Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 117

ספרי ברית נדירים: ברית אברהם עם איורי (!) הדרכה לברית מילה - תוניס תש"ב | 1942 / ספר הברית - ג'רבא תרפ"ט | 1929 עותק חסר מהדורת כיס

ספר ברית אברהם מהדורת כיס, פיוטים והדרכות ותרשימים לברית מילה, כולל מנהגים ונוסחאות. בערבית יהודית [בשפה הערבית בכתב עברי]. עותק חסר מתחיל מעמוד 43. בסופו נוסח וסדר הברית בלועזית - ג'רבה תש"ב | 1942. כרוך עם 'ספר הברית' שער נפרד "דינים ומוסרים למילה" - ג'רבה תרפ"ט | 1929. חסר דף אחרון. רישומי בעלות בלועזית, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer