ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 30 - 03.06.2020

מכירה מס' 30
תתקיים אי"ה ביום רביעי י"א בסיוון התש"פ • 03.06.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 31/05-02/06/2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093
אסף: 054-3053055
ניסים: 052-8861994

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר מחצית השקל עם מעטפת נוספת נדירה - וילנא תרי"ט | 1859

ספר מחצית השקל, חיבור חשוב על 'מגן אברהם' על השו"ע מאת רבי שמואל הלוי קעלין בן רבי נטע זצ"ל. כרך גדול מידות, שער נוסף נדיר - לא מופיע ברישומים הביבליוגרפיים, כולל עטיפה בסוף הספר, נדפס ווילנא תרי"ט 1859. [2],קיד,מג דף. נקבי עש וכתמים, כריכה ישנה, מצב כללי בינוני. בפורזץ ובשערים חתימות בעלות לא נבדקו לעומק.
החל מ $50
פריט מס' : 027

כרך עם ספרי הגאון רבי ישעיה פיק: קשות מיושב אומר השכחה וחידושי הש"ס מהדורה ראשונה - קניגסברג תר"ך | 1860

ספר קשות מיושב על סוגיות הש"ס, ונלוה עוד ספר אומר השכחה דברים הנוגעים להלכה שלא הוזכרו בפוסקים השונים, מאת הגאון רבי ישעיה פיק בערלין זצ"ל. הסכמות חשובות מרבני התקופה, בסופו ספר חידושי הש"ס מאת המחבר זצ"ל עם שער נפרד, מהדורה ראשונה - קניגסברג תר"ך | 1860. [2], כח,טו,כב דף. כריכה מנותקת חלקית יחד עם קבוצת דפים, חסרים בשדרה, כתמים ונקבי עש, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 028

ספר קול הרמ"ז (רבי משה זכות) מהדורה שנייה - ורשא תרכ"א | 1861 רישומים מעניינים

ספר קול הרמ"ז פירוש על המשניות ומפרשי המשנה הקדמוניים, מאת רבי משה זכותא זצ"ל. מהדורה שנייה - ווארשא תרכ"א | 1861. הסכמות רבות וחשובות, מאת רבני קהילות באמשטרדם רבי אברהם ורבי שלמה אאיליון, רבי יעקב הכהן אב"ד פרנקפורט, רבי דוד אופנהיים אב"ד פראג, רבי יעקב ממיץ וורמש, ועוד. [4],כב,לט,כט,כ,כב,[1],ב, דף. כתמים, שינויים בחיתוך הדפים, כריכת עור ישנה, מצב כללי טוב. בשער רישומי בעלות מעניינים: "אלי' אלכסנדר זושא בהרב ר' שמ...ן מו"צ דק"ק פלאצק זילבערבערג". ורישום נוסף: "ר' ליביש רוזענבערג". בגב הכריכה מדבקה המעידה כי הספר הנו "מספרי ישראל בפולין שנצלו מן ההשמדה בשנות הכיליון ת"ש-תש"ה". על הכריכה מדבקה קרועה מקצתה, של בית עקד הספרים דישיבת חכמי לובלין והספר הנו נדבת זושא זילבערברג החתום בשער.
החל מ $50
פריט מס' : 029

סט משניות בכריכות עור מקוריות - ווארשא תרכ"א-ב | 1861-2

סט שלם של ששה סדרי משנה שנדפסו בווארשא בשנים תרכ"א - תרכ"ב | 1861-1862. כריכות עור יפות, שני שערים עם דיו אדומה. כריכות מנותקות ברובם, רובם ללא שדרה, נקבי עש, דפים מנותקים, מצב כללי טוב. רישומי בעלות שונים.
החל מ $50
פריט מס' : 030

סט חמשה כרכים חק לישראל [דפוס סטראוטיפי של ז'יטומיר תרכ"א] - לעמברג תרכ"ה | 1865

סט חמשה כרכים של חומש חק לישראל עם פירוש 'יוסף לחק', נדפס לעמברג תרכ"ה | 1865. דפוס צילום של מהדורת זיטאמיר תרכ"א. שער בדיו אדומה, בחלקים: בראשית, ויקרא, חסר שער, חלק דברים ללא כריכה, ובבראשית חסר כריכה קדמית, שנים אחרים כריכות קדמיות מנותקות, כריכות מקוריות, כתמים, קרעים, קצת דפים מנותקים וחלק חסרים, נייר שביר בחלקו, מצב כללי בינוני-טוב. רישומי בעלות וחותמות מעניינים: "ישראל הירש" בשער לחלק במדבר, רישום ארוך בכתב יד, הקדשה מסב לנכדו והוראות שונות הנוגעות גם לאחר מיתתו, "יצחק בן אברהם" "פנחס בן משה לויכטר".
החל מ $70
פריט מס' : 031

ספר הציבי לך ציונים [מעשה משה] מהדורה ראשונה - בלגרד תרל"ד | 1874

ספר "הציבי לך "ציונים" בכל מאמרי הש"ס וילקוטים ומדרשי חז"ל על סדר א' ב' ומראה איה מקום כבודם באיזה דף ופרק ופרשה" - חיבור יקר המציאות ומקיף ברעיונו, בעזרתו יוכל הלומד למצא בניקל מקורות חז"ל, לפי עדות השער הרי שהמחבר רבי משה הלוי זי"ע רב ומו"ץ בערי טורקיה השונים, השאיר אחריו את החיבור הזה בכתובים, ונכדו רבי משה דוד אלקלעי הוא שהוציאו לאור, וקראוהו על שמו ושם סבו 'מעשה משה'. כולל מהדורה בתרא עם מספור נפרד, מהדורה ראשונה - בילוגראדו תרל"ד | 1874. עם הסכמת רבני קושטא ביניהם רבי אברהם פאלאג'י זצ"ל. [4],צז,[1],קב-קנד דף. כתמים קלים, ללא פגמים במצב טוב. תיקונים בכתב יד.
החל מ $50
פריט מס' : 032

סגולה: ספר שירי משכיל "הגורם פרנסה וכלכלה" - מהדורה ראשונה בחיי המחבר לעמברג תרל"ז | 1877 עם חותמת בן המחבר

ספר שירי משכיל "הגורם פרנסה וכלכלה" מאת רבי הלל ליכטנשטיין מקולומייא זצ"ל. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - לעמברג תרל"ז | 1877. הקדמה ארוכה מהמחבר, [14],צ, דף. שער מנותק, כריכה קדמית מנותקת, נייר שביר, חיתוך דפים מעט עקום ופוגע במספור, מצב כללי בינוני-טוב. בגב השער חותמת חשובה: "ברוך בענדיט ליכטענשטיין" ראה להלן. וחתימה נוספת לא נבדקה לעומק. רבי ברוך בנדט ליכטנשטיין בנו של הרב המחבר והמו"ל של הספר, היה רב בקולומייא על מקום אביו בתר"ן. גיסו הנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר מירושלים.
החל מ $50
פריט מס' : 033

ספר לשון הזהב על מסכתות ברכות ועירובין מהדורה ראשונה (לעירובין) - פיעטרקוב תר"ס | 1899

ספר לשון הזהב על מסכתות ברכות ועירובין מאת רבי זאב וולף בן רבי אלעזר זי"ע, רבה של ליז'ענסק ותלמיד חבר של רבינו רבי אלימלך מליזענסק זי"ע. מהדורה ראשונה לחלק עירובין - פיעטרקוב תר"ס | 1899. שני שערים, ושער נוסף למסכת עירובין, הסכמות חשובות ועצומות בהיקפם מגדולי התורה והחסידות של התקופה, בהם רבי שלמה הראשון מבאבוב, הדברי יחזקאל משינאווא, רבי דוד משה מטשורטקוב, רבי אליהו חיים מייזל מלאדז', ורבי חיים מבריסק, והאדמו"רים מגרודז'יסק, גור, סאדיגורא, ראדושיץ, אמשינוב, אוסטרובצא, פילץ, סוכוטשוב, טריסק, אלכסנדר, הוסיאטין, ווארקא, ראדזין, ועוד. נראה כחיבור שני כרכים יחד, חלק דפים נכרכו של במקומם. ברכות - [10], 90 עמוד. עירובין - 2 - 154 עמוד. [מלבד דפי ההסכמות שלא ברור לאיזה כרך שייכים]. כריכה קדמית מנותקת, ללא שדרה, דפים מנותקים ושבירים, מצב כללי בינוני. בשער ובפורזץ רישומי בעלות לא נבדקו לעומק. המחבר רבי זאב וולף בן רבי אלעזר מליז'ענסק (ת"ם - תקנ"ג). היה תלמידו של רבי יעקב יצחק סגל חריף מדוקלא. כיהן כרבה של ליז'ענסק בזמן הרבי ר' אלימלך בעל ה'נועם אלימלך', קשרי ידידות עזים שררו בין שני ענקי רוח אלו, ורבינו אף נמנה על חסידיו, זכה לאריכות ימים מופלגת ונפטר בגיל 113.
החל מ $80
פריט מס' : 034

ספר חיזוק מדת הבטחון - מהדורה ראשונה ניו יורק תרס"ב | 1902

ספר חזוק מדת הבטחון, מאת רבי מיכאל דייטש גאב"ד שאוולאן זצ"ל. כולל שו"ת עם הגאונים בעל ה'ערוגת הבשם' ורבי הירש אורנשטיין מלעמברג זצ"ל. הקדמה מבן המחבר המו"ל רבי מרדכי דייטש, מהדורה ראשונה - ניו יורק תרס"ב | 1902. 39,[1] עמוד. כריכה מנותקת, שדרה מדבק, השער מופיע גם בכריכה, כתם בהיר בקצה השער, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 035

שלושה חוברות מהירחון התורני הפלס - ברלין תרס"ה | 1905

"הפלס והוא ירחון רבני לתורה לעבודה ולגמילות חסדים ולשקול כל אשר יעשה ישראל, בכל ארצות פזוריו, במאזני האמת הדין והשלום... על ידי אליהו עקיבא בהרב הגאון מוהר"ר דובער זללה"ה ראבינאוויץ החוב"ק פאלטאווא" חוברות נא' נה' ונח' משנת תרס"ה ברלין. דפי מעטפת מנותקים, חסרה מעטפת אחורית לחוברת נא'. כתמים וקרעים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 036

ספר בית הלוי על בראשית שמות ועוד - מהדורה שנייה וילנה תרע"א | 1911

ספר בית הלוי "על ספרי בראשית שמות וקצת הלכות", מאת רבי יוסף דובער בן רבי יצחק זאב סאלאוויצ'יק זצ"ל. מהדורה שנייה ווילנא תרע"א | 1911. שלושה שערים לכל חלק, 66; 86; 43 עמוד. הדבקות מעטות, כתמים, מצב כללי טוב. בשער חתימת בעלות: "יהודא ראזענשטרוך". בגב הכריכה הרישום: "פנחס בן משה וטייבא לויכטר מזנטא".
החל מ $50
פריט מס' : 037

שלשה מחלקי ספרי ביאור הואיל משה על נביאים מהדורות שונות רובם ראשונות

לוט ספרי הביאור 'הואיל משה' "מאתי משה יצחק בכ"ר שמואל אשכנזי ס"ט מבני טריאסי יע"א" - תלמידו של המפרש והמדקדק 'שד"ל'(שמואל דוד לוצאטו). נדפסו בחיי המחבר. 1. נביאים ראשונים "מבוארים עברית מלאכת משה יצחק אשכנזי מלמד תינוקות בבית תלמוד תורה בעיר טריאסי" מהדורה ראשונה - גוריציה תר"ל | 1870. מכיל את נביא יהושע, 302 עמוד. חותמת בעלות "dr.j.pnrles rabbiner" הערה בלועזית בגוף הספר, פגמים בכריכה ובשדרה, מצב כללי טוב. 2. כרך המכיל את הביאור על הנביאים: ששה סימנים מספר ירמיה שהשמיט שד"ל ומבוא לספר עצמו, תשעה עשר סימנים מספר יחזקאל שהשמיט שד"ל ומבוא לספר עצמו, ספר דניאל, עזרא ונחמיה, דברי הימים, שער נפרד לכל ספר. נדפס פרזעמישל תרמ"ט | 1888. 132 עמוד. קרעים וכתמים קלים, מצב כללי טוב. 3. ספר תהלים מבואר עברית, מהדורה ראשונה ליוורנו - תר"ם | 1880. בסופו שיר קצר בר"ת שם המחבר, 239 עמוד. פגמים קלים בכריכה ובשדרה, נייר מעט שביר, מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 038

לוט 6 ספרי החיד"א וספרים על גדולתו

1. ספר יעיר אזן, הלכה ואגדה לפי סדר א' ב', מאת רבינו החיד"א זיע"א. מהדורה שנייה - לעמברג תרכ"ה. עם הסכמה מרבי יוסף שאול נטנזון זצ"ל. בשער חותמת: "הרב יעקב בן לא"א אליהו ז"ל גוטקובסקי". - רבי יעקב גוטקובסקי. מו"צ בקאלווריה משנת תרנ"ו, בהמשך ר"מ בלודז' בשנת תרנ"ח. עלה לארץ וכיהן כרב בתל אביב משנת תרצ"ז. מחבר ספר קול יעקב - תל אביב תש"ו, נפטר בשנת תש"ו. 2. ספרי שם הגדולים, ועד לחכמים, לרבינו החיד"א זיע"א. מערכת גדולים ומערכת ספרים שער נפרד לכל אחד, נדפס וינה תרכ"ד. תיקונים והדגשות ביד. 3. חוברת "אגודת נאמני 'יד החיד"א' למועד השלמת בנין האוהל ערב יום הזכרון (שבת זכור) והעלייה לקברו ירושלים תשעה מאדר שני תשכ"ב". בעברית ואנגלית, מלווה בתמונות ותיאור מהעלאת עצמותיו לירושלים והאוהל המוקם, ותמונתו של רבינו, נדפס ע"י מאיר בניהו. מעטפת רכה. 4. חוברת החיד"א המכילה "הרצאה שנשא מאיר בניהו בבית הכנסת כמנהג איטלקי בירושלים... בשנת תשט"ז במלאת מאה וחמישים שנה לפטירתו של הרב חים יוסף דוד אזולאי זצ"ל". מלווה בצילומי כתב ידו ושירים בגדולתו, יצא לאור ע"י מכון בן צבי וחברת יהודי איטליה לפעילות רוחנית - ירושלים תשי"ז. 5. ספר עבודת הקודש, חיבור המכיל שבעה מחיבוריו של החיד"א: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת, יוסף בסדר, סנסן ליאיר, שומר ישראל, נדפס ווארשא תרל"ד. שער מנותק, כריכה מנותקת. 6. ספר לב דוד, "ל"ב פרקים דרושים נוראים ונפלאים בדרך מוסר השכל עם הקדמות מרבותינו הראשונים נ"ע", מאת רבינו החיד"א זיע"א. ששה פרקים ראשונים מיוחסים לרבי חיים ויטאל זיע"א. נדפס ברלין תרפ"ד. ללא שדרה, כריכה קדמית מנותקת. מצבים משתנים, לרוב מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 039

לוט קבצים תורניים ישנים

1. "הפרדס קובץ רבני חדשי" חוברת ה' שנה כד' - שבט תש"י ניו יורק שיקאגו. 2. "אוצרות ירושלים מאסף וקובץ רבני" חלק רל' - ירושלים תשל"ח. 3. "בטאון הרב ירחון לרבנות בארץ ישראל ובעיותיה בטאון לרבנים המשמשים בקדש וידיעות חדשיות" - ירושלים כסלו תש"ח. גיליון 1. חותמת הרבנות הראשית בגב מעטפת אחורית. 4. כרך המכיל גיליונות "תורת ארץ ישראל" "רחון רבני מרכזי "לחדושי תורה בהלכה ובאגדה וכל המתרחש בעולם הרבנים והרבנות בארץ ובגולה" ישנם הגיליונות הבאים: אב תש"ו, תשרי תש"ז, חשון-כסלו תש"ז, שבט-אדר תש"ז, ניסן-אייר תש"ז, סיון-תמוז תש"ז, אב-אלול תש"ז, תשרי-חשון תש"ח, כסלו-טבת תש"ח, ניסן תש"ט, ניסן תשי"א, סיון תשט"ו, נדפס בירושלים. 5. כרך המכיל גיליונות "דגלנו" "ירחון לספרות ולעניני היהדות החרדית כלי מבטאה של אגודת צעירי אמוני ישראל בפולני'" יצא לאור בוורשא. קיימים הגיליונות משנת תרפ"ד שנה ד' חוברות: תשרי-כסלו, טבת-אדר, אדר ב'-ניסן, אייר סיון, תמוז-אב, אלול, שנת תרפ"ה חוברות: תשרי-חשון, כסלו-טבת, שבט-אדר, ניסן-אייר, סיון-תמוז-אב, אלול, שנת תרפ"ו חוברות: חשון-כסלו, כסלו שבט,. דפים מתפוררים ומנותקים, שדרה וכריכה בחלקה מנותקת. מצבים משתנים, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 040

לוט ספרי חתנו ונכדו של רבינו ה'חפץ חיים' מהדורות ראשונות נדפסו בחייו חלקם נדירים עם חותמת הרב יהושע מנדל ארנברג

לוט 4 ספרים, חיבוריהם של צאצאי רבינו הגאון ישראל מאיר הכהן מראדין בעל החפץ חיים זצוק"ל. נדפסו כולם בחייו, על שנים מהם חתימתו של הרב "יהושע מנחם אהרנברג ראב"ד תל אביב יפו". 1. ספר קונטרס מילואים לספר פרחי אהרן, "והוא ביאור על התורה לשאר הפרשיות שלא נכנסו מקודם בספר פרחי אהרן מאת הרב אהרן הכהן חתן הגאון הצדיק בעל החפץ חיים שליט"א[!]" נדפס בחייו מהדורה ראשונה - תל אביב תרצ"ב | 1932. נדיר: לא מצאנו ברישומים הביבליוגרפיים השונים. 2. ספר חסד לאברהם, חיבור חשוב בגודל מדת החסד, מאת רבי אהרן הכהן חתן ה'חפץ חיים' זי"ע, עם קונטרס 'דברים נעימים' מה ששמע מחמיו הגדול, נדפס בחיי ה'חפץ חיים' מהדורה ראשונה - ירושלם תרפ"ח | 1928. עם מעטפת[/שער נוסף] מקורית לא ידועה. וכן נראה שנוסף דף נוסף אחר ההדפסה, הכולל את הסכמתו של רבי "מנחם במוהרצ"ה מו"צ בווילנא שליט"א" שלא נמצא ברישומים הביבליוגרפיים, בתוכן העניינים בתחילת הסופר ישנו דף החוזר על עצמו בטעות, בעותק זה חותמת מבהירה: "אלו השורות כבר נדפס מעבר לדף". 3. ספר פרחי אהרן על התורה, עם קונטרס מעשי אבות, לימוד מוסר מהנהגת אבות העולם, מאת רבי אהרן הכהן חתן רבינו ה'חפץ חיים' זי"ע. מהדורה ראשונה - תל אביב תר"ץ | 1900. בגב הכריכה רישום בכתב יד: מראי מקומות לצדיקים שדברי תורתם נזכרו בספר, כמו החפץ חיים, ר' מרדכי אב"ד סלאנים, ר' ישראל סלנטר, הגר"ח מוואלוז'ין, ר' טעביל ממינסק, ועוד. 4. ספר רעיונות על אבות "רעיונות פילוסופיים מוסריים מהוד רוח קדשם של חז"ל במס' אבות". מאת רבי יוסף חיים בן רבי אהרן חתנו של רבינו החפץ חיים זי"ע. מהדורה ראשונה - ווילנא תרפ"ד | 1924. מעטפת קדמית מנותקת. פגמים שונים, לרוב מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 041

2 מהדורות של הספר בן אברהם מאת מחותנו של הגר"ש וואזנר בעילום שמו עם טבלאות לתיקון המידות

1 ספר בן אברהם לרבי אברהם אליהו מייזס, בעילום שמו, הכולל שני חלקים חלק ראשון בית הספק בו יבוארו דיני ספיקא וט"ו סוגיות במס' חולין וכמה מצוות נדירות חלק שני בית מוסר המתחלק אף הוא לשני חלקים חלק א' פרקי מוסר ותוכחה ועניינים עמוקים שבנפש העובד, למעלת שלמות המידות. חלק ב' "נעשה באופן שיוכל כל א' לרשום על הכתב כל פגמיו וחטאיו בין במחשבה בין בדיבור בין במעשה שיהיו לו לזכרון כמו שנאמר וחטאתי נגדי תמיד". תמח דף, [שפ - תמח חלק ב'] ובסופו טבלאות למעקב בעבודת המידות, 8 דף, מספר דפים מנותקים מצב כללי טוב. 2 ספר בן אברהם חלק שני בית המוסר. מהדורת כיס שנדפסה ככל הנראה באותה שנה תשי"ב | 1952 בפריז. המכילה רק את החלק השני 'בית המוסר' קפג דף. [26] דפים לא ממוספרים למעקב עצמי בעבודת המידות. כריכה מקורית מנותקת חלקית מצב כללי טוב. הרב אברהם אליהו מייזעס (תרס"א - תשכ"א) ראש ישיבה ליטאי שהיה פעיל בהפצת יהדות ברוסיה הקומוניסטית. בשנת תשי"ג עלה לארץ ישראל, והיה פעיל בולט במאבקי היהדות החרדית עם המדינה לצד כהונתו כראש ישיבת תורה ויראה. היה מהדר מאד באפיית מצות עם חומרות והידורים ופעל להקמת מאפיית המצות הידועה של תולדות אהרן, שנודעה בזמנו כמאפייה עם הידורים וחומרות רבות, כמו שולחנות זכוכית לרידוד המצות (ולא עץ כפי שהיה נהוג עד אז) ומקלות רידוד חדשים בכל 18 דקות. הוא היה נוהג להתבודד מראש חודש אלול ועד לאחר יום הכיפורים. כשנפטר בשנת תשכ"א, מחותנו מרן פוסק הדור הרב שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל אמר עליו בהספדו: שהוא לא סיפר את מרבית קורות חייו באומרו שאת קורותיו יספר בעולם הבא. חתנו הידוע הנו הרב חיים וואזנר שליט"א גאב"ד זיכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין.
החל מ $50
פריט מס' : 042

לוט תצלום נדיר של רבי דב לבלוביץ' עם ספרו דיבובי חן - מהדורה יחידה קונסט מיקלאש תרצ"ג | 1933

לוט תצלום נדיר של הגאון רבי דוב תצלום נדיר של הגאון רבי דב לאבלאוויטש וספרו דיבובי חן, על התורה ודרשות חז"ל - מהדורה יחידה והספר העברי היחיד שנדפס בעיר קונסט מיקלאש תרצ"ג | 1933. [8] שנו עמ'. דפים מנותקים, כתמים רבים ופגמים שונים. מידות התצלום של פני קדשו של רבי דוב: 23X17 ס"מ. סדקים ופגמים שונים מצב כללי של שני הפריטים בינוני. רבי דוב לאבלאוויטש (נהגה: לבלוביץ', תרכ"ז - תרצ"ו), מגדולי רבני הונגריה, אב"ד קישקאראש וראש ישיבה אותה הקים בעירו. בעל מחבר ספרו זה 'דיבובי חן'. (אוצר הרבנים 4552).
החל מ $50
פריט מס' : 043

שני תצלומים מקוריים הגאב"ד המהרי"ץ דושינסקי והאדמו"ר מסטרופקוב

1. תמונה מקורית של גאב"ד העדה החרדית ירושלים, הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא [המהרי"ץ] זי"ע. בתמונה נראה הגאב"ד יושב על כסא, בלבושו בבגדו העליון ומגבעתו הייחודית. מידות: 8.5X13.5 ס"מ. סימני סיכות למעלה ולמטה, מצב כללי טוב. - הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי - המהרי"ץ (תרכ"ז - תש"ט). בן רבי ישראל וחתן רבי מרדכי יהודה לייב וינקלר ממאד, תלמידם של רבי שמחה בונם סופר רבה של פרשבורג, ורבי משה פולק רבה של בוניהד. היה רבן של הערים גלנטה וחוסט שבהונגריה וגאב"ד 'העדה החרדית' בירושלים, פוסק וראש ישיבה. היה חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, עד להיפרדותה של העדה החרדית ממנה. חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה, כמו שו"ת מהרי"ץ, חידושי מהרי"ץ, ועוד. 2. תמונה מקורית של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מסטרופקוב זי"ע. מידות: כ9X6 ס"מ. ללא פגמים במצב טוב. - האדמו"ר רבי מנחם מנדל מסטראפקוב (תרל"ג - תשי"ד). בן רבי אברהם שלום. תלמיד זקנו האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא משינאווא בעל "דברי יחזקאל". חתן רבי יעקב קופל פרנס, ובזיוו"ש חתן רבי שלמה ברוך פרגער מפעטראוועסלא נכדו של המהר"ם שיק. היה רב בסטרופקוב בשנים תר"ף לצד אביו, אחר פטירת אביו בשנת ת"ש מונה לאדמו"ר על מקומו, ניצל מהשואה וברח לשוויץ, עבר לניו יורק בתש"ז, שם הקים את חצרו מחדש בוויליאמסבורג, הוציא לאור "דברי יחזקאל" של זקנו בתרפ"ב. חיבר "דברי מנחם" - ירושלים תשי"ז.
החל מ $50
פריט מס' : 044

לוט 3 תמונות עם מסגרות מהודרות של האדמורי"ם לבית אנטניא (ויז'ניץ)

1. תמונה של האדמו"ר רבי חיים הגר מאנטניא, בלבושו הרבני, מידות: 9.5X14 ס"מ. נתונה בתוך מסגרת עגולה עץ בשילוב מתכת, מידות: 19X25 ס"מ. מעמיד לתמונה. 2. תמונה של האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף הגר מאנטניא, בלוויית חסידים, מידות: 7X10 ס"מ. נתונה בתוך מסגרת מרובעת עץ בשילוב מתכת, מידות: 16X21 ס"מ. מעמיד לתמונה. כתמים קלים וקטנים בתמונה. 3. תמונת גוף מלאה של האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף הגר מאנטניא, אוחז במקלו הרבני, מידות: 20X28 ס"מ. נתונה בתוך מסגרת עץ מוזהבת. מידות: 33.5X40.5 ס"מ. מצב כללי טוב. האדמו"ר רבי חיים הגר מאטיניא (תרכ"ב - תרצ"ב) בן האדמו"ר רבי ברוך מויז'ניץ. נסמך מאת הרבנים: בעל "בית שלמה", בעל "דבר משה", ורבי יעקב וידנפלד מרימאלוב. היה רב ואדמו"ר באטיניא בשנת תרנ"ג, ובסטניסלב, חתן רבי יצחק פרידמן מבוהוש (נכד האדמור מרוז'ין), ובזיוו"ש חתן רבי שרגא מאיר בן נתן דוד מביליברזיג (פשיסחא), ובזיוו"ש חתן רבי צבי הירש מרוזוודוב (רופשיץ). כיהן כנשיא "כולל בוקובינה". חיבר "נימוקי חיים" - אטיניא תר"ע, "טל חיים". פרסם מאמרים ב"אסיפת חכמים" - אטיניא תר"ע. בנו ממלא מקומו האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף הגר מאטיניא הי"ד (תרמ"ד - תש"ד). היה רב ואדמו"ר באטיניא ובסטניסלב על מקום אביו. חתן דודו רבי שמואל אברהם אבא מהורודנקא, ובזיוו"ש חתן רבי מאיר מדז'יקוב. נספה בשואה, כתביו אבדו לצערנו בשואה נדפס ממנו קונטרס "נפש ישי" בתוך ספר אביו "נמוקי חיים". בנו רבי ברוך שהיה מאורס לבת רבי חיים מקוסוב - נספה עם אביו.
החל מ $50
פריט מס' : 045

אוסף 18 תמונות מקוריות מיהודי המזרח בלבוש מסורתי תחילת המאה ה-20

אוסף 18 תמונות מקוריות, בהם נראים יהודים או רבנים בלבוש מזרחי מסורתי, באפיזודות שונות, כמו הדלקת נרות חנוכה, טקסים רשמיים, צילומים משפחתיים בשמחות שונות, ליל הסדר, ועוד, מתוכן שני תמונות גדולות לתלייה אחת מהן מודבקת על נייר מסגרת: נשים בלבושן וזוג בשנות העמידה. חלקן עם הקדשות מאחור, גדלים שונים, מצבים משתנים, מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 046

לוט 3 שקיות ברכה צבעוניות מנייר - ישראל המאה ה-20

לוט עם 3 שקיות נייר למיני מתיקה שנשמרו בקפידה, הדפסה בצבע של איורים וכיתובים על כל אחת מהן כיתוב אחד: "מזל טוב", "בר מצוה" ו"יום הולדת". 17X8 ס"מ. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $50
פריט מס' : 047

מפה מודפסת לכיסוי חלות עם קידוש לשבת וימים טובים - צרפת המאה ה-20

מפת בד מודפסת לכיסוי חלות עליה הודפס סדר הקידוש לשבת ולמועדים והבדלה למוצאי שבת, עם הסברים ביידיש, הודפס ע"י DEPOSE F.B - צרפת המאה ה-20. בד משי/סאטן. 44x44 ס"מ. סימני שימוש, סימני קיפול ושיפשופים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 048

לוט 3 קופות צדקה של בית החולים ביקור חולים - ירושלים, ראשית המאה ה-20

לוט, שלוש קופות צדקה עשויות פח, עם פתח עליון ואחורי/תחתון, עבור בית החולים ביקור חולים, ותלמוד תורה עץ חיים, עם תמונות של המוסדות המדוברים, ובתוספת כיתוב בעברית ובאנגלית הכולל את: שם המוסד, מהותו ומטרותיו, על אחת מן הקופות מופיעה גם כתובת המשרדים בניו יורק, על שתיים מן הקופות מופיע הכיתוב באידיש כי מייסד המוסד הינו הגאון הצדיק רבי שמואל סלאנט. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 049

כיפה עתיקה עם רקמת "ירושלם" - צפת תחילת המאה ה-20

כיפה בסגנון צפתי, רקומה עם עיטורים שונים בצבעים וכיתוב "ירושלם" תחילת המאה ה-20. פגמים קלים, מצב טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 050

סט תשמישי קדושה מיניאטורים לעוברי אורח - המאה ה-19

1. סידור מיניאטורי קטן במיוחד 6X4.5 ס"מ. "עוברי אורח" נוסח ספרד - דפוס האלמנה והאחים ראם ווילנא תר"נ | 1890. עותק חסר בסופו. מצב כללי בינוני. 2. זוג תפילין רש"י מיניאטוריים, של ראש 2X2 ס"מ. ושל יד 1.5X1.5 ס"מ. עם רצועות. ללא בתים חיצוניים (שיידאלעך). 3. זוג תפילין רבינו תם מיניאטוריים, של ראש 2X2 ס"מ. של יד 1.5X1.5 ס"מ. עם קופסאות ורצועות תואמות לתקופה. נתונים בתוך נרתיק נפרד. 4. נרתיק בד ישן המאגד את כלל הפריטים. מצבים משתנים, מצב כללי בינוני. דבק על אחד הרצועות.
החל מ $150