Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 017

ספר המידות לנפתלי הירץ ויזל מאבות תנועת ההשכלה - מהדורה ראשונה ברלין תקמ"ו | 1786 עותק נאה

ספר המדות, - ספר העוסק במוסר ובחכמת הנפש, ובו מעט מתפיסות המוסר שהתעוררו באותן שנים באירופה, ספרו הנודע של נפתלי הירץ וויזל מאבות תנועת ההשכלה - מהדורה ראשונה בדפוס חברת חנוך נערים ברלין תקמ"ו | 1786. למרות שנדפס בשער 'כרך ראשון', לא נדפסו חלקים נוספים. כולל הדף האחרון, עם השיר המנוקד. [6], קיג, [1] דף. 15 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמי זמן. כריכה חדשה. נפתלי הֶרְץ וַייזֶל (ויזל; שמו הלועזי: הארטוויג וסלי - Hartwig Wessely; תפ"ו – תקס"ה) בלשן ומשורר עברי, מאבות תנועת ההשכלה היהודית. חיבורו "דברי שלום ואמת", שעניינו שינוי מקיף בחינוך היהודי, עורר פולמוס סוער בין המשכילים הראשונים ובין רבני קהילות באירופה. מחזור השירים שחיבר על דמותו של משה רבינו "שירי תפארת", השפיע על כמה דורות של משוררים אחריו, וחלק מן החוקרים רואים בו את ראשיתה של הספרות העברית החדשה. מספריו: גן נעול-לבנון, ביאורו ין לבנון על פרקי אבות, ביאור רוח חן על ספר חכמת שלמה ועוד. המחבר וספריו מובאים בספריהם של המלבי"ם, הרש"ר הירש, הנצי"ב מוואלוז'ין, החפץ חיים, בעל ערוך לנר, רבי יהודה אסאד, המשגיח רבי שלמה וולבה ועוד.
Starting at
$100

Make an offer