ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 003

עותק יפה של סידור בעל התניא: סדר התפילה עפ"י נוסח האר"י ז'יטומיר תרכ"ג | 1863 / ווארשא תרכ"ז | 1867 העותק של רבי זלמן הבלין

סדר התפלה, על פי נוסח האר"י ז"ל, "עם פירוש המילות... וכללות כוונת עניני ציצית ותפלין ותפלה... משוכלל ומיוסד עפ"י כוונת האר"י ז"ל מכבוד קדוש אדמו"ר הגדול.... מרנא ורבנא שניאור זלמן נבג"מ זי"ע...". חלק ראשון [לימות החול]: דפוס השותפים רבי חנינא ליפא שפירא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא ב זיטאמיר תרכ"ג | 1863. [2], קנד דף. בשער חתימת רבי זלמן הבלין - חתוכה מעט. נקבי עש במילוי נייר, כתמים ופגמים קלים, עבר שיקום מקצועי וכריכה מחדש בכריכה עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב מאד. חלק שני [שבת, מועדים וימים נוראים]: ווארשא תרכ"ז | 1867. סב, צד דף. קרעים ששוקמו, כתמים ופגמים קלים, עבר שיקום מקצועי וכריכה מחדש בכריכה עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב מאד. סידור בעל התניא הנקרא גם "סידור עם דא"ח [דברי אלוקים חיים - כינוי למאמרי חסידות של אדמו"רי חב"ד]" - הוא החיבור הראשון של מאמרי אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא" שהדפיס בנו אדמו"ר האמצעי לאחר הסתלקות אביו, בשנת תקע"ו, בקאפוסט. בספר נדפסו נוסח התפילה לפי תקנת רבינו הזקן [נוסח הסידור, ההלכות ושני מאמרי חסידות נכתבו ונערכו ע"י האדמו"ר הזקן ונדפסו בחייו מספר פעמים], כשלצידו מאמרי חסידות שלו המבארים את נוסחאות התפילה וענינים השייכים למצוות ולמועדים הנזכרים בסידור. ברוב ההוצאות נדפס נוסח התפילה באמצע הדף וסביבו המאמרים. העותק שלפנינו הוא ההוצאה החמישית אשר נדפסה בשנת תרכ"ג בז'יטומיר, ורוב ההוצאות שאחריה הודפסו בתבנית הוצאה זו [מהדורה זו כוללת מאמרי דא"ח נוספים שנוספו לראשונה למהדורת ברדיטשוב תקע"ח, ולא היו במהדורה הראשונה]. החלק השני שנמצא לפנינו נדפס בווארשא מס' שנים לאחר מכן. רבי שלמה זלמן [האוולין] הבלין (תרל"ז - תרצ"ו), מנהל ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בהורודשיץ ומייסד ישיבות תורת אמת בחברון ובירושלים עיה"ק. מחסידי הרבי הרש"ב (שימש כ'חוזר' של מאמריו) והרבי הריי"צ. סייע רבות לחסידי חב"ד מברית המועצות בצרכיהם, ובמאבקם לקבל סרטיפיקטים לעליה ארצה. ראה עוד אודותיו: המשפיע: תולדות הגה"ח מוהרש"ז האוולין...: פרקים בתולדות חב"ד, בתולדות היישוב היהודי בחברון ובתולדות היישוב היהודי באה"ק ... - ירושלים תשמ"ב; תורת אמת - מאה שנות ליובאוויטש בארץ הקודש, הוצאת חזק, תשע"ב.
החל מ
$3000

תן הצעה