Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

מכתב מהרבי עם תיקונים בכתב ידו מתאריך יד' אדר תשי"ז הנושא את הברכה "לבשר אך בשורות טובות בטוב הנראה והנגלה, ונהפוך הוא לשמחה וליום טוב"

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר מכתבים של הרבי, מיום יד' אד"ר תשי"ז. עם תיקונים וסימונים בכתב ידו, עם התייחסות הרבי על ענייני קירוב ושליחות, וכמה מנהגים בנושאים שונים כמו יארצייט שחל באמצע אבילות, וסיפור המשפיע הרש"ג ע"ה אצל הצמח צדק, המובא בדרושי חתונה קונט' ב', ומסיים בברכתו "והשי"ת יברך את כאו"א בתכ"י לבשר אך בשו"ט בטוב הנראה והנגלה, והענינים הבלתי רצוים יקוים בהם, כענין חדשים אלו, ונהפוך הוא-לשמחה וליום טוב". "בברכה" חתימת ידו של הרבי. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
Starting at
$500

Make an offer