Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-2-5029020
Get new auction alerts!

22.11.2018 - Auction 21

Auction no. 21

Will be held on Will be held on Monday the 18th of Kislev 5769

November 26. 2018

At 18:00 (Israel time)

Preview days

Tuesday - Wednesday - Thursday - 20-21-22 / 11/18
Sunday, 25/11/18

Between 12:00-20:00

   At 43 King George Street, Jerusalem

We will be happy to see you

The English translation will be available in the coming days

ou can participate in the sales process on-line through the BidSpeed website 

https://moreshet.bidspirit.com/

(pre-registration required)

 

Tel: 02-5029020 • Fax: 02-5029021 • moreshet.auctions@gmail.com

Assaf: 054-3053055 • Nissim: 052-8861994

Filter by
View as
Display per page
LOT: 026

יריעות שלמה מהדורה ראשונה - דיהרנפורט, תקמ"ד | 1784

יריעות שלמה חלק ראשון, ביאור השמות הנרדפים ומשחקי מילים. עם הקדמה ושיר מנוקד. מאת הרב שלמה פפנהיים. מהדורה ראשונה. דפוס יחיאל מיכל מייא, דיהרנפורט, תקמ"ד [1784]. | הרב שלמה פפנהיים [ת"ק-תקע"ד], דיין בברסלאו, בלשן ומשורר עברי. אף על פי שהיה תומך נלהב של ההשכלה, התנגד נחרצות לרפורמות דתיות ולהצעתו של המשכיל דוד פרידלנדר כי החינוך יועבר לממשלה. | חתימות עתיקות. חותמות הצנזור. כריכה חסרה. דפים מנותקים. נקבי עש. | קכב דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
Starting at $100
LOT: 027

מגיני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים - יוהנסבורג, תרכ"ב | 1862. מהדורה ראשונה של הגהות רבי עקיבא איגר. הגהות. חותמת

ספר מגיני ארץ חלק ב' (שולחן ערוך אורח חיים), מהדורה ראשונה של הגהות רבי עקיבא איגר, שני שערים. נדפס ע"י ר' איצק ליב איגר, בנו של רבי עקיבא איגר. דפוס גאורג שטיין, יוהנסבורג, תרכ"ב [1862]. חותמת בעלות של: "ישראל בא"א מור"י ווישניק מקאמיניץ". הגהות למדניות רבות וארוכות בכתב ידו, שלא נדפסו מעולם. | העילוי הרב ישראל ב"ר יוסף יוזל ווישניק אב"ד קאמניץ. בהיותו בגיל עשרים חיבר "ספר בכי ומספד" ( וווילנא תרכ"ח), הספד שנשא לזכרם של ר' שמואל אביגדור תוספאה, אב"ד קארלין, דודו אלכסנדר סענדר בן ישראל משרשוב, ורבי אברהם דובער אב"ד קמניץ. על ספרו הוא חותם: "הק'[טן] ישראל בא"א מורי הרב מוהר"ר יוסף יוזיל ווישניק מק"ק לובלין וכעת תוך עמי אנכי יושבת פה ק"ק בילסק". רבי אריה לייב ילין, מחבר הפירוש הנודע לתלמוד "יפה עינים" כתב עליו בהסכמה לספר: "ידעתי גם ראיתי שיש לו חידושים רבים בענינים ושיטות עמוקות... אך בעבור שעודנו עול ימים לא אותה נפשו להדפיס חידושיו לבוא בקהל חבורים עד ימלאו שנותיו ויתווספו לו חידושים, כי הוא יושב והוגה בתוה"ק בהתמדה". | כריכת עור מקורית מפורקת. פגעי עש. | ריז, [1] דף. 40 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
Starting at $300
LOT: 028

סט מפואר שלם, משנה תורה להרמב"ם - ברלין, תר"ם | 1880. נדיר

סט שלם ומפואר במצב נדיר, של משנה תורה להרמב"ם עם כל נושאי כליו ועם ספר קובץ על יד החזקה מאת הגאון הרב נחום טריביטש ז"ל אב"ד נ"ש. שמונה חלקים בארבעה כרכים, בכל כרך שני חלקים ולכל חלק שער נפרד. השערים בדיו שחורה ומוזהבת ומלווים בתחריט עץ של באר מים ולצדה רועים עדרי צאן בצל עצי דקל, ומסביב להם הפסוקים: "כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים", ו"ויקם משה ויושיען וישק את צאנם". דפוס יוליוס זיטטענפעלד, ברלין, תר"מ - 1880. כריכות סקאי ועור חדשות ומפוארות. כתמי זמן. נדיר. | כרך א': [7],קכח; קע דף. כרך ב': קמ; קה, [1] דף. כרך ג': קה, [1] ; קמא, [1], א-צה דף. כרך ד': קמג; קסח דף. | 43 ס"מ. מצב כללי: טוב.
Starting at $100
LOT: 029

ספר נדחי ישראל מאת החפץ חיים, נדפס בחיי המחבר. ורשה, תרנ"ז | 1897

ספר נדחי ישראל, המיועד למתגוררים באזורים שמקשים על קיום חיים יהודיים. מאת מרן החפץ חיים, כידוע, החפץ חיים בעצמו היה מתעסק בהדפסת ספריו ובהפצתם. מהדורה זו שלפנינו נדפסה בחיי המחבר ועל ידיו, וככל הנראה גם את העותק שלפנינו החזיק בידיו הקדושות. עמודי הספר מחולקים לשני חלקים, חלקם העליון בלשון הקודש והתחתון באידיש, עמוד השער אף הוא בעברית ובאידיש. ורשה, תרנ"ז - 1897. | בזמן החפץ חיים הייתה חובת גיוס לצבא, ובחורי ישיבות שהיו מגיעים לבקש ברכה מהחפץ חיים בכדי להינצל מגזירת הגיוס, מי שקיבל מהחפץ חיים ברכה בסגנון מסוים - ידע בוודאות שיינצל, ולמי שהחפץ חיים העניק במתנה את ספרו נדחי ישראל - ידע שכבר נגזרה הגזירה ולא יוכל להימלט מהגיוס לצבא. | כריכה מקורית מחופה בד. שדרת עור. בלאי בכריכה. נקבי עש. חותמות. | קמז, דף. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
Starting at $100
LOT: 030

חלק הארי משער הספר פירות גנוסר מהדורה ראשונה, מאת בעל ה'אור החיים' הקדוש - אמשטרדם, תק"ב | 1742

חלק הארי משער המהדורה הראשונה של הספר פירות גנוסר, מאת רבי חיים בן עטר זצ"ל בעל 'אור החיים' הקדוש. שנדפסה בחיי רבי חיים בן עטר. | רבי חיים בן עטר [ה'תנ"ו-ה'תק"ג, 1696-1743], מגדולי פרשני המקרא בתקופת האחרונים, מקובל ופוסק הלכה. הבעש"ט אמר עליו כי הוא שומע תורה מדי לילה מפי הקדוש ברוך הוא. ולכן ספריו נחשבים בחוג החסידי לספרי קודש מן המעלה הראשונה, ומיוחסת להם גם השפעה סגולית של קדושה וטהרה בנפש הלומד. | שיקום חלקי. החלק העליון והתחתון חסר. | [1] דף. 23X18 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
Starting at $100
LOT: 031

סט 'חליפות שמלת בנימין' מהדורה ראשונה - פאקאש, תרנ"ו | 1896. נדיר

סט ארבעה כרכים: 'חליפות שמלת בנימין' על כל חמשה חומשי תורה. מאת רבי בנימין זאב סופר זוסמן מבודפשט. מהדורה ראשונה. דפוס מאיר סג"ל רוזנבוים, פאקאש, תרנ"ו-תרס"א [1896-1901]. כריכות חצי עור מהודרות, עם הטבעות בשדרה. נדיר. | רבי בנימין זאב סופר זוסמן רב בנאדי-וואשאן ובודפשט נכד רבי דניאל פרוסטיץ. תלמיד החת"ס, הכתב סופר והמהר"ם שיק. למרות שלמד אצל החת"ס תקופה קצרה בילדותו - הקפיד כל ימיו לעמוד על רגליו כל פעם שהזכירוהו. | חותמות. כרך בראשית-שמות חסר דף השער. מצב כללי: טוב
Starting at $120
LOT: 032

לוט, שני מהדורות של ספר השורשים. נדיר

1. ספר השרשים - שפת אמת, שני חלקים בכרך אחד, מאת יצחק סטאנוב. בדפוס חברת חנוך נערים, ברלין, תקמ"ז - 1787 . דף השער בעברית ובגרמנית, בדיו אדומה ושחורה. רישומי בעלים. דף ב' חסר. | 2. ספר השרשים - שפת אמת, שני חלקים בכרך אחד, מאת יצחק סטאנוב. על ידי מסדר האותיות מאיר ב"ר שמואל פלקלש, פראג, [תקס"ג] 1803 . דף השער בעברית ובגרמנית, בדיו אדומה ושחורה. כריכה חדשה. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
Starting at $120
LOT: 033

לוט 8 ספרים - מזרח אירופה, המאה ה-19

1. גל עד, מאה ושבעים מצבות מבית העלמין הישן בפראג. דפוס משה הלוי לנדא, פראג, תרט"ז [1856]. | 2. לוט 6 ספרים כרוכים יחדיו: בת יפתח, שבחי האר"י, ברכות מנחם, אוצר החיים, הנהגות אדם וחכמת היד. ווארשא, תרי"ט [1859]. | 3. לוט 6 ספרים כרוכים יחדיו: יש נוחלין, מתוק מדבש [דפים ירקרקים], ישרי לב. | 4. סדר הניקוד, מאת רבי יוסף יפה. ווילנא, תרכ"ז [1867]. | 5. מלות ההגיון, מאת הרמב"ם. ווארשא תרכ"ה [1865]. | 6. בחינות עולם, מאת רבי ידעיה הפניני. ווילנא, תרט"ז [1856]. | 7. צוהר התיבה החדש, מאת רבי שלמה זלמן הענע. ווילנא, תרל"ג [1873]. | 8. סידור לקוטי צבי, פיעטריקוב, [תרמ"ט] 1889. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
Starting at $100
LOT: 034

לוט 5 ספרים - מרוקו.

1. שרביט הזהב. ערבית-יהודית. מאת רבי דוד דאנינו. דפוס ראזון, קזבלנקה, תרצ"ח-1938. 2. קרבן מנחה, ערבית-יהודית. מאת רבי ברוך אסבאג. דפוס ראזון, קזבלנקה, תרצ"ט-1939. 3. ספר שבח חיים ספורים נוראים על רבי חיים פינטו זיע"א מאת רבי מכלוף תרים. בדף לפני השער תמונת רבי חיים פינטו זיע"א. קזבלנקה. תרצ"ט - 1939. 4. ספר "תהלה לדוד" שירות ותשבחות לרבי דוד חסין זיע"א (מהדורה ראשונה הודפסה באמסטרדם תקס"ו) עם הוספות מרבי אהרן בן חסין. (בשערים נפרדים) תפילה לדוד. מקומן של זבחים. יקרא דשכבי. קזבלנקה. תרצ"א - 1931. 5. שאר ירקות ערבית-יהודית. מאת רבי דוד אסבאג. דפוס ראזון, קזבלנקה, תש"ג-1943. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב.
Starting at $100
LOT: 035

לוט 9 ספרים - מרוקו

1. קרבן מנחה, ערבית-יהודית. מאת רבי ברוך אסבאג. דפוס ראזון, קזבלנקה, תרצ"ט-1939. | 2. סליחות, חלקן בערבית-יהודית., עם התרת נדרים. בית מסחר ספרים של יוסף לוגאסי, קזבלנקה. | 3. הגדה של פסח, עם תרגום לערבית-יהודית. בית מסחר ספרים של יוסף לוגאסי, קזבלנקה. | 4. משגב לעתות - תפלות. מאת רבי דוד אסבאג. דפוס עמאר, קזבלנקה, תש"ח [1948]. | 5. חמשה חומשי תורה עם הפטרות. ספרית אברהם א. חאדידא, קזבלנקה. | 6. [2] עותקים: קרן לדוד - חידושים. מאת רבי דוד הכהן. דפוס האחים אצאייאג, מכנס. 7. הגדה של פסח, עם תרגום לערבית-יהודית. חסר. 8. הגדה של פסח, עם תרגום לעצרפתית. חסר. 9. מנחה בלולה ערבית-יהודית. מאת רבי ברוך אסבאג. בית מסחר ספרים של יוסף לוגאסי, קזבלנקה. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני.
Starting at $100
LOT: 036

לוט, 12 ספרי הודו

1. סדר תחנת ישראל, מאת מלמד שלום בנימן אשטמכר. דפוס דיא בומבי חיברו פאבלישינג אנד פרינטינג פראס, בומבי, תרצ"ג [1933]. | 2. זמרי ישראל, מאת שמעון יעקב כרילכר. דפוס חיברו פאבלישינג אנד פרינטינג פראס, בומבי, תרצ"ג [1933]. | 3. ימלט נפשו, מאת אברהם חמוי. דפוס אליהו משה דוויך הכהן, כלכתה, תרי"ד [1854]. | 4. THE ELEMENTARY HEBREW READER, מאת ב. ס. איזקיאל, בומבי, [תשכ"ו] 1966. | 5. ספר בשפה ההינדית. | 6. פזמונים וסדר ההקפות לשמחת תורה, עברית והינדית עמוד מול עמוד. | 7. זמירות לשבת, עברית והינדית עמוד מול עמוד. | 8. ספר משלי, בתרגום לערבית-יהודית, מאת שלמה תווינא. כלכתא, תרנ"ו [1896]. | 9. סדר סליחות עם התרת נדרים, עברית והינדית עמוד מול עמוד. דפוס חיברו פאבלישינג אנד פרינטינג פראס, בומבי, תרצ"ה [1935]. | 10. ספר בשפה ההינדית. | 11. ספר אורים ותומים - גורלות. דפוס גויש אנד ורנאכולר פריס, בומבי, תרמ"ו [1886]. | 12. זבח תודה, מאת רבי יחיא צאלח, דפוס אלעזר עראקי הכהן, כלכתא, תרי"א [1851]. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
Starting at $550
LOT: 037

לוט 2 ספרים - הודו, ראשית המאה ה-20

1. חופת חתנים - קובץ פיוטים ופזמונים לחופה, מאת רבי נפתלי אליה רחבי, קוג'ין. דפוס לבנון תאיף אנד ליתו וורכס, בומביי, תרע"ז [1917]. | 2. ספר תפלת החדש נוסח עדות המזרח - סידור עם תרגום להינדית עמוד מול עמוד. מאת המגיה המפורסם רבי יוסף יחזקאל ראגפורכר. דפוס חיברו פאבלישינג אנד פרינטינג פראס, בומבי, תרס"ז [1907]. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
Starting at $120
LOT: 038

לוט 2 ספרים כרוכים יחדיו - עדן, המאה ה-19. נדיר

1. ספר "מקור חיים" - הלכות שחיטה וטריפות מאת הרב יחיא בן רבי יעקב צאלח, עם באור ארוך הנקרא בשם ספר "קרבן תודה", מאת הגאון הרב שלום חבשוש, עדן תרנ"ג. נדיר. | 2. ספר "פתח האהל" - דיני הלכות גיטין, מאת הרב יחיא בן יוסף עמוד, עם הלכות קידושין וכתובות מספר שושנת המלך להרב שלום חבשוש מצנעא. עדן, תרנ"ד. | בדפוס מנחם עואץ ושותפיו, עדן. | כריכת חצי עור. בעמוד הראשון ובסוף הספר רישום בעלות ארוך. סימני עש. קרעים. נייר כהה, יבש. כתמי זמן. | [7], קלז; [1], סג דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
Starting at $100
LOT: 039

ספר מאיר נתיב. וינציאה. שכ"ד | 1564.

מאיר נתיב קונקורינציה יהודית מאת רבי מרדכי נתן מפרובנס. ביאור כל מילה ושורש בתנ"ך שמות השרשים העבריים וכן שמות ספרי התנ"ך השייכים לכל מילה ושורש. 415 עמודים. 30 ס"מ. כתמי פטריה בפינות העליונות של חלק משולי הדפים פרט. חיתימות בעלים. מצב כללי בנוני טוב.
Starting at $250
LOT: 040

תהלים, משלי, קוהלת ושיר השירים - ז'נבה, שע"ו | 1616

תהלים, משלי, קוהלת ושיר השירים בכרך אחד, עם מבוא ותרגום לטיני מילה תחת מילה, וביאורים דקדוקיים לצד הטקסט. האות הראשונה בכל אחד מן הספרים גדולה ונתונה בתוך ריבוע מאויר. שער נפרד לכל אחד מן הספרים. בשער הראשי סמל מאויר. בדפוס כאפא אילן, גנווא [ז'נבה], [שע"ו - 1616]. | דפים משובחים. חיתוך דפים בצבע אפור-שחור. | [15], 334 עמ'. 18 ס"מ. מצב כללי: טוב.
Starting at $250
LOT: 041

מאיר נתיב - בזל, שמ"א | 1581

ספר מאיר נתיב הנקרא בלעז קונקורדנסײש - קונקורדנציה למקרא מיוסד לפי סדר א-ב, שורשי המילים, ומקורם בתנ"ך. מאת "הפילוסוף האל-הי רבי מרדכי נתן [רבי מרדכי הרופא]" ורבי יצחק בן קלומינוס נתן. מהדורה מתוקנת ומפוארת. בדפוס פרוביניאו אמברוסיאו, בזל, שמ"א [1581]. בדף השער ציור גדול של סמל המדפיסים. | רבי יצחק בן קלומינוס נתן, מחכמי ספרד-לפני הגירוש ורב בונציה. חיבר גם "מבצר יצחק", ו"תוכחת מתונה" - כנגד המומר ירונימו (די רוסי). | דפים עבים ומשובחים. דף השער והדפים הראשונים משוקמים. שדרת עור מהודרת. | [400] דף. 37 ס"מ. מצב כללי: טוב.
Starting at $100
LOT: 042

ספר אור עינים - קרימונה, שי"ז | 1557 דפים כחולים. נדיר ביותר! כרוך יחד עם פעולת יששכר - ונציה, של"ט | 1579. הגהות

ספר אור עינים. אסטרולוגיה, אסטרונומיה ועניני מיסטיקה, גאולה ומשיח. "ונתבארו בו הרבה ענינים נפלאים מתורתינו הקדושה". מאת רבי שלמה בן אברהם פניאל. דפוס ויצינצי קונטי, קרימונה, שי"ז [1557]. דפים כחלחלים. בדף ט1 הגהה בכתב-יד מזרחי. | כרוך יחד עם ספר פעולת יששכר מתוך הספר 'עיבור שנים', מאת רבי יששכר אבן-סוסאן. [דפוס זואן דיגארה. ונציה, של"ט - 1578]. חישובי הלוח, ותקופת רב אדא, עם טבלאות. בדף קלו1 רישום בלועזית. | כתמי זמן ורטיבות. פגעי עש קלים. ללא כריכה. | לב; קט-קלו דף. 18 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
Starting at $300
LOT: 043

פסקי הלכות רקנאטי – בולוניה, רצ"ח | 1538

ספר פסקי הלכות, מספרי ההלכה החשובים, אשר גדולי הפוסקים שאחריו, כגון מרן הבית יוסף ונושאי כליו מצטטים אותו. מאת רבינו מנחם מריקאנטי. מהדורה ראשונה. דפוס השותפים, בולוניה, [רצ"ח-1538]. | רבי מנחם רקנאטי [ה'י'-ה'ע"א, 1250-1310], מקובל ופוסק הלכה חשוב שחי בעיירה רקנאטי שבאיטליה. היה מראשוני המקובלים באיטליה והתפרסם בעיקר בזכות פירושו 'ריקנאטי על התורה' המבוסס על יסודות הקבלה, והייתה לו השפעה על המקובלים שלאחריו. ספרו זה אף פורש על ידי רבי מרדכי יפה בעל הלבושים. | חתימה ורישומי בעלים בעברית ובלועזית. נקבי עש. ללא כריכה. | [9], מו, [3] דף. 21 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
Starting at $500
LOT: 044

מגילת אסתר כתב יד על קלף. בית עץ. המאה ה-20.

מגילת אסתר כתובה ביד על קלף, 14 שורות, גודל הקלף: 12 ס"מ. הבית עשוי עץ מעוטר בעבודת גילוף ובמרכזו ציור של ציפור על ענף. בראש הבית כיתוב "מגלת אסתר מדינת ישראל עיר הקודש ירושלים". גודל מירבי של הבית: 35 ס"מ. מצב טוב.
Starting at $120
LOT: 045

ספר תורה על קלף משוח - ישראל, המאה ה-20

ספר תורה, כתוב ביד על קלף משוח. לפי נוסח עדות המזרח בכתב וועליש, בכתיבה נאה ואחידה לכל אורכו. הכתב דהוי במקצת במספר מקומות. אינו נמכר ככשר. | ללא עצי חיים ובית. | מידות: 42 שורות; גובה הקלף: 44 ס"מ, הטקסט: 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
Starting at $500
LOT: 046

ספר תורה כחדש, על קלף משוח, נתון בבית מהודר - ישראל, סוף המאה ה-20

ספר תורה כחדש, כתוב ביד על קלף משוח. לפי נוסח עדות המזרח בכתב וועליש, בכתיבה נאה ואחידה לכל אורכו. אינו נמכר ככשר. | נתון בתוך בית מהודר, עשוי עץ כהה ובהיר, מחופה בפורמייקה מודפסת באיורי היכלות ובתוכם לוחות הברית ושמות שבטי י-ה. מסביב לבית שלוש חגורות מתכת מוזהבת עם עיטורים חוזרים של כתרי תורה. שני ווי סגירה, ידיות סגירה וידיות לתליית הרימונים. פנים הבית מחופה בקטיפה, ובחלקו העליון שתי כתובות הקדשה בכתב יד סופר על גבי קלף מחופה בזכוכית. ישראל, תשמ"ד [1984]. | לולאת וו סגירה וידית חסרים. | מידות: 42 שורות; גובה הקלף: 49 ס"מ, הטקסט: 35 ס"מ; גובה הבית: 70 ס"מ. קוטר הבית: 32 ס"מ. מצב כלי: טוב מאוד.
Starting at $500
LOT: 047

Sefer Torah, sofer script on gvil scroll – Morocco, 19th century.

Sefardi handwriting, written nicely by a professional scribe, uniform writing throughout. Ink on red gvil parchment (thick, soft leather). Writing done on the outside part, which causes its unique color: brown/red. Some of it has erasures and corrections done over the years. Not sold as kosher. | Height of the handles: 50cm. Writing: 39cm. 42 lines per column. Generally ok to good condition.
Starting at $800
LOT: 048

ספר תורה, בכתיבה מיוחדת ונדירה על עור גוויל אדום - אלג'יר, המאה ה-18

ספר תורה בכתב-יד נאה של סופר מומחה, בכתב אחיד לכל אורכו, בדיו משובח ונוצץ על גבי גוויל אדום עבה ורך של בהמה גסה, (הכיתוב נעשה על צדו החיצוני של העור, מה שגרם לצבעו היוצא דופן - חום-אדום). לכתב הסופר שלפנינו מספר מאפיינים נדירים ומיוחדים, ראשית, המילים כתובות כמעט צמודות אחת לשנייה, ובמספר אותיות ישנם שינויים מהמקובל, האות 'ל' ללא הכיפוף בראשה, הקו האמצעי באות 'ש' הפוך ורגל ה'ה' מגיעה כמעט לגג האות. אלג'יר, המאה -18. אינו נמכר ככשר. | מחופה בבד קטיפה ירוקה עם רקמת אריות, לוחות הברית, כתר תורה והקדשה מאוחרת "ל"נ שמעון בן שושן נלב"ע ז' אדר תשכ"ז". | גודל היריעה: 54 ס"מ, הכיתוב: 39 ס"מ. 47 שורות. מצב כללי: טוב.
Starting at $2000
LOT: 049

ספר תורה על קלף. רומניה, המאה ה-19/20. עם: אצבע, טס ורימונים

ספר תורה בכתב-יד נאה של סופר מומחה, בכתב אחיד לכל אורכו, על גבי קלף, גלול על גבי עצי חיים מעץ מגולף. נכתב כפי הנראה בסוף המאה ה-19 או בראשית המאה ה-20. | מחופה במעיל קטיפה תכול, עם רקמת כתר תורה והקדשה. ומעוטר: באצבע עם עיטורי פיליגרן והקדשה; טס עם תחריטי פסוקים, לוחות הברית, שנים עשר השבטים ועוד; וזוג רימונים עם תבליטי פרחים. | נתרם לאחר מלחמת העולם השנייה ע"י אחוד הקהלות ברומניה ע"י הרב דוד משה רוזן הרב הכולל של דת משה (הוכתר בבית הכנסת הקוראל בבוקרשט ב- 20 ליוני 1948) כחלק מפעילותו עם ההנהגה הציונית בארץ בשנת 1964 הביאו ארצה מספר של ספרי תורה בשיתוף הג'וינט וחולקו לבתי כנסת בארץ. הספר נתרם ע"י המשרד לענייני דת והגו'ינט בשנת תשכ"ז 1967. אינו נמכר ככשר. | מידות הקלף: 42 ס"מ. הכיתוב: 32 ס"מ. 42 שורות. משקל כלי הכסף: 677 גרם. מצב כללי: טוב.
Starting at $1250
LOT: 050

לוט, 8 אגרות שנה טובה מאת גדולי הרבנים בדור האחרון

1. כרטיס ביקור של הרב שמואל ברוך ורנר ראב"ד בתל אביב, חתנו של הרב יעקב משה וחותנו של הגרד"צ קרלנשטיין. עם תוספת בכתב ידו " שנה טובה מלאה ברכת ה' ונועמו...".| 2. כרטיס ברכה לגמר חתימה טובה מתאריך: ערה"ש תשי"ט [1959] בחתימת ידו של הרב שאר ישוב כהן רבה הראשי האשכנזי של חיפה ובנו של "הרב הנזיר".| 3. כרטיס ברכה מודפס מאת "ראש הרבנים לישראל והרבנית הרצוג" מתאריך תשרי תשי"ט [1959].| 4. כרטיס ברכה מודפס מאת כ"ק האדמו"ר רבי ברוך הלברשטאם מגורליץ. משנת תשל"ג [1973]. ובו ברכות "ימלא ד' כל משאלות לבכם לטובה... פרנסה והרחבת הדעת".| 5. כרטיס ברכה מודפס מאת הדיין הנודע הגאון רבי משה הלברשטאם מחבר שו"ת "דברי משה" וראש ישיבת "דברי חיים – טשאקאווא".| 6. כרטיס ברכה מודפס מאת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה - "הבאר יעקב". ובו ברכות "שמכם יוחק בספר החיים לאורך ימים ושנות חיים...". מודבק על גבי נייר מכתבים רשמי של בית האדמו"ר.| 7. כרטיס ברכה מהודר מאת הרב מפוניבז' - רבי יוסף שלמה כהנמן, עם ברכות. בשילוב תמונה עתיקה של היכל ישיבת פונבז'.| 8. כרטיס ברכה מאת פוסק הדור הגרש"ז אויערבאך, ובו ברכות ואיחולים. בשולי הכרטיס תוספת בכתב יד קדשו "אישי".| גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
Starting at $100