Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 156

עיר גיבורים - אמשטרדם תקכ"ט | 1769 עם הקדשת המו"ל רבי צבי הירש מבאלחוב

ספר עיר גיבורים, והם דרשות על חמישה חומשי תורה מאת רבי אפרים לונטשיץ זצ"ל בעל "הכלי יקר" - יצא לאור ע"י רבי צבי הירש מבאלחוב [בעל מחבר ספר "שרי צבי"] - אמשטרדם תקכ"ט | 1769. בעמוד האחרון הקדשה מודפסת של המוציא לאור עם השלמה בכתב יד סופר ל"הר"ר משה כץ בק"ק אמשטרדם". 2, נח [צ"ל: נד], כד דף. [במקור ישנם עוד כד דף]. כריכה בלויה ומנותקת בחלקה, כתמים שונים, מצב כללי טוב. בשער חתימת בעלות: "חנני ה' בזה הק' אברהם נתן [? - כנראה רשום: שפירא]
Starting at
$100

Make an offer