הקבוצות אשר פעלו לשכנע אותו בצדקת דרכם. ככל הנראה נקעה נפשו של רבינו מן המחלוקת האין סופית ואת דעתו הוא מביע במכתב זה. "כל זמן שמתמדת תקופת ההתפוררות של האורתודוכסיה ע"י האורתודוכסים עצמם(!), כל זמן "שוועדים אשכנזים" מוצאים כל עיקר תעודתם רק במלחמת אחים, להכות איש את רעהו ואיש את עצמו(!), וכל זמן שלא נתבררו התחומים והגבולים של שני הצדדים הלוחמים החדשים האלו ואין עוד עמדות מבוררות לכל צד – אין אני חפץ להשתתף באספות של שני הוועדים אשר כל תוכן האספות אינה אלא מלחמת פנים" 23X14 ס"מ. סימני קיפול, בלאי קל, מצב טוב.
Starting at
$250

Make an offer