ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 10 - 18.07.2016

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

ספר פלח הרמון, ווילנא, תרמ"ז - 1887. מהדורה ראשונה

ספר פלח הרמון, באורים ע"ס בראשית, לחנוכה ומאמרי חז"ל בדרכי חסידי חב"ד מאת מו"ה הלל מפאריטש, ווילנא, תרמ"ז, מהדורה ראשונה. כריכה לא מקורית, 3 דפים אחרונים משוקמים ללא פגיעה בטקסט, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 052

חמשה חומשי תורה בהוצאת הרב שלמה נעעטר מירושלים. ווין, תרי"ט-1859

חמשה חומשי תורה (בחמשה כרכים) עם שלושה תרגומים ופירוש רש"י, תולדות אהרן ובעל הטורים, מסורה קטנה ומנחת שי [אבן עזרא, פירוש על אבן עזרא מאת ר’ שלמה נטר, רשב"ם, רמב"ן, פירוש על תרגום יונתן וירושלמי, ספורנו] נדפס בהוצאת הרב שלמה (זלמן) נעטטער מירושלים. ‬ ווין, תרי"ט-1859. בתחילת ספר בראשית בהקדמה של ר' שלמה נטר, מציין את המעלות של הוצאה זו. במיוחד הוא מדגיש את ההגהה הקפדנית שנעשתה לחומש יחד עם זאת, הוא מציג הסתייגות: "ואולם אם גם אחרי יגיעתי הנ"ל ימצא איזה טעות, גם אני אענה, לא נתנה תורה למלאכי השרת, כי גם אחרי החומשים המדויקים תעבורנה השגיאות. ואם הטעויות תעבורנה במספר מועט, חומש מדויק יקרא". ואולם בספר במדבר בדף סז עמוד ב, אירעה שגיאה ונשמטו 3 מילים מפרק כא פסוק לד "כל עמו ואת". בסוף ספר דברים הודפס דף זה מחדש כשהוא מתוקן, הקוראים תלשו את הדף המתוקן והדביקו אותו במקום הדף המעוות. לפנינו עותק של ספר במדבר שנשארה בו הטעות, עם הגהה בכתב יד וללא דף התיקון כלל. 5 כרכים במצבים שונים, ספר דברים חסר שער, השערים מחוזקים עם נייר דבק לכל אורכם, חלק מהכריכות מעט פגומות, כתמים ובלאי, מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 053

ספר הס קטגור, ורשא, תרפ"ד-1924

ספר הס קטגור, סנגוריה על התורה שבע"פ, נגד דברי ההכפשה שכתב הסופר הפולני אנדזיינימיובסקי בספרו "מדות התלמוד", מאת דובעריש טורש. ורשא, תרפ"ד-1924. הקדשת המחבר לעו"ד בוריס סטבסקי מתאריך 19 ליולי 1925. (3), 154 עמ'. 23 ס"מ. כריכה מנותקת ופגומה, נקבי עש וכתמים, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 054

ספר אמרי אלימלך, ווארשא, תרל"ז - 1876.

ספר אמרי אלימלך על התורה ממו"ה אלימלך גראדזיסק. ווארשא, תרל"ז-1876. כריכה קדמית עם דפים ראשונים והשדרה מנותקים, נקבי עש, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 055

טור אורח חיים. פרנקפורט דמיין, תע"ד - 1714.

טור אורח חיים עם בית חדש [ב"ח] מרבינו יואל סירקיש אב"ד קראקא. פרנקפורט דמיין, תע"ד [1714] קעו דף. 32.5 ס"מ. בכריכה חתימות בעלות, כריכה מנותקת, רוב הספר עם פגעי עש.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 056

לוט 2 מסכתות, פרנקפורט, תנ"ט- תפ"א שער נדיר ומפואר.

1.מסכת נדה עם פירוש רש"י ותוס' ופסקי תוס', עין משפט פי' המשניות והרא"ש, כפי אשר נדפסו בבסיליאה. פרנקפורטדאדרה, תנ"ט. 2 שערים, שער ראשון (מעט משוקם) מאויר בתחריט עץ נאה עם דמויות של משה אהרן דוד ושלמה. עם משניות סדר טהרות בשער נפרד, עם פי' הרמב"ם ופי' רבינו שמשון בעל התוס' משנזא, פרנקפורט דאדרה, תפ"א. (במספר דפים בודדים שיקום קל עם פגיעה קלה בטקסט). בסוף הספר חתימת "ה"ק אברהם ב"ה נתן יצ"ו מק"ק אופיבאך" שאשאיל ספר זה "מן ה"ה האלוף הקצין...אי"אצנא מלא ספרא כש"ת כ"ה איציק...תקל"ז...". 2.מסכת פסחים (שער משוקם ופגום עם פגיעה קלה בטקסט בצידו השני), מסכת ביצה, מסכת חגיגה, מסכת מועד קטן, עם פירוש רש"י ותוס' ופסקי תוס' והרא"ש ופסקי הרא"ש ופי' המשניות להרמב"ם, (שערים נפרדים). פרנקפורט דמיין, תפ"א. כריכה חדשה מעט בלויה, גדלים שונים, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב- בינוני.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $120
פריט מס' : 057

ספר מנחה חדשה, פראנקפורט, תפ"ב - 1722.

ספר "מנחה חדשה" פירוש על פרקי אבות מלוקט מגדולי הראשונים, "וגם מפירוש שני סדורים קלף ישנים", מר' יחיאל מיכל מוראפטשיק, עם הסכמת השב יעקב, ובסופו ליקוטים בענינים שונים.פראנקפורט תפ"ב-1722. בסוף הספר 4 עמודים בכתב יד תפלה לפני השחיטה ולוח הסימנים של השו"ע להלכות שחיטה.כריכה עם אבזם מתכת לסגירה.קלא דף, 12 ס"מ (פורמט כיס). כריכה ודף ראשון מודבקים בנייר דבק עם פגיעה קלה בטקסט. כתמים ובלאי, מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 058

ספר שאילתות דרב אחאי גאון, עם פירוש שאילת שלום, דיהרנפורט, תקמ"ו - 1786. מהדורה ראשונה

ספר שאילתות דרב אחאי גאון, עם פירוש שאילת שלום וראשון לציון מר' ישעיה ברלין-פיק, מהדורה ראשונה שהודפס פירוש זה, דיהרנפורט, תקמ"ו. (58 דף) מצב כללי טוב מאוד, כתמים.
החל מ $100
פריט מס' : 059

צאנה וראנה, דיהרנפורט, תקע"ז - 1817.

ספר צאינה וראינה, על חמישה חומשי תורה, ההפטרות וחמש מגילות. דיהרנפורט, תקע"ז-1817. 19 ס"מ. (1), קנה, כב, נב דף. כריכה חדשה, שער מעט מקולף בחלקו התחתון, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 060

ספר בית יעקב, לובלין, תרס"ד - 1903. מהדורה ראשונה

ספר בית יעקב על התורה- ספר שמות, מאת רבי יעקב מאיזביצא, לובלין, תרס"ד-1903. מהדורה ראשונה. כריכה פגומה, השדרה חדשה, בלאי, מעט נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 061

ספר אהבת דודים, לעמבערג, תקנ"ג - 1793. מהדורה יחידה

ספר אהבת דודים, פירוש מגלת שיר השירים בנגלה ובנסתר מהר"ר בנימין מזלאזיץ. לעמבערג, תקנ"ג-1793. מהדורה יחידה. חתימת בעלים. ללא כריכה, שער מנותק ופגום לא בגודל הספר, נקבי עש רבים עם פגיעה קשה בטקסט, דפים ראשונים פגומים בשוליים, עותק חסר לפנינו עד דף פג, כתמים, מצב כללי גרוע.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150
פריט מס' : 062

ספר אהבת יהונתן, המבורג, תקכ"ו-1766. מהדורה ראשונה

ספר אהבת יהונתן, ב' חלקים: דרשות על ההפטרות, ובשער נפרד "אלון בכות" על איכה ושבעה דנחמתא, מרבינו יהונתן אייבשיץ. כרוכים יחד. המבורג, תקכ"ו-1766. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים. (2), צב, נג, (1) דף. (4), טז דף. 20 ס"מ. סדר הדפים שונה מהמופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה. נקבי עש עם פגיעה בטקסט, כתמי זמן וכתמים, בלאי, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 063

ספר טהרת הקודש. מהדורה ראשונה. מרבי יצחק בן רבי צבי אשכנזי. לעמברג תקנ"ב.

ספר טהרת הקודש. מהדורה ראשונה. מרבי יצחק בן רבי צבי אשכנזי. בשער חותמת רבי יחיאל איכל טויבש. בשער עוד חתימה קצוצה. רבי יחיאל איכל טויבש נכד בעל ה"קרני ראם". היה אב"ד סאדיגורא ומחבר הספר "שם עולם" כריכה חדשה. נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 064

סדר ספירת העמר, רעדעלהיים, תר"ס - 1900.

סדר ספירת העמר עם מנחה ומעריב לחול ותפלת מוצ"ש וברכת הלבנה, ונוסף לו גם סדר קריאת שמע על המטה. רעדעלהיים 1900. ישנם מספר איורים בספר. גודל:6.5/11 ס"מ, ללא השדרה, נקבי עש, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 065

Abbreviaturis Hebraicis . באזל, 1640

Operis JohannisBuxtorfii de AbbreviaturisHebraicis liber novus&copiosus : cui accesseruntTalmudici . בספר רשימת ספרים יהודיים מסודרים בסדר אלפא ביתא עם באור על הספרים, באור קצר על תוכן מסכתות הש"ס, וכן ספר ראשי תיבות. הספר בעברית ולטינית. באזל 1640. כריכת קלף, מעט נקבי עש, כתמים ובלאי, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 066

ספר עקידת יצחק עם פירוש מקור חיים, פרסבורג,תר"ט - 1849. מהדורה ראשונה

חמשה כרכים של ספר עקידת יצחק על חמשה חומשי תורה וחמש מגלות,מאת ר' יצחק בן עראמה. עם פירוש מקור חיים מהר' חיים יוסף פולק, ובהוספת ספר חזות קשה. פרסבורג,תר"ט-1849. מהדורה ראשונה להוספות אלו. חמשה חלקים ללא הכריכה, בשער לויקרא שקום קל, נקבי עש, כתמים, מצב כללי טוב-גרוע.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 067

ספר לחם סתרים, שטראסבורג, תקל"ז - 1777.

ספר לחם סתרים, פירושים וציונים על מסכת עכו"ם [עבודה זרה], רבי שלמה אלגאזי. שטראסבורג, תקל"ז-1777. עם חתימות בעלים. ללא כריכה, שער פגום ומשוקם עם מעט פגיעה בטקסט, השער ודפים ראשונים ודף אחרון מנותקים, פגעי עש, כתמים.
החל מ $100
פריט מס' : 068

תורת כהנים, שו"ע חושן משפט, עם ביאור הגר"א. חלק ראשון. קניגסברג,תרט"ו. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א על חושן משפט

תורת כהנים, שו"ע חשן משפט, עם ביאור הגר"א. חלק ראשון. קניגסברג, [תרט"ו 1855]. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א על חושן משפט. וינוגרד - אוצר ספרי הגר"א 756. ישנם מספר הגהות בכתב יד בספר אשר לא נבדקו. כריכה קדמית והשדרה חסרים, השער ודפים ראשונים מנותקים, נקבי עש, כתמים. מצב כללי טוב-טוב מאוד.
החל מ $180
פריט מס' : 069

ספר הקנה והוא ספר הפליאה, קארעץ, תקמ"ד - 1784. מהדורה ראשונה

ספר הקנה והוא ספר הפליאה) בפלאות חכמת מעשה בראשית), מפליאות החכמה אשר נתגלה ע"י אליהו ז"ל לאיש קדוש... והיה כמוס וחתום עד עתה שהובא לבית הדפוס בהגהה ובעיון נמרץ. נדפס פה ק"ק קארעץ, תקמ"ד. הקדמת ספר הפליאה, "אמר אלקנה בן ירוחם בן אביגדור ממשפחת רם... שבא אליהו ז"ל... ולמד עמי סודות הרבה... על דרך קבלה אמיתית ולמד עמי כל סוד מעשה בראשית הנסתר וכל מעשה המשכן והקרבנות והמועדים והמצות ורמזי מצות ומדות של מעלה ושל מטה ושיעור קומה... ובזה אבא... לבאר... סודות שקבלתי", הספר כולל ביאור לפרשת בראשית בלבד. ‬ נקבי עש בכריכה, כתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 070

לוט 2 ספרים שהודפסו בפיורדא, מהדורות ראשונות, עם חתימות בכתב יד

1.ספר נתיב חיים, הגהות על שו"ע או"ח ממהור"ר נתנאל ווייל, בפיורדא, תקל"ט, מהדורה ראשונה. עם חתימה של רבי משה הערצפעלד אב"ד סילאש-באלהאש, תלמיד ה"חתם סופר" וחתנו של רבי דניאל פרוסטיץ. (תקע"ו-תרל"ו, החת"ס ותלמידיו עמ' שמח-שמט - השוה לצילום כתב ידו וחתימתו המצולם שם( . 2.ספר בגדי כהונה, שו"ת וחידושי הלכות מר' משלם זלמן ב"ר שלמה הכהן, בפיורדא, תקס"ז, מהדורה ראשונה. (111 דף). גדלים ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 071

ספר אוצר הכבוד, בנאווידוואהר, תקס"ח. מהדורה ראשונה, הסכמות חשובות

ספר אוצר הכבוד, מספרי הקבלה הקדומים. והוא ביאור על אגדות הש"ס, מרבי טודרוסאבולעפיא. נאווידוואהר, תקס"ח- 1808. עם הסכמות המגיד רבי ישראל מקוזניץ' ורבי נפתלי צבי הורוויץמרופשיץ(בשם רבו רבי מנחם מנדל מרימנוב). בשולי עמוד ההסכמות הובאה הסכמה בשם "החוזה" מלובלין: "ה"ה המאור הגדול החסיד המפורסם המקובל בוצינא קדישא... מו"ה יעקב יצחק מלאנצוט גדר בעדו ולא יצא להסכים על הדפסת ספרים.... אמנם מגודל תשוקתו לספר הקדוש הזה... חתם עצמו בפנקס החתומים... וחתימתו במקום הסכמה יעמוד". 20 ס"מ, (3)מח דף, כריכה חדשה, השער ורוב דפי הספר דפים משוקמים, בחלק מהדפים פגיעה חלקית בטקסט, כתמים ובלאי, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $180
פריט מס' : 072

ספר דברים אחדים להחיד"א, ליוורנו, תקמ"ח - 1788. מהדורה ראשונה

ספר דברים אחד"ים נוטריקון דרושים בשלש רגלים ימי משתה מהצעיר חיים יוסף דוד אזולאי, ל"ב דרשות. בסוף הספר דפים קסט-קפד בשער נפרד ספר אחורי תרעא הגהות ותיקונים לספרי החיד"א ראש דוד, שמחת הרגל ושער יוסף.ליוורנו, תקמ"ח.מהדורה ראשונה. חתימת בעלים בשער. כריכה חדשה, שער פגום ומשוקם חלקית, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט בדפים בודדים, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב- בינוני.
החל מ $250
פריט מס' : 073

ספר שער המלך, הוראדנא הבירה, תקנ"א - 1791.

ספר שער המלך- מאמרי מוסר, מאת הרב מרדכי ב"ר שמואל אבד"ק וילקאטש,הוראדנא הבירה,תקנ"א. מהדורה שניה. כריכה חדשה, השער מעט פגום, כתמי רטיבות, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 074

ספרי רבי משה אלשיך, משלי ואיוב, יעסניץ, תפ"ב

ספר חלקת מחוקק, ביאור ספר איוב מר' משה אלשיך מוגה ע"י רבי צבי הירש מיאנוב. יעסניץ, תפ"ב. כרוך יחד עם ספר רב פנינים, ביאור משלי שלמה, יעסניץ, תפ"ב. השער של ספר זה משוקם ללא פגיעה בטקסט. חתימת בעלים. כריכה חדשה, כתמי רטיבות, כתמים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 075

שו"ת שאגת אריה, נייאי וויט, תצ"ו - 1737. מהדורה ראשונה

שאלות ותשובות שאגת אריה מה"ר אריה יהודה לייב, עם שו"ת קול שח"ל מה"ר אברהם נתן נטע. נייאי וויט, תצ"ו-1737. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים. כרוך בכריכת עץ פגומה, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי בינוני.
החל מ $120