Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

מכתב מהרבי לכבוד יום הולדת "שתהיה שנת הצלחה אצלו... מתוך הרחבה" עם תוספת "לאורך ימים ושנים טובות" בכתב יד קדשו - אדר תשכ"ט

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר מכתבים של הרבי, מיום ו' באדר תשכ"ט, עם ברכת הרבי ליום הולדת "בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת... שתהיה שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותיה מתוך הרחבה". בתוספת בכתב ידו של הרבי: "הפ"נ [הפדיון נפש] יקרא עה"צ [על הציון - ציון קברו של הרבי הריי"צ]. בברכה: "לאויוש"ט" [לאורך ימים ושנים טובות, בכתב יד קדשו של הרבי] וחתימת ידו של הרבי. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
Starting at
$500

Make an offer