ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 6 - 29.07.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 301

ספר "ויקן יוסף", ליוורנו תרי"ב 1852 – חתימת הרב חיים סתהון מח"ס ארץ חיים

ספר "ויקן יוסף" כולל תשובות בהלכה ופסקים וכללי הפוסקים, ועניני אגדה, לפי סדר א' ב', מאת הרב יוסף בורג'יל, ליוורנו תרי"ב. (7) קפ"ב דף. 31 ס"מ. בשער חתימת הרב חיים סתהון: תר"ל – תרע"ו. מגדולי רבני צפת, בנו של הרב המפורסם מנשה סתהון, התפרסם בעיקר מספרו ארץ חיים הכולל ענינים הנוגעים לארץ ישראל ומנהגים ותקנות והסכמות של הראשונים והאחרונים בארץ ישראל, עם חדושי תורתו בבקיאות ועיון. ספרו עוטר בהסכמות גדולי ירושלים. ללא כריכה, מצב טוב, דפים מנותקים.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 302

ספר "מדרש אליהו" טשערנואוויץ 1860. עם ספר "שמחת הרגל" על הגדה של פסח, להחיד"א, למברג 1862. עם חתימות והגהות רבנים.

ספר "מדרש אליהו" כולל י"א דרשות והספדים מאת הרב אליהו הכהן מאיזמיר בעל שבט מוסר ומדרש תלפיות, טשערנוביץ 1860, מהדורה שניה. 2. ספר "שמחת הרגל" פירוש על הגדה של פסח עם גוף ההגדה, למברג 1862 מהדורה שניה, (וינוגרד 1855). בדף שלפני השער חתימה בראשי תיבות "חנ"א" הרב [חיים נסים אבולעפיא][?]. עם מספר הגהות חתומות דר"ס הרב [דוד רפאל סבאן]: תרל"ז – תשכ"א, רבה האחרון של תורכיה באופן רשמי, גאון ומדקדק חיבר ספר מדר"ס לפרושים הגהות על פירוש רש"י לנ"ך שיצא לאור מתוך כתב ידו בירושלים תשס"ה. מצב כללי טוב, פגמים קלים.
החל מ $100
פריט מס' : 303

ספר תקוני הזהר עם פירוש כסא מלך, ווארשה[?] 1883 – תיקונים והוספות.

ספר תקוני הזהר עם פירוש כסא מלך מאת הרב שלום בוזאגלו, ווארשה[?] 1883. מאחרי ההקדמה חתימתו של הרב יעקב קטן ולאורך הספר מאות תיקונים והוספות בכתב ידו – מחכמי בבל, היה חברותא של המקובל הרב שמעון אגסי, מחבר בני אהרן על שער הגלגולים. דף שביר, מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 304

שאלות ותשובות מהר"ם אלשיך, ויניציאה שס"ה – 1605. מהדורה ראשונה -חתימות.

ספר שאלות ותשובות מאת הרב משה אלשיך (האלשיך הקדוש), הוצא לאור על ידי בנו הרב חיים אלשיך, ויניציאה שס"ה, מהדורה ראשונה, רמ"ג דף, 20 ס"מ (וינוגרד 998). בשער הספר חתימת הרב חזקיא רפאל חיים אלפנדארי – מרבני ודייני קושטא משנת תקל"א, חתום בראש רבני קושטא בשנת תקס"א. חתימה נוספת בשער של הגביר "יצחק רפאל אמאדו ס"ט", אביו של הרב יהודה יהושע אמאדו מחבר ספר אהלי יהודה שאלוניקי תקפ"א. כריכת בד חדשה, פגעי עש רבים.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $200
פריט מס' : 305

ספר "בית דוד" אמשטרדם. תצ"ט – 1739. עם חותמות בעלות של הרב מאיר שפירא מלובלין מחולל הדף היומי.

ספר "בית דוד" ב' חלקים באור על ששה סדרי משנה, מאת הרב דוד קורינאלדי, אמשטרדם תצ"ט, מהדורה ראשונה. בדף שלפני השער חותמת בעלות של הרב "מאיר שפירא האב"ד ור"מ פיעטרקוב". הגאון רבי מאיר שפירא: תרמ"ז - תרצ"ד אב"ד פיעטרקוב ולובלין, ראש ישיבת "חכמי לובלין" ומחולל הדף היומי ומגדולי הרבנים בדורו. עם חותמות בית עקד ספרים בישיבת חכמי לובלין. בתחלת הספר ישנם חתימות בכתב יד ספרדי, ובדף נ"ה 2 הערה בכתב יד ספרדי. ב' חלקים (חסר שער ראשון), מלבד זה מצב טוב.
החל מ $350
פריט מס' : 306

חותמת בעלות והגהות בכתב יד הרב משולם ראטה על שו"ת מראה יחזקאל סיגעט תרל"ה - 1875.

ספר שאלות ותשובות "מראה יחזקאל", ושערי ציון חדושי סוגיות, מאת הרב יחזקאל פענט מגדולי תלמידי הרב מנחם מנדל מרימנוב, סיגט תרל"ה. בשער הספר חותמת בעלות (בשני סוגי חותמות) של הרב משלם ראטה אב"ד ק"ק האראסטקוב. לאורך הספר מספר הגהות גדולות למדניות בכתב ידו. הרב משולם ראטה: תרל"ה – תשכ"ג, נולד בגליציה למשפחת חסידי טשורטקוב, למד תורה אצל הרב יעקב וידנפלד אב"ד הרימלוב, הרב אברהם שטינברג בעל 'מחזה אברהם' ואב"ד ברודי,והרב מאיר אריק, כבר בגיל 13 נודע בעולם היהודי כ"העילוי מהורנדקה, היה דיין ופוסק הלכה באוקראינה, רומניה וישראל, דיין בבית הדין הרבני הגדול וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל בעת קום מדינת ישראל, מחבר הספר שאלות ותשובות "קול מבשר". מצב טוב, פגם קל בשולי השער, מעט נקבי עש.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 307

הקדשה עם חתימת יד קדשו של האדמו"ר מצאנז על ספרו "שפע חיים".

ספר "שפע חיים" ח"ב, מאת האדמו"ר הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם אבדק"ק צאנז. ניו ג'רסי תשמ"ג. בדף שלפני השער הקדשה מודפסת לנדיב הנכבד יחיאל מיכל וויס, עם חתימת כתב יד קדשו של האדמו"ר. תרס"ה – תשנ"ד, מחבר שאלות ותשובות דברי יציב, מייסד קרית צאנז בנתניה, כיהן כאדמו"ר משנת תש"ו ועד לפטירתו.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $300
פריט מס' : 308

פירוש הרא"ש והראב"ד, פראג תפ"ה 1725, נדיר – עם חתימת הגאון הרב חיים יוסף פאלק אב"ד טרביטש ותלמיד החתם סופר.

ספר "פירוש הרא"ש" ופירוש הראב"ד למסכת תמיד קינים ומדות, פראג תפ"ה, (1) מ"ו דף, מהדורה יחידה ונדירה, 27 ס"מ. בשער חתימת "הק' חיים יוסף פאללק" - תקנ"ט - תר"מ, תלמיד החתם סופר, אב"ד טערביטש. עם חתימה בדף י, ותיקונים בכתב ידו בדף כג ע"ב, על תולדותיו וחייו ראה עוד בחומר מצורף. שוליים רחבים, מצב בינוני, פגם רטיבות בשולי הדפים חלקם משוקמים ללא פגם בטקסט, גב הכריכה פגום.
החל מ $150
פריט מס' : 309

חתימת ידו של הגאון הרב שמואל סלאנט רבה של ירושלים, על ספר "תפארת שמואל" פרנקפורט תנ"ו. מהדורה יחידה.

ספר "תפארת שמואל" חדושים על מסכתות הש"ס, והגהות על הרא"ש המהרש"א טור יורה דעה וחושן משפט, מאת הרב אהרן שמואל קאידנובר אביו של בעל הקו הישר, פרנקפורט תנ"ו, בשער הספר חתימת ידו וחותמות (2 סוגי חותמות) של הרב שמואל מסלנט: תקע"ו – תרס"ט, אב"ד ורבה ומנהיגה של עדת האשכנזים בירושלים כמעט כיובל שנים. מהדורה יחידה, 125 דף. 18 ס"מ. מצב בינוני - טוב, חלק מהדפים משוקמים, פגעי עש. כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $450
פריט מס' : 310

ספר "ארצות החיים" להמלבי"ם, מהדורה ראשונה – עם תיקון בכתב יד המלבי"ם.

ספר "ארצות החיים" ח"ב על השלחן ערוך הלכות תפילין, מאת הרב מאיר ליבוש מלבי"ם. וארשה תרכ"א, מהדורה ראשונה, 41 דף, שני שערים. בדף י"ז ע"א תיקון 2 מילים בכתב ידו של המלבי"ם, (הכתב נבדק על פי כתב יד המלבי"ם הנמצא במכון לתצלומים בבית הספרים הלאומי). הרב מאיר ליבוש מלבי"ם: תקס"ט – תר"מ, מגדולי חכמי הדורות לחם בעוז ובתוקף במשכילי דורו ואף גורש בשל כך מעירו, מאותה סיבה עזב גם את עבודתו הספרותית בשדה ההלכה ועסק כל חייו בפרשנות המקרא, בהקדמה מספר המלבי"ם מתולדותיו, ומזכיר את רבו בנסתר הרב צבי הירש מזדטשוב. כרוך עם ספר אבן בוחן על שו"ע חו"מ, קרוטשין תרי"ג, 32 עמ'. מצב טוב, מעט נקבי עש, כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 311

חותמת בעלות של האדמו"ר הרב אלעזר מנחם מלעלוב, על ספר שלחן ערוך חושן משפט.

ספר שלחן ערוך חושן משפט. בדף קצ"ד ע"ב חותמת בעלות של הרב "אלעזר מנחם בהר' מהו' משה זצלה"ה בעה"ק ירושלם ת"ו". האדמו"ר הרב אלעזר מנחם מנדל בידרמן בנו של האדמו"ר הרב משה בידרמן, אדמו"ר הראשון בתנועת החסידות לעלוב כולה שהתחיל את כהונתו בירושלים. הוא תיקן את הלבוש הירושלמי, המכונה ביידיש "געלע קאפטן", כמו כן תיקן את מנהג תליית 26 נרות השמן בבית הכנסת ועוד ממנהגי ירושלים. היה חתנו של רבי צבי, בנו של החוזה מלובלין, נהג להאריך בתפילה לפני הכותל המערבי, נפטר בסעודת מלוה מלכה של פורים משולש ט"ז באדר ב' תרמ"ג. עותק חסר תחלה וסוף
הפריט נמכר ב $850 החל מ $180
פריט מס' : 312

ספר "שומר אמונים" להקדוש הרב אהרן ראטה – הגהות ותיקונים בכתב יד קדשו.

ספר "שומר אמונים" לחזק הלבבות לאמונה ולגאולה ולבטחון, ב' חלקים (בשני שערים), ובסוף קונטרס אהבת הבורא ואני מאמין ושירי דביקות ושמחה (בשער נפרד), מאת האדמו"ר הקדוש רבי אהרן ראטה, ירושלים תש"ב 1942, מהדורה ראשונה. בין דפי הספר מספר הגהות ותיקונים בכתב יד קדשו של המחבר. הרב הקדוש ר' אהרן ראטה, תרנ"ד – תש"ז, בצעירותו למד בישיבות במונקטש וואיאווייצן, ושהה בחצרות אדמו"רים, בהם הרב צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב, והרב ישכר דב רוקח מבעלז, ייסד את חברת "שומרי אמונים". וחבורתו הקדושה בירושלים ממשיכה עד ימינו את דרכו, בחסידויות "תולדות אהרן", "שומרי אמונים" ו"תולדות אברהם יצחק". ספריו הרבים "טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים", "מבקש אמונה" ועוד. יצאו במהדורות רבות. עבד את ה' במסירות נפש כל חייו בתעניות וביסורים. חסרים מספר דפים ראשונים, ללא כריכה, דפים מנותקים, דף יבש.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 313

ספר "מנחת ערב" טאלשווא תרע"א, עם חתימת הקדוש רב לייבל אלטער הי"ד

ספר "מנחת ערב" דרשות מבעל שמן רוקח, הרב אלעזר רוקח, טאלשווא תרע"א. (4) ק"מ דף. בשער הספר חתימה בכתב יד וחותמת של הרב יהודה אריה לייב בן הקדוש רב נחמיה אלתר בן השפת אמת, נולד סמוך לפטירתו של סבו ונקרא על שמו יהודה אריה לייב, היה גיסו של הלב שמחה ודודו של האדמו"ר שליטא מגור, היה חתן הרב אברהם יעקב יוסקוביץ' זצ"ל. עוד הספיק להספיד את אביו הגאון רב נחמיה הי"ד ונדפס בספר חידושי רב נחמיה עד שגם מצא את מותו על ידי הנאצים ימ"ש. מצב טוב, כריכה בלויה.
החל מ $220
פריט מס' : 314

הקדשת האדמו"ר מבוסטון על סדור תפלה ישרה החדש.

סדור תפלה ישרה החדש וכתר נהורא השלם, "הוגה ויצא לאור ע"י כ"ק האדמו"ר מבוסטון הרב לוי יצחק הלוי הורוויץ (שליט"א) [זצ"ל] ברוקלין מאסס". בדף שלפני השער הקדשה בכתב ידו וחתימתו, הרב לוי יצחק הלוי הורוביץ: תרפ"ה- תש"ע, היה האדמו"ר השני של חסידות בוסטון וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית ולאחר מכן בישראל.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $70
פריט מס' : 315

מסכת "זבחים" טשערנוביץ, כתב יד הגאון הרב זונדל מסלנט.

גמרא תלמוד בבלי מסכת זבחים טשערנוביץ תר"ד. בשער הספר כתב יד הקדשה לבית המדרש שערי ציון בחורבת הרב יהודה החסיד, בכתב ידו של הרב יוסף זונדל מסלנט, עם חותמות בית המדרש. מצב טוב, פגם בשער, שער עם כתב בדיו אדומה. מצב כללי טוב, כריכה חדשה
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 316

ספר "בית הלוי" שאלות ותשובות, ווילנא תרכ"ג. מהדורה ראשונה והספר הראשון שהוציא, עם חתימת הרב יצחק יעקב וואכטפויגל.

ספר שאלות ותשובות "בית הלוי" ווילנא תרכ"ג, מאת אבי שושלת בריסק הגאון רב יוסף דבער הלוי סולובייציק זצ"ל אב"ד בריסק, מהדורה ראשונה. מעבר לשער הספר חתימת הרב יצחק יעקב וויכטפויגל – אב"ד לקהילת אשכנזים בירושלים וראש ישיבת מאה שערים, בצעירות למד בישיבת וולוז'ין, מצאצאי המהר"ל, נולד תרמ"ז נפטר תשל"ה. פגם משוקם בשער, השאר במצב טוב.
החל מ $140
פריט מס' : 317

ספר "עבודת הקרבנות" עם הקדשת המחבר חתן החפץ חיים.

ספר עבודת הקרבנות סדר העבודה בכל הלכותיו מאת הרב אהרן הכהן חתן החפץ חיים. פיטרקוב תרע"ג. מאחורי שער הספר הקדשת המחבר בכתב ידו וחותמת: הגאון המפורסם רבי אהרן הכהן תרכ"ה - תרצ"ו, חתנו של ה"חפץ חיים" רב בליטא ובתל אביב, מחבר ספרים רבים. כריכה ודפים מנותקים.
החל מ $120
פריט מס' : 318

קונטרס חיים וחסד - עם הקדשת הרבנית קניבסקי.

הקדשה בכתב יד הרבנית בת שבע קניבסקי אשת הגאון הרב חיים קניבסקי, על קונטרס חיים וחסד, תשנ"ד.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 319

חתימת הרב חיים חורי על ספר "טוב ירושלים" ברגסס תרצ"ד - 1934.

ספר "טוב ירושלים" עניני ארץ ישראל מאמרים בשבח ארץ ישראל קברי צדיקים המטבעות העבריות ועוד עם לוחות מפות ותמונות, מאת הרב אשר אנשיל גרינואלד, ברגסס תרצ"ד. בשער הספר חתימה "לה' הארץ ומלואה הצעיר ע"ה חיים חורי ס"ט" – הרב חיים חורי גאב"ד גאבס ג'רבה, נולד תרמ"ה נפטר תשי"ז. זכה וזיכה את הרבים ורבים השיב מעון, עצר את המגפה הרוחנית הצרפתית שפשתה בתוניסיה, הוציא לאור הרבה ספרים וביניהם פלא יועץ בלשון ערבי לזכות את הרבים. מצב כללי טוב ללא כריכה.
החל מ $100
פריט מס' : 320

לוט 17 ספרים עם חתימה וחותמות בעלות מספרייתו הפרטית של האדמו"ר האמרי חיים מויז'ניץ.

לוט של 17 ספרים עם חתימת ידו וחותמות בעלות של האדמו"ר הרב חיים יהודה מאיר הגר אב"ד ווישוי והגליל האדמו"ר מויז'ניץ. בספר הבעל שם טוב חלק ב' ברוקלין תש"י חתימת ידו הקדושה, ובספר דגל מחנה אפרים מהדורת ניו יורק תש"ז הקדשה מאת המוציא לאור הרב יואל בער מצאצאי המחבר. עם רישום בכתב יד האמרי חיים.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 321

לוט 4 ספרים עם הקדשות המחבר הרב שלמה גורן הרב הראשי לישראל.

לוט 4 ספרים: 1. ספר "הירושלמי והגר"א". 2. ספר "הר הבית". 3. ספר "מועדי ישראל". 4. ספר "משיב מלחמה". מאת הרב שלמה גורן הרב הראשי לישראל. בכולם הקדשת המחבר וחתימתו.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 322

ספר "פעמון ורמון" אמשטרדם תס"ח - 1708. מהדורה ראשונה, קבלה. עם דף מקופל של האילן הקדוש.

ספר "פעמון ורמון" פירוש לספר עסיס רמונים לרב שמואל גאליקו, שהוא קצור ספר פרדם רמונים מהרמ"ק, מאת הרב מרדכי פשיברום מפרג, אמשטרדם תס"ח, מהדורה ראשונה, (2) פ"ח דף, כולל לוח מקופל של "האילן הקדוש", (וינוגרד 862). ספר קבלה נדיר, חתימות בעלות בכתב יד אשכנזי, כריכה חדשה נאה, מספר דפים משוקמים מקצועית, פגעי עש קלים.
החל מ $400
פריט מס' : 323

ספר "רזיאל המלאך" מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תס"א - 1701, סגולה.

זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך, קבלה וסגולות. אמשטרדם, תס"א - 1701, מהדורה ראשונה, מ"ה דף, 22 ס"מ. ספר זה ידוע כסגולה "לשמירה להצלחה ולברכה ולכבות אש שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו ולראות בני בנים חכמים ונבונים", עם איורים וטבלאות קבליות. חסר דף אחרון ונשלם בצילום על דף דומה, ישנם פגמים ופגעי עש כולם משוקמים בשיקום מקצועי, כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $2800 החל מ $2800
פריט מס' : 324

סידור הרש"ש דפוס ראשון, של הצדיק המקובל הרב נחום ראטמאן זצ"ל - הגהות קבליות.נדיר

סדור הרש"ש חלק שביעי ושמיני, כוונות קריאת שמע בראש השנה וביום הכפורים. ירושלים תרע"א – ב'. מהדורה ראשונה.הסידור הזה היה שנים רבות בכתב יד עד שהחליטו גדולי המקובלים שבאותו דור בין בארץ ובין בחו"ל להדפיסו בקדושה ובטהרה על ידי טבילות ותעניות וכונות מיוחדות והוציאו ממנו מספר עותקים מצומצם ,לאורך הסידור הגהות והערות המתייחסות לתוכן הכוונות בכתב יד אשכנזי, הסידור היה שייך להרב הצדיק המקובל הרב נחום בהר"ר יצחק דוד ראטמאן זצ"ל מלאמזא". אביו הרב יצחק דוד ראטמאן, כונה הצדיק מלומז'ה, מגדולי תלמידיו של הסבא מקעלם רבי שמחה זיסל ברוידא, ונחשב לאחד מעמודי התווך של היהדות בעיר לאמזא חתנו היה הגאון רב אליהו לופיאן ונכדו ההיה הגר"ח גריינמן זצ"ל, רב נחום עלה לארץ ישראל בשנת תרפ"ב ונפטר בה ביום ח' תמוז תרצ"ג ונקבר בהר הזיתים, החלקים נדפסו ללא שער.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 325

ספר "נחלת צבי", ספר סגולה, לבוב תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.

ספר "נחלת צבי" כולל "נחלת צבי" על מסכת יבמות, ו"קן מפורשת" על משניות מסכת קינין, מאת רבי צבי גוטמאכר שנפטר בחיי אביו הצדיק מגרידיץ הרב אליהו גוטמאכר שהוציא לאור את ספרו של בנו, בהקדמה לחיבור "קן מפורשת" כותב רבי אליהו: "אם בעת שיצטרך אדם לישועה מה'... ילמד משנה עם הרב ותוי"ט ופירוש בני ז"ל ויעמיד עצמו אח"ז ויתפלל באיזה לשון ששגור בפיו... ויפרט מבוקשו שיהיה נענה...".. לבוב תרל"ג, מהדורה ראשונה, כ"ח, י"ט דף. ללא הספרים צפנת פענח ושלום בפמליא של מעלה. מצב טוב חיזוק דבק בשער.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120