ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

ספרי חסידות

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 104

נדיר במיוחד! ספר הקבלה החסידי סוד יכין ובועז - מהדורה ראשונה אוסטרהא תקנ"ד | 1794 לתלמיד הבעש"ט רבי מאיר מרגליות בעל 'מאיר נתיבים'

ספר הצוואה, אור עולם, נר השלישי "סוד יכין ובועז" [סו"ד יכי"ן ובוע"ז גימטריא 'מאיר'] - ספר הקבלה החסידי של תלמיד הבעש"ט הק' רבי מאיר מרגליות אב"ד אוסטראה בעל 'מאיר נתיבים' ומראשוני צדיקי תנועת החסידות. הספר הובא לדפוס ע"י בנו ממלא מקומו באוסטרואה רבי בצלאל מרגלית עם הסכמותיהם הנלהבות של גדולי החסידות, בהם רבי לוי יצחק מברדיטשוב שכתב עליו: "הגאון האמיתי, רבן של כל בני הגולה, חסידא קדישא, העניו...". רבי זושא מאניפולי שכותב: "החסיד האמיתי, מופת הדור...". רבי חיים מקראסנא שכותב: "זכות הצדיק וזכות תורתו יגין עלינו...". המגיד מקוז'ניץ שמציין במיוחד: "כל מי שנגע יראת ה' בלבו להתאמץ לקנות חיבוריו... [!]". בספרו זה נודע במיוחד מה שכתב המחבר זי"ע על הבעש"ט הק' (פרק ב'): "...שמכין את עצמו ללמוד לשמה בלי שום כוונה זרה וכאשר הזהירו אותי לזה מורי הגדולים בתורה ובחסידות, ובתוכם ידידי הרב החסיד מופת הדור מוהר"ר ישראל בעל שם טוב זצ"ל... ומילדותי מיום שהכרתי בדביקות האהבה עם מורי ידידי הרב החסיד מו"ה ישראל תנצב"ה הנ"ל, ידעתי נאמנה שזה היו הנהגותיו בקדושה ובטהרה, ברוב חסידות ופרישות, וחכמתו, צדיק באמונתו יחיה, דמטמרין גלין ליה, כבוד ה' הסתר דבר" - מהדורה ראשונה אוסטרואה תקנ"ד | 1794. ספר נדיר ומיוחד. סטפנסקי חסידות 435. במקור: כב דף. בעותק שלפנינו חסר דף כא. לפנינו 2 עותקים, שער ו-11 דפים נוספים כפולים, יחד ניתן להשלים לספר אחד אשר רק דף כ"א חסר בו. נזקי עש וכתמים רבים, ללא כריכה. דפים מנותקים, חלקם עם הדבקות ופגיעות שונות בטסקט. מצב כללי בינוני - גרוע. רבי מאיר מרגליות (תס"ז בערך - תק"נ), מראשוני ומגדולי תלמידי הבעש"ט, אותו ראה לראשונה בילדותו כשהיה שו"ב בכפר קשילוויץ. מגדולי תלמידי החכמים בדורו בנגלה ובנסתר, כיהן כאב"ד בערים הורודנקא, לבוב ואוסטראה ומונה רשמית ע"י בית המלוכה בפולין ע"י מלך פולין האחרון סטניסלאב השני אוגוסט פוניאטובסקי לרבה הראשי של אוקראינה. חיבר מס' ספרים בנגלה ונסתר שיצאו לאור לאחר פטירתו ע"י בניו בשם כולל "אור עולם" שספר זה שלפנינו הוא החלק השלישי שלו, אולם נודע בעיקר על שם החלק הראשון שנקרא בשם "מאיר נתיבים". את מקומו ברבנות אוסטראה מילא בנו רבי בצלאל.
החל מ $800
פריט מס' : 105

צמח ה' לצבי - חסידות מהדורה ראשונה ברדיטשוב תקע"ז | 1817 עותק חסר עם חתימת האדמו"ר מסלונים "הנתיבות שלום"

ספר צמח ה' לצבי, על התורה בדרך החסידות, מאת רבי צבי הירש "המגיד מנדבורנה", מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש והמגיד מזלאטשוב. על תלמידיו נמנו בין היתר רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי אברהם דוד מבוטשאטש ורבי מנחם מענדיל מקוסוב אבי שושלת קוסוב ויז'ניץ ועוד. ספר זה נחשב לאבן יסוד בחסידות ורבות ההתבטאויות אודות ספר זה עד כדי כך שאמר ה"דברי חיים" מצאנז כי "חסיד צריך למשכן את השטריימל שלו כדי לקנות את הצמח ה' לצבי". הספר התעטר בהסכמות חשובות ובהם הסכמתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב - מהדורה ראשונה ברדיטשוב תקע"ז | 1817. סטפנסקי חסידות 500. עותק חסר, במקור: [3], כח, קלח דף. בעותק שלפנינו חסרים דף השער ושני הדפים שאחריו. מתחיל בדף א' וחסרים בו הדפים כה וכו. ובחלק השני חסרים הדפים ג, ד, יג, יד, נה-ס והד, האחרון קלח. נקבי עש, כתמים ופגעי זמן שונים. קרעים במס' מקומות עם פגיעות בטקסט. מעבר לכך שאר הספר במצב טוב. חלק מהדפים מודפסים על נייר כחלחל. באחד הדפים החסרים התחילו להשלים את החסר בכתב יד בכתב רש"י מסודר ויפה. בגב של דף כח בחלק הראשון רישום בכתב ידו ובחתימת יד קדשו של האדמו"ר מסלונים רבי שלום נח ברזובסקי בעל "הנתיבות שלום" משנת תרצ"ז.
החל מ $1000
פריט מס' : 106

מגיד דבריו ליעקב [המגיד ממעזריטש] - לבוב תקנ"ז | 1797

ספר מגיד דבריו ליעקב, "והוא לקוטי אמרים... אמרות טהורות... שמעו דבר המלך... מדי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו, ה"ה הרב הגדול החריף ובקי בנגלה ובנסתר, גאון תפארת ישראל, האלקי חסידא ופרישא, בוצינא קדישא, גולה עמוקים... כבוד מו' דוב בער זללה"ה, שהיה מגיד מישרים דק"ק מעזריטש ושארי קהלות...". מהדרוה שלישית [עפ"י הנכתב בשער: ועתה פעם שלישית.... אולם כנראה מהדורה רביעית או חמישית] של הספר הראשון שנדפס מתורתו של המגיד ממעזריטש [שמו נרמז בסופי התיבות של הספר "דוב"] - גדול תלמידיו ומעתיקי שמועתו של רבינו אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש. לפי הפרט בשער "אמרים נועם" [תנ"ז - 1679]. אולם ככל הנראה נדפס בלבוב בשנת תקנ"ז [או ת"ר - לפי סטפנסקי]. סטפנסקי חסידות 328. [5], ד-לא דף. דף יח כרוך בטעות לפני דף יז. חלק מהדפים כחולים. כתמים מצב כללי טוב. כרוך בכריכה ישנה. בסופו כרוך ספר תולדות העולם [חלק שני של רחובות עיר, "... לרבוי הוצאות ההדפסה ... נבחר זה הרחוב השני להיות נדפס ראשונה, להיותו מעט הכמות ..."], ביאור על בראשית רבה פרשה יב ופרשה יג, מאת רבי משה שלמה זלמן הלוי - יוהנסבורג תרי"ג | 1853. חסר דף השער. כז דף. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $300
פריט מס' : 107

נדיר! ספר אגרת הקודש לרבי מנחם מענדל מויטבסק נוסף לזה ספר הזכירה לרבי לוי יצחק מברדיטשוב - רוסיה פולין תק"ע ? | 1810?

ספר אגרת הקודש "דברים נחמדים מהרב הגדול בוצינא קדישא מו' מנחם מענדיל זללה"ה מק"ק וויטעפסק שהיה מגיד מישרים בטבריא תוב"ב, והשני הרב החסיד המפורסם מו אברהם נרו [זצ"ל], והשלישי איש אלקי מו' חיים חייקל מק"ק המדורא זללה"ה. ועוד בו הנהגות ישרות מן הרב החסיד המפורסם מו' אלימלך זלה"ה [מליז'ענסק] ומס' רב ייבא [צ"ל ייבי = רבי יעקב יוסף מאוסטרואה] ופרקי הנהגת המתבודד להנשר הגדול הרמב"ם זצוק"ל. נוסף לזה ספר הזכירה והוא חיבור נפלא מאד מהרב הגאון המפורסם איש אלקים קדוש מו' לוי יצחק זצלה"ה האב"ד דק"ק ברדיטשוב - ללא ציון מקום הדפסה ושם מדפיס וללא ציון שנה. לדעת החוקרים נדפס בשנת תק"ע | 1810 דבר זה מקבל סימוכין בעצם הזכרת שמו של הרה"ק מקאליסק עם התואר "נרו" והיא מחזקת את ההשערה שאכן הקונטרס נדפס בתחילת שנת תק"ע, לאחר פטירתו של רבי לוי יצחק בתשרי של אותה שנה והוא נזכר כאן "זצלה"ה" ולפני חודש שבט בו נפטר רבי אברהם מקאליסק. סטפנסקי חסידות 11. 28 דף לא ממוספר. נזקי עש וכתמים שונים, במספר מקומות עם פגיעה בטקסט. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $180
פריט מס' : 108

ספר דרך אמונה חלק ב' - חסידות מהדורה ראשונה טשרנוביץ תרי"ז | 1857

ספר דרך אמונה, חלק שני על התורה מספר שמות ויקרא, מאת רבי מנחם מענדיל שטרן (נפטר תקצ"ד) אב"ד סיגעט, הוסמך לרבנות ע"י רבי משולם איגרא, כיהן כרבה הראשי של מחוז מרמרוש, וישב בדין בבית דינו של רבי יעקב מליסא בעל "הנתיבות". מגדולי תלמידי הישמח משה, המגיד מקוז'ניץ ו"אהבת שלום" מקוסוב שהחשיבו מאד ורצה למנותו לאדמו"ר אולם הוא סירב ונשאר גם לאחר פטירת רבו כאחד מהיושבים ראשונה במלכות אצל בנו "התורת חיים" מקוסוב - מהדורה יחידה טשרנוביץ תרי"ז | 1857. סטפנסקי חסידות 136. נ דף. כריכה חדשה. מצב כללי טוב. כתמים.
החל מ $250
פריט מס' : 109

ספר סגולה "בני חיי ומזוני" בהסכמת ה'ייטב לב': מנחם ציון [רימנוב] - לעמברג תרל"ח | 1878 כרוך עם שפתי קדושים - לעמברג תרמ"ד | 1884

ספר שפתי קדושים, על התורה ותהלים בדרך החסידות, מאת רבי צבי הירש "המגיד מנדבורנה", מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש והמגיד מזלאטשוב. על תלמידיו נמנו בין היתר רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי אברהם דוד מבוטשאטש ורבי מנחם מענדיל מקוסוב אבי שושלת קוסוב ויז'ניץ ועוד - מהדורה שניה ונדירה לעמברג תרמ"ד | 1884. טז דף. כרוך עם ספר מנחם ציון, דרושים על התורה ומועדים בדרך החסידות, מאת רבי מנחם מענדיל מרימנוב, אשר נכתבו ע"י תלמידו הגדול רבי יחזקאל פאנעט אבי שושלת דעעש ובעל "מראה יחזקאל", הרה"ק מרימנוב לא העלה על הכתב את דברי תורתו, ואלו נשארו לדורות עולם בספר זה בזכות כתביו של הרה"ק מדעעש [ראה עוד באגרת שנדפסה במראה יחזקאל ס' ק"ד] - לעמברג תרל"ח | 1878. [83] עמ'. עם הגהות והערות בכתב יד. מהדורה זו נחשבת לספר סגולה בשל ההסכמה שמופיעה בה לראשונה של ה"ייטב לב" מסיגעט ובה הוא כותב: "וכל מי שיקנה הספר הקדוש שיפתח לו מן השמים שפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני". וכן בהסכמת רבי מנחם מענדיל מדעעש: "בפרט כי נודע לכל בעת שכאדמו"ר הנ"ל [רבי מנחם מענדיל מרימנוב] אמר תורה על פרשת המן השפיע השפעות טובות על בני ישראל, ויה"ר שיתעורר הזכות של אדמו"ר להשפיע לנו ולכל ישראל השפעות טובות בני חיי ומזוני". יצוין עוד כי בספר "החכמה מאין" מביא בשם נכדו של הייטב לב רבי יצחק הורוויץ מסטוטשין: "רוב הספר מנחם ציון מהרה"ק מרימנוב זצ"ל נסוב על פרשת המן [כך כבר כתב הרה"ק מדעעש בהקדמה לספר: "עשרים ושתים שנה דרוש דרש מידי שבת בשבתו על פרשת המן"], משום שהרב הקדוש מרימנוב הרבה להתפלל על הפרנסה בעד כלל ישראל". וכבר נודעה בשערים מזה שנים רבות סגולת אמירת "פרשת המן" מתקנתו של רבי מנחם מנדל מרימנוב בימי שלישי של פרשת בשלח וכך גם נוהגים הפוקדים את ציונו הקדוש לומר שם פרשת המן כסגולה לפרנסה. מצבים משתנים. פגמים בשערים, קרעים וכתמים שונים. הדבקות במספר מקומות, בחלקם עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה בלויה. מצב כללי בינוני. חתימות וחותמות בעלות של רבי אלעזר אלימלך וואלדמאן מברדיוב - בן רבי ישראל שמעון מאיר וולדמן מבארשא [בן רבי יעקב צבי וולדמן אב"ד בארשא, מגדולי תלמידי "הדברי חיים" מצאנז וחתן רבי שמואל שפירא מפרמישלא בנו של רבי צבי אלימלך מדינוב "הבני יששכר"], חתן רבי משולם זלמן פרנקל נכד לבית בעלזא, אפטא, ליז'ענסק ועוד. חמיו של רבי אהרן אריה לייפער האדמו"ר מנדבורנה טמשוואר.
החל מ $600
פריט מס' : 110

סגולה לפרנסה: מנחם ציון לרבי מנחם מענדיל מרימנוב - [טשרנוביץ] אחרי תרי"א | 1851

ספר מנחם ציון, דרושים על התורה ומועדים בדרך החסידות, מאת רבי מנחם מענדיל מרימנוב, אשר נכתבו ע"י תלמידו הגדול רבי יחזקאל פאנעט אבי שושלת דעעש ובעל "מראה יחזקאל", הרה"ק מרימנוב לא העלה על הכתב את דברי תורתו, ואלו נשארו לדורות עולם בספר זה בזכות כתביו של הרה"ק מדעעש [ראה עוד באגרת שנדפסה במראה יחזקאל ס' ק"ד]. ספר זה הוא מהבולטים בספרי החסידות הראשונים ונחשב לנדיר במיוחד בשל הפורמט הקטן בו נדפס. החוקרים חולקים בדבר מקום ההדפסה של מהדורה זו ואם היא אכן ראשונה שבאה בדפוס ההשערה הרווחת היא שמהדורה זו נדפסה בטשרנוביץ אחרי שנת תרי"א. ראה גם סטפנסקי חסידות 349. נו דף. כריכה ישנה בלויה, מנותקת בחלקה הקדמי עם דף השער. נזקי עש משוקמים. חלק מהדפים על נייר תכלכל. מצב כללי טוב. רישומים שונים שלא נבדקו. ספר זה נחשב כספר המסוגל לפרנסה, בספר "החכמה מאין" מביא בשם נכדו של הייטב לב רבי יצחק הורוויץ מסטוטשין: "רוב הספר מנחם ציון מהרה"ק מרימנוב זצ"ל נסוב על פרשת המן [כך כבר כתב הרה"ק מדעעש בהקדמה לספר: "עשרים ושתים שנה דרוש דרש מידי שבת בשבתו על פרשת המן"], משום שהרב הקדוש מרימנוב הרבה להתפלל על הפרנסה בעד כלל ישראל". וכבר נודעה בשערים מזה שנים רבות סגולת אמירת "פרשת המן" מתקנתו של רבי מנחם מנדל מרימנוב בימי שלישי של פרשת בשלח וכך גם נוהגים הפוקדים את ציונו הקדוש לומר שם פרשת המן כסגולה לפרנסה. במהדורה מאוחרת יותר של הספר [ראה במכירה זו] נזכר הדבר בהסכמתו של ה"ייטב לב" מסיגעט: "וכל מי שיקנה הספר הקדוש שיפתח לו מן השמים שפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני". וכן בהסכמת רבי מנחם מענדיל מדעעש: "בפרט כי נודע לכל בעת שכאדמו"ר הנ"ל [רבי מנחם מענדיל מרימנוב] אמר תורה על פרשת המן השפיע השפעות טובות על בני ישראל, ויה"ר שיתעורר הזכות של אדמו"ר להשפיע לנו ולכל ישראל השפעות טובות בני חיי ומזוני".
הפריט נמכר ב $240 החל מ $200
פריט מס' : 111

ספר אהבת שלום [קאסוב] חסידות - לבוב תרי"ט | 1859

ספר אהבת שלום, דרושים על התורה מאת רבי מנחם מענדיל מקוסוב [מייסד שושלת קוסוב - ויז'ניץ], מהדורה מוקדמת ונדירה [משום מה לא מופיע בסטפנסקי חסידות] - לבוב תרי"ט | 1859. [2], סח דף. דף השער מנותק, כריכת בד עם שדרת עור ישנה. כתמים שונים ונקבי עש. מצב כללי טוב. חותמת בעלות משולם לייב ערנברג ירושלים.
החל מ $100
פריט מס' : 112

ספר יסוד בחסידות: נועם מגדים וכבוד התורה - לעמברג תרי"ט | 1859

ספר נועם מגדים וכבוד התורה, על התורה בדרך החסידות מאת רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ מטארניגראד ( תקס"ו), מצדיקי תנועת החסידות בדור השלישי, תלמידם של המגיד מזלוטשוב, רבי אלימלך מליז'נסק, רבי משולם פייביש מזבאריז, ותלמיד חבר לקרובו החוזה מלובלין ולמגיד מקוז'ניץ. ספר זה נחשב לספר יסודי בקרב חסידים, הוא נדפס במהדורות רבות עד ימינו ונהגה בפי צדיקים וחסידים. הספר מעוטר בהסכמות רבות של גדולי תנועת החסידות בהם המגיד מקוז'ניץ, החוזה מלובלין ועוד שמרבים לדבר בשבחו של המחבר זכותו תגן עלינו - לעמבערג תרי"ט | 1859. פה, [1] דף. נקבי עש, כתמים וקרעים קלים. הדבקות במספר מקומות. מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 113

נדיר! ספר מדרש פנחס לרבי פנחס מקוריץ - חסידות מהדורה ראשונה לבוב תרל"ב | 1872 עותק שלם עם תיקונים בכתב יד

ספר מדרש פנחס, "דברים עמוקים שבעתיים מזוקקים יצאו מפי קדוש ד' איש אלקים רבינו פנחס מקאריץ, וכבר נודע דרכי בקודש כי בכל שיחותיו הסתיר סודות נוראים ורזין דאורייתא... והנה אנה ד' לידי מעט מכתבי קודש... אשר העתיק אותם אחד מתלמידיו הקדושים... גם דברים נוראים מהצדיק הקדוש ר' רפאל מבערשיט ז"ל [הרה"ק רבי רפאל מברשאד זצ"ל] תלמידו ורובם מפי רבו זלה"ה. וגם הנהגות מהרב הצדיק מו' שמואל וואלציס ז"ל" - מהדורה ראשונה לבוב בשנת תרל"ב [1872] לפ"ק בדפוס של ה"ה וכו' מו"ה אורי זאב סאלאט. סטפנסקי חסידות 335. [1], יב, [27] דף. ללא כריכה. נקבי עש וכתמים שונים, הדבקות במס' דפים ללא פגיעות בטקסט. מצב כללי טוב. תיקונים בכתב יד לאורך הספר.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $180
פריט מס' : 114

ספר סגולה: מגן דוד [טאלנא] נדפס בחיי המחבר - לבוב תר"מ | 1880 "שיהיה עליו לתרופה לגופו ונפשו ברוחניות ובגשמיות..."

ספר מגן דוד, על התורה בדרך החסידות מאת האדמו"ר רבי דוד טברסקי האדמו"ר הראשון מטאלנא בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל, מהדורה נדירה שאינה מופיעה בסטפנסקי חסידות, נדפסה אף היא כמו שני המהדורות שקדמו לה בחייו של המחבר זצ"ל - בשונה מרוב ספרי החסידות שנדפסו רק לאחר הסתלקות הצדיקים המחברים. במהדורה זו מופיע מכתב ברכה מיוחד מהמחבר למוציא לאור בה הוא כותב: "והנני לאמר אשר כל איש חכם לב אשר יקנה את הספר הזה ויהגה בו, אקוה שיהיה עליו לתרופה לגופו ונפשו ברוחניות וגשמיות בזה ובבא, יצליח בהצלחות זמניות ונצחיות"! - לבוב תר"מ | 1880. שני שערים. [1], קה דף. כתמים שונים. פגמים קלים בשערים. כריכה פשוטה. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $800
פריט מס' : 115

ספר יראים - זולקווא תקס"ד | 1804 מהדורה חסידית עם הסכמות האוהב ישראל מאפטא והמגיד מקוז'ניץ

ספר יראים, לרבי אליעזר ממיץ מבעלי התוספות, מהדורה חסידית עם הסכמות של המגיד מקוז'ניץ ורבי אברהם יהושע העשיל "האוהב ישראל" מאפטא ועוד - זולקווא תקס"ד | 1804. [5], פב, כ דף. קרעים שונים בעיקר בקצוות עם הדבקות שונות לאורך הספר, בחלק מהמקומות עם פגיעות שונות בטקסט. פגמים שונים. כתמים. מצב כללי בינוני.
החל מ $300
פריט מס' : 116

תנא דבי אליהו מהדורה ראשונה עם "ישועות יעקב" הסכמות ראשוני וגדולי החסידות - זולקווא תקנ"ו | 1796 / מוסר השכל - מהדורה ראשונה דיהרנפורט תק"ן | 1790

ספר תנא דבי אליהו, מהדורה ראשונה עם פירוש ישועות יעקב לרבי יעקב ב"ר נפתלי הירץ מבראד. עם הסכמות מגדולי וראשוני החסידות בהם רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי זושא מאניפולי, רבי משה מפשווארסק, רבי ישכר בער מזלאטשוב בעל "מבשר צדק" ו"בת עיני" ורבי מנחם מנדל מרגליות מזאלקווא - זולקווא תקנ"ו | 1796. [4], ה-צח, מ דף. ספר נדיר ומיוחד. חסר שער ועמוד ראשון של ההסכמות. פגעי זמן, נזקי עש רבים וכתמים שונים. מצב כללי בינוני - גרוע. כרוך עם ספר מוסר השכל, הלכות דעות והלכות תושבה להרמב"ם ז"ל. מהדורה ראשונה עם הביאורים "לשון הזהב ולשון חכמים" מאת רבי יחזקאל פייבל המגיד מדרעטשין [ליטא] בעל "תודלות אדם" - דיהרנפורט תק"ן | 1790. [2], לז, מא דף. פגעי זמן, נזקי עש רבים וכתמים שונים. מצב כללי בינוני - גרוע. חתימות בעלות עתיקות שונות, לא נבדקו.
החל מ $120
פריט מס' : 117

סדרי טהרות עם המפה וחותמת המחבר רבי גרשון חנוך ליינר מראדזין "בעל התכלת". מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרל"ג | 1873. עותק מפואר ונדיר

סדרי טהרות והוא ליקוט של כל המקומות בתלמוד בבלי ירושלמי תוספתא ומדרשים על סדרי טהרות. כמין מסכת על סדר טהרות. בסוף הספר מפה של חלוקת השבטים עם חותמת המחבר על המפה. הספר עם הסכמות של רבי יוסף שאול הלוי נתנזון בעל השואל ומשיב, הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי, רבי שמעון סופר אב"ד קראקא בנו של החת"ם סופר, הגאון מקוטנא, רבי צבי הירש אורינשטיין אב"ד בריסק, רבי חיים אלעזר וואקס בעל נפש חיה, רבי חיים ברלין, רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבי ירמיה לעוו, רבי חיים סופר בעל מחנה חיים, והסכמת אביו רבי יעקב ליינר מאיזביצא האדמו"ר השני של חסידות איזביצא. בדף שלאחר השער מופיעה שאלה שהסתפק בה בעל השואל ומשיב והתירוץ שהשיב לו המחבר. ומסופר שכאשר נכנס רבי גרשון לביתו של בעל השואל ומשיב, עסק הרב בקושיה אחת חריפה, והנה הרב הצעיר ביקש את רשות הדיבור ותירץ את הקושיא החריפה במהירות. הגאון התפעל ממנו ושאל אותו מאין הוא. מפולין, השיב. חסיד שאל הגאון, אכן כן, ענה הרב. קרא הגאון בהתפעלות כבר אמר דוד המלך: "הושיעה כי גמר חסיד" , גם חסיד יודע למיגמר (ללמוד) ונתן לו הסכמה לספר. לאחר הדפסת הספר השיגו הרבנים על כך שהספר נכתב כמו מסכת רגילה ובסוף אפילו יש הדרן עלך וכו' כמו בכל מסכת והרי אין זה מהתלמוד בבלי ולכן בחלק השני (נדפס בפיעטרקוב תרס"ג) נכתב למעלה של כל דף ספר סדרי טהרות כדי להבדיל בין שאר מסכתות. רבי גרשון חנוך הניך ליינר מראדזין (תקצ"ט|1839 - תרנ"א|1891) - היה האדמו"ר השלישי בשושלת חסידות איזביצה ראדזין, ומחדש מצוות פתיל תכלת. היה תלמיד סבו רבי מרדכי ליינר בעל מי השילוח. חיבר ספרים רבים ביניהם סוד ישרים, סדרי טהרות, תפארת החנוכי, שפוני טמוני חול, פתיל תכלת, עין תכלת ועוד. עם המפה בסוף הספר כולל חותמת אישית של המחבר. 5,רעב,[1]. סטפנסקי חסידות 434. כתמים וסימני רטיבות קלים. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $2200
פריט מס' : 118

מים רבים [תורת המגיד מזלאטשוב] - חסידות מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ט | 1899

ספר מים רבים, הנהגות טובות, דרושים על התורה ועוד מתורתו של המגיד רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב מראשוני צדיקי תנועת החסידות, אשר נערכו ונלקטו ע"י רבי נתן הטע הכהן אב"ד קאליבעל מחותנו של הגאון רבי שלום מרדכי הכהן מבערז'אן שנתן את הסכמתו לספר זה עם תוספות - מהדורה ראשונה לא מצויה של ספר זה בדפוס שריפטגיססער ווארשא תרנ"ט | 1899. לא נזכר בסטפנסקי חסידות. 144 עמ'. קרע בשער משוקם מקצועית. כתמים קלים. מעט מאד קרעים בקצוות הדפים. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 119

חינוך בית יהודה - חסידות מהדורה ראשונה ווארשא תרכ"ט | 1869

ספר חינוך בית יהודה, חידושים שונים בדרך החסידות, מאת רבי יעקב צבי יאליש [יוֹלֶס] (ה'תקל"ח – תקפ"ה) אב"ד דינוב ועוד, אשר נחשב כאחד מגדולי וחכמי גאוני פולין, נודע יותר בשל ספרו "מלוא הרועים", נודע בגאונותו הרבה ובשליטתו בתורת הנסתר. עם הסכמותיהם של גדולי ישראל באותה עת ובהם רבינו חיים מצאנז "הדברי חיים" שציין: "וליתן הסכמה על ספר הקדוש הזה הוא למותר, כי מי לא ידע גדולתו וקדושתו של כבוד המחבר הקדוש..." - ורשה תרכ"ט | 1869. סטפנסקי חסידות 223. [8], נב דף. כריכה מנותקת. נקבי עש, כתמי זמן שונים, מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 120

אמרי נועם [דז'יקוב] חלק שני על מועדים - מהדורה ראשונה קראקא תרמ"ו | 1885

ספר אמרי נועם חלק שני על מועדים וחדשי השנה, ספרו העיקרי של שמו נקרא רבי מאיר הורוויץ אבד"ק דז'יקוב (תקע"ט - תרל"ז), בנו של רבי אליעזר מדז'יקוב ונכדו של רבי נפתלי צבי מרופשיץ, אביו של רבי יהשוע מדז'יקוב "העטרת ישועה" וחמיו של האדמו"ר בעל "אהבת ישראל" מויז'ניץ - מהדורה ראשונה קראקא תרמ"ו | 1885. סטפנסקי חסידות 58. [1], צד, [1] דף. דפים שבירים בחלק מהקצוות, כתמים וקרעים קלים, מצב כללי טוב. כרוך בכריכת עור חדשה מפוארת. כרוך עם הגדה של פסח עם הרבה פירושים יקרים... מהני גאוני עולם אשר כל בית ישראל נשען עליהם... כולל פירושו של החתם סופר על אחד מי יודע וחד גדיא - ווארשא תר"מ | 1879. לו דף. יערי 1158, יודלוב 1547.
החל מ $250
פריט מס' : 123

סידור בית אהרן וישראל קרלין סטולין - מהדורה ראשונה ניו יורק תשי"ב | 1952

סדור בית אהרן וישראל, כולל כל תפילות ישראל וכל הברכות לכל השנה על פי נוסח ומנהגים הקדושים של רבותינו הקדושים והטהורים מסטולין קרלין זיע"א. נערך ונסדר מדויק היטב על ידי נכדו ובנו אדמו"ר הרה"צ... מוהר"י [רבי יוחנן] שליט"א [זצ"ל] מסטולין קרלין, הוצא ע"י הועד להוצאת ספרי קרלין סטולין ברוקלין ניו יורק שנת ה"תשב"י" לפ"ק [תשי"ב | 1952]. המהדורה הראשונה של הסידור של חסידי קרלין סטולין. [368] דף. קרעים וכתמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 124

אמונת היחוד [בדרך חב"ד] - פרעמישלא תרל"א | 1871 - חסידות מהדורה ראשונה עותק יפה

ספר אמונת היחוד, ס"ד פרקים בדרך חסידות חב"ד, מיוסד על דברי בעל התניא, מאת רבי אברהם סופר מפולטישן - מהדורה יחידה פשמישל תרל"א | 1871. סטפנסקי חסידות 50. [4], נב דף. 21 ס"מ. נקבי עש בדפים האחרונים. כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100