ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 210

העותק של הצדיק ממוש ובנו רבי ישראל ירושלמסקי: מסכת אבות עם ביאור רוח חיים לרבי חיים מוואלוז'ין - מהדורה ראשונה ווילנא תרי"ט | 1858

ספר רוח חיים "ביאור על מסכת אבות כמבואר בשער השני" מאת הגאון הגדול בחיר תלמידי הגר"א רבינו חיים מוואלוז'ין בעל ה'נפש החיים' זי"ע. בתוספת ביאור 'מעיני יהושע' מפי נינו רבי יהושע העשיל, והסכמת רבי ישראל מסאלאנט ורבי יצחק אביגדור מקובנא, הקדמה ארוכה מנינו הנ"ל. מהדורה ראשונה - ווילנא תרי"ט | 1858. שני שערים, יז דף 34 עמוד, מא דף 82 עמוד. כתמי מים וכתמים שונים, כריכה ישנה עטופה בנייר, מצב כללי טוב. רישומי בעלות שונים. בשער חותמת חשובה: "ישראל יהונתן ירושלימסקי" וחתימה ממנו (ראה להלן). בפורזץ הרישום: "לה הארץ ומלואה דוב שטערנבוך". ורישום חשוב: "זה הספר שייך לה"ה הרבני הנגיד יעקב משה אב"ד ד"פ" (ראה להלן). ורישומים נוספים. רבי יעקב משה ב"ר ישראל דירקטור (תקע"ט - תרל"ט) אב"ד סטולוביץ ומוש. נודע בכינויו "הצדיק ממוש". למד בוולוז'ין מפי רבי יצחק מוולוז'ין, וקבלה מפי רבי יהונתן מוואהלין (וואלינער), מקובל כי רבי חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק אמר עליו שהנו האחרון שניתן ללמוד מפיו את קבלת הגר"א. בליטא תיארו את התמדתו "כשקידת הגר"א", ולא עלה על מיטתו בימי החול מיום הגיעו לגיל שלושים. רבי ישראל יהונתן ירושלימסקי (תר"ך - תרע"ז) בנו של "הצדיק ממוש" רבי יעקב משה דירקטור (את שמו שינה לירושלימסקי, לאחר שאביו שלחו לבקר בירושלים עוד בהיותו ילד). היה חתנו של הרידב"ז, וחמיו של רבי יחזקאל אברמסקי. שימש כרבה של אורלה ואיהומן. רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ
$150

תן הצעה