Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 004

תיקון מידות הנפש - ירושלם תרמ"ג | 1883 כרוך עם עוד כמה ספרי חסידות מעניינים

כרך עם מספר ספרי מוסר וחסידות כרוכים יחד: 1. ספר תיקון מידות הנפש ע"י טבע החושים, לרבי שלמה אבן גבירול - ירושלם תרמ"ג | 1883. בסופו 'זמר נאה לשבת קודש' לרבה של בעלעד בהונגריה רבי יחזקיהו הכהן כץ בעל מגדנות חזקיהו: "ולאחר פטירתו באו תלמידיו לק"ק פרעשבורג אצל המאור הגדול מו"ה משה סופר [החתם סופר] ז"ל, וראה השירה הזאת בידם וחמא מה דחמא ואמר חבל על דאבדין, אילו ידע מזאת קודם פטירתו היה מתעסק עמו בנסתר יותר ויותר... [!]. יח דף. 2. אבקת רוכל - ווארשא תרל"ו | 1876. 3. ספר שבחי הרב, לתולדותיו של רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ומייסד שושלת חב"ד - מונקאטש תרנ"ה | 1895. 4. ספר לקוטי עצות מהדורא קמא והמדורה בתרא לרבינו נחמן מברסלב - ווארשא תרל"ה | 1875. 5. ספר סיפורים נוראים, מהבעש"ט הק' המגיד ממעזריטש ורבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ומייסד שושלת חב"ד - מונקאטש תרנ"ד | 1894. 6. מעשיות נוראים ונפלאים, סיפורי צדיקים על גדולי התרוה והחסידות - קראקא תרנ"ו | 1896. 7. ספר שבחי הר"נ עם שיחות הר"נ, על רבי נחמן מברסלב - לעמבערג תרס"א | 1901. מצבים משתנים. פגמים שונים. במס' מקומות עם פגמים בטקסט. מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer