Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 150

בית יצחק - טשרנוביץ תר"ך | 1860 העותק של האדמו"ר רבי בצלאל יאיר מאלכסנדר זצ"ל עם חתימתו

ספר בית יצחק, על הלכות טריפות בשחיטה מאת רבי יצחק בן אליעזר - טשערנאוויץ תר"ך | 1860. [1], פז דף. בשער הספר ובמקומות נוספים חותמות בעלות "בצלאל יאיר בהה"ק אדמו"ר זצללה"ה זי"ע מאלכסנדר". בדף השני חתימה בכתב יד קדשו. כתמים שונים, כריכה חדשה. מצב כללי טוב מאד. האדמו"ר מאלכסנדר רבי בצלאל יאיר דנציגר (כ"ה באדר תרכ"ה - כ"ה באדר תרצ"ד | 1865-1934) כיהן כאדמו"ר בעיר לודז' בפולין. בנו של האדמו"ר הראשון מאלכסנדר רבי יחיאל דנציגר ואחיהם של רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר - הישמח ישראל ורבי שמואל צבי דנציגר אדמו"רי אלכסנדר. ספרים עם חתימתו נחשבים לנדירים במיוחד, כל שכן במצב יפה כמו שלפנינו.
Starting at
$500

Make an offer