Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 134

שערי ציון [תפילות ותיקונים] - ז'יטומיר תרט"ז | 1856 נדיר!

ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, כולל תקון חצות, תקון הנפש, תקוני תפלות, תקון המלקות, תקון התרת נדרים, תקון שלשה משמרות, סדר מסירת מודעא, תפלה לעצירת גשמים וסדר פדיון נפש, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה, מאת רבי נתן נטע האנובר - בדפוס רבי אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרט"ז | 1856. מהדורה לא מצויה! בספרייה הלאומית קיים עותק יחיד, והוא חסר. במפעל הביבליוגרפיה רשמו ספר זה על פי אותו עותק חסר. 404 עמוד [1, ב-קח, קיט-קכד, קטו-קצו דף]. לא קיימים עותקים נוספים בספריות הציבוריות בארץ. יצוין כי באופן כללי ספרי תפילה השתמרו פחות מאשר ספרים אחרים מטבע הדברים מכיוון שהיו בשימוש יומיומי. כריכה עתיקה פגומה [ככל הנראה מקורית] עשויה מעץ מחופה בבד עם שדרת עור מוטבעת. נזקי עש, קרעים וכתמים שונים, סימני שימוש רבים מאד. קרעים במספר פינות דפים עם פגיעות בטקסט. מספר דפים מנותקים. מצב כללי בינוני.
Starting at
$250

Make an offer