Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 009

מעשה הפת בידאדראן - חנה ושבעת בניה בבוכארית מהדורה ראשונה - ירושלים תרמ"ד | 1884

מעשה הפת בידאדראן והוא שבעה צדיקים גמורים, ז' בנים של מרים בת נחתום שנשבית היא ושבעת בניה, כמוזכר במדרש איכה רבתי, על פסוק אלה אני בוכיה. וביוסיפון מוזכר חנה ושבעת בניה:" חיבר והוציא לאור מתוך כתב יד רבי יוסף בן מוה"ר יצחק. הספר מתאר בדרך שיר ופיוט בשפה הבוכארית בכתב עברי, את המעשה המפורסם עם 'חנה ושבעת בניה' שמסרו נפשם על קידוש השם בתקופת החורבן. עם כותרות ומלל בין קטעי הסיפור. שני דפי שער. מספר הערות בכתב יד ככל הנראה בבוכארית. חתימות בעלות וכיתובים שונים, חלק דפים חסרים, קרעים מחסרים קצת מהטקסט בחלק דפים, כל הדפים מנותקים, כריכה בלויה, מצב כללי גרוע.
Starting at
$50

Make an offer