ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 7 - 28.10.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר "שאלות ותשובות הרדב"ז" ויניציאה תק"ט – מהדורה ראשונה. עותק מיוחד

ספר שאלות ותשובות מאת הנשר הגדול ראש גולת אריאל הרב דוד בן זמרא (הרדב"ז), תקפ"ח שאלות ותשובות, ע"ה שאלות ותשובות בלשונות הרמב"ם, ומפתחות לפי נושאים. ויניציאה תק"ט מהדורה ראשונה. (2) קכ"ט דף. (וינוגרד 1860). ספר זה הוציא לאור הרב דוד אשכנזי שד"ר ירושלים באיטליא בנו של הגאון בעל אשל אברהם מחבר פירוש על הזוהר, מתוך כתב יד הרדב"ז שהיה ספון עד כה. הרב המו"ל קיבל הסכמות מאת גדולי ירושלים, ויניציאה וליוורנו, עם רשיון מאת רבני ויניציאה. עותק נאה במצב מצויין – כחדש, עם חיתוך דפים מוזהב עם חריטות פרחוניות וגאומטריות על גביו. דף עבה ואכותי. עותק מיוחד זה כנראה היה מיועד לאחד מהגבירים התורמים להדפסת הספר. כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 027

לוט 3 ספרים חידושי הריטב"א על הש"ס. 2 מהדורות ראשונות – עם חתימת המקובל הרב מנחם נתן אוירבך. עם חדושי השל"ה הקדוש על מסכת עירובין

1. חידושי הריטב"א על מסכת יבמות, ליוורנו תקמ"ז, מהדורה ראשונה שהוצאה לאור ע"י הרב יוסף נטף על פי בקשת הגאון הרב חיד"א זיע"א כפי שעולה מהקדמת החיד"א לספר. עם הסכמת רבני ליוורנו. (5) ר"ד (1) דף. מצב מצויין, כריכה חדשה. 2. חדושי הריטב"א על מסכתות תענית ומועד קטן, פראג תקע"ב, מהדורה ראשונה. 54 דף. (פרידברג 191). מצב טוב. 3. חדושי הריטב"א על מסכת עירובין, עם חדושים על מסכת עירובין על פי סדר הדף מאת הרב ישעיה סג"ל בעל השל"ה הקדוש ובנו הרב שעפטל בעל ווי העמודים. יוזעפוף באותיות סלאוויטא תרי"ט 1859. בשער הספר חתימת הגאון המקובל הרב מנחם נתן אוירבך – מחבר הספרים אורח נאמן ד' חלקים על שלחן ערוך ועוד, היה רבה של שכונת רוחמה בירושלים, מידידיו הקרובים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ומחותנו של הרב יוסף חיים זוננפלד רבה של העדה החרדית בירושלים. מצב טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 028

לוט 3 ספרי הלכה חשובים

1. ספר "הארוך מש"ך" על טור יורה דעה, מאת הגאון הרב שבתי הכהן בעל השפתי כהן עם הגהות "מנחת אהרן" מאת נכדו הרב אהרן ב"ר משה. סדילקאב תק"פ. מצב טוב, שולי השער חתוכים ללא פגיעה בטקסט, חתימות ורישומים בכתב יד אשכנזי. 2. ספר "תורת הבית" הארוך מאת רבינו שלמה בן אדרת - הרשב"א, וויען תקע"א, פגעי עש, חתימה בשער בכתב יד אשכנזי "הק' משה צבי ליכטמן". 3. ספר "אהלי שם" על הלכות גיטין, עם שמות אנשים ונשים הנקרא "שם יוסף" מאת הרב שלמה גנצפריד בעל הקיצור שלחן ערוך, לבוב תרס"ז. בדף שלפני השער כתב יד בעניני שמות הגיטין, עם חותמות בעלות "הרב בנימין טרכמן" "מאיר אלטער". מצב בינוני, פגמים, דף שביר.
החל מ $100
פריט מס' : 029

ספר "תוספת שבת" מהדורה ראשונה, פרנקפורט דאדרא תקכ"ז – עם כתב ידו של הרב יוסף זונדל מסלנט

ספר "תוספת שבת" חידושי דינים ובאורים להלכות שבת ועירובין להלכה ולמעשה מאת הרב רפאל מייזלש ראב"ד הארחוב. פראנקפורט דאדרא תקכ"ז – מהדורה ראשונה. קמ"ב דף (וינוגרד 342). ספר הלכתי חשוב, מאבני היסוד להלכות שבת ועירובין ומהבאורים החשובים לשלחן ערוך והמגן אברהם בהלכות אלו. עם הסכמות רבות מגדולי ישראל ומהנודע ביהודה הכותב "וכמה פעמים פלפלתי עמו ומצאתי אותו מלא דבר ה' זו דבר הלכה ומשנה..". בשער הספר הקדשה בכתב ידו של הרב יוסף זונדל מסלנט "נדבת הרב ישראל איסר מהורדנא למדרש מנחם ציון". פגעי עש במספר דפים, כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 030

לוט 2 ספרים חשובים מאת הרב ישראל הלוי מזאמושט. פירוש ספר הכוזרי, ופירוש חובת הלבבות – מהדורה ראשונה

1. ספר "חובת הלבבות" לרבינו בחיי עם פירוש "טוב הלבנון" מאת הרב ישראל הלוי מזאמושט, ווין תקס"ט, מהדורה ראשונה. רי"א דף. מצב טוב. נקבי עש בודדים. חתימות בעלות בשער בכתב יד אשכנזי. 2. ספר "הכוזרי" מאת רבי יהודה הלוי הספרדי עם פירוש ארוך וחשוב "אוצר נחמד" מאת הרב ישראל הלוי מזאמושט, סדילקאב תקצ"ד. לאורך הפירוש ישנם תרשימים רבים של גלגל חמה, גלגל המזלות ועוד. (2) קס"ד דף, נקבי עש במספר דפים. שער עם כיתוב בדיו אדום. רישום בכתב יד אשכנזי בשער "למדרש מנחם ציון" ככל הנראה בכתב יד הרב זונדל מסלנט.
החל מ $100
פריט מס' : 031

שאלות ותשובות "חתם סופר" פרעסבורג תר"א – ספרו הראשון של החתם סופר – עותק יפה

ספר "חתם סופר" שנ"ו שאלות ותשובות על יורה דעה, פרעסבורג תר"א בדפוס אנטאן שמיד. ספרו הראשון של החתם סופר. (4) קנ"ג (5) דף. חתימות בעלות בשער בכתב יד אשכנזי, עותק נאה במצב מצוין, 38 ס"מ.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 032

לוט 2 ספרים חשובים משנות הת'

1. ספר "רצוף אהבה" עם הוספות בשם "אפריון שלמה", חדושים ובאורים על אגדות הש"ס, מאת הגאון רבי נסים שלמה אלגאזי, פרנקפורט דאדרה תנ"ב, מהדורה ראשונה של 'אפריון שלמה', 2 שערים שער 2 מאויר בתחריט נאה, ק"ד דף. (וינוגרד 58). הרב שלמה אלגאזי: גאון גדול מלומד בניסים, החיד"א בספרו שם הגדולים כותב "הרב המפולפל והלא למשמע אוזן שמעה נפלאות מהרב ז"ל והתבודדתו בעיון". חיבר ספרים רבים בגאונות עצומה ומהם: יבין שמועה, אהבת עולם, המון רבה, תאוה לעינים, שמע שלמה ועוד, החיד"א נתן עליהם סימן "שלמ"ה אלגאז"י" זלה"ה. רבים מגדולי הדורות שאחריו מצטטים מדבריו. נקבי עש במספר דפים, חתימת בעלות בכתב יד אשכנזי. 2. ספר "תולדות יצחק" פירוש על התורה מאת החכם רבי יצחק קארו זקנו של מרן הבית יוסף, אשר הרביץ תורה וישיבה בתוך ראשי אלפי ישראל בקשטיל'א רבתי. אמשטרדם תס"ח. (2) קל"ו דף. נקבי עש. כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 033

לוט 2 ספרים בדפוס שקלאוו

1. תלמוד ירושלמי סדר זרעים, עם פירוש מאת הגאון הרב אליהו בן מהור"ר יהודא ליב, שקלאוו תקע"ב, מצב טוב. נקבי עש בודדים וכתמים. 2.ספר "מדרש רבה" במדבר, עם פירוש הרב מתנות כהונה ידי משה וקצור יפה תואר ופירוש זרע אברהם, שקלאוו תקע"ב – תקע"ד. עם סמל המדפיס במרכז השער. ללא כריכה, שער עם פגם, בלאי במספר דפים.
החל מ $120
פריט מס' : 034

לוט 6 ספרים חשובים בדפוס ווילנא והוראדנא

1. 'בית אברהם' צוואת הגאון המפורסם הרב אברהם דאנציג (בעל החיי אדם), ווילנא והוראדנא תקצ"ד מהדורה שניה – נדיר. כרוך עם 'זכרו תורת משה' להנ"ל, (חסר שער) ווילנא והוראדנא תקפ"ט. 2. 'שערי קדושה' למהרח"ו ווילנא והראדנא תקצ"ה, מצב מצוין, ללא כריכה. 3. 'חמודי דניאל' תק"ע, רוב הדפים כחולים, נקבי עש. 4. 'עטרת צבי' תקצ"ד, פגעי עש. 5. 'שבט מוסר' תקע"ט, חתימת בעלות "נתן נטע ב"ר אשר ממינסק", פגעי עש ובלאי. 6. משניות סדר זרעים, עם חידושים מר' לוי יצחק מברדיטשוב והגהות הרב ישעיה ברלין, תקצ"ב, שער עם כיתוב בדיו אדומה, עם ספר 'שנות אליהו' על סדר זרעים מהגאון מווילנא, תקצ"ב. הספר ללא כריכה, כתמי מים בשולים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 035

לוט גדול של ספרים חלקם חשובים ונדירים מדפוסי רוסיה – פולין שלמים וחסרים. עם ספר ' ראשון לציון' מבעל האור החיים – חתימות רבני משפחת גאלנטי

לוט גדול של דפוס רוסיה ופולין, להלן הספרים השלמים: 1. 'מנחת יעקב' עם ספר 'תורת השלמים' 2 שערים פולנאה, חסר שנת דפוס 2 עותקים. 2. 'לחם הפנים' פולנאה תקנ"ה. 3. ספר 'עמודי גולה' סמ"ק, קאפוסט תק"פ, נדיר, רובו נדפס על דף כחול. 4. 'שבט מוסר' אוסטראה תקע"ח. 5. 'נהג כצאן יוסף' האנויא תע"ח – מהדורה ראשונה ונדירה – חתימות בעלות מתקופת ההדפסה בכתב יד אשכנזי. 6. טור חשן משפט, מעזיבוז תקפ"ב. 7. ספר "ראשון לציון" מבעל האור החיים הקדוש, ב' חלקים, פולנאה תקס"ד. חלק שני חסר בסוף. להלן הספרים החסרים: 8. 'עשרה מאמרות' עם פירוש 'יד יהודה', חסר התחלה, מהדורה ראשונה, נדיר, רובו על נייר כחול. 9. 'שתי הלחם' מאת הרב משה חאגיז, וואנדסבק תצ"ג, מהדורה ראשונה, נדיר. חסר סוף. 10. עין יעקב עם פירוש, באהסלב תקפ"ד. חסר שער בלבד, נדיר מאוד. (נדפסו רק 4 ספרים באהסלב זהו הספר האחרון, וינוגרד 4). 11. שאלות ותשובות מהר"ם אלשיך, סלאנעק? שער מזויף. חסר סוף. 12. 'חוות דעת' פולנאה ללא שנת דפוס, חסר סוף. חותמת בעלות "אברהם קאלישיר בעה"ק צפת ת"ו". 13.'לקוטי ש"ס' קארעץ תקמ"ה. חסר סוף. 14. 'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי חסר התחלה וסוף. 15. 'ספר מהרי"ל' פולנאה תקס"ב. חסר סוף. 16. 'פרי עץ חיים' למהרח"ו קארץ, חסר התחלה וסוף. 17. זהר ויקרא, קאפוסט תקס"ט. נדיר. חסר סוף. 18. 'שבלי הלקט' דובנא תקנ"ד. חסר סוף. 19. 'עמודי גולה' סמ"ק, קאפוסט תק"פ, נדיר. חסר סוף. חתימה תימנית מסולסלת?. 20 "לבושי שרד" על יורה דעה. נדיר, חסר התחלה, עם הגהות למדניות בכתב יד בעיפרון. 21 ספר "פרדס רמונים" להרמ"ק – קבלה. חסר סוף. בשער הספר חתימות בכתב יד ספרדי. של רבנים ממשפחת גאלנטי. "מכ' מע' [מכספי מעשר] הצעיר אברהם גאלאנטי ס"ט". גואל אחרון "הצעיר מרדכי גאלנטי ס"ט". חתימות חשובות מאוד. לוט גדול וחשוב סה"כ 23 ספרים, גדלים שונים, מצבים שונים, חסרונות שונים.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $400
פריט מס' : 036

ספר "נבחר מכסף" להרב יאשיהו פינטו (הרי"ף), ארם צובה תרכ"ט – מהדורה ראשונה

ספר "נבחר מכסף" שאלות ותשובות מאת הרב המוסמך הגאון רבינו יאשיהו פינטו מגדולי דור דעה בדורו של המהרח"ו מחבר הרי"ף על העין יעקב, ארם צובה תרכ"ט בדפוס ששון (דפוס ששון הדפיס 13 ספרים בארם צובה), מהדורה ראשונה. (2) 230, (4) דף, (פרידברג 40). בספרו זה בא במשא ומתן הלכתי עם גדולי הרבנים בדורו, כמו רבי אליעזר בן ארחא, המהריט"ץ, רבי חייא הרופא, המהר"ם גאויזון והרב המוסמך רבי יעקב אבולעפיא. מצב טוב, דפים מנותקים, חסר דף אחרון מתולדות המחבר.
החל מ $100
פריט מס' : 037

משניות סדר מועד, הוראדנא ווילנא תקע"ח.

משניות סדר מועד, עם הפירושים ברטנורה ותוס' יו"ט, עם תוספות חדשים הגהות ותיקונים מאת הרב ישעיה ברלין, תוספות 'ראשון לציון' ועוד נתוסף גם איזה חידושים מהרב הגאון הגדול.. מוהר"ר לוי יצחק שהיה אב"ד דק"ק ברדיטשוב, הוראדנא ובווילנא תקע"ח. (1) קע"ב דף, פגעי עש, ללא כריכה, מצב בינוני, דפים מנותקים.
החל מ $100
פריט מס' : 038

ספר "התשב"ץ", מהדורת אמשטרדם תק"א, נדיר מאוד.

ספר שאלות ותשובות הרב שמעון ב"ר צמח דוראן ד' חלקים, עם ספר "חוט המשולש" תשובות מר' שלמה צרור ור' אברהם אבן טוואה (בשני שערים נפרדים), אמשטרדם תק"א, מהדורה שניה. (12) צ"א, (1) ס"ט, (2), ס"ח (1), (1) ק"א, (1) דף. (וינוגרד אמשטרדם 1549). מהדורה זו נדפסה כמתכונת המהדורה הראשונה שנדפסה באמשטרדם תצ"ח אולם כאן נדפס הספר עם שער חדש מאויר ומפואר עם דמויותיהם של אהרן ומשה שלמה ודוד ועם איורים מיוחדים נוספים, בדפוס - כדוגמת ציור וכיתוב בכתב יד, ועם שינוים טיפוגראפיים מהמהדורה הראשונה. בעותק זה חסרים 2 שערים של חלקים ב' וג' מתשובות התשב"ץ. קיימים רק השער הראשון (המיוחד), ו 2 שערים של ספר חוט המשולש. כרך עב כרס ונדיר, כולו במצב מצוין, לבד מפגם קל ב 2 דפים ראשונים. כרוך בכריכת עור חדשה ומפוארת מאוד. ישנם מספר חתימות עתיקות בכתב יד אשכנזי בשער ובדף שלפניו. עם חותמת עתיקה "אברהם בהר"ר אליעזר חיות יצ"ו. ובתוך החותמת סמל מיוחד (אולי ממשפחת הרבנים חיות). ידוע שרוב העותקים של ספר זה 'שו"ת התשב"ץ' לא נפגעו מעש, וזאת כמו שכותב הגאון הרב יצחק פלאג'י בספרו 'יפה ללב' שכיון שהמחבר הגאון הרב שלמה דוראן היה נזהר זהירות יתרה בכבוד הספרים זכה וספרו זה ניצול מעש.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 039

לוט 2 ספרים מהחפץ חיים מהדורות ראשונות עם רישום "מוגה". "נדחי ישראל", "ליקוטי מאמרים".

לוט 2 ספרים מהחפץ חיים. 1. ספר "נדחי ישראל" פיסקא על עקרי הדת והעמונה וקצורי פסקי הלכות, מאת הגאון הרב ישראל מאיר הכהן 'החפץ חיים', וארשא תרנ"ד, מהדורה ראשונה, 148 דף. מצב טוב. בדף שלפני השער רישום "מוגה" קרוב לודאי שרישום זה בכתב יד קדשו של החפץ חיים. 2. קונטרס "ליקוטי מאמרים" מבעל החפץ חיים, הוצא לאור על ידי ר' הלל גינזבורג מראדין, ווארשא תר"צ. מהדורה ראשונה. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 040

ספר "יסוד ושורש העבודה" ווילנא והראדנא תקע"ז. – עם מפת גבולות הארץ.

ספר "יסוד ושורש העבודה" של התפילה והתורה והמצוות, כונות התפלות של כל השנה, מעלת הלמוד בתנ"ך, סדרי המשנה והתלמוד, עם הנהגות מוסר ותקוני טעויות בפירש"י בתנ"ך, והגבולות ביהושע ויחזקאל ובנין הבית, ושאר עניני קבלה ועבודת השם, מאת המקובל הרב אלכסנדר זיסקינד, וילנא והורדנא תקע"ז. (1) 119 דף. דף פ"ח משני צדדיו הוא מפת גבולות הארץ. מצב טוב. חתימה בכתב יד אשכנזי בשער. כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 041

ספר "תולדות שמשון" ליוורנו תקכ"ו, ספר סגולה, מהדורה יחידה – נדיר מאוד.

ספר "תולדות שמשון" באור רחב על פרקי אבות מאת הגאון המופלא המקובל הרב שמשון חיים נחמני מחבר הספר 'זרע שמשון', ליוורנו תקכ"ו 1766. בדפוס משה עטיאס, עם הסכמת דוד המחבר הרב מנחם עזריה מפאנו (הרמ"ע מפאנו), ועם הסכמת ו"ק ליוורנו בלטינית, ק"כ דף, שער עם דיו אדום. המחבר מגדולי המקובלים במאה ה – 18 – 19. הרב חיד"א בספרו שם הגדולים כותב על הרב המחבר "המקובל חסידא קדישא מהר"ר שמשון נחמני תלמיד הרב אביעד שר שלום באזילה והרב דוד פינצי ובקבלה תלמיד הרב בנימין הכהן מריגיו, ושמעתי שהיה בקי בקבלה מעשית וצוה לגנוז כל כתביו בקבלה בקברו. ידוע כי המחבר היה בקשרי מכתבים על בעל האור החיים הקדוש זיע"א. ספר חשוב מאוד ונדיר, ספרי המחבר התפרסמו כספרי סגולה שכן המחבר נפטר ללא זרע של קיימא ובהקדמה לספרו זה כותב בזה הלשון "אנא נפשי כתוית יהבית. למען אחי ורעי ותלמידי ישאו את שמי על שפתם ועל הטוב יזכר שמי בפיהם לאחר מותי. כאשר בעשר לשונות של תפילה אני מחלה פניהם. ובעל הגמול ישלם במיטב חיי אריכי ומזוני טפי לגומלי חסדים". נקבי עש, מספר דפים קצוצים בשוליהם עם פגיעה במקצת הטקסט.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 042

ספר "לב העיברי" צוואת הגאון החתם סופר. לבוב תרכ"ט. ספר חשוב ונדיר

ספר 'לב העיברי' כולל ב' חלקים: א'. פירוש ארוך מאוד על צוואת רבינו הגדול רבן של ישראל הרב משה סופר בעל ה'חתם סופר'. מאת הרב עקיבא יוסף. לבוב תרכ"ט. חלק ב'. הנקרא 'מערכות ישראל' מובאות ואמרות טהורות מאת גדולי ישראל חכמי אשכנז, חכמי פולין, חכמי ספרד וחכמי איטאליא, נגד פירצת הדור ללמוד חכמות חצוניות לימוד החקירה פילוסיפיה שנוי לשון יהודית ההעתקות לועזיות וכדו'. מצב מצוין. ספר חשוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 043

ספר "פרשת דרכים" מהדורה מתוקנת. זאלקאוו תקנ"ט

ספר "פרשת דרכים" דרשות שונות בפלפול ובגאונות עצומה, מאת הגאון הרב יהודה ראזניס בעל ה'משנה למלך'. עם קונטרס 'דרך מצותיך' על מנין המצות. זאלקאוו תקנ"ט. מהדורה זו כוללת את קונטרס 'דרך מצותיך' שנשמט במהדורה שלפניה. וכאן במצות הרב אביגדור אב"ד קאמינקא הובא לדפוס מחדש בשלמות ספר זה. עותק במצב מצוין. כריכה חדשה. שער עם כיתוב בדיו אדום.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 044

ספר "איגרות סופרים" וינה תרפ"ח. מהדורה ראשונה. חשוב ונדיר

ספר 'איגרות סופרים' "מכתבי קודש מגאוני גדולי הדור ראשי הגולה ממשפחת איגר – סופר העתיקה, וגם מגדולי ישראל אשר ערכו מכתבים אליהם וביחוד מרבינו הגדול מופת הדור מרן עקיבא איגר ומחתנו מרן ר' משה סופר, ומבנם הרב אברהם שמואל בנימין סופר, ואחיו מרן שמעון ספור וגם מכתבים מרבינו שמחה בונם סופר. הוצא לאור על ידי בנם ונכדם הרב שלמה בן אברהם שמואל סופר. עם תמונת המחבר בתחלת הספר. ווינה תרפ"ח. לאורך הספר תמונות ופקסימיליות של כתבי יד הגאונים מקופלים ונפתחים. ספר מיוחד ונדיר. מצב טוב, כריכה מקורית. דפים מנותקים.
החל מ $120
פריט מס' : 045

ספר "עזרת הסופר" על מגלת אסתר. אמשטרדם תקנ"ו

ספר 'עזרת הסופר' על מגלת אסתר, בלי נקודות וטעמים, עם דיני הכותב והקורא, עם ביאור שולים של מסורות וטעמים, סתומות וחסירות ויתרות, הוצא לאור על ידי הרב מאיר ברל"ש משורר בק"ק אמשטרדם. אמשטרדם תקנ"ו. מהדורה יחידה. 22 דף. (וינוגרד אמשטרדם 2236). מצב טוב. כתמים, ללא כריכה.
החל מ $120
פריט מס' : 046

שאלות ותשובות "שבות יעקב" האלי תס"ט. נדיר

ספר "שבות יעקב" שאלות ותשובות בד' חלקי השלחן ערוך, עם קונטרס 'פאר יעקב' חידושים על הש"ס. מאת הגאון הרב יעקב רישר. האלי תס"ט, (2) פא, יג דף. 30 ס"מ (וינוגרד האלי 4). עם הסכמות הרב דוד אופנהיים ועוד. שער נאה במסגרת ארכיטקטונית. מספר חתימות בעלות בכתב יד אשכנזי בשער. דף אחרון פגום עם חסרון מלבד זה במצב מצוין.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 047

ספר "אגרת לקץ הימין" ביאת המשיח. מאנטשסטר תרנ"ו / עם רישום בכתב יד.

ספר "אגרת לקץ הימין" דרוש מתי יתחיל קבלת השבת של הקב"ה, וביאת משיחנו בעתה. ורמזים מהתורה נביאים וכתובים על דבר הגאולה מאת המהרח"ו הקדוש. עם 'חדשות נפלאות מעשרת השבטים ובנין בית המקדש'. ובסופו 'רשימת מספר הנפשות אשר קנו בני ישראל חלקות בארץ משלטון ישמעאל בכסף..' מאת הרב יעקב גאלדצווייג, חיפה תרנ"ו. נדיר. עם רישום 6 שורות בכתב יד מרוקו, רמז על ביאת המשיח.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 048

3 ספרים נדירים מדפוס תונס תרע"ו

ספר 'אזהרות בן דוד' ספר משלי עם תרגום בערבית יהודית עם פירוש רש"י מצודות ופירוש קב ונקי. כל הפירושים הנ"ל בלשון ערבי. ספר 'מלחמה בשלום' מסכת אבות עם פירוש בלשון ערבי. ספר 'בני שמעון' ספר איוב עם תרגום ופירוש בלשון ערבי יהודי. מאת הרב יוסף בן דוד גאנסייא, 3 ספרים נדירים בדפוס תונס כרוכים יחד, תונס תרע"ו בדפוס ציון וזאן. 23 ס"מ.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 049

סט חמשה חומשי תורה "דת כלולה" מיץ תקכ"ו. סט מרשים ומפואר

סט חמשה חומשי תורה בשם "דת כלולה" תורה עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל, פירוש רש"י שפתי חכמים, מסרה, וקיצור אלשיך הקדוש. חמשה חלקים בחמשה כרכים, עם הפטרות לכל כרך בשערים נפרדים. כרך א' בראשית: (3) קל"ג, י"ג, י"ב דף. 2 שערים שער ראשון מצויר, מצב טוב מאוד. כרך ב' שמות: (1) קי"ב, ו', מ"ב דף. מעט נקבי עש בעיקר בשוליים. כרך ג' ויקרא: (1) פ"ב, ו', כ"ח דף. פגמים בדפים הראשונים, כתמים ובלאי, רובו במצב כללי טוב. כרך ד' במדבר: (1) ק"ה, ה', י"ח דף. רישום בעלות עם איור בכתב יד בתחלת הספר, מצב מצוין. כרך ה' דברים: (1) צ"ו, ה', מ"ו דף, מצב מצוין, דפים קצוצים מעט בשולים העליונים. סה"כ 5 חלקים ב 5 כרכים, עם כריכות עור חדשות ומפוארות בצבע שחור, סט מרשים.
החל מ $650
פריט מס' : 050

חמשה חומשי תורה, סט שלם 5 חלקים, עם כריכות מקוריות – פאריז תרכ"ב 1862

סט שלם של חמשה חומשי תורה, עם תרגום וביאור בצרפתית, פאריז תרכ"ב 1862, חמשה חלקים עם הכריכות המקוריות, כל כרך נושא כמעל 500 עמודים. 4 כרכים במצב טוב מאוד, בכרך 5 של ספר דברים עם פגמי רטיבות בדפים הראשונים וכריכה פגומה. גודל 22 ס"מ.
החל מ $500