Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 207

מרתק! כתב יד [קיצור] מקור חיים בתוספת תגלית היסטורית מעניינת וחתימות מארי יחיא קפאח ומארי יצחק יחיא הלוי

כתב יד ספר מקור חיים, קיצור הלכות שחיטה וטריפות לרבי יחיא בן יעקב צלאח (מהרי"ץ בן יעקב - השני [חכמי תימן 502]), "ינהיר מספר זבח תודה שחיבר... כמה"ר יחיא בן כמה"ר יוסף צאלח (המהרי"ץ)... כפי מנהג ק"ק צנעא... בשנת ושב וקבצך מכל העמים (ב'קע"ב לשטרות [תרכ"א | 1861])". שער יפה ומאויר. בגב השער הקדמה מקורית בחרוזים לא ידועה. זהות המעתיק לא ידועה, כנראה הוא כתב היד של המעתיק מארי חיים קורח [חכמי תימן 558]. כתב היד שלם למעט מעט אותיות חתוכות בדף האחרון. בשליש האחרון של הספר כרוך פרק מרתק הבנוי מדפים דפים ששופכים אור מעניין על התקופה. דפים שונים הכוללים: גט פיטורין לאישה עם חתימות העדים "דאוד בן יוסף" ו"סעדיה בן סעדיה". שטר גט ללא חתימת עדים. הסמכה לשוחט "מארי סליימאן סעיד יחיא" עליו חתום "סעיד בן מו"מ סאלם". כתב הרשאה ל"סליימאן בן מ"ו סעיד", מראש השוחטים "יחיא בן נחום [חכמי תימן 388]" משנת ב'רל"ח [תרפ"ז | 1927]. הסמכה לשחיטה על הלכות טריפות ובדיקת הריאה לבהמה חיה ועוף, לתלמיד "סליימאן בן מ"ו סעיד מעי"ת ביתרדם..." מיום ט' בניסן בר"ך לשטרות [תרס"ט | 1909] כולו בכתב ידו של מארי יחיא קאפח. חתומים מארי יצחק, יחיא בן משה הלוי [חכמי תימן 234-5] רבה הראשי של צנעא המאה ה-19-20. ומארי יחיא בן שלמה אלקפאח [חכמי תימן 545-6] חכם באשי ומייסד תנועת 'דרדעה' צנעא המאה ה-19-20, נודע במלחמתו כנגד ספר הזוהר והקבלה ולמען חזרתה של יהדות תימן לפסיקת ההלכה לפי הרמב"ם והרס"ג. דף הסמכה נוסף על הלכות שחיטה, טריפות, בדיקת הסכין וריאה גם הוא כתוב כולו בכתב ידו של רבי יחיא קאפח "ובתנאי שיבוא לפנינו בחודש אדר הבע"ל לראות... לחזור על תלמודו...", מתאריך י"א טבת ברי"ט לשטרות [תרס"ח | 1908], חתימת מארי יחיא קאפח בסיום. לאחריה כתב ידו וחתימתו של מארי יצחק הלוי הנ"ל שמסכים לדברי רבי יחיא צלאח כפי התנאים. מכתב מרבי יחיא קפאח מתאריך מנחם [אב] ברי"ח לשטרות [תרס"ז | 1907] בענייני שחיטה ממוען ל "מ"ו סאלם דכאן", עם אזכור מעניין ולא ידוע היסטורית "מ"ו יחיא יצחאק בבית האסורים ולכן נטפלתי להאריך..." עם חתימת יד קדשו. מעניין לציין כי לא נרשם ברשומות אודות שהותו בבית האסורים של מארי יצחק יחיא הלוי שהיה כידוע מקורב מאד למלכות ולשלטון הטורקי ולכן שורה זו תמוהה מאד. עשרה עמודים נוספים בכתב מאוחר יותר עם 'סדר הניקור מלבוש עטזה', 'סוד בהמה בהררי אלף', 'הלכות שחיטה על דרך הקבלה', 'סוד מגיד מישרים' ו'נבואת סעיד בן דאוד הכהן משפחת פנחס...'. כ-140 עמודים. חלק מהדפים בגדלים שונים ברובו 17X12 ס"מ. תפורים יחד וכרוכים בכריכת עור מתאימה לתקופה. סימני שימוש ובלאי אופייניים. מצב כללי טוב.
$1400
Starting at
$1000

Make an offer