Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 203

קבלה של ישיבת בריסק עם חתימת ידו של רבי יוסף דוב הלוי סולווויצ'יק

קבלה בנייר צבעוני, על סך 42 לירות לישיבת בריסק בעיה"ק ירושלים תובב"א נתקבל מאת הרב ר' אברהם וולף שליט"א "ברגשי כבוד וברכה יום כב' טבת התשכ"ח ירושלים תובב"א. עם חותמת הישיבה בעברית ולועזית. וחתימת ידו של ראש הישיבה: "יוסף דוב הלוי סאלווווייציק". (בנו של הבריסקער רוב רבי יצחק זאב). מידות 18X11.5 ס"מ. סימן קיפול, ללא פגמים, מצב טוב.
Starting at
$100

Make an offer