ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

ספר "חק לישראל" למברג תקמ"ח – 2 שערים. חתימות.

ספר "חק לישראל" חלק חמישי חומש דברים, למברג תקמ"ח. בהוצאת שלמה יאריש רפפורט. מהדורה זו היא מספרי החק לישראל הראשונים שנדפסו. 2 שערים, שער ראשון עם תחריט עץ מיוחד וכיתוב בלע"ז. שער שני מפורט בעברית. רמ"ו דף. כריכת עור עתיקה. (וינוגרד למברג 37). בשער ובדף שלפניו חתימות בעלות מסולסלות בכתב יד ספרדי. דוד בכ"ר אהרן חייט ס"ט – אולי הוא רבי דוד חייט מרבני שאלוניקי. חתימה נוספת הצעיר אברהם בכ"ר רחמים יעקב. מצב כללי טוב. כתמים פגמים ובלאי.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 077

לוט 4 ספרים כרוכים יחד. העותק של הגאון רבי חיים ברלין.

1. ספר "שערי תשובה" לרבינו יונה, ווארשא תר"ח. 2. ספר "מסילת ישרים" לרמח"ל. ווארשא תרי"ב. 3. ספר "ברכת הנהנין" ונטילת ידים, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, ווארשא תר"ד. 4. ספר "צוואות" רבי נפתלי כ"ץ, ווארשא תר"ד. הספרים כרוכים יחדיו, עם חותמות בעלות של הגאון רבי חיים ברלין. מצב משתנה בין הדפים טוב – בינוני. פגעי עש.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 078

ספר "מורה נבוכים" עם פירוש הנרבוני, זולצבאך תק"ס.

ספר "מורה נבוכים" חקירות ומופתים על מציאות ה' ואחדותו, וראיות על חדוש העולם, מעשה המרכבה, מעשה בראשית ומהות הנבואה, מאת רבינו הרמב"ם, עם שני פירושים, אחד נקרא בשם "הנרבוני" על שם מחברו החוקר המקובל החכם הפילוסוף משה נרבוני, ופירוש נוסף בשם "גבעת המורה" על חלק א' מאת הרב שלמה מיימון, ועל חלקים ב' ג' מאת הרב יצחק סטאנוב. זולצבאך תק"ס. 3 חלקים בכרך אחד, עם שערים נפרדים. שער נוסף ברומית. רישומי בעלות וחתימות משנת תרל"ט, יעקב הק' בן לא"א מו' הרב המאור הגדול..." מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 079

"חמשה חומשי תורה" אפענבאך תקס"ח – תקס"ט. סט מרשים.

סט "חמשה חומשי תורה" בחמשה כרכים, חומש עם תרגום אונקלוס פירוש רש"י ובאור ותרגום אשכנזי. בהגה מדוקדקת על פי החומש תקון סופרים של הר' איצק פרעמסלא, עם באור והגה מאת משה מנדלסון. ועם סדר הפטרות וחמש מגילות. אפנעבך תקס"ח – תקס"ט. 5 כרכים, במצב מצוין, עם כריכות מקוריות. גודל 20 ס"מ. חתימות בלועזית בכתב יד, וחותמות.
החל מ $400
פריט מס' : 080

ספר מהרי"ל. אופיבאך ת"ץ. חתימות עתיקות.

ספר מהרי"ל, מנהגי אשכנז למורינו הרב יעקב בן משה הלוי "שחבר ותיקן מנהגי ק"ק אשכנז ולהורות נתן בלבם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה יעשון מראשית השנה ועד אחרית השנה". עם חדושים רבים שנמצא בספרים ישנים עם כמה הגהות ומנהגים הנוהגים בק"ק פרנקפורט ואגפי'. עם חידושים שחידש רבי הירץ לוי רבה של פרנקפורט. אופנבך ת"ץ. באותיות אמשטרדם. עם מפתחות בסוף הספר. פ"ט דף. (וינוגרד 81). עותק כיס 17 ס"מ. בצד הפנימי של הכריכה חתימות בעלות רבות בכתב יד אשכנזי משנת תק"ל. רישומים שהספר היה שייך לרב יוזפא ב"ר איצק ל"ב יצ"ו. עם חתימה עתיקה בשער "הקטן יהודה ליב..." מצב טוב. כתמים קלים.
החל מ $150
פריט מס' : 081

ספר "המקנה" עם ספר "מחנה לוי" אופנבך תקס"א – מהדורה ראשונה. עותק נאה

ספר "המקנה" והוא חלק שני מספר "הפלאה" חידושי הלכות ואגדות על מסכת קידושין, מאת הרב פנחס בן צבי הירש הורביץ המכונה "ההפלאה" על שם ספרו. כרוך עם ספר "מחנה לוי" חידושים ופלפולים על הש"ס לבנו הרב צבי הירש הורביץ. אופנבך תקס"א, מהדורה ראשונה. נדיר. (5) רנ"ו. (1) צ"ח (1) דף. (וינוגרד אופנבך 150. 151). חתימת בעלות עתיקה בשער, עותק נאה במצב כללי טוב. ישנם נקבי עש קלים וכתמים.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $120
פריט מס' : 082

ספר "פתרון חלומות" זאלקווא תרי"ג.

ספר "פתרון חלומות" פתרון לכל סוגי החלומות מיוסד על פי הגמרא מסכת ברכות פרק הרואה ועל פי המאמרים המפוזרים בשאר מסכתות הש"ס, ומאמרים מהזוהר ועוד. מאת החכם ר' שלמה אלמולי. זאלקווא תרי"ג. קד עמודים. גודל 18 ס"מ. חתימת בעלות בשער בכתב יד "אברהם ג'ילאטשווכי". מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 083

ספר "ארצות החיים" להמלבי"ם – ברעסלויא תקצ"ז – מהדורה ראשונה. נדיר.

ספר "ארצות החיים" מחולק לשלשה חלקים "לב הארץ" לשון השלחן ערוך והרמ"א. "המאיר לארץ" מראי מקומות לשלחן ערוך והרמ"א. "ארץ יהודה" באורים בדרך פלפול בהרחבה על השלחן ערוך. מאת הגאון רבי מאיר ליבוש מלבים. ברעסלויא תקצ"ז – מהדורה ראשונה. ספרו היחידי של המלבים בהלכה. הגאון המלבי"ם, תקס"ט – תר"מ, מגדולי חכמי הדורות לחם בעוז ובתוקף במשכילי דורו ואף גורש בשל כך מעירו, מאותה סיבה עזב גם את עבודתו הספרותית בשדה ההלכה ועסק כל חייו בפרשנות המקרא. (4) קי"ט (2) דף. בתחילת הספר הסכמות חשובות ביניהם הסכמת ה'חתם סופר'. גודל 20 ס"מ. מצב מצוין. דפים עבים ואיכותים. כריכת בד עתיקה עם גב ופינות מעור, על גבי הכריכה תחריט מיוחד של הכותל המערבי וירושלים. כרוך עם ספר 'חמודי דניאל' ווילנא תרל"ז. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 084

ספר "סגולות ישראל". מונקאטש תרס"ה. מהדורה ראשונה.

ספר "סגולות ישראל" (נקרא גם ספר "החיים"). רפואות, וסגולות שונות מלוקטות וערוכות על סדר א' ב'. מאת הרב שבתי ליפשיץ. מונקאטש תרס"ה. מהדורה ראשונה. 8. 160. דף. ספר סגולות חשוב. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 085

ספר "מנחת יעקב" ב' חלקים, לר' יעקב מליסא. פולנאה תקס"ב.

ספר "מנחת יעקב" באור ספר תורת חטאת לרמ"א, עם "תורת השלמים" על הלכות נדה ושו"ת. מאת הגאון רבי יעקב ב"ר יוסף רישר מליסא, בעל ה'חק יעקב' על שלחן ערוך. פולנאה תקס"ב. (1) נ"ט, (1) ל' דף. גודל 37 ס"מ. בסוף הספר דברי חמיו של המחבר, ודברי אבי המחבר בשבח בנו. חותמת בעלות, חזקיה פייבל כ"ץ פה ק"ק סאטמר יע"א. מצב טוב. כתמים ופגמים משוקמים.
החל מ $100
פריט מס' : 086

ספר "שמחת לבב" שקלאוו תקס"ג, מהדורה ראשונה. עם מכתבים מודפסים מהאד"מורי סלונים וגור נגד קריאת ספרים חיצונים ועיתונים חפשיים.

ספר "שמחת לבב" פירוש "פת לחם" על ספר חובות הלבבות (עם הפנים) מאת רבי חיים אברהם כ"ץ ממאהלוב. שקלוב תקס"ג. מהדורה ראשונה. נדיר. (6) קל, צב דף. 20 ס"מ. (וינוגרד 126). בתחילת הספר הסכמות חשובות. המחבר הרב חיים אברהם כ"ץ, "מגיד מישרים" בקהילת מאהלוב. חיבורו "פת לחם" נדפס עד היום כאחד הביאורים היסודיים על ספר "חובות הלבבות". ממנו נדפס גם הספר "מלחמה בשלום" (שקלוב תקנ"ז) - על ויכוח יוסף עם אחיו, שזכה למהדורות רבות ואף תורגם ליידיש וללאדינו. בצד הפנימי של הכריכות הודבקו 2 מכתבים מודפסים ובהם מכתב קודש מאת האדמו"ר מסלונים משנת תר"צ. ומכתב מאת האדמו"ר מגור 'השפת אמת' משנת תרס"ג, על דבר איסור קריאת עיתונים חפשיים וספרים חיצוניים. שער בתחריט עץ נאה עם שני אריות. מצב טוב - בינוני. פגעי עש, וכתמים קלים. כריכת חצי עור עתיקה.
החל מ $150
פריט מס' : 087

לוט 2 ספרי שאלות ותשובות מדפוס סדילקאב, עם שערים מרהיבים וכריכה בציור שמן.

1. ספר שאלות ותשובות מהר"ם אלשיך, סדילקאב תקצ"ד. מצב טוב. נקבי עש בודדים. כריכה חדשה עשויה מציור שמן, יהודים משתטחים על הכותל המערבי. 2. ספר "גבעת שאול" קי"ב שאלות ותשובות, מאת הגאון רבי שאול אבד"ק לומזא, סדילקאב תקצ"ד, מהדורה שניה. מצב טוב. בשני הספרים שער דומה במסגרת ארכיטקטונית נאה עם אריות וצמחיה. כיתוב בדיו אדום, חותמת בעלות, אליעזר במו' בנימין בייניש מינץ. גודל 38 ס"מ.
החל מ $120
פריט מס' : 088

ספר "זבחי צדק" רדלהיים תרי"ז. עם שאלה ותשובה בכתב יד.

ספר "זבחי צדק" הלכות שחיטה ובדיקה ונקור, בלשון עברי ואשכנזי, מאת הר' יצחק בן אריה יוסף דוב. רדלהיים תרי"ז. באורים, וצורת הריאה. בתחילת הספר חתימה בכתב יד אשכנזי, ישראל ב"ר יצחק יצ"ו. בתחילה וסוף הספר כתב יד, ובו שאלה ותשובה בדיני שחיטה, כתב יד אשכנזי רובו בלשון אידיש, ובסוף חתימה "הק' חיים גרשון ב"ר יצחק שו"ב. מצב כללי טוב, כתמים ובלאי.
החל מ $120
פריט מס' : 089

לוט 9 ספרים בלשון אידיש.

1. ספר "קהל חסידים" למברג תרע"ב. 2. ספר"תפארת ישראל" פשמישל תר-. 3. ספר "הדרת אליהו" הגר"א מוילנא, ירושלים תרע"ב. 4. ספר "נפלאות השם" ווארשא תרפ"ד. 5. ספר "אור צדיקים" לובלין תרפ"ח. 6. ספר "צדקת הצדיקים" ווארשא תרפ"ד. 7. ספר "דערשפאלערזיידע" לאדז תרע"ט. 8. ספר "אמת ואמונה" ווארשא תרפ"ז. 9. ספר "אויף צו כלומרשט" ווארשא 1924. חסרים מספר דפים. סה"כ 9 ספרים כרוכים יחדיו.
החל מ $100
פריט מס' : 090

ספר "אגלי טל" לגאון מסוכטשוב, פיעטרקוב תרס"ה – מהדורה ראשונה.

ספר "אגלי טל" חלק ראשון, "כולל ביאור הלכות שבת מי"א מלאכות שבסדר הפת, ונלוה עמם מלאכת גוזז שדומה באיזה ענינים למלאכת קוצר..." מאת הגאון רבי אברהם בורנשטיין מסוכוטשוב. פיעטרקוב תרס"ה, מהדורה ראשונה. (3) קלח, (1) דף. שער עם כיתוב בדיו אדום, חתימות בעלות בכתב יד אשכנזי. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 091

ספר "מאמר אסתר" לרבי שלמה קלוגר. בראדי תרע"ב. מהדורה ראשונה

ספר "מאמר אסתר" "מהדורא קמא מרישא עד גמירא דברים נחמדים, בחריפות ובקיאות יחדיו צמודים, ועל ביאורי מקראות מגילת אסתר מיוסדים". מאת רבן של ישראל הגאון רבי שלמה קלוגר. הוצא לאור על ידי בנו רבי אברהם בנימין קלוגר. בראדי תרע"ב. מהדורה ראשונה. כרוך עם ספר "דברי אמת" דרושים יקרים שדרש רבי יוסף אשר הרנברג. פשמישל תרע"א. מצב מצוין.
החל מ $100
פריט מס' : 092

ספר "שני לוחות הברית" אוסטרהא תקס"ו. 2 כרכים עם כריכות עור.

ספר "שני לוחות הברית" לרבי ישעיה הלוי הורוויץ השל"ה הקדוש. עם ספר "ווי העמודים" לבנו רבי שעפטיל סג"ל הורוויץ. אוסטרהא תקס"ו. הובא לבית הדפוס על ידי הר' ישכר בעריש ב"ר חיים צבי מסלאוויטא, נדפס בשני כרכים נפרדים: כרך א'. (3) ב –רמ דף. כרך ב'. (1) רמא– שפה, לו דף. כריכות עור. חתימות וחותמות בעלות. מצב טוב – בינוני. פגעי עש. בלאי בכריכות.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 093

חומש "דרך סלולה" פיורדא תקס"ג. שער מאויר. עם תפלות לשבת

חומש דברים הנקרא "דרך סלולה", עם פירוש רש"י, תרגום אונקלוס ותרגום אשכנזי, באור ותקון סופרים, הפטרות ומגילת קהלת. פיורדא תקס"ג. שני שערים, שער ראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, כרובים ונשרים. שער מיוחד לסדר ההפטרות. ושער מיוחד לתפלות שבת. עם תחריט של 'קיקיון דיונה' בסוף הפטרת יונה. רשימות מנויים מפורטות מקהילת פיורדא וקהילות אחרות בגרמניה. (4) קעו, כ דף. חלק מהדפים ירוקים. 24 ס"מ. מצב כללי טוב, בלאי וכתמים. כריכה חדשה.
החל מ $100
פריט מס' : 094

ספר "משלי שועלים" פראג תקכ"ז.

ספר "משלי שועלים" ק"ח משלים בשיחות בהמה, חיה ועוף בחרוזים, מאת רבי ברכיה הנקדן ב"ר נטורנאי. עם תרגום אשכנזית יהודית מאת הר' יעקב קופלמן. פראג תקכ"ז. שער עם תחריט נאה במיוחד. (השער פגום). מצב טוב, חסרים בסוף 5 דפים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 095

ספר "אשל אברהם" פרנקפורט דמיין תק"ז. מהדורה יחידה.

ספר "אשל אברהם" חידושים על מסכתות הש"ס מאת הגאון רבי אברהם ברודא, עם הגהות 'אהל משה' מבנו רבי משה ברודא. בתחילת הספר הסכמות חשובות. רבי אברהם ברודא, רבה של פרנקפורט לאחר הרב נפתלי כ"ץ בעל סמיכת חכמים, שם הקים ישיבה גדולה שבה למדו גדולי ישראל כהרב יונה לנסדופר בעל מעיל צדקה, בעל הקרבן נתנאל, בעל האבני שהם ועוד. פרנקפורט דמיין תק"ז, מהדורה יחידה, הוצא לאור על ידי נכדו רבו ר' שואל ברודא. (2) ר' דף, (וינוגרד 501). ללא כריכה, מצב כללי טוב – בינוני, נקבי עש ופגמים. חתימות בעלות.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 096

ספר "שאגת אריה" ניואי וויט תצ"ו. מהדורה ראשונה.

ספר "שאגת אריה" שאלות ותשובות מאת הרב אריה יהודה ליב, עם "קול שחל" שאלות ותשובות מאת הרב אברהם נתן נטע. ניואי וויט תצ"ו, מהדורה ראשונה. נדיר. 40 דף. גודל 19 ס"מ. הסכמות חשובות בתחילת הספר. בשער שרידי חתימות עתיקות. הק' זאב וויס. הק' משה פ... מצב מצוין
הפריט נמכר ב $170 החל מ $120
פריט מס' : 097

ספר "חוסן ישועות" נאוידוואר תקס"ח – מהדורה יחידה.

ספר "חסן ישועות" חידושים ופלפולים עצומים על מסכתות יבמות ובבא בתרא, מאת הגאון רבי יצחק מייזלש מגזע הרמ"א, הב"ח ועוד. נאוידבאר תקס"ח – מהדורה יחידה. (1) ס'. ב – נז דף. מצב טוב. בלאי. חותמות בעלות של הרב יוסף שלמה זוין.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 098

ספר "משנה תורה" להרמב"ם, קושטא רס"ט 1509– נדיר מאוד.

ספר "משנה תורה" לרבינו משה בן מימון, חלקים מדע, אהבה, זמנים. עם ההגהות מימון, ומגיד משנה. השגות הראב"ד. קושטא רס"ט. דפוס האחים דוד ושמואל נחמיאש. (וינוגרד קושטא 12) מ"ד, (1) נ"ו, קע"ו, כ' דף. (מצורפים דפי ביבליוגרפיה מפורטים על מהדורה זו). במספר דפים הגהות עיוניות בכתב יד. עותק חסר שער ועד דף ב' (כולל). וכן דפים קי"ג. קכ"ח. ודף אחרון (כ'). דף ג' עם פגמים. שאר הדפים במצב טוב.
הפריט נמכר ב $2000 החל מ $2000
פריט מס' : 099

חידושי בבא בתרא מהרמב"ן. בדפוס בומבירגי רפ"ג – עותק יפה.

חידושי רבי משה בן נחמן – הרמב"ן, על מסכת בבא בתרא. ויניציאה רפ"ג, בדפוס דניאל בומבריגי. ק"ט דף, במקור ספר זה נדפס עם קונטרס "דינא דגרמי" בשער נפדר, בעותק שלפנינו קונטרס זה חסר. (וינוגרד 74). מצב טוב, דפים עבים ואיכותיים, במצב נדיר ביותר. כתמים ופגמים קלים בדפים הראשונים - לא משמעותי. כריכת עור עתיקה. 26 ס"מ. חתימות בעלות בכתיבה איטלקית בשער –לר' משה כהן מאנקונה. רישום נוסף – זה הספר קניתיו אני אליעזר... בתורת חליפין לר' משה כהן מאנקונה.."
החל מ $2800
פריט מס' : 100

מסכת נדרים, בדפוס דניאל בומבריגי ויניציאה רפ"ג – נדיר

מסכת נדרים מן התלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות, מהדורת דניאל בומבריגי. ויניציאה רפ"ג. כרך 19 מן התלמוד בבלי שהדפיס המדפיס הנודע דניאל בומבירגי. צ"ו, כ"ה דף. גודל 36 ס"מ. בעותק זה חסרים דף השער והדף הראשון, והושלמו בצילום על נייר דומה. מצב טוב, כתמי רטיבות, שיקומים. כריכה חדשה.
החל מ $6000