Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 011

סידור תורה אור ושער הכולל [חב"ד] חלק שני - ווילנא תרע"א - | 1910

סדור תורה אור ושער הכולל חלק שני של סידור תפלה עם לקוטי תורה על פי נוסח האר"י ז"ל עם כל הדינים והמנהגים כאשר יסד מרנא ורבנא שניאור זלמן מלאדי ונוסף לזה ליקוטי תורה... ונלווה עליו שער הכולל עם דרך החיים ונתיב החיים. חלק שני עם שער נפרד של שער הכולל, מעבר יבוק ודינים ומנהגים - דפוס האלמנה והאחים ראם ווילנא תרע"א | 1910. מט, [8], עז דף. כריכה פשוטה מנותקת בחלקה. כתמים ומעט פגמים. מצב כללי טוב מאד. חתימת בעלות "חיים אלעזר אלתר" - נכדו של השפת אמת מגור ובנו של האדמו"ר רבי מנחם מענדל מפאבניץ הי"ד, התגורר בירושלים עיה"ק שם ניהל את ישיבת 'שפת אמת' הנודעת. חתנו של הרב העניך וידיסלבסקי.
Starting at
$50

Make an offer