Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 038

פרשיות תפילין - עם האות 'פ"א' לפופה. המיוחסת לתלמידי הבעש"ט. לא נבדק

האות 'פ"א' במילה "פן" שבפסוק "פן יפתה לבבכם" לפופה. וכן "ויהי כי הקשה פרעה" ככל הידוע, הסופרים, רבי צבי הירש ורבי אפרים - סופרי הבעש"ט היו כותבים כך את האות 'פא'. טעמים רבים נכתבו על כך על פי הסוד. וכך כותב החוקר יהושע טברסקי בספרו בחצר הצדיק: "מלבד הנסתר, מהו הנגלה בספר התורה של הבעש"ט, הנראה לעינו של כל מעיין בו? אמנם נראים לעין כמה הבדלים בצורתן של אחדות מהאותיות... גם ה"פא" שונה לפעמים מ"פא" ידועה ומקובלת. ב"פא" רגילה נכפף הסניף היורד מראש האות, מצידה השמאלי. ונכפף פנימה. כפיפה זו מבדילה את ה"פא" מה"כף" כידוע. מתג הכפיפה ב"פא" של ר' צבי סופר עשוי אף הוא כעין "פא" קטנה. "פאין" כאלה מכונות בפי סופרי סת"ם בשם "פאין" כפולות "פא" כזאת ראיתי גם בפרשיות התפילין של ר' אפרים סופר, שקדם לר' צבי סופר במספר שנים. אגב, גם פרשיות התפילין של ר' אפרים סופר חשובות מאוד בעולם החסידות" | כתיבה נאה. | 83X5.5 ס"מ. מצב כללי: טוב.
Starting at
$250

Make an offer