Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 015

ספר מורה נבוכים להרמב"ם יעסניץ - תק"ב | 1742

מורה נבוכים "להמאור הגדול גאון ישראל הרב רבינו משה בן מימון זצ"ל" עם ג' פירושים פירוש שם טוב ואפודי ובן קרשקש, "מה רב טובו והחוט המשולש לא במהרה ינתק:" עותק יפה, כריכת עור מקורית, חתימת וחותמת בעלות בלועזית. [1] קכז דף עם המפתחות וביאור מילים זרות. נקבי עש וכתמים קלים מצב כללי טוב. הספר 'מורה נבוכים' חובר ע"י הרמב"ם בערבית ותורגם בעצתו והדרכתו ללשה"ק ע"י המתרגם הידוע של התקופה רבי שמואל בן רבי יהודה תיבון. במהלכו מסביר ומוכיח הרמב"ם את יג' עיקרים שלו בטוב טעם ולוגיקה רציונלית. כבר משעת יציאתו של הספר לאור עולם, התעורר פולמוס נרחב על דבר הלימוד בו, כשבמשך השנים גדולי וצדיקי הדורות חלוקים בדעותיהם בנושא זה, היו שצידדו להחרימו או לפחות להגבילו, מהצד השני ידועים מגדולי ישראל שאחזו מהלימוד בו כמו למשל מרן ה'דברי חיים מצאנז' זצ"ל שהיה מסיימו מתחילת ועד סופו בכל ליל יום כיפור.
$260
Starting at
$50

Make an offer