Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 186

לוט 2 ספרי חסידות מדפוסי שארית הפליטה: אגלי טל חלק ראשון / מסכת אבות עם שפת אמת - גרמניה תש"ח-תש"ט | 1948-9

1. ספר אגלי טל על הלכות שבת חלק ראשון מאת האדמו"ר רבי אברהם מסוכוטשוב בעל ה'אבני נזר' זי"ע. עם הוספות מבנו בעל ה'שם משמואל' זי"ע. בשער מופיע שנדפס בפיטרקוב תרצ"א, אבל מעבר לשער כתוב "נדפס בגרמניה בשנת תש"ט לפ"ק" בהמשך מופיעים שמות ההרוגים הי"ד לזכרם הודפס הספר, וכן שמות המשתדלים אב"ד צאללע ואב"ד האנאווער ושו"ב מחסידי סאכוטשוב סאסנאווצע, שהשתדלו בהפצת ספר זה לזכר קרוביהם שנהרגו ונשרפו על קדוש השם. [1949] שער בדיו אדומה, עם הכיתוב "מוגה" בפורזץ רישום בעלות: "ב"ה מספרי דוב שטערנבוך". [3], 286 עמוד. כריכה מוכתמת, מצב כללי טוב. 2. מסכת אבות עם פירוש שפת אמת "מאת כבוד קדושת... רשכבה"ג מרן יהודה ארי' ליב זצוקללה"ה מגור יע"א" מהדורה שנייה - לנדסברג תש"ח | 1948 צילום המהדורה הראשונה פיעטרקוב תרצ"ג. בגב השער כיתוב מרגש: "יצא לאור פעם שנית בהוצאת אברכי ובחורי חסידי גור בלנדסברג... יעזור השי"ת שנזכה לנחמה לגאולה שלימה ולעלות לציון ברנה ולהסתופף בצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מגור בירושלים תותב"ב אמן המו"ל אברכי ובחורי חסידי גור אודים מוצלים מאש בחסד ה' הנמצאים כעת במחנה לנזסברג יע"א". בעמוד הנגדי מודפס תוכן מכתב ה'אמרי אמת' להרב אברהם ישכר בנימין נכד המחבר המוציא לאור, מקוצר כדרכו עם הוראה לגבי הספר. [1], נז דף 114 עמוד. רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
Starting at
$60

Make an offer