Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 003

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי זיטאמיר - תרכ"ז | 1866

ספר הכוזרי "יסדו החכם החבר ר' יצחק הסנגרי ז"ל אשר קידש שם שמים בויכוחו הישר. חברו בלשון ערבי החכם הגדול אבי כל המשוררים רבי יהודה הלוי ספרדי ז"ל והעתיק אותו החכם ר' יהודה ן' תבון מרמון ספרדי אל לשון הקדש.. שנת תתקכ"ז". למהדורה זו נוסף גם פירוש 'קול יהודה' מרבי יהודה אריה בן יוסף מוסקאטו זצ"ל (ר"צ - שמ"ט). אשר זה רע"א שנים שלא נדפס עם פי' זה. [לשון ההסכמה] "בדפוס הרבני מוה' אברהם שלום שאדאוו נ"י זיטאמיר - תרכ"ז | 1866. [1], רפח דף, 575 עמוד. עם שני שערים. בדף שלפני השער כתב יד: "על ר' יהודה הלוי בעל הכוזרי אמרו המפרשים השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך הוא היה תלמיד - [?] של ר' אברהם אבן עזרא זצל". כתמים קלים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer