ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

ספרים וספרי קודש

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 036

לוט 2 ספרים נדירים מדפוס מיץ שנות הת"ק

1. מסכת ברכות מתלמוד בבלי, פורמט מיוחד. עם פירושי הרא"ש, הרמב"ם והמהרש"א. ובסופה רב אלפס ונושאי כליו. מהדורה זו נדפסה בפורמט קטן, ובכדי להקל על הלומד כל עמוד מקורי נדפס על גבי שני עמודים. לשם כך נדרשה עבודה רבה ועימוד חדש לגמרי של התלמוד. בראשי העמודים מספור כפול, המקורי והנוכחי. שער מיוחד לרב אלפס - מיץ תק"ל | 1770. ללא כריכה. מספר דפים בגדלים משתנים. קעז, לז, קלד [צ"ל קלה], [1] דף. 21 ס"מ. מצב כללי טוב. 2. שו"ת קרית חנה, ארבעים וחמש תשובות הלכתיות מאת הגאון רבי גרשון קובלענץ מזיא מדייני ק"ק מיץ - מיץ תקמ"ה | 1785. מהדורה יחידה נדירה. [1], ב-נז, נט, [3] דף. 20 ס"מ. מצב טוב, כריכה חדשה. דפים עבים. כתמים. חתימות בעלות עתיקות לא נבדקו.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 037

לוט 4 ספרי ליוורנו חשובים חלקם עם חתימות ורישומים

1. ספר בית אל, תפילות, תיקונים וסליחות - ליוורנו תרל"ח | 1878. ד, [4], ה-קסח דף. שער פגום מעט עם הדבקות. קרעים וכתמים שונים. הדגשות בעט לאורך הספר. הדבקה בדף האחרון. כתמים. מצב כללי טוב. חותמות בעלות של "אברהם חי יוסף חי עיר היהודים קוצ'ין הודו" וחותמת נוספת: "חזן, אברהם חי בומביי". 2. תלמוד ירושלמי מסדר נזיקין, מהדורה ראשונה של "פני משה" שנדפסה ע"י המחבר בחייו - ליוורנו תק"ל | 1770. [2], ל, כו, כב, לה, ו, כח, כד, כד דף. סימני רטיבות כתמי עובש. כתמים. מצב כללי בינוני. 3. ספר קדשי דוד, על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי דוד חיים שמואל חסאן מחכמי אלג'יר. מחותנו של מהרי"ט אלגאזי שנתן את הסכמתו לספר זה. פגש את רבינו חיים בן עטר בעל "אור החיים" ועלה אתו לירושלים, מוזכר בעותק שלפנינו ברישום בכתב יד וחתימת רבי דוד צבאח (תרכ"ט - תשט"ז) בעל מחבר "שושנים לדוד" - ליוורנו תקנ"ב | 1792. [3], כז, קלח דף. נזקי עש וכתמים לכל אורך הספר. מצב כללי בינוני. 4. ספר דעת זקנים לבעלי התוספות על פי' רש"י על התורה, עם חיבור מנחת יהודה לרבי יהודה בר אליעזר "חובר בשנת ע"ז לאלף השישי ועד עכשיו לא נתגלה לאור הדפוס...". נדפס עם ספר עפר יעקב [שער נפרד] לרבי יעקב בן יצחק יוסף נוניס ואיס מליוורנו. עם הסכמה של רבינו החיד"א לספר - מהדורה ראשונה ליוורנו תקמ"ג | 1783. [9], צ, כט דף. קרעים שונים עם מעט פגיעות בטקסט, כתמים שונים, מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $180
פריט מס' : 038

לוט 4 ספרי זולצבאך מהדורות ראשונות חלקם עם הגהות וחתימות מעניינות

1. ספר עצי אלמוגים, על דיני נטילת ידים והלכות עירובי חצרות ועוד מאת רבי חיים צבי הירש ברלין - עותק חסר מהדורה ראשונה זולצבאך תקל"ט | 1779. [2], רכו [במקור: רנד] דף. הדבקות בשער, דף ג' קרע עם חסרון, כתמים בדף ב'. מעבר לכך מצב כללי טוב מאד. כריכה חדשה. 2. ספר שער אפרים, שו"ת מאת רבי אפרים הכהן מוילנא - מהדורה ראשונה זולצבאך תמ"ח | 1688. שער קרוע עם הדבקות, נקבי עש, קרעים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני. כריכה חדשה עם פגמים קלים. 3. מסכת שבת ומסכת עירובין מתלמוד בבלי בדפוס משולם זלמן בן אהרן בזולצבאך תקט"ו | 1755. [2], קצ, קל דף. נזקי עש כתמים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. רישומי בעלות עתיקים, נראים מתקופת ההדפסה, הגהות והערות בדף הפורזץ, מעבר לשער של מסכת עירובין המעידים על רוחב ידיעתו בתורה של הכותב, מס' הגהות קטנות נוספות במס' מקומות בספר. לא נבדק לעומק. כריכה מקורית בלויה עטופה בבד. 4. כרך אחד עם ספר שאלות ותשובות, חלק ג' מספר פנים מאירות לרבי מאיר אייזנשטאט - מהדורה ראשונה זולצבך תצ"ח | 1738. [2], סא דף.כרוך עם ספר חידושי הלכות ממסכת בבא קמא, חלק ד' מספר פנים מאירות למהר"ם א"ש - מהדורה ראשונה זולצבאך תפ"ט | 1729. [3], נא דף. נזקי עש רבים, פגמים וכתמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. כריכה מנותקת ללא שדרה. חתימות בעלות עתיקות בשער, לא נבדקו.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 039

חתימות והגהות מעניינות על מהדורות ראשונות מדפוסי המזרח: עדות ביהוסף - קושטא / יד המלך - שאלוניקי / שו"ם מהר"ם די בוטון - איזמיר שנות הת'-ת"ק

1. ספר יד המלך, על הרמב"ם וביאור על הטור הלכות שבת, מאת רבי אליה פאלומבו - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקס"ד | 1804. חתימת בעלות עתיקה בשער והערות נוספות ארוכות בכתב יד במס' מקומות בספר, לא נבדקו לעומק. [3], קכא דף. נזקי עש רבים, הדפים חתוכים בתחתית צמוד לטקסט עם פגיעה בטסקט. קרעים ופגמים רבים. כריכה בלויה מצב כללי גרוע. 2. ספר עדות ביהוסף, שאלות ותשובות מאת רבי יוסף אלמושנינו - חלק ראשון מהדורה ראשונה קושטא תע"א | 1711. דפים מנותקים. כריכה ישנה מנותקת ללא שדרה. כתמים. מצב כללי טוב. חתימות בעלות "הק' יעקב ב"ר אלכסנדרי מערצבאך מפירדא" ו"שמואל הק' זאנויל מנ"ש[?]". 3. שו"ת מהר"ם די בוטון, שאלות ותשובות ולשונות הרב בעל הטורים, מאת רבי מאיר בן רבי אברהם די בוטון, הובא לדפוס ע"י חתנו ותלמישו של המחבר רבי ישי אלמולי - מהדורה ראשונה איזמיר ת"כ | 1660. בשער חתימת בעלות: "שלי הצעיר ישראל בכמהר"ר מנחם אדאטו זלה"ה" [ככל הנראה זוהי כתיבת ידו של רבי ישראל אדאטו מחכמי אנדריאנופולי בתחילת שנות הת' - נזכר בסימן מ"א בספר זה ומכנהו המחבר: "צרופה כל אמרתו ודתו באשר ה' אתו, החכם השלם..." ראד עוד אודותיו באנ' לחכמי טורקיה ובארזי הלבנון], חתימות נוספות של "שלמה ב"ר שמואל שפמי" [ככל הנראה חתימתו של רבי שלמה שפמי, מגדולי רבני קושטא בשנות הת"ק-תק"כ - בספר שער המלך (נדרים פרק ג' הל' ו) הובאו חידושי תורה בשמו: "משם החכם השלם והכולל כמוהר"ר שלמה שפמי הי"ו"]. הגהה נוספת בכתב יד בצידו השני של דף לח. ח, קם דף. קרעים והדבקות שונות עם פגיעות בטסקט. נזקי עש קלים במס' דפים. ללא כריכה. דפים אחרונים מנותקים. מעבר לכך מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $150
פריט מס' : 040

טור אורח חיים - טשרנוביץ תר"א | 1841

טור אורח חיים, הוא הטור הראשון מארבעה הטורים עם 'בית יוסף' ו'דרכי משה' ועוד - טשרנוביץ תר"א | 1841. [2], קיח דף. פגמים עם הדבקות בשער, נזקי עש ופגמים שונים. מצב כללי בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 041

קונטרס חסרונות הש"ס - מהדורה ראשונה קניגסברג תרכ"א | 1861

"קונטרס למלאות חסרונות הש"ס, אשר יחסר בדפוסים החדשים, בגמרא רש"י ותוספות, תוספות ישנים ופסקי תוספות הרא"ש, וקיצור פסקי הרא"ש ופי' המשנה להרמב"ם, וכל הפסקי תוספות בשלימות ממסכת עבודה זרה, עם כל ההגהות השייכים להם. הוגה מש"ס ישן נושן הנדפס בלי חסרון, מכתב יד קודש חז"ל, להשלים חסרון ש"ס דפוס ווילנא תיבה על תיבה ואות על אות ממש, כאשר יחזו עיני המעיין אשר ישים הש"ס והקונטרס הזה נוכח פניו". מהדורה ראשונה של השלמות השמטות הצנזורה השונות בדפוסי הש"ס באותה עת ובשנים שקדמו להם, המחבר אשר שמו לא נודע, רימז את שמו בסוף ההקדמה "אשר", אולם לא נודעו אודותיו פרטים נוספים. גם מקום ההדפסה ושנת ההוצאה לא נרשמו עלי גליון מאותם סיבות מובנות. לפנינו קונטרס שריכז לראשונה את כל ההשמטות שהיו ידועות עד אז ובעצם היה הראשון להשלים את החסר בש"ס מכל הקונטרים השונים שהחלו להופיע באותה עת. קונטרס נדיר וחושב הכולל בתוכו את השמטות הש"ס והמפרשים עם מדור מיוחד לחסרונות המהרש"א - מהדורה ראשונה קניגסברג תרכ"א | 1861. 108, 36 עמ', 18 ס"מ. מצב כללי טוב-טוב מאוד, חסרון מועט ב-2 הדפים האחרונים. כריכה חדשה. חותמות בעלות של רבי מנחם צבי אייכנשטיין, רב בסנט לואיס, בנו של רבי אברהם האדמו"ר מזידיטשוב בשיקאגו.
החל מ $100
פריט מס' : 042

סדר ספירת העומר מהדורת כיס מיניאטורית עם איורים - רדלהיים תר"ס | 1900 בכריכת עור חדשה

סדר ספירת העומר עם תפילת מנחה ומעריב לחול ותפילת מוצאי שבת וברכת הלבנה וקריאת שמע על המיטה, עם הוראות ביידיש. רעדעלהיים תר"ס | 1900 כולל חמישה דפים עם תחריטים - איורים שונים: קצירת העומר, קריעת ים סוף, שני תחריטים על ל"ג בעומר ואיור של הבאת הבכורים. עב דף. 10 ס"מ. כריכת עור חדשה מפוארת בתוך קופסה תואמת עם הטבעות. פגמים קלים מאד. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $150
פריט מס' : 043

מהדורת אב: ש"ס וילנא שנדפס ע"י האלמנה והאחים ראם - ווילנא תר"מ | 1880 ואילך עם כריכות מקוריות מפוארות

19 כרכים ממהדורת האב של התלמוד בבלי כפי שנלמד היום בכל בית ישראל, מהדורת ווילנא תר"ם ואילך כפי שנדפס ע"י האלמנה והאחים ראם, מהדורה זו התקבלה אצל כל הוגי התלמוד הבבלי מאז נדפס וציון דפי הש"ס עד היום הוא לפי מהדורה זו. גם הדף היומי התחלק לפי מספור הדפים שנקבע בדפוס זה. לפנינו כל הז"ס למעט חלק בבא מציעא. בכל כרך מופיעות המסכתות הבאות, כל מסכת עם שער נפרד, לחלקם 2 שערים, היכן שצוין שיש רי"ף שער מיוחד לרי"ף: 1. ברכות תר"מ | 1880, רי"ף תרמ"א | 1881. 2. שבת תרמ"ד | 1883, כולל רי"ף ללא ציון שנת הדפסה. 3. עירובין תרמ"א | 1881, כולל רי"ף. 4. פסחים תרמ"ו | 1886, כולל רי"ף. תענית תר"נ | 1889 כולל רי"ף. 5. ביצה תר"נ | 1889. יומא תרמ"ו | 1886. מועד קטן תרמ"ט | 1888. חגיגה תרמ"ו | 1886. מלבד חגיגה יש רי"ף על כל המסכתות. 6. ראש השנה תרמ"ז | 1887. סוכה תרמ"ז | 1887. מגילה תרמ"ו | 1886. שקלים ללא שנת הדפסה. כולל רי"ף בכולם [מלבד שקלים]. 7. יבמות תרמ"ג | 1883, כולל רי"ף. 8. כתובות תרמ"ז | 1887, כולל רי"ף. 9. נדרים תרמ"ד | 1884, כולל רי"ף. קדושין ללא ציון שנת הדפסה. כולל רי"ף. 10. גיטין תרמ"ו | 1886, כולל רי"ף. נזיר תר"נ | 1889. סוטה תרמ"ד | 1884. 11. בבא קמא תרמ"ו | 1886, כולל ריף תרמ"ב | 1882. מכות תרנ"א | 1891. כולל רי"ף. 12. בבא בתרא תרמ"ו | 1886. 13. סנהדרין תרמ"ט | 1888, כולל רי"ף. הוריות ללא דף שער. עדיות תרמ"ג | 1883. 14. שבועות תרנ"א | 1891, כולל רי"ף. עבודה זרה תרמ"ג | 1883. כולל רי"ף. 15. זבחים תר"נ | 1889. ערכין תרמ"ה | 1885. תמורה תרמ"ו | 1886. כריתות תרמ"ה | 1885. 16. מנחות תרמ"ז | 1887. מעילה תרמ"ה | 1885. 17. חולין תר"נ | 1889. רי"ף תרמ"ו | 1886. 18. בכורות תר"נ | 1889. 19. נדה תרמ"ו | 1886. מצבים משתנים. כריכות מקוריות מפוארות. שדרות הכריכות פגומות ברובם, בחלקם פגמים נוספים בכריכות. דפים מנותקים ונזקים שונים במס' מסכתות. מצב כללי של הסט טוב - בינוני.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 044

8 כרכי תלמוד בבלי עם תרגום לגרמנית של אליעזר [לזרוס] גולדשמידט - ברלין-וינה תרפ"ה | 1925

תלמוד בבלי / Der babylonische Talmud - "בהכלל ששה סדרי המשנה, נדפס על פי ההוצאה הראשונה של דניאל בומברג בוויניציאה ... עם חלופי גרסאות ושנויי נוסחאות של ספרי התלמוד שהגיהו המהרש"ל והגרי"ב והב"ח וזולתם ועם חילופי נסחאות של כתב היד הנמצא באוצר ספרי המלוכה שבבאואריה... כל אלה עשה אליעזר גולדשמידט" נוסח התלמוד בלשון הקודש ומסביבו תרגום לגרמנית - בהוצאת בנימין הרץ, ברלין - וינה תרפ"ה | 1925. 10 כרכים הכוללים 8 חלקים (חלקים 7-8 מחולקים ל-2 כרכים כל אחד) מתוך תשעה שידועים. פגמים בכריכות. כתמים ופגמים קלים. מעבר לכך מצב כללי טוב מאד. 31 ס"מ. משקל גבוה בשל איכות הדפים. המתרגם אליעזר [לזרוס] גולדשמידט [(1871-1950), חוקר יהדות ומזרחן יהודי-ליטאי, למד בצעירותו בישיבת כנסת ישראל בסלבודקה ותרגם ספרים רבים לגרמנית. עבודתו זו של תרגום התלמוד לגרמנית בוקרה בחריפות על ידי הרב דוד צבי הופמן זמן קצר לאחר שיצא לאור סדר זרעים בגרמנית. גולדשמידט השיב לו בחיבור "ביקורתו של האדון הר' ד' הופמן על מהדורת התלמוד שלי לאור האמת". התרגום נעשה על כל הש"ס למעט חלק מסדר קדשים וסדר טהרות. מקובל כי זוהי הגרסה המוסמכת של התלמוד בשפה הגרמנית עד היום.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $200
פריט מס' : 045

נדיר: המחזור הראשון שתורגם לרוסית - ווארשא תרל"א | 1871 מחזור לראש השנה ומחזור ליום כיפור

"מחזור מתורגם רוסית בפעם הראשונה, על ידי יוסף הורוויץ רב בעיר הוראדנא" [Праздничныя молитвы евреевъ]. חלק ראשון לראש השנה וחלק שני ליום כיפור. מחזור נדיר ומיוחד עם סדר התפילות לימים הנוראים בלשון הקודש כאשר בכל עמוד מופיעה בחציו התחתון תרגומי התפילות לשפה הרוסית - ווארשא תרל"א | 1871. יט, קח [1]; קנה [1] דף. לכל חלק שני שערים. נקבי עש רבים. דפים מנותקים. קרע באחד הדפים בחלק ראשון עם פגיעות קלות בטקסט. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 046

אוסף ספרים וחוברות חלקם נדירות מבעלי המוסר וראשי הישיבות

1. מאמרים משיחותיו של רבינו הגה"ח מרן ירוחם הלוי זצוק"ל [לייבוביץ - משגיח ישיבת מיר], מאמר מכתב יד קדשו מתוך מכתב לתלמיד אחד ומאמר האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכות - חוברת ג' יוצא לאור ע"י המזכירות של "תלמידי ישיבת מיר" סיוון תרצ"ט [1938] ברנוביץ. כריכת מעטפת לא מודפסת קרועה. [1] דף, כז-לו עמ'. נקבי עש וקרעים שונים בפינות הדפים, ללא פגיעות בטקסט. מצב כללי טוב - בינוני. חוברת נדירה. 2. שיוחות הסבא מסלבודקה רבי נתן צבי פינקל זצ"ל - הוצאת ספרים אברהם ציוני תל אביב תשט"ו | 1955. המעטפת שעל הכריכה קרועה ופגומה מעט. גליון אחרון מנותק. 3. מאמר מדרגת האדם בתקופות העולם, אשר דיבר אדמו"ר הגאון החסיד מוהר"י הורביץ זצללה"ה [רבי יוסף יוזל - הסבא מנובהרדוק] בפתיחת האספה הרביעית מישיבות נובהרידוק אשר הייתה בהומל - מהדורה שלישית ירושלים תרצ"ח | 1938. קרעים וכתמים קלים. 4. ספר אור יהל, עיונים במוסר ויראת ה' מאת רבנו הגה"צ מרן יהודה ליב חסמן זצוק"ל, מנהל רוחני בישיבת חברון "כנסת ישראל" - מהדורה ראשונה ירושלים תרצ"ח | 1938. קרע עם חסרון בשער, קרעים וכתמים שונים. 5. אור הצפן, שיחותיו והנהגותיו של אדמו"ר הגה"ח מרן נתן צבי פינקל זצ"ל חוברת ב' - קובנה ניסן תרפ"ח | 1928. כתמים שונים. 6. ספר חשבון הנפש, מוסר מאת רבי מענדל מסטאנוב, יצא לאור ע"י הסתדרות תלמידי סלבודקה בליטא - קיידאן תרצ"ז | 1936. רישומים שונים והדגשות בעט כחולה. 7. ספר חכמה ומוסר, מאמרי ומכתבי ממרן אדמו"ר הגה"ח ר' שמחה זיסל זצ"ל מקעלם, יצא לאור ע"י ועד הרבצת תורה ומוסר ישיבת בית יוסף בפרנקפורט - ציילסהיים תש"ט - הוצאת מסורה תש"ח | 1948. ה-קלו עמ'. הספר לא נגמר בדפוס והוא מסתיים באמצע [עותק דומה קיים בספריות השונות]. ללא כריכה. דפים מנותקים. כתמים שונים. 8. חוברת נעשה ונשמע, שמיעה יראה ומעשה מאמר ראשון, דברים שנאמרו ע"י ראש הישיבה [הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל] בכנוס שלפני יום הזכרון של מרן הגרנצ"פ [הגאון רבי צבי פסח פרנק] זצוק"ל ואח"כ בשיחות לפני בני הישיבה נ"י, בישיבת חברון כנסת ישראל בעיה"ק ירושלים - בהוצאת מוסד "השכל" שע"י ישיבת חברון כנראה תשי"ג | 1953. כתמים שונים. קרעים קלים בקצוות. 9. קובץ ענינים, שהשמיע מרן המשגיח שליט"א [הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל] בישיבת פוניבז' בעת הצרה, המלחמה והישועה, אייר סיון תשכ"ז [מלחמת ששת הימים] נערך על פי רשימות תלמידים - בני ברק מנחם אב תשכ"ז | 1967. כתמים שונים. מצבים משתנים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 047

שמירת הלשון מהדורה ראשונה ועוד מהדורות ראשונות וחשובות מספרי החפץ חיים אותם הדפיס בחייו

אוסף ספרי החפץ חיים - מהדורות שנדפסו בחייו של המחבר רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, חלקם מהדורות ראשונות. 1. "ספר שמירת הלשון על שם הכתוב שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו... והוא השלמת הספר חפץ חיים...", כך כתב רבינו ישראל מאיר הכהן בשער ספרו זה. במהדורה זו שהיא הראשונה של ספר היסוד שחולל מהפכה של ממש בדורות האחרונים, לא חתם רבינו את שמו והוא נזכר רק בראשי תיבות באותיות קיריליות בשולי השער I. M. Kagan כך גם בענוותנותו הרבה העלים את שמו גם מההסכמות - מהדורה ראשונה דפוס יהודה ליב מ"ץ ווילנא תרל"ו | 1876. לח דף. פגמים קלים משוקמים בשער, בדפים הראשונים קרעים קלים בתחתית הדפים, במקום אחד עם פגיעה קלה מאד בטקסט. רישום בעלות: ישראל אשר ב"ר משה ז"ל שפירא חתן ר' מרדכי גד מ' בחברת מאה שערים". 2. חפץ חיים עדיין במהדורה זו בלי שמו של רבינו ישראל מאיר הכהן אלא רק באותיות קיריליות בשער - ווארשא תרנ"א | 1891 [בשער נכתב מ'י' ה'א'י'ש' ה'ח'פ'ץ' ח'י'י'ם' א'ו'ה'ב' ימים לרא'ו'ת טו'ב [תרמ"ד]. הפרט על השער שגוי (כנראה בשל הצנזורה). דפוס סטראוטיפי של שנת 1877]. עח דף. כתמים שונים. 3. נדחי ישראל, ספרו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין על עיקרי הדת - מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ד | 1893. [1], סה דף. פגמים וכתמים קלים. 4. טהרת ישראל, על הלכות טהרה וטבילה, בלשון הקודש וביידיש - מהדורה ראשונה פיעטרקוב תרס"ד | 1904. כג דף. כרוך עם ספר תורה אור לרבינו ישראל מאיר הכהן על חשיבות לימוד "קדשים" - עותק חסר של המהדורה הראשונה ווארשא תר"ס | 1900. ב-טו דף. חסר שער ודף אחרון. פגמים וכתמים קלים. 5. שם עולם חלק שני, מוסר מרבינו ישראל מאיר הכהן "ושמו הנאה לו קראנו בשם שער ההתחזקות... וגם צרפתי אליו בסופו קונטרס נפוצות ישראל..." - מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ח | 1897. כג (מסומן בטעות מג), [1], דף. פגמים וכתמים קלים. חתימת בעלות [חתוכה] של הגה"צ רבי אברהם נח פאלי זצ"ל - משגיח ישיבת חברון סלבודקא. 6. ליקוטי הלכות, על מסכתות זבחים ומנחות - דפוס לווין אפשטיין ווארשא תרס"ט | 1909. בשער פרט של תר"ס (דפוס סטראוטיפי של הוצאה זו). ג, ג, ב-עד, נג דף. פגמים וכתמים קלים. הספרים כולם נכרכו מחדש בכריכות תואמות, עם הטבעות זהב על הכריכה והשדרה. מצב כללי טוב, למעט מה שנסמן על כל ספר לעיל.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $180
פריט מס' : 048

חנוך לנער ספרו הראשון של רבי חיים נאה בפרסית (!) - מהדורה יחידה ווארשא תרע"ב | 1912 נדיר!

"מחברתי מחברתי, את בתי הבכורה - אותך ילדתי על ברכי התורה", כך חורז את שירו רבי חיים נאה בחיבורו זה שהיה הראשון אותו הוציא לאור עולם בהיותו בן 22 שנים בלבד. ספר חנוך לנער, עם הלכות תפילין, "על פי דעת מרן הבית יוסף ז"ל והאר"י ז"ל ודעמהון כפי הנהוג בין אחינו הספרדים", ודרשה לבר מצווה בלשון הקודש ופרסית או ליתר דיוק בבוכרית יהודית. את ספרו זה כתב רבי חיים נאה תחת השם חיים מינדילאוו [ע"ש אביו], כאשר נשלח מירושלים עיה"ק לסמרקנד באוזבקיסטאן, לשליחות אותה מילא שנתיים ימים, כשהוא לבוש בבגדי יהודי בוכרה. גאונותו וענוותנותו בולטת בהוספה להקדמה שם כתב: "כי בעת כתבתי הספר הזה לא היה לי שום ספר רק ספאי השו"ע והרמב"ם, וש"ס קטן... וע"כ אולי ימצא כתוב באיזה מקומן שהקדימוני, אל יחשדני הקורא למתלבש בטלית שאינה שלו ח"ו". הספר מלווה בהסכמות רבני ירושלים, רבי חיים ברלין ועוד, רבה של חברון רש"י אליעזרוב, והרדיב"ש מצפת - מהדורה יחידה ווארשא תרע"ב | 1912. 56 עמ'. רישומים שונים, מדבקות וכתמים שונים, קרעים קלים. מצב כללי טוב. כריכה מקורית בלויה מעט. רבי [אברהם] חיים נאה (תר"ן-תשי"ד), "בעל השיעורים", נולד בחברון לאביו רבי מנחם מענדל מחשובי חסידי חב"ד. בגיל 20 גלה למקום תורה לישיבתו של הרבי הרש"ב מליובאוויטש בליובאוויטש, משם המשיך לשליחות האמורה בסמרקנד אשר פרסמה אותו מאד בקרב יהודי בוכרה, אצלם הפך לאיש קדוש ורבים נהנו מעתותיו וברכותיו, ולאחריה שם לירושלים שם נודע בשערים בעיקר בשל ספרו "שיעורי תורה" על מידות ומשקלות חז"ל אותם קבע במידות הנהוגות בימינו אנו. במלחמת העולם הראשונה גלה למצרים. כששב לא"י שימש שנים רבות כרב בשכונת הבוכרים בירושלים. מגדולי הפוסקים בירושלים, ומחשובי חסידי חב"ד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 049

אוסף 12 ספרים שנדפסו בג'רבה ותוניס

1. המלואים למשה לרבי אברהם דמרי כולל הקדשת המחבר בגב השער. ג'רבה תרצ"ב -1932. כרוך יחד עם תרגמת אל כתאתאב פלא יועץ אות ג. ג'רבה תרפ"ט - 1929. הדפקות נייר וקרעים קלים. מצב כללי בינוני טוב. 2. שפתי רננות - סליחות לחודש אלול. ג'רבה תש"ו - 1946. קרע בדף האחרון עם פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב. 3.תפילה מרבי ישמעאל כהן גדול. ג'רבה - תוניס. תרע"ג - 1913. 4. חוברת חג האסיף כולל שיר התקוה בתחילתו ג'רבה (ללא שנת הדפסה). 5. קבול אלתוראת ואלעשר כלמאת. סוסה. (ללא שנת הדפסה) כריכה רכה מצב כללי טוב. 6. הפטרת תשעה באב עם פתרון ערבי כמנהג תונס. ליוורנו. תרכ"ו - 1866. מצב כללי טוב. 7. מנוחת שלום על התהילים. חלק שלישי. נדפס בסוסה (ללא שנת הדפסה) מצב כללי טוב. 8. מנחה חדשה. סידור מנחה וערבית לכל ימיות השנה. חול. שבת. ר"ח ועוד. ג'רבה תר"פ - 1930. כריכה מנותקת. כתמים מצב כללי טוב. 9. ימים נוראים תפלת יום כפורים. תונס. תרס"א - 1901. דפים מנותקים קרע בדף האחרון ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב. 10. זרע יעקב. ג'רבה. תרח"צ - 1938. מצב כללי טוב. 11. ספר רש"י בלערבי - שמות. גרבה תש"א - 1941. ללא כריכה. 12. ספר אזהרות לחג השבועות. תונס. תרס"ו - 1906. כריכה מנותקת מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 050

לוט מעניין של 10 ספרי שארית הפליטה בלשון הקודש וביידיש

1. סדור כל בו בהוצאת 'סיני' מינכן, מהדורה מיניאטורית מיוחדת עם "תפילה להזכרת נשמות הקדושים משנות ת"ש - תש"ה" - נרצחי השואה הי"ד. חותמות של הרבנות הצבאית, מצורף כרטיס מיוחד עם "תפילה לפני יציאה לקרב לחיילי צה"ל". כתמים קלים מאד. מצב כללי כחדש. 2. מחזור ראש השנה ויום הכיפורים כמנהג ספרד, בהוצאת הג'וינט מינכן תש"ט | 1949. כריכת מעטפת קדמית פגומה מעט, כריכה אחורית קרועה. ללא שדרה. מעבר לזה מצב כללי טוב. כתמים וקרעים קלים. 3. ספק דקדוק לתלמידים עם תרגילים והקראות חלק ראשון, מאת משה ברייטברד "מהדורה זו של ספר זה נדפסה ע"י המחלקה לתרבות שע"י הועד המרכזי של היהודים המשוחררים באזור הכיבוש האמריקאי והג'וינט. למען יהודי שארית הפליטה במחנות גרמניה ואסורה בהפצה במדינות אחרות ובמכירה בכלל". מצב כללי כחדש. נראה שלא נעשה בו שימוש. 4-6. שלשה חלקים של דער תורה קוואל - מעיינה של תורה ביידיש מאת רבי אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד עם הנצחה לזכרו בפתח הספר - הוצאת מסורה תש"ח | 1948. ספר שמות (בכריכה קשה), ספר דברים וספר במדבר (בכריכה רכה). מצבים משתנים, מצב כללי בינוני - טוב. חותמות שונות. 7. ‬אונדזער לקוי חמה, לידער [ליקוי החמה שלנו, שירים], מאת יצחק פרלוב בהוצאת פועלי-ציון (צ.ס.) אין דייטשלאנד [בגרמניה] מינכן 1947. כולל תמונת המחבר. שירים על החורבן של יהודי אירופה בשנות הזעם. כריכה פגומה מעט. כתמים שונים. מצב כללי טוב. 8. מסכת אבות עם פירוש שפת אמת, נדפס בלנדסברג תש"ח (1948) ע"י אברכי ובחורי חסידי גור אשר הקדישו מעבר לשער את הספר "יעזור השי"ת שנזכה נחמה לגואלה שלמה ולעלות לציון ברינה ולהסתופף בצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מגור בירושלים תותב"ב אמן". יצויין כי למרבה הצער, למרות שהאדמו"ר מגור ה"אמרי אמת" נתן את הסכמתו לספר זה, תקוותם של חסידי גור בלנדסברג כנראה שלא התגשמה מכיוון שבואתה שנה בחג השבועות הסתלק האמרי אמת לבית עולמו. כריכה מנותקת מעט, מצב כללי טוב. 9. מחזור לראש השנה ויום הכיפורים כמנהג אשכנז, עם עברי טייטש נדפס בניו יורק. חותמת מעניינת "א מתנה פון אמריקאנער יידן דורך דעם דזשאינט..." [מתנה מיהודי אמריקה דרך הג'וינט. קרעים וכתמים שונים, מצב כללי בינוני - טוב. 10. קיצור שולחן ערוך מתנה מאת ועד ההצלה להשארית הפליטה - מינכן תש"ז. חותמת בעלות של הרב יואל קלופט - אב"ד חיפה רבו של רבי שלמה וולבה בקבלת הגר"א. קרעים ודפים מנותקים. מצב כללי גרוע.
החל מ $100