ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 19 - 09.07.2018

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 126

ספר הזהר, העותק של הגאון הקדוש רבי דוד [דובצ'ה] שובקס

ספר הזהר על חומש שמות. העותק של הגאון הקדוש רבי דוד [דובצ'ה] שובקס. בדף שלפני השער " זה הזהר שמות היה אצל זקני הרב ר' ליפמאן דוד שובאקס שהיה הראב"ד ומו"ץ דעיה"ק ירושלים ת"ו, ונתן לי דודי ר' יעקב ישראל שניאור זלמן במתנה, נכדו מנחם מענדיל ב"ר שמעון פרידמאן". | רבי ליפמאן דוד [דובצ'ה] שובקס [תק"צ בערך-תרפ"ד], אב"ד בד"ץ החסידים בירושלים. בגיל 14 השיאו האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק לבת-אחותו, ובהיותו נער בן 16 הוסמך לרבנות ע"י האדמו"ר מקוצק שאף מינהו למו"צ ומורה הוראה בעיר קוצק. למד בחברותא עם בן-דודו (חתן האדמו"ר) הגאון בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב. עלה לארץ בשנת תרנ"ח, ועמד בראש בית הדין בירושלים. על מצבתו נכתב: "שפט את ישראל כשבעים שנה, זכה לשמש בעיר הבירה קאצק בחיי האדמו"ר הגה"ק הרמ"מ ומשם עלה לשכון כבוד בארצנו הקדושה ונתעלה לראב"ד ושימש בה עד יום הסתלקותו". | חיתוך דפים צבעוני. תיקונים בנייר דבק. סימני עש. דף השער ודפים ראשונים ואחרונים חסרים. | ה-רעט דף. 23 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 127

חידושי הריטב"א - העותק של האדמו"ר רבי אלטר בידרמן מסוסנוביץ בן הרה"ק רבי אלעזר מנדל מלעלוב, הגהות. נדיר

חידושי הריטב"א, על מסכת יבמות. בדפוס רבי יצחק מדפיס, סדילקאב, תקצ"ג [1833 ]. דפים כחלחלים. שתי חותמות בעלות של "אלטר בהרה"צ הקדוש ר' אליעזר מנחם זצ"ל" - האדמו"ר רבי אלטר מסוסנוביץ - לעלוב. בדף השער רישום בעלות בכתב יד "יצחק דוד". יתכן וזו היא חתימת דודו הרה"ק רבי יצחק דוד בנו של הרה"ק רבי משה מלעלוב. אשר נקרא על שם שני זקניו, מצד אמו ומצד אביו: הרה"ק ר' דוד מלעלוב, והיהודי הקדוש מפשיסחא. הגהות בכתב יד בעיפרון. ספרים בחתימתם של אדמור"י בית לעלוב הינם נדירים ביותר. | האדמו"ר רבי אלתר אברהם בצלאל נתן נטע [תרכ"ב - תרצ"ג], בנו של האדמו"ר רבי אלעזר מנדל ואחיו שלהאדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב. חזר לפולין בזמן מלחמת העולם הראשונה והתיישב בסוסנוביץ'. כונה בשם האדמו"ר מארץ ישראל. היה חתנו של בן דודו הרב בנימין יהודה לייב ברנשטיין. | חותמות ורישומי בעלות. פגעי עש. | [1] נו דף. 34 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 128

תלמוד בבלי עם הקדשה בכתב-יד קדשו של הגאון הקדוש רבי יששכר בער חסיד מסדר קידושיו של ה'חתם סופר' והגהות בכתב יד

כרך מסכתות שבת ועירובין מתלמוד בבלי, שער נפרד לכל מסכת. פרנקפורט דאודר, תע"ו [1716]. רישומי בעלות בדף השער ורישומי שמות תלמידים בדף האחרון. הקדשה ארוכה [4 שורות] אל קהילת אייבשיץ, בכתב-יד קדשו של הגאון הקדוש רבי יששכר בער חסיד אב"ד מטרסדורף. והגהות בכתב יד. | רבי יששכר בער [בלוך] חסיד, [ת"ץ-תקנ"ח], מגאוני דורו. בעל ה'בינת יששכר', אב"ד גויטיין, בסקוביץ ומטרסדורף, (אחריו כיהן ה'חת"ם סופר' כרב העיר מטרסדורף). ה'נודע ביהודה' - שהתכתב אתו רבות - מכנהו באחת מתשובותיו "אהובי הרב המופלא האלוף בתורה. מדבר בשפה ברורה. כבוד מוהר"ר בער נר"ו אב"ד דק"ק גויטיין יע"א", (שו"ת נודע ביהודה, מהדורא קמא, יורה דעה סימן צ"ג). עסק רבות בתורת הנסתר, תשובתו המפורסמת של ה'נודע ביהודה בעניין אמירת 'לשם יחוד' המסתיימת במילים "ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם וחסידים יכשלו בם..." (שו"ת נודע ביהודה, מהדורא קמא, יורה דעה סימן צ"ג) ממוענת אף היא אליו. ה'חת"ם סופר' העריצו ואף הזמינו לסדר את קידושיו. ומזכירו רבות בספריו, וכך הוא כותב עליו: "החסיד הגדול... אחר שכבר המית את עצמו מכל תאות העוה"ז, חזר ומת בקדושה ובטהרה". וכן בנו רבי שמעון סופר מקראקא מעיד בהסכמתו לספרו "בני יששכר" (על המשניות): "כמה פעמים שמעתי מאאמו"ר זצ"ל מפליג מאד בשבחי תורתו וקדושתו" . | כריכה מקורית, מנותקת. שדרה חסרה. דפים מנותקים. סימני עש. | קנט, כח; קו, כ, טו דף. 29 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $500
פריט מס' : 129

לוט 'שו"ת חת"ם סופר' - מהדורה ראשונה, פרעסבורג, תר"א-תרט"ו | 1841-1855. העותק של הגאון רבי חיים ברלין עם הגהות בכתב ידו

'שו"ת חת"ם סופר', חלקים: אורח חיים ויורה דעה כרוכים יחדיו. לכל חלק שער נפרד. מהדורה ראשונה, בדפוס אנטון/פראנץ שמיד, פרעסבורג, תר"א-תרט"ו - 1841-1855, בהתאמה. עם רישומי בעלות בדף השער ובדף האחרון של חלק יורה דעה: "חיים ברלין מוולאזין", ומספר הגהות והשגות בשני החלקים בכתב ידו של הגאון רבי חיים ברלין. לדוגמא, חלק אורח חיים, דף נו1, תשובה קמ"ט, מניף הגאון רבי חיים ברלין ידו ומראה את תוקפו, להשיג על רבן של ישראל, וכך הוא כותב: "אישטמיטתי' במחכ"ת [במחילת כבוד תורתו] גמרא מפורשת ברה"ש ל"ב ב' וצע"ג החב"ר". | רבי משה סופר [תקכ"ג- ת"ר, 1762-1839], מנהיג היהדות החרדית אורתודוקסית של יהודי גרמניה ואירופה התיכונה. מגדולי הרבנים והפוסקים שקמו לעם ישראל. רבה של קהילת פרשבורג שהיתה הקהילה החשובה במדינה, וכיהן בה עד יום פטירתו. הישיבה שהקים הפכה להיות למרכז רוחני לכל יהדות אירופה והייתה לישיבה הגדולה ביותר מאז ימי יהדות בבל. שיטת הלימוד שהנהיג בה נתקבלה במרוצת הזמן ברוב ישיבות הונגריה. חיבר כמאה חיבורים הנודעים שבהם הם שאלות ותשובות שלו שלפנינו, וכן ספר פירושיו לתורה, שנקראו כולם בשם "חת"ם (=חידושי תורת משה) סופר ומכאן כינויו. | הגאון רבי חיים ברלין [תקצ"ב-תרע"ג], ראש הישיבה המפורסמת ביותר בעולם, ישיבת וולוז'ין המכונה 'אם הישיבות', אב"ד ור"מ וולוז'ין, רבן של מוסקבה וירושלים. בן הנצי"ב מוולוזין, אשר פעמים רבות בספריו, מזכיר הנצי"ב את דברי בנו "הגאון ר' חיים". | כריכה חדשה. חותמות בעלות. נקבי עש. | פב; [4], קנג, [6] דף. 38 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $180
פריט מס' : 130

לוט 2 ספרים מספרייתו של רבי חיים ברלין בן הנצי"ב מוואלוז'ין

1. שו"ת טוב טעם ודעת חלק א' מהדורא ה' על שו"ע יו"ד, מאת רבי שלמה קלוגר, לעמבערג, תרי"ז – 1857. השדרה בכריכה מעט בלויה, כתמי רטיבות, נקב עש בשער, (4) ק (13) דפים. מצב כללי: טוב מאוד. 2. ספר מראות הצובאות פירוש על נביאים ראשונים מאת רבי משה אלשיך, ווארשא תרכ"ב – 1862. בספרים חותמת של רבי חיים ברלין, בעת שבתו בירושלים עיה"ק. רבי חיים ברלין (תקצ"ב – תרע"ג | 1832-1912) אב"ד ור"מ וולוז'ין, רבה של מוסקבה וירושלים, בנו של הנצי"ב מברלין. בדף השער כיתוב מוגה אברהם משה ... כריכה מנותקת, נקבי עש וכתמים, מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 131

ספר שו"ת בית הלוי ב' חלקים, ווארשא, חלק א' תרכ"ג | 1863, חלק ב תרל"ד | 1874. מהדורה ראשונה. הערות רבות בכתב יד. עותק חסר

ספר שו"ת בית הלוי מרבי יוסף דוב הלוי סולובייציק, ב' חלקים, ווארשא, חלק א' תרכ"ג - 1863, מהדורה ראשונה, כרוך בסוף לאחר חלק ב' ללא שער, בעותק שלפנינו נמצא עד עמוד 172. דף ההקדמה ודפים ראשונים משוקמים בשיקום לא מקצועי עם פגיעה בטקסט. בראש הספר כרוך חלק ב' תרל"ד | 1874, מהדורה ראשונה, שער משוקם. לאחר דף השער ישנם 3 דפים עם עשרות הערות הכתובות בכתב יד קטן, יתכן כתב יד רבי חיים ברלין. דפים אלו משוקמים בשיקום לא מקצועי עם פגיעה קלה בטקסט. וכן בדפי הספר מספר הערות בכתב יד. נקבי עש קלים, כתמים. מצב כללי: טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 132

ספר קרבן אהרן – מהדורה שניה, דעסוי, תק"ב | 1742. העותק של הגאון רבי חיים ברלין - עם הגהות

ספר קרבן אהרן, פירוש על ספר ספרא, מאת רבי אהרן אבן-חיים. בדפוס אלי דעסויא ממשפחת... מוהר"ר איסרליס זצ"ל, דעסויא, תק"ב [1742]. בראש הספר חיבור בשם 'מדות אהרן', מאת המחבר. מהדורה שניה. חותמות בעלות רבות של "חיים ברלין בהגאון הנצי"ב זצ"ל לפנים רב במאסקווא ואב"ד ור"מ בואלאזין ועתה בירושלם עה"ק ת"ו". [ראה אודותיו בפריטים נוספים במכירה זו]. | חותמות ורישומי בעלות. כריכה חדשה. מעט סימני עש. | [2], כ; רס דף. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 133

ספר אור חדש עם הגהות והוספות רבות בכתב-יד המחבר

ספר אור חדש, הכולל שלושה ספרים: אור חדש, תולדות רבב"ח וספרות ימי קדם ומפענח נעלמים. שער נפרד לכל ספר. מאת רבי אלעזר דוד סופר אורנשטיין, בן האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל ממוגלניצא (תקפ"ו-תרל"ח). וצאצא של ה"ישועות יעקב", המגיד מקאזניץ', רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ועוד. | לכל אורך העותק שלפנינו מופיעות הגהות והוספות רבות וארוכות בכתב-יד המחבר. ככל הנראה כהכנה למהדורה הבאה. דפוס לויצקי, תל אביב, תש"ה [1945]. | כריכה ודף ראשון מנותקים.| ל; כב; יח עמ'. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 134

לוט, ספר תהלים עם הגהות רבות בכתב-יד, כרוך יחד עם ספר יסוד מערבי עם הקדשת המחבר

1. ספר תהלים עם פירוש ארץ החיים. עם עשרות הגהות ארוכות בעיפרון, בכתב יד מזרחי, רבני. תוכן ההגהות לא נבדק. דפים ראשונים חסרים. | 2. ספר יסוד מערבי, מוסר ותיקון הברית, מאת החכם השד"ר רבי רפאל אוחנה, אשר ה'ישא ברכה' חכם שאול אלישר מכנהו "הרב העצום". עם הקדשת המחבר בכתב ידו. | כריכה מקורית, ודף אחד מנותקים. כתמי זמן. רישום בעלות. | ע; עח דף. 17 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 135

סידור, עם הקדשה וברכות בכתב יד קדשו ובחתימתו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זי"ע

סידור נחלת יצחק בהוצאת ישיבת המקובלים 'נחלת יצחק', בראשותו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי.בדף שלפני השער הקדשה ארוכה [8 שורות] וברכות בכתב יד קדשו ובחתימתו של הרב כדורי.הרב מברך את מי שיתפלל בסידור שיתקבלו תפילותיו! "השם יצליח אותו בכל מעשי ידיו ויתפלל בו תמיד לחיים טובים ומאושרים אכי"ר באתי על החתום שנת התשנ"ד בחודש סיון, יצחק כדורי".| המקובל רבי יצחק כדורי: נולד בשלהי המאה ה - 19 בבבל (עירק), בילדותו אף הכיר וראה את הבן איש חי, קיבל תורה וקבלה מחכמי בבל ומחכמי ירושלים אליה עלה בשנת תרפ"ב, בשנותיו הראשונות בירושלים התפרנס מכריכת ספרים ולמד בישיבות "בית אל" ו"פורת יוסף" בעיר העתיקה. עם השנים התפרסמה גדולתו בחכמת הסוד ורבים עלו לביתו לקבל את ברכתו ועצותיו. נפטר בשיבה טובה בהיותו בן למעלה ממאה שנה, בשנת תשס"ו, ובהלוויתו השתתפו רבבות עם ישראל מכל גווני הקשת. | תש; [1], קטז, [6] עמ'. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $300
פריט מס' : 136

ספר לב מרפא, ירושלים, תרמ"ז | 1887. עם הקדשת המחבר הראשל"צ הרב מאיר פאניג'ל לרבי שמואל סלאנט

ספר לב מרפא חקרי הלכה לפי סדר א' ב' עם דרשות לענינים שונים, מאת הרב רפאל מאיר פאניג'ל הראשון לציון, ירושלים, תרמ"ז - 1887. מעבר לשער הקדשה מודפסת בדיו זהב עם מילוי בכתב יד המחבר ל"הרב הגאון המפו' כקש"ת מוהר"ר שמואל סלאנט הי"ו" וחתימתו. המחבר הרב המרפ"א: תקס"ד – תרנ"ג, הוכתר לראשון לציון אחרי ר' אברהם אשכנזי בשנת תר"מ, חתנו הוא הרב חיים משה אלישר בנו של הרב היש"א ברכה מחבר ספר משה האיש ועוד, בהיותו עוד בן ל"ז שנים נשלח הרב לתוניסיה ואלג'יר. בביקורו בתונס בשנת תרכ"ג היתה עצירת גשמים ושנת בצורת, רבני המקום פנו לרב שיתפלל לגשמים, והנה קרה הנס שבטרם סיים רבנו את תפילתו נתקדרו השמים בעבים וירדו גשמי ברכה מרובים, ויהי לאות ולמופת בקרב הצבור, ומאורע זה פרסם את שמו, הרב תקן תקנות רבות בקהילות שאליהם הגיע אחת התקנות נדפסה בספרו זה בהקדמה בשם "זכרון לפני ה' תמיד". קכ"ז דף. שער מנותק חלקית, נקבי עש, מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 137

ספר איש אמונים, ירושלים, תרמ"ח | 1888. עם הקדשת המחבר הראשל"צ בעל היש"א ברכה לרבי שמואל סלאנט

ספר איש אמונים, דרושים, מאת רבי יעקב שאול אלישר–יש"א ברכה. ירושלים, תרמ"ח -1888. בכריכה הפנימית דף הקדשה מודפס מהמחבר, עם מילוי בכת"י המחבר ל"הרב הגאון המפורסם רב נהוראי נ"י ע"ה מ"ה כקש"ת שמואל סלאנט". קמו דף. מעט נקבי עש בכריכה, מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 138

ספר שנות אליהו, אלטאנא, תר"ב | 1842. העותק של רבי שמואל סלאנט כולל הגהות בכת"י

ספר שנות אליהו על סדר זרעים מאת הגאון רבי אליהו מווילנא. אלטאנא, תר"ב - 1842 , בשער הספר 2 חותמות שונות של רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים. בספר מספר הגהות בכתב יד ככל הנראה בכתב יד רבי שמואל סלאנט. לח דף. נקבי עש, מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 139

לוט 2 ספרים עם הקדשה מאת הרב שלום משאש אל הרב גורן

1. תבואות שמ"ש - שו"ת, מאת רבי שלום משאש בעת כהנו כרבה הראשי של ירושלים. בדפוס אלפא, ירושלים, תשמ"א [1981]. בעמוד השני הקדשה בכתב ידו וחתימתו של הרב משאש: "למעלת ידידנו... המאור הגדול, המפורסם בכל תפוצות ישראל, הגאון הגדול הרב שלמה גורן שליט"א הרב הראשי לישראל". | 2. שו"ת משפטים ישרים, מאת רבי רפאל בירדוגו. הוצאה שניה על-ידי הרב משאש. בעמוד השני תיקון בכתב ידו. ובדף שלפני השער הקדשה בכתב ידו וחתימתו: "לכבוד ידידנו הגאון הגדול המפורסם כקש"ת שלמה גורן שליט"א בכל כבוד ויקר". | הגאון הרב שלום משאש [תרס"ט – תשס"ג, 1909-2003], הרב הראשי של מרוקו, בשנת תשל"ח ביוזמתו ובקשתו של מרן רבינו עובדיה יוסף עלה הרב משאש לארץ ישראל וכיהן כרבה הראשי של ירושלים עד לפטירתו בשנת תשס"ג, חיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה, ונחשב לפוסק ההלכה החשוב ביותר שהוציאה מקרבה יהדות מרוקו במאה העשרים. | הרב שלמה גורן [1917-1994], הרב הצבאי הראשי ולאחר מכן הרב הראשי לישראל. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 140

לוט 2 ספרים עם הקדשה, ומכתב, מאת הרב משה מלכה רבה של פתח תקווה אל הרב גורן

1. נטפי המים - דרשות, מאת הרב משה מלכה. בדפוס המערב, ירושלים, תשל"ג [1973]. עם הקדשה בכתב ידו: "לכבוד מרן הגאון הגדול והדגול מו"ר הרב שלמה גורן שליט"א הרב הראשי למדינת ישראל". | 2. מקוה המים - שו"ת, מאת הרב משה מלכה. בהוצאת מכון הכתב, ירושלים, תשד"מ [1984]. עם הקדשה בכתב ידו וחתימתו. | 3. מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי בכתב ידו וחתימתו של הרב משה מלכה, מתאריך: ה' תמוז תשמ"ה [1985], אל הרב גורן. | הרב משה מלכה [תרע"א - תשנ"ז], רב בקהילות לעראיש (לאראצ'ה), אלקסאר-אלכביר וארזילא שבצפון מרוקו. לאחר עלותו לארץ כיהן כרב הראשי הספרדי של פתח תקווה וכחבר מועצת הרבנות הראשית. | הרב שלמה גורן [1917-1994], הרב הצבאי הראשי ולאחר מכן הרב הראשי לישראל. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 141

ספר מועדי ישראל מאת הרב גורן - עם אלפי הגהות ותיקונים בכתב ידו

ספר מועדי ישראל, מאת הרב גורן. הספר מסביר את מועדי ישראל ממבט הלכתי, היסטורי, מיסטי ופילוסופי. בהוצאת ידיעות אחרונות, ישראל, [תשנ"ג] 1993. עם אלפי הגהות ותיקונים בכתב ידו של הרב גורן, כהכנה לקראת המהדורה הבאה של הספר. בעמוד שאחרי השער מקראה להבנת ההגהות. | הרב שלמה גורן [1917-1994], הרב הצבאי הראשי ולאחר מכן הרב הראשי לישראל. בילדותו למד בתלמוד תורה "עץ חיים", שם הוכר כעילוי. בגיל 12 החל ללמוד בישיבת חברון בירושלים (דבר נדיר ביותר, מחמת גילו הצעיר). במלחמת השחרור מונה על ידי בן גוריון לרב הצבאי הראשי, בתפקיד זה כיהן מקום המדינה ועד שנת תשל"א. ולאחר מכן כרב הראשי לישראל. | [12], שסד דף.23 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $120
פריט מס' : 142

לוט, 3 ספרי 'זהר' עם חותמות והגהות - שנות ה-ש' וה-ת'. פגומים

1. ספר הזהר על חומש בראשית, רישומי וחותמת בעלות. רנה, [11] דף. 2. ספר הזהר על חומש בראשית, עם הגהות רבות בכתב יד מזרחי. שנת ה'תע"ה [1515] | רנא, יח דף. 3. ספר הזהר על חומשים: ויקרא, במדבר ודברים. שער נפרד לחומש במדבר. בדפוס המחוקק הר"ר יונה ב"ר יעקב, קושטאנדינא, תצ"ו [1736]. רישומי בעלות וחתימות רבניות בכתב מזרחי. שח דף. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $200
פריט מס' : 143

לוט 2 יומנים של הרב גורן - מסמך היסטורי מרתק

לוט 2 יומנים של הרב הראשי לישראל הרב שלמה גורן, הכוללים את כל פגישותיו בין השנים 1977-1981. ביומנים, סדר יומו המלא של אחד מבעלי התפקידים הרמים ביותר במדינת ישראל, הרב הראשי וראש בתי הדין הרבניים. ושל אחת מהדמויות השנויות ביותר במחלוקת בין הציבור החרדי והכללי. הרב גורן שהיה בתחילה בשר מבשרה של היהדות החרדית ולמד במוסדותיה השמרנים והמעולים ביותר. ובסופו של דבר נודה לחלוטין על ידי הממסד החרדי, בפרשת האח והאחות הממזרים, ובעוד פרשיות. ביומנים, בין היתר, פגישותיו עם ראשי המדינה והצבא ונושאי הפגישות. ומאידך פגישותיו עם הממסד החרדי, שכלפי חוץ גידפוהו במודעות ופשקווילים, אך גם נפגשו עמו ובקשו את עזרתו מעת לעת. מסמך היסטורי מרתק. | [2] יומנים המכילים מאות עמודים. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 144

כתב-יד, ארה"ב, ראשית המאה ה-20

כתב-יד, בכתב אשורי [כתיבת סת"ם]. ובו מונצחים כאלף שמות, זוגות נשואים ובודדים. בשמותיהם הפרטיים, בשם משפחתם ומקום מגוריהם. ההנצחות הן בין השנים: תרע"ד-תר"ף [1950-1944]. ארה"ב, ראשית המאה ה-20. | 74 עמ' כתובים. 32X21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $300
פריט מס' : 145

כתב-יד, תרומות - ראשית המאה ה-20

כתב-יד, פנקס גדול כרוך עם לשוניות לפי סדר האלפא ביתא הלועזי. ובו כעשרת אלפים שמות של התורמים, כתובתם, סכום התרומה והתאריך. הרישומים בעברית ובלועזית. | 299 עמ'. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 146

כתב-יד, ציון לנפש - ספר זיכרון, ארה"ב, ראשית המאה ה-20

כתב-יד, ציון לנפש מצבת זכרון לגבאים, חברים וחברות שזכו בחיים להכתב לזכרון בספר המפעלים. בכתב היד מונצחים שמות הנפטרים שנפטרו בין השנים תר"ע-ת"ש [1910-1940] לערך, ומקום קבורתם. בספר הזיכרון מונצחים כעשרת אלפים נפטרים. ארה"ב, ראשית המאה ה-20. | 10-392 דף. 28X22 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $500
פריט מס' : 147

לוט כתבי יד מאת הרב חנניה זוהר

1. ספר כרוך המכיל 156 דפים, כתובים בכתב יד, באותיות רש"י. ועוסק בדרוש על פרשיות השבוע ועוד עניינים. בראש כתב היד קולופון ובשוליו "זה חיבורי חנניה זוהר הי"ו". | 2. בין בתרי הספר עשרות דפים בגדלים שונים. אף הם בכתב יד המחבר. | 3. מחברת, ובה חידושי תורה מאת המחבר. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $150
פריט מס' : 148

כתב-יד דרושים וציונים בלדינו, מאת רבי אברהם קורקיידי - קושטא, המאה ה-18/19

כתב-יד, בדיו על גבי נייר משובח, בכתב חצי קולמוס, בלדינו. חלקו הראשון דרושים על התורה, וחלקו השני ציונים על כל חלקי ה'יד החזקה' להרמב"ם. בכתב ידו של רבי אברהם קורקידי מחכמי ורבני איזמיר. כתב היד נכתב במאות ה-18 וה-19, חלק מן הדרושים בכתב היד מתוארכים: "דרוש שדרשתי... כ"ג תמוז תקל"ג", "בנישואי גיסי החכם הנעלה יוסף הכהן תקצ"ג לסדר כי תצא", דרוש שדרשתי בקושטא יום כ"ז לחודש ניסן תקצ"ג ליצירה", "דרוש שדרשתי... בתוך שנת מרת גיסת אשת ר' יוסף יהושכ גוקרה... ביו"ט חודש אייר תרל"א". "דרוש שדרשתי... הרב דוד אזן תר"ב". המחבר אף מזכיר בכתב היד את חמיו ובנו (ראה אודותיהם להלן). "בני הבחור החכם החשוב חיים משה קורקידי... דרוש שדרש עטרת ראשי מ"ח החשקן בתורה כמהר"ר חיים משה הכהן". | רבי אברהם קורקידי, מחכמי ורבני איזמיר, תלמידו של רבי חיים פלאג'י, אשר אף מזכירו בספרו 'נשמת כל חי' (חלק ב' השמטות דף ק'). בנו רבי חיים משה קורקידי, המכונה 'מורנו'. אף הוא מחכמי ורבני איזמיר מחבר ספר 'משה עבד', בהסכמתו של הגאון רבי אברהם פלאג'י, אשר כותב עליו: "כי ידיו של רבי חיים משה רב לו כחובר חברים... והכל היה למאכולת אש וזה שארית הפלטה ואינו אלא מיעוטא דמיעוטא". חמיו של רבי אברהם קורקידי - המוזכר אף הוא בכתב היד - רבי חיים משה הכהן, אף הוא היה מחכמי ורבני איזמיר. | כריכה מקורית, קדמית מנותקת, אחורית חסרה. שדרת עור. דפים ראשונים מנותקים. סימני עש. כתמי רטיבות. | מצורף אישור חתום על-ידי מומחה כתבי היד הרב שמעון שווארץ על זיהוי כתב-היד". | [173] דף. 23X29 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $2000 החל מ $400
פריט מס' : 149

כתב יד העתקה של ספר אוצרות חיים, עם הגהות שלא נדפסו מאת המקובלים רבי אברהם אזולאי ורבי אברהם אבן מוסא – מרוקו - תוניס, שנות הת"ק

כתב יד העתקה של ספר אוצרות חיים, תורת האר"י מפי רבי חיים ויטאל, עם הגהות שלא נדפסו מאת המקובלים: רבי אברהם אבן מוסא בשם רבו רבי יעקב מראג'י, ורבי אברהם אזולאי. מרוקו, שנות הת"ק בקירוב. ספר אוצרות חיים נערך ע"י רבי יעקב צמח ובו סדר האצילות כפי ששמע רבי חיים ויטאל מרבו האריז"ל. מאחר והספר אינו כולל את סדר האצילות בשלמותו - ערכוהו מחדש המקובלים במרוקו ושילבו בו מספר שערים מספר מבוא שערים. בגליונות כתב-היד שלפנינו נכתבו הגהות גדולי המקובלים במרוקו בשנת הת', רבי אברהם אזולאי (נפטר תק"א) - שהיה מרבותיו של רבי שלום בוזאגלו בעל "מקדש מלך" על הזוהר, ורבי אברהם אבן מוסא (נפטר תצ"ג) - תלמידו של רבי יעקב מאראג'י. הגהותיהם חתומות בראשי התיבות "א"א" [אברהם אזולאי] ו"אב"מ" [אברהם בן מוסא]. החיד"א מספר על רבי אברהם אבן מוסא (בספר שם הגדולים) שהיה מתווכח "בקבלה עם הרב החסיד מהר"א אזולאי של מרוויקיס כנראה מהגהותיהם בספר אוצרות חיים". מדבריו נראה שהויכוח ביניהם ניכר בהגהותיהם של השניים. ואמנם, חלק מהגהותיהם נדפסו במהדורת ליוורנו, אך בהגהות הנדפסות לא ניכר שיש ביניהם ויכוח. לעומת זאת, בגנזי מאיר בניהו נמצא קונטרס שלם שבו הועתקו הגהות רבי אברהם אזולאי ורבי אברהם אבן מוסא. הגהות אלה הועתקו בנפרד, לא על גליונות ספר אוצרות חיים, שם מופיעות הגהות שלא נדפסו בדפוס ליוורנו, ואכן בהן מופיעים ויכוחים ומחלוקות בין שני החכמים (ראה: מ' בניהו, רבי אברהם אבן מוסא ובנו רבי משה: מראשי המדברים בקבלת האר"י בצפון אפריקה, ספר מיכאל ה, תל אביב תשל"ח, עמ' כב-כד). חלק מהגהות אלה נדפסו קודם למהדורת ליוורנו תר"ד כקונטרס עצמאי בתוך הספר מקום בינה, שאלוניקי תקע"ג, אך גם שם לא נדפסו ההגהות בשלמותן. בכתב-היד שלפנינו מופיעות הגהות החכמים הנ"ל בשלמותן, אלא שכאן הן משולבות במקומן בגליונות הספר - כל הגהה במקומה, וכאן גם מופיעים הויכוחים עליהם כתב החיד"א. 282 עמודים, כתיבה נאה, 20 ס"מ. כריכת עור ישנה מעט פגומה ומנותקת חלקית, דפים מנותקים. כתמים וכתמי רטיבות, נקבי עש קלים מאוד. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $2500 החל מ $2500
פריט מס' : 150

.כתב יד, ספר שאר ישוב בכתב יד רבי שמואל שמלקא מקראקא. אוטוגרף - שנת ה'ת"ק | 1740. תגלית היסטורית.

כתב-יד, ספר שלם מוכן לדפוס. ככל הנראה מעולם לא ראה אור. הספר בכתב יד רבי שמואל שמלקא מקראקא. בראש הספר קולופון המסביר את תוכן הספר בחרוזים, ובסופו: "שם המחבר בהקדמה המופיעה מיד לאחר הקולופון. והוא מעט דרך ערמה".. הספר הינו פירוש על חמישה חומשי תורה והמגילות, בארבעה פנים. רבי דוד שמואל שמלקא שידלוב מקראקא. רב גאון גדול ומפורסם בדורו בתפ"ט רב בחלמניק בתצ"ב רבה של קראקא וימררו ורבו אתו. נפטר בה' אב תקי"א. בנו רבי יעקב משה מנדל מקראקא (אוצר הרבנים 5224). בין השאר ר' דוד שמואל שמלקא ואחיו שהיו מגדולי הדור באותה תקופה היו מעורבים בפרשיה הכאובה של אותו דור בחרם הנורא על כתבי הרמח"ל זיע"א. כריכה מקורית מחוזקת בנייר דבק. סימני עש. | [4], קכא, דף. 22X18 ס"מ. כתב היד מצורף אישור מהמומחה הרב שמעון שוורץ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $11000 החל מ $5000