Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 143

ספר מחברת הקודש [מהרח"ו] - מהדורה ראשונה קארעץ תקמ"ג | 1783 קבלה מהדורה חסידית

ספר מחברת הקודש, "והוא ספר הכוונות לשבתות וחדשים וזמנים יקרים... מהאלקי מהרח"ו [רבינו חיים ויטאל] כפי מה שקיבל מרבו האר"י...". קבלה על שבתות ומועדים עם תוספות של רבי נתן נטע שפירא 'המגלה עמוקות' והרמ"ע מפאנו. מהדורה ראשונה שנדפסה על פי כתבי יד שהיו בבית מדרשו של המגיד ממעזריטש, הובא לדפוס ע"י רבי שלמה לוצקער מגדולי תלמידי המגיד ומחשובי כותבי תורותיו. מעוטר בהסכמה של היושבים בבית המדרש במעזריטש ובראשם אב"ד העיר רבי צבי הירש מרגליות חותנו של רבי יצחק אייזיק כץ בעל 'ברית כהונת עולם' - קוריץ תקמ"ג | 1783. [1], קמח דף. במקור קנב דף - בעותק שלפנינו הושלמו הדפים החסרים בדפים מוקלדים במכונת כתיבה. השער עם הדבקה ושיקומים. כתמים. נקבי עש. מס' דפים חתוכים בשוליים ללא פגיעות בטקסט. נכרך מקצועית, שדרה ופינות דמוי עור מתפוררות. מס' תיקוני מילים בכתב יד עתיק והגהה אחת של המקובל החסידי רבי מרדכי משה קרפמן זצ"ל מירושלים. חתימת בעלות עתיקה בשער: "מנחם יוסף ב"ר פנחס זצל"ה". מצב כללי טוב.
$400
Starting at
$150

Make an offer