Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 169

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר מויז'ניץ בעל ה'ישועות משה' זצוק"ל

מכתב מיום י"א תמוז תשכ"ה, מהאדמו"ר רבי משה יהושע מויז'ניץ - ה'ישועות משה' זצ"ל, בעת כהונתו כראש ישיבת ויז'ניץ בחיי אביו האדמו"ר רבי חיים מאיר "האמרי חיים" מויז'ניץ זצ"ל. מכתב שנשלח ע"י הישועות משה ומנהל ישיבת ויזנ'יץ יעקב דוד (דודק'ה) ויז'ניצר, להרב קאהלענבערג בריסל - בלגיה, בו הם מבקשים מהנ"ל להיות להם לעזר ואחיסמך בבניית בית מדרשם באנטווערפן יצ"ו. במכתבו מאחל ומברך "יה"ר וחפץ ה' בעדו יצליח ויזכה... להתברך בכל משאלות לבם לטובה, שפע ברכה והצלחה תענוג ונחת ויזכו לעשות צדקה וחסד מתוך הרחבה". בחתימת יד קודשו.
Starting at
$120

Make an offer