Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 010

ספר התניא - אוסף ספרי ביאורים ותרגומים

1. ספר ליקוטי ביאורים בספר התניא חלק א' נלקט ונתבאר ע"י הרב יהושע קארף - בהוצאת קה"ת תשמ"ד. 2. שיעורים בספר התניא חלק ראשון - בהוצאת קה"ת תשמ"ב. 3. חוברת ליקוטי אמרים תניא חלק שלישי אגרת התושבה בצירוף מ"מ ליקוט פירושים ושינויי נוסחאות - בהוצאת קה"ת תשמ"ו. 4. תניא לילדים, לקוטי אמרים חלק א' מאת הרב יקותיאל גרין, באור מנוקד לילדי ישראל - ישראל תשס"א. 5. תניא מבואר, בעריכת הרב אברהם אלאשוילי - קרית מלאכי תשנ"ט. 6. תניא לקוטי אמרים עם משכיל לאיתן, כרך ב' פרקים יג-כח, מאת הרב יקותיאל גרין - כפ"ח תש"נ. 7. חוברת תרגום תניא לצרפתית פרק א'. בית ליובאוויטש פריז. 8. חוברת תרגום תניא לצרפתית פרקים א-יב. בית ליובאוויטש פריז. 9. קיצורים וביאורים לספר התניא, מאת הרב אברהם צבי ברודנא - בהוצאת אהלי שם תשנ"א. 10. שיעורים בספר התניא חלק ראשון בהוצאת קה"ת תשמ"ט. 11. שיעורים בספר התניא חלק רביעי, הוצאת קה"ת תשמ"ז. 12. באורי הרנ"ג על התניא, בני ברק תשל"ז. 13. תניא אור אין סוף, תשס"ח. 14. לקוטי ביאורים בספר הניא, ברוקלין תשכ"ח. 15. תניא עם תרגום לגרוזינית, ליקוטי אמרים ושער היחוד והאמונה - בהוצאת קה"ת תשע"א. 16. פניני התניא, מאת רבי לוי יצחק גינזבורג - בהוצאת 'ופרצת'. 17. ב' כרכים של 'נזר התניא', תשס"ז. 18. מפתחות לספר התניא, בעריכת הרבי, הוצאת קה"ת תשי"ד. כריכת מעטפת קרועה ופגומה. מצבים משתנים, פגמים שונים. מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer