ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 025

"הספרי קודש ההמה יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם" ספר סגולה: אור הגנוז - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ו | 1866

ספר אור הגנוז וחלק שני הנקרא וזאת ליהודה לרבי יהודה ליב הכהן מאניפולי, ספר סגולה נדיר שזכה להתעטר בהסכמות מגדולי החסידות, הסכמה מבעל ה'צמח צדק' מליובאוויטש שזהו הספר היחיד שזכה להסכמתו, ומבעל ה'חידושי הרי"מ' מגור, וה'דברי חיים' מצאנז, רבי מרדכי מטשרנוביל - 'המגיד מטשרנוביל' כותב על הסגולה והשמירה שיש בהחזקת ספר זה: "ויקנה כל אחד לעצמו הספר הקדוש הזה לזכות ולשמירה מעולה לו ולזרעו לדורותם". בניו הקדושים - רבי אהרן מטשרנוביל רבי אברהם מטריסק ורבי דוד מטאלנא המסכימים גם הם על הספר, חוזרים שוב על סגולת הספר שכתב אביהם: "והנה נאמן עלינו דברי אאמו"ר ז"ל הק' זיע"א אשר ספרי קודש הללו יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם..."נאמנים עלי דברי אבא מרן קדישא כבוד אדמו"ר זצוקללה"ה, כאשר המה בכתובים... כי הספרי קודש ההמה יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם לו ולזרעו לדורותם". גם בהקדמת המו"ל נכד המחבר כותב: "..והביאו ברכה ושמירה אל תוך בתיכם. ובפרט כי צדיקי הדור כתבו שהחיבור הלז הוא שמירה וברכה בבית". הספר עוסק בביאורי חסידות על התורה וחלק שני וזאת ליהודה [שער נפרד] עוסק בביאורי המשניות בדרך רמז וסוד. חסר דף השער וחלק מההסכמות, קרעים בשולי הדפים לא מחסרים מהטקסט, חתימת בעלות של המקובל מרדכי משה קרפמן מירושלים. פד דף, לג דף. נקבי עש מועטים, מצב כללי בינוני. רבי יהודה לייב הכהן מאניפולי מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש, ואף שימש כבעל תפלה אצלו, רבינו הוא אחד משני המסכימים על ספר התניא (לצד רבי זושא מאניפולי), ומכונה שם "הרב החסיד המפורסם איש אלוקי, קדוש יאמר לו". בנוסף שימש גם כמגיד בעיר אניפולי, נפטר בשנת תקס"ז ונקבר באניפולי לצד רבו המגיד ממעזריטש.
החל מ
$300

תן הצעה