Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 242

מכתב מהרבי ארוך עם תיקונים ביד בנושא ההערות על ספר כתר כהונה - טבת תשט"ו

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך ח' טבת תשט"ו, במהלכו מודה הרבי למחבר ספר "כתר כהונה" על ספרו שהתקבל, ומברכו: "ויה"ר שיעלה בידו וביד אחיו שליט"א להגדיל (כמות) תורה ולהאדירה (איכות)... בברכת הצלחה" חתימת ידו של הרבי. בהמשך כותב הרבי הערות על החיבור בגאונות ובקיאות נפלאה, התוכן גולש לדף שני, בין היתר מביא הרבי הסבר נאה על המדרש בשמות רבה "אמר רשב"ל כו' כשאדם קורא לחבירו יש לקולו בת קול והקול שהי' יוצא מפי הקב"ה לא הי' לו קול" באופן מדעי ועמוק, ומשלב עם זה מדרש נוסף. 2 דף, עם תיקונים בכתב יד, סימני קיפול, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at
$700

Make an offer