ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 7 - 28.10.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

ספר "שירים מובחרים", בדפוס עדן תרצ"ג – עם שיר התקוה. נדיר

ספר "שירים מובחרים" מלוקטים מהרבה ספרים נחמדים וגם שירים חדשים הארץ אשר ישירו אותם בחורי חמד בכל מקום של שמחה, יצא לאור בפעם הראשונה ע"י מנצור יאודה אהרן עדני, הוגה היטב ע"י הצעיר טוב עואץ יחיא, עדן תרצ"ג. ספר נדיר. בעמוד יב הובא שיר התקוה. 19 דף, 2 שערים כולל שער מעטפת, דפים מנותקים, כתמי שימוש, פגמים קלים בשוליים ללא פגיעה בטקסט.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $100
פריט מס' : 077

כרך של תנ"ך ליסבון כתב יד מעוטר משנת רמ"ג. פקסמיליה. ישראל תשמ"ט

ספר "תנ"ך ליסבון" בכתב יד מעוטר ומצוייר בקישוטים וצבעים מרהיבי עין, מעשה ידיו של שמואל הסופר אבן מוסא מליסבון, כולל חמשה חומשי תורה ורשימת תרי"ג מצות מסודרות לפי פרשיות התורה, וכן פלוגתות בין אשר ובין נפתלי שנפלגו בהן התורה. מהדורת פקסימיליה צבעונית שהוצאה לאור ע"י הוצאת "נהר" תל אביב תשמ"ט. כרך עבה, במצב מצויין. כריכה מקורית.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 078

צילום הדפוס הראשון אשר הדפיס רבינו האור החיים הקדוש בעצמו על התורה חלק ראשון.

מהדורת צילום של המהדורה הראשונה של האור החיים הקדוש דפוס ראשון ספר בראשית. הוצא לאור ביומא דהילולא שנת תשל"א ע"י מפיצי אור החיים שיכון סקווירא. מצב מצויין.
החל מ $100
פריט מס' : 079

ספר KERK – ZEEDEN אמשטרדם 1693.

ספר KERK – ZEEDEN בנושא תשועת הכנסיה על היהודים, בשפה הולנדית. מאת סיימון ריטשרד, 1638 – 1712. אמשטרדם 1693. עם תחריטים מרשימים של חתונה יהודית ועוד. התחריטים מקופלים ונפתחים לצד ימין. 17 ס"מ. 64, 200, (10), 203, (5) עמ'. (4) דף. מצב מצוין, כריכה עתיקה.
החל מ $350
פריט מס' : 080

מהדורה הראשונה של הספר "ברית יצחק" תיקון ליל שמיני של המילה, אמשטרדם תפ"ט. נדיר מאוד. – חתימת הרב חי משה פיג'וטו. עם דף בכתב יד ורישומים.

ספר "ברית יצחק" 'לקרות בו ליל שמיני קודם המילה והוא תיקון להמשיך חוט של חסד וקודושה רבה לילד הנולד ולכל המתעסקים במצות זו והוא מנהג הנהוג בא"י ובכל מדינות טורקייא. אמשטרדם תפ"ט. הופעתו לראשונה של ספר תיקונים זה שהתפשט בכל תפוצות ישראל, ונדפס בעשרות מהדורות. בשער הספר חתימת הרב חי משה פיג'וטו – מרבני וחשובי חלב שבסוריה, מחבר ספר 'ויחל משה' וינה תקע"ד. נפטר בדמשק תקע"ה. חתימה נוספת בדף י"ח. בסוף הספר רישום בכתב יד על הולדת הבן, עם דף בכתב יד סדר 'ברית יצחק'. (2) ל"ח דף. 18 ס"מ. (וינוגרד אמשטרדם 1342). ספר נדיר מאוד. חסרים 3 דפים ראשונים שאחרי השער. כריכת קלף מנותקת ודפים מנותקים. מצב הדפים טוב. מעט כתמים.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $120
פריט מס' : 081

לוט 3 כרכי משניות ויניציאה תס"ה

3 כרכים משניות מנוקדות: 1. משניות סדר 'קדשים', ובסופו 'פירוש כל המלות זרות מפוזרות במשניות מפורשים לפי מקומם וענינם' לפי סדר א' ב'. מצב טוב, ויניציאה תס"ה. כריכה מנותקת וכתמים. 2.משניות סדר 'נשים' וסדר 'תיקון הלימוד' ללימוד תנ"ך לפי ימות השבוע, ויניציאה תס"ה, פגעי עש קלים, כריכה רופפת, חסר דף אחרון מקונטרס 'תיקון הלימוד'. 3. משניות סדר 'נזיקין' (חסר ומתחיל מאמצע מסכת עבודה זרה) השער ישנו. סדר 'טהרות' (בשער נפרד) חסר מספר דפים בודדים בסוף. ללא כריכה, כתמים. הכרכים במהדורת כיס גודל כ - 14 ס"מ.
החל מ $120
פריט מס' : 082

לוט 3 ספרים נדירים משנות הש' חסרים – עם כתב יד וחתימות

1. ספר "באור קהלת" באור רחב היקף על ספר קהלת, מאת הרב אלישע גאליקו, ויניציאה של"ח בדפוס די ג'ארה, מהדורה יחידה. חסר שער - הספר מתחיל מדף א' עד הסוף. בסוף הספר 2 דרשות בכתב יד מרוקאי עתיק "דרוש שדרשתי בחופת בתי.." עם דרשה נוספת באותו כתב "דרוש שדרשתי לפטירת ה"ר צמח דוראן זלה"ה". פגעי עש בודדים בשוליים הפנימיים עם פגיעה קלה מאוד בטקסט בכמה מקומות. 2. ספר "משפטי שמואל" שאלות ותשובות, מאת הרב שמואל קלעי, ויניציאה שנ"ט, מהדורה יחידה, חסר שער (הושלם בצילום) ו - 5 דפים אחרונים השאר במצב מצוין. כתמים. בדף ב' חתימה בכתב יד איטלקי "יצחק נהון" עם מספר תיקונים בכתב ידו. עם חותמת בעלות של הרב חיים ברלין בן הנצי"ב הגה קצרה ומספר תיקונים בכתב ידו. 3. ספר "עקידת יצחק" פירושים על התורה ועל פי הקבלה, מאת הרב יצחק עראמה, ויניציאה בדפוס דניאל בומבירגי ש"ז. מהדורה שניה. עותק חסר 9 דפים לפנינו יש מדף ה' – ש"ה. בגב הכריכה מוטבע שמו של הגאון ראב"ד חברון "ע"ה אליהו מני הי"ו". דפים ראשונים ואחרונים במצב גרוע, השאר במצב טוב – בינוני, בדף ק"ח ישנה הגה בכתב יד.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $300
פריט מס' : 083

מקראות גדולות "נביאים ראשונים", בזל. שע"ח

כרך של מקראות גדולות עם הפרשים על "נביאים ראשונים". באזיליאה שע"ח בדפוס לודוויג קיניג. (1) רל"ד – תמ"א דף. גודל 42 ס"מ. שער נאה במסגרת ארכיטקטונית. מספר דפים ראשונים ואחרונים עם פגעי עש. 2 דפים אחרונים עם פגם בטקסט.
החל מ $200
פריט מס' : 084

לוט ספרים, וחלקי ספרים נדירים משנות הש' – עם ספר מעשה טוביה ויניציאה תס"ז מהדורה ראשונה, חסר

לוט גדול של ספרים חסרים משנות הש': 1. הרי"ף עם 'נמוקי יוסף' על מסכת בבא מציעא ובבא בתרא, סביוניטה שי"ד. לפנינו מדף קט"ו עד הסוף. 2. חלקי ספרים של מקראות גדולות מאחת המהדורות של שנות הש' עם כריכות מעור. 3. ספר "תורה אור" דרשות על ספר בראשית על פי הפרד"ס, ויניציאה ש"ס, עותק חסר שער, לפנינו מדף ב – רפ"ז, נדיר מאוד. 4. ספר "שבילי אמונה" מחקרים על דרכי האמונה חכמת הרפואה ותכונה מלוקטים, אמשטרדם שפ"ז, עותק חסר לפנינו נמצא מדף ד' – ק"ט. 5. מחזור ספרדי לימים נוראים, ויניציאה שצ"ט, המגיה הרב אריה ממודינא, הכותב בסוף הספר "אמר נעצב וצעיר יהודה אריה ממודינא". לפנינו מדף קפ"ח עד סוף הספר. 6. ספר "הכוזרי" עם פירוש 'קול יהודה' מאת הרב יהודה מוסקאטו, ויניציאה שנ"ד. מהדורה ראשונה של הפירוש, נדיר מאוד, לפנינו מדף י"ג – רפ"ג חסרים מספר דפים בודדים בסוף. 7. ספר "שערי דמעה" ויניציאה שמ"ו, עם פגעי עש קשים מאוד, מצב גרוע. 8. כמה חלקי ספרים משנות הש', 9. ספר "מעשה טוביה" מהדורה הראשונה, חסר התחלה וסוף.
החל מ $250
פריט מס' : 085

ספר "משנה תורה" חלק ראשון, מהדורה ראשונה עם "כסף משנה". ויניציאה של"ד. נדיר

ספר "משנה תורה" להרמב"ם חלק ראשון עם השגות הראב"ד ומגיד משנה ועם פירוש "כסף משנה" למרן רבינו יוסף קארו 'הבית יוסף', ויניציאה של"ד – מהדורה ראשונה של הכסף משנה. ידוע שבמהדורה זו נוסחת הרמב"ם מוגהת בדיוק רב. ישנם כמה חתימת בעלות "הצעיר דוד יעקב" וכמה הגהות בכתב יד תימני, עותק חסר שער ומספר דפים בספירה הראשונה (של מנין המצות ומפתחות הרמב"ם) 22 דף – לפנינו 15 דף. א – שי"ו דף שלם. מצב משתנה בין הדפים רוב הדפים במצב טוב – בינוני.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 086

ספר "תפארת ישראל" ויניציאה ש"ס. חתימה.

ספר "תפארת ישראל" והם ששה דרשת נחמדות כלולות משבע חכמות, עם ספר "מגלת ספר" פירוש על מגילת אסתר, מאת הרב שלמה בן הרב צמח דוראן. ויניציאה ש"ס (פרידברג 1533). (על פי וינוגרד נדפס בשנת שנ"א) בדף א' חתימה בכתב יד איטלקי "יהושע אברהם אישטרוק". 212 דף, עותק חסר, לפנינו עד דף פ"ח. פגמים קלים בשער ללא חסרון, השאר במצב מצוין, ספר 'תפארת ישראל' שלם.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 087

טור יורה דעה עם "בית יוסף" ויניציאה של"ד. חתימת הגאון הרב יצחק דוב הלוי במברגר

ספר ארבעה טורים על יורה דעה עם פירוש ה"בית יוסף" ממרן רבינו יוסף קארו, ויניציאה של"ד, בדפוס ובאותיות בומבריגי. כרך עב כרס, ת' (28) דף. 34 ס"מ. מהדורה שלישית (וינוגרד ויניציאה 595). בכריכה חתימת הגאון הרב יצחק דוב הלוי במברגר: תקס"ח -תרל"ט, נודע בכינוי "הרב מויצבורג" בשנת ת"ר נתמנה לרבנות ווירצבורג. נחשב לאחד מגדולי הדור ורבים מרבני גרמניה היו תלמידיו. כתב חיבורים חשובים בהלכה ובתלמוד "יד הלוי", "נטיעה של שמחה", "מלאכת שמים" ועוד, הרב ניהל התכבות ענפה עם רבני דורו כהגאון הרש"ר הירש והרב אליהו גוטמאכר מגרידיץ ועוד, רוב בניו וחתניו כיהנו ברבנות והרבצת תורה, בערים שונות בגרמניה ובשוויץ. בנו הוא הגאון רבי יצחק זעקיל במברגר כיהן כדיין בקהילה החרדית בפרנקפורט דמיין משנת תרכ"ט. כריכת עץ עתיקה מחופה בעור, עם שאריות סוגרים מעור, בלויה ומנותקת, פגעי עש בעיקר בשולים הפנימים, חתימות בעלות בשער בכתב יד אשכנזי וספרדי. דפים מנותקים.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 088

ספר "צרור המור" על התורה, ויניציאה שכ"ז. נדיר

ספר "צרור המור" ביאור על התורה בפשט וקצת על דרך הנסתר ומאמרי ספר הזוהר וקבלה ועניינים אחרים מדברי רז"ל, שחיבר החכם השלם רבי אברהם סבע זלה"ה. ויניציאה שכ"ז בקולפון שבסוף הספר כתוב שכ"ו, מהדורה שלישית, (וינוגרד ויניציאה 551). קס"ה דף. רישומי בעלות בשער בכתב איטלקי "...גורצי מפירארא הבירה" עם מספר הגהות בכתב יד איטלקי. עותק יפה מצב כללי מצוין. כתמים - כתמים כהים. פגמים בשולי השער משוקמים. כריכת בד עם גב מעור חדשה, נתון בתוך קופסה מתאימה.
החל מ $800
פריט מס' : 089

ספר "טעמי המצות" ריקאנטי, קבלה, בזל שמ"א 1581.

ספר "טעמי המצות" טעמי מצות התורה, באור קריאת שמע וכונות התפלות על פי הקבלה, מאת המקובל הרב מנחם ריקאנטי. בזילאה שמ"א, 48 דף, מהדורה שניה. כריכת עור חדשה, כל הדפים עם פגמים ומשוקמים מקצועית, מעט מאוד פגיעה בטקסט (אותיות בודדות), דף מ"ד הושלם בצילום על דף דומה. חתימת בעלים בשער "אני הצעיר ישעיה ב"ר ניסים..."
הפריט נמכר ב $800 החל מ $800
פריט מס' : 090

ספר "דברי ריבות" ויניציאה שמ"ז. עותק יפה – נדיר.

ספר "דברי ריבות" שאלות ותשובות בדיני אבן העזר וחושן משפט, מאת הגאון רבי יצחק אדרבי, ויניציאה שמ"ז 1587. בדפוס די גארה באותיות בומבירגי, מהדורה שניה, קצ"ח דף. (וינוגרד ויניציאה 703). ספר חשוב ונדיר. גודל 29 ס"מ. בשער הספר חתימת בעלות עתיקה בכתב יד אשכנזי. עותק שמור במצב כללי טוב, עם כריכה חדשה נאה, פגעי עש בודדים משוקמים מקצועית, מעט כתמים.
החל מ $750
פריט מס' : 091

לוט חלקי ספרים נדירים מדפוסי ערש שנות הש', במצבים שונים.

לוט של חלקי ספרים ודפים מדפוסי ערש שנות הש'. ביניהם: 1. רב אלפס, חלק שלישי. ריווה שי"ח (עם השער, פגום). 2. מסורת הברית הגדול, מנטובה שפ"ב. 3. מקראות גדולות, נביאים בדפוס בומבירגי ויניציאה ש"ז. 4. היד החזקה להרמב"ם, עם המגיד משנה (אולי מהדורה ראשונה). לבוש דפוס פראג. תחריט בית המקדש באחד הדפים מהדפוסים המוקדמים. ועוד כמה חלקי ספרים, החומר לא נבדק ביסודיות. ברוב הספרים חסר רק התחלה וסוף אך רובו של הספר נמצא. מצבים שונים. גדלים שונים. פגעי עש.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 092

סט שלם של ספר "הלבוש" ד' חלקים, מהדורות ויניציאה ש"פ 1620.

4 חלקים של ספר "הלבוש": 1. ספר "לבוש התכלת" חלק ראשון, על 'אורח חיים', ויניציאה ש"פ, מהדורה שניה, ר"א (2) דף. (וינוגרד 1123). מצב טוב. מעט מאוד נקבי עש לא משמעותיים. כריכה חדשה נאה. 2. ספר "לבוש עטרת זהב" חלק שני על 'יורה דעה', ויניציאה ש"פ. מהדורה שלישית, קמ"ח (2) דף. (וינוגרד 1124). פגעי עש בשוליים ובדפים האחרונים, מצב טוב. כריכה חדשה נאה. 3. ספר "לבוש הבוץ וארגמן" חלק שלישי, על 'אבן העזר', ויניציאה ש"פ. מהדורה שלישית, פ"ז דף. (וינוגרד 1122), מצב טוב, מעט נקבי עש. כריכה חדשה נאה. 4. ספר "לבוש עיר שושן" חלק רביעי, על 'חשן משפט'. ויניציאה ש"פ. מהדורה שלישית, קס"ב (2) דף. (וינוגרד 1125). עותק נאה במצב טוב, נקבי עש בודדים. לפנינו סט שלם של הלבוש מאת הרב מרדכי יפה, מהדורת ויניציאה בדפוס יואני קאיון, כל השערים נאים במסגרת ארכיטקטונית של ויניציאה. כל הכרכים בגודל תואם 33 ס"מ. ספר הלכתי חשוב ויסודי.
החל מ $1600
פריט מס' : 093

שאלות ותשובות מהר"י קולון ,קרימונה שי"ז 1557.

שאלות ותשובות מאת הרב יוסף קולון, קרימונה שי"ז 1557, מהדורה שניה. 12 קע"ב דף (וינוגרד קרימונה 17). ספר חשוב, מספרי היסוד של ספרות ההלכה, מגדולי הראשונים ומובא פעמים אין ספור בספרו של מרן ה'בית יוסף'. מלבד פגעי עש בשולי השער ומשוקמים מקצועית, כולו במצב מצוין דף עבה ואיכותי. שער נאה במסגרת ארכיטקטונית, כרוך בכריכת בד חדשה. חתימת בעלות עתיקה בשער בכתב יד איטלקי יוסף...
החל מ $1100
פריט מס' : 094

לוט 14 דפי גמרא מדפוסים קדומים ונדירים, שנות הר' – ש' שהוצאו מגניזת הכריכות. נדיר

1. 5 דפים ככל הנראה מדפוס שאלוניקי \ קושטא שנות הר' - ש'. 2. 8 דפי גמרא ככל הנראה בדפוס דניאל בומבירגי ויניציאה. 3. דף מספר הכלבו, רימני רפ"ה בערך. סה"כ 14 דפים. מצבים שונים בלאי, כתמים ופגעי עש. ופגמים שונים. בינוני – גרוע.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $150
פריט מס' : 095

ספר מצות גדול, בדפוס דניאל בומבירגי ויניציאה רפ"ב – נדיר מאוד.

ספר מצות גדול (סמ"ג) חידושי הלכה על פי מצות עשה ומצות לא תעשה שבתורה. מאת הרב משה מקוצי. ויניציאה רפ"ב בדפוס דניאל במובירגי. 248 דף. (וינוגרד 66). שער נפרד לחלק המצות עשה. מספרי היסוד של ספרות הקודש. כרך עב כרס, במצב כללי טוב, ישנם פגמים בשולי כמה דפים כולם משוקמים שיקום מקצועי. לאורך הספר הוספות של מילים בכתב יד מכמה כותבים סגנון איטלקי ואשכנזי, תיקונים והוספות רבות בכתב יד בדפי המפתחות. כרוך בכריכת עור חדשה נאה.
החל מ $4000
פריט מס' : 096

ספר "קניזל", קושטא רפ"ה

ספר "קניזל" באור על רש"י על התורה ספר ויקרא מאת הרב שמואל קניזל יעקב אלמושנינו. קושטא רפ"ה, מהדורה יחידה. עותק חסר התחלה וסוף, ופגמים עם פגיעה בטקסט, מצב הספר בינוני – גרוע. 31 ס"מ.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 097

ספר "מקראות גדולות" ויקרא – דברים, בדפוס דניאל בומבירגי ויניציאה רפ"ה – מהדורה ראשונה

ספר "מקראות גדולות" עם המפרשים בדפוס דניאל בומבירגי ויניציאה רפ"ה, מהדורה ראשונה, מהדורת "מקראות גדולות" שנערכה ע"י יעקב בן חיים אבן אדוניהו ואשר שמשה כמהדורת יסוד לכל מהדורות המקרא שבאו אחריה. (וינוגרד 100). מצב גרוע - בינוני. קרעים גסים רבים עם חסרונות ופגיעה בטקסט, כתמים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 098

אינקונבולה בלתי ידועה של פירוש רש"י על התורה "תגלית היסטורית" – 10 דפים ספרד רמ"ד - 1484 לערך.

תגלית היסטורית של 10 דפי אינקונבולה שהתגלו לאחרונה. פירוש רש"י על התורה עם שינויי נוסחאות רבות וחשובות שאינן בשאר הדפוסים הקדומים הספר נדפס בעריכת אותיות שלא ידועות בבתי דפוסי העריסה מהמאה ה - 15. הדפים נחקרו על ידי פרופ' יצחק ש' פנקובר מאוניברסיטת בר – אילן. להלן קטע ממחקרו: עשרת הדפים הוצאו מתוך כריכה של ספר אחר. בכל עמוד שרדו כ 23 – 22 שורות, מתוך 36 שורות המקוריות, כמו כן, כל אחד מעשרת הדפים נחתך באמצע לשניים, וחסרות בכל שורה כשש אותיות בין שני החצאים, אין כותרי עמוד. אין שומרים. 1. נייר – סימני מים כפפה – בחמישה מן העשרה דפים (דפים 1, 2, 4, 7, 9). דומה באופן כללי לבריקה 11150 (1484), אם כי צורות האצבעות באינקונבולום סימטריות יותר. 2.התאריך: על פי סימן המים, הנמצא בחמשה דפים, יש לתארך את האינקונבולום לשנת 1484 לערך. 3. מקום: עד עתה זוהו תשעה אינוקונבולה של פירוש רש"י לתורה: 1 – רומה 1470 לערך, 2 – רג'יו די קלבריה, 1475, 3 – ואד אלחג'ארה, 1476. 4 – בולוניה, 1482, 5 – שונצינו, 1487, 6 – אישאר 1490, 7 – ליסבון 1491, 8 – נפולי 1491, 9 – זמורה 1497. דפוסים 4, 6, 7, 8, כוללים גם את נוסח התורה, ומתוכם דפוסים 4, 6, 7 כוללים גם את תרגום אונקלוס. מבין דפוסים אלה, יש התאמה, מיוחדת בין דפוס 3 ודפוס 6 – ושניהם נדפסו בספרד כמו כן יש התאמה מיוחדת בין דפוס 4 ודפוס 5 – ושניהם נדפסו באיטליה. יש התאמה מיוחדת בין האינקונבולום החדש ודפוס 9. מכיוון שדפוס 9 נדפס בספרד יש מקום לשער שגם האנקונבולום החדש אף הוא נדפס בספרד, וזאת באנאלוגיה לשני הזוגות שלעיל, מבין הזוגות שיש להם התאמה מיוחדת, שני הדפוסים מכל זוג נדפסו באותה ארץ (ספרד, איטליה). תיאור כללי: 10 דפים: 1. ששה דפים, בהעלותך – קרח, במדבר י' 21 – י"ח 30 (עם דילוגים). 2. ארבעה דפים, מטות – ואתחנן, במדבר ל"ב 24 – ג' 24 (עם דילוגים). במ' לב 24 – לג 49, לד 3 – 6, לד 11 – לה 25, לו 4 – דברים א 2. דב' א 6 – 13, א 16 – 25, א 41 – ב 16, ג 1 – 24. קיים גם דף אחד שלם, בעותק אחר (באוסף הגניזה באוניברסיטת קמברידג'), המקביל לדף העשירי כאן, ובשלימותו הוא כולל: דב' א 41 – ג 1, ג 1 – ד 9. הדף השלם מוסיף על הדף שלנו את הפירושים לפסוקים הבאים: דב' ב 16 – ג 1, ג 25 – ד 9. מודפס בשני סוגי אותיות מטיפוס ספרדי: 1. אותיות מרובעות רבתי – מילות הפתיחה (שמות הפרשיות, כגון "פרשת אלה מסעי"). אותיות בינוניות וליגטורה א+ל – טקסט החיבור, שני טיפוסי אות נ', אחת קטנה במיוחד, ודומה לאות כ' קטנה. נ' קטנה דומה גם נמצאת בפירוש רש"י לתורה, מהדורת אישאר 1490. וכן במהדורת ליסבון 1491. סימני הבלטה: קיצורים – נקודה מעל האות האחרונה במילה המקוצרת; ראשי תיבות – גרשיים מעל הנוטריקון; סימון של מילים מיוחדות – גרשיים מעל המילה; כגון "פתח", "קמץ", "השין"; סימני דפוס להפסקים – גרש עילי; ולעיתים גרשיים עיליים; מילוי שורות נעשה בשינוי רווחים בין המילים בשורה; שם הויה – יי'. שם אלהות – אלהים. לצורך ההשוואות שלהלן בנוסף לתשעת הדפוסים הקדומים של פירוש רש"י לתורה (וגם מקראות גדולות ונציה 1525) נבדקו גם 35 כתבי יד של פירוש רש"י לתורה: 22 אשכנזיים, 7 איטלקיים, 5 ספרדיים, 1 מזרחי. ספרד רמ"ד - 1484 לערך. למחקר המלא ראה חומר מצורף.
הפריט נמכר ב $44000 החל מ $25000
פריט מס' : 099

מגילת אסתר על קלף, עם בית מעץ זית.

מגילת אסתר כתובה ביד על קלף, 21 עמודים, 21 שורות, גודל הקלף 17 ס"מ, גודל הבית 40 ס"מ. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $150
פריט מס' : 100

מגילת אסתר מיניאטורית כתובה ביד על קלף עם בית כסף מפואר בעבודת פיליגרן עדינה. ישראל. המאה ה - 20.

מגילת אסתר מיניאטורית כתובה ביד על קלף 11 שורות בכתיבה נאה ומדויקת נתונה בתוך בית כסף מפואר עשוי כולו בעבודת פילגירן עדינה. בראש הבית כתר מפואר עם אבן חן. גודל הקלף: 5 ס"מ. גודל הכתב: 3 ס"מ. גודל הבית 21 ס"מ. ישראל. המאה ה - 20. פריט מיוחד ומרשים.
החל מ $2500