Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 013

עותק חסר של סדר תפילה עם פי' מהרי"ד חלק ראשון - ברדיטשוב תרע"ג | 1913

שני חלקים כרוכים יחדיו של סידור תפילה "סדר תפלה" עפ"י נוסח הקדוש האריז"ל, לימות השנה ומחזור הימים הנוראים, כפי שיסד רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא", עם פירוש המילות עפ"י חסידות הנקרא בשם פי' מהרי"ד מנכדו של "הצמח צדק" רבי יצחק דובער שניאורסון מלאדי. נדפס בדפוס "שעפטיל" בברדיטשוב תרע"ג – 1913. [4], כה, ד, קמ, קמה-קסז דף השאר חסר. הסידור מפורק לדפים דפים ובלוי מרוב שימוש, בדפים דפים פגיעות רבות בטקסט. טוב להשלמות לעותקים חסרים אחרים. מעט עש. כתמים רבים. מצב כללי גרוע.
Starting at
$50

Make an offer