Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 020

ספר יריעות שלמה חלק ראשון - דיהרנפורט תקמ"ד | 1784 מהדורה ראשונה

ספר יריעות שלמה "והוא באור על שמות נרדפים שבלשון עברי חלק ראשון בו יתבארו השמות המיחסות אל הזמן המקום והתנועה" לרבי שלמה בן הדיין רבי זעליגמאן פפנהיים. מהדורה ראשונה דיהרנפורט תקמ"ד. שיר מעניין מאת המחבר בתחילת הספר, חותמת בעלות: ז. היללעלזאהן שו"ב דק"ק קא נינסבערג. וישיבת סלבודקא בחברון. בדף הראשון כיתוב ארוך בכת"י ורישומי בעלות שונים גם בסוף הספר. יג דף, [2], קכב דף עם לוח הטעות. מעט כתמים ונקבים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב. המחבר רבי שלמה פפנהיים היה דיין בברסלאו, בדיהרנפורט הוציא לאור את החלק הראשון של ספרו זה 'יריעות שלמה', העוסק במילים נרדפות. בהקדמה הוא מסביר יסודות חשובים בדקדוק כמו למשל 'ואו ההיפוך', החלק השלישי של הספר יצא לאור בשנת תקע"א גם הוא בדיהרנפורט, והחלק השני יצא לאור רק בשנת תקצ"א אחרי החלק השלישי, החלק הרביעי נותר בכתב יד. אגב העיסוק במילים נרדפות, נגע המחבר גם בעניינים פילוסופיים שונים העוסקים בהגדרות של זמן מרחב ומקום. בשיטתו הפילוסופית הושפע רבות מן חכמי הראשונים של ימי הביניים, בפרט מהרמב"ם, מרבי חסדאי קרשקש ומרבי יוסף אלבו, וכן להבדיל מהגותם של פילוסופים מודרניים, בהם ג'ון לוק, לייבניץ וקאנט.
Starting at
$50

Make an offer