Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 013

תפארת הקודש ב' - מהדורה ראשונה פראג תע"ג | 1713 עותק חסר עם חתימות עתיקות

ספר תפארת הקודש, דרשות להפטרות מאת רבי שלמה בן ישראל מזולקאווא, חלק ב' - מהדורה ראשונה פראג תע"ג | 1713. עותק חסר לפנינו דפים א-קכו [במקור: [3], קכח דף. ללא דף השער. ללא כריכה. כתמים ופגמים שונים. מצב כללי טוב. חתימות בעלות עתיקות שלא נבדקו: בדף א': אלי' כהן. בדף י': יוסף בר אליעזר זצ"ל. בדף ל': לעמל שפיץ [?].
Starting at
$50

Make an offer