Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 503

מכתב היסטורי ובו בקשה להעבת רשימת הילדים שעלו מטהרן.

מכתב מהמפעל למען ילדי ישראל ובו בקשה מאת הרב אברהם הירש נציג אגודת ישראל י' אלול תש"ג להעביר "מידית" את רשימת הילדים שבאו מטהרן. בקשה שלא התמלאה. יצוין כי חל איפול מלא על נושא זה לאורך השנים דבר שעד היום נשאר בתעלומה.
Starting at
$100

Make an offer