ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 5 - 19.05.2015.

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

ספר חידושי הרא"ה על כתובות, פראג תפ"ב, מהדורה ראשונה – עם חתימת הרב משה מרגליות מהאג רבו של הרב בצלאל רנשבורג.

ספר חדושי רבינו אהרן הלוי על מסכת כתובות, פראג תפ"ב, מהדורה ראשונה, נ"ט דף. בשער חתימת הרב "משה מרגליות מהאג", ובנו "הק' אייזיק במוהר"מ מרגליות מהאג" - הרב משה מרגליות רבו המובהק של הרב בצלאל רנשבורג המביא בספריו דברים רבים בשמו ומכנהו "אלוף נעורי", כיהן ראב"ד פעטשוי ואגפיה, ולאחר מכן כארבעים שנה כיהן כרבה של העיר קרלסבורג והמדינה, ידוע בתאר "רבי משה המוכיח" (ראה עוד חומר מצורף), נפטר תקע"ז. כריכה חדשה, מעט כתמים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 077

ספר "צידה ברוך", פראג תקמ"ו – 1786.

ספר "צידה ברוך" חלק ראשון ושני דרושים נחמדים על סדר הפרשיות ורגלים, מאת הרב בצלאל הלוי בראנד סג"ל, נין ונכד למהר"ל מפראג, פראג תקמ"ו, מהדורה יחידה, 54 דף. עם הסכמת הנודע ביהודה הכותב שכל כתביו של המחבר נשרפו וספר זה נשאר ממה שכתב המחבר בילדותו. ישנם כמה חתימות בכתב יד אשכנזי, "הק' רפאל הגר", "שמעון סג"ל". כריכה חדשה, מצב טוב – בינוני, פגמים בשולי הדפים.
החל מ $100
פריט מס' : 078

ספר "עט סופר" העותק של ר' יהודה סגל רוזנר מסעקעלהיד.

ספר "עט סופר" לר' זוסמן פישל סופר. כללים בשיטות הש"ס. נדפס בפאקש תרנ"ב - 1892. עותק עם חותמת והגהה בכתב יד קודשו של ר' יהודה סגל רוזנר מסעקעלהיד. נזקי עש. בלאי לדפים וכריכה מנותקת.
החל מ $220
פריט מס' : 079

טור חושן משפט עם חתימות ר' אייזיק הלוי הרצפלד,ור' יעקב הלוי הבעפעלד ממשפחת תלמידי החתם סופר.

טור חושן משפט - חלק ג' ,וויען דפוס אנטאן שמיד תקנ"ג 1813, עם חתימת ר' אייזק הלוי הרצפלד ור' יעקוב הלוי הבערפעלד זצ"ל ממשפחת תלמידי החתם סופר.
החל מ $120
פריט מס' : 080

ספר נחלת צבי (ספר סגולה) לעמברג - תרל"ג - 1873.

ספר נחלת צבי לרבי צבי הירש גוטמכר, בתחילת הספר הקדמה מאת אבי המחבר הצדיק רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ, אשר מבטיח שכל מי שילמד בספר יוושע מצרותיו. רבי אליהו גוטמכר היה תלמידו של הרבי עקיבא אייגר ונודע כבעל מופת, ורבים שיחרו לפתחו ולברכותיו. הספר בכריכה מקורית במצב מצויין.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $260
פריט מס' : 081

ספר "אמרי בינה", מהדורה ראשונה ירושלים, תרל"ו - 1876.

ספר "אמרי בינה" חלק שני, חידושים לחושן משפט, מהרב מאיר בן הרב יצחק איצק אויערבאך זצוק"ל. מהדורה ראשונה. (2) 246 דפים. ירושלים, תרל"ו - 1876. כריכה בלויה. קרעים לדף האחרון נזקי עש קלים. הרב יצחק איציק אוירבך היה רבה של לונטשיץ בפולין.
החל מ $150
פריט מס' : 082

לוט 2 ספרי צ"לח לנודע ביהודה. לעמבערג. תרנ"ט - 1899.

לוט 2 ספרים "ציון לנפש חיה" צל"ח לר' יחזקאל סג"ל לנדא זצוק"ל "הנודע ביהודה". 1. צל"ח על מסכת ברכות. פיעטרקוב. תרע"ג - 1913. 2. על מסכת פסחים. פיעטרקוב. תרע"ג - 1913. חתימות בעלים בשער. כריכות קרטון (לא מקוריות) לשני החלקים. כתמי שימוש ומים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 083

סט משניות רבי עקיבא איגר דפוס ראשון אלטונא. תר"א - 1841. תרי"ג - 1853.

סט משניות עם תוספות מרבי עקיבא איגר דפוס ראשון אלטונא תר"א - 1841. תרי"ג - 1853. בכרך מועד השער פגום. חסר דף ורוב מסכת חגיגה, מצב טוב עד בינוני.
החל מ $180
פריט מס' : 084

ספר בעל הנפש לראב"ד מהדורה ראשונה. ברלין תקכ"ב - 1762.

ספר בעל הנפש לרבי אברהם בן דוד הראב"ד. מגדולי הראשונים. חתימות בעלים רבות (לא נבדקו) מהדורה ראשונה. ברלין תקכ"ב - 1762. כריכה חדשה מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $90
פריט מס' : 085

לוט 2 ספרים מדפוס סדליקאב עם חתימות רבנים.

1. מהר"ם מרוטנבורג סאדליקוב תקצ"ה - 1835. עם חתימת הגאון רב מרדכי משה קארפמן זצ"ל 2. חידושי הריטב"א ותוספת רי"ד סדילוקוב תקצ"ה - 1835. חתימת בעלות וחותמת הגאון הרב צבי הירש יפה בן הגאון הצדיק רב מרדכי גימפל יפה זצ"ל נכד בעל הלבושים, מצבים טובים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $90
פריט מס' : 086

לוט 3 ספרים מהר"ם בנט רבה של ניקלשבורג.

1. פרשת מרדכי שו"ת הגאון רבי מרדכי בנט. סיגט. תרמ"ט - 1889. דפוס ראשון עם חתימת הגאון רב שלום וידער זצ"ל מגדולי רבני הונגריה אב"ד נירה"ז נספה בשואה. 2. הר המור וויען תרכ"ב - 1862. דפוס ראשון 3. ספר שאגת אריה עם הסכמת ר מרדכי בנעט וויען תקס"ט - 1809 . פגעי עש קשים בשוליים. בהוצאה מיוחדת עם חתימת רבי משה גוטמן [חבר בי"ד מהריל דיסקין ?]
החל מ $100
פריט מס' : 087

לוט 2 ספרים מספריתו של המגיד ממינסק .

1. התהילים של המגיד ממינסק תהילים עם פירוש המלבי"ם. תרכ"ה - 1865. חסר שער. בדף הכריכה כיתוב "תהילים זה היה שייך לזקני הגה"צ ר' בנימין הכהן שקוביצקי זצ"ל המגיד דמינסק. שמעון יהודא לב", 2. ספר מדרש שוחר טוב ווארשה תרל"ה - 1875. עם חתימה בכתב יד קודשו של המגיד. מצב כללי טוב. הגאון רבי בנימין הכהן שיקובצקי זצוק"ל המגיד ממינסק. הסטיפלער העיד על עצמו שהמגיד הציל אותו על ידי שיחותיו מהשואה הרוחנית בליטא,
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 088

תלמוד בבלי בשני כרכים "ברדיטשוב" הוצאת צנטראל" ווארשא 1903.

תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות עם מפרשים. ש"ס שלם בשני כרכים, כריכות מקוריות נזקי עש קלים בשולי הכריכה, הוצאת "צנצטראל" ווארשא לפי דפוס ברדיטשוב.
החל מ $100
פריט מס' : 089

ספר החשק למברג 1865

ספר החשק על שמות הקודש שנמסרו לרבי ישמעאל כהן גדול כשעלה למרום ומובאים בכתבי האריז"ל " והוצאתיו לאור פעם רשונה מכתב יד עתיק מאוד ..." למברג 1865. נדיר, ללא כריכה .
החל מ $70
פריט מס' : 090

ספר מעלות המידות בשפת לאדינו. בקושטנדינה. תקפ"ד-1824

ספר מעלות המידות בשפת לאדינו. המחבר רבי יחיאל בר יקותיאל בר בנימין הרופא ז"ל. קושטנדינה. תקפ"ד-1824. כריכה מקורית. כתמי שימוש ומים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 091

ספר "מאמר עין התכלת" ווארשא תרנ"ב

ספר "מאמר עין התכלת" מרבי גרשון חנוך הרבי מאיזביצא ראדזין "בעל התכלת" עם ספר "דלתות שער העיר" כרוכים יחדיו. ווארשה, תרנ"ב - 1892.
החל מ $70
פריט מס' : 092

ספר הכתב והקבלה חלק א' וב' כרוכים יחד מהדורה ראשונה תר"מ - 1880.

באור על חמשה חומשי תורה מהרב יעקב צבי מעקלענבורג זצ"ל אב"ד קעניגסברג. כרוכים יחד. מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 093

ספר "מגלה עמוקות" דפוס ראשון לבוב. תקנ"ה-1795.

ספר מגלה עמוקות לרבי נָתָן נָטָע שַׁפִּירָא מקרקוב (ה'שמ"ה, 1584 (בערך) – י"ג באב ה'שצ"ג, 1633) היה מרבני פולין ומחשובי המקובלים בתקופתו, מכונה על שם ספרו מגלה עמוקות. עם הגהות ספרדיות וחתימה ספרדית. דפוס ראשון.תקנ"ה-1795.חסר ופגום קשה. ללא כריכה.
החל מ $100
פריט מס' : 094

סט 3 כרכים "שני לוחות הברית" לשל"ה. תרט"ז- 1855

סט של"ה 3 כרכים כמו שנדפס באמשטרדם. כריכות מקוריות, חצי עור.מצב טוב. תרט"ז- 1855.
החל מ $120
פריט מס' : 095

לוט 3 ספרים: "דרך החיים", "קו הישר" ו"שפת אמת".

לוט 3 ספרים: 1. סידור "דרך החיים" - וויען, שנת 1886. 2. ספר "קו הישר" - ווילנא, דפוס ראם, שנת תרל"ה. 3. ספר "שפת אמת" - פיעטרקוב, חלק שני, שנת תרס"ו. נזקי עש בכריכה.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 096

ספר שפת אמת פירוש על מסכת אבות, שארית הפליטה.

מסכת אבות עם פירוש "שפת אמת" מאת האדמו"ר הרב יהודה אריה ליב מגור, עם הקדמת האדמו"ר בעל האמרי אמת מגור, מהדורה זו נדפסה במחנה לנדסברג תש"ח. וכך כותבים המו"ל מעבר לשער: "יעזור ה' שנזכה לנחמה לגאולה שלימה ולעלות לציון ברנה ולהסתופף בצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מגור בירושלים.. המו"ל אברכי ובחורי חסידי גור אודים מוצלים מאש בחסד ה' הנמצאים כעת במחנה לנדסברג יע"א". מצב טוב, כריכה בלויה ומנותקת.
החל מ $50
פריט מס' : 097

לוט 4 ספרים ייחודיים ונדירים.

לוט 4 ספרים יחודיים 1. "רחל מנגד". החוברת הראשונה של רחל המשוררת שהודפסה בארץ. הוצאת דבר תר"ץ - 1930. 2. "הצידה" קובץ זכרון לא.נ. גנסין. ירושלים תרע"ד - 1914. 3. "לקבר אבות" מאת לוין קיפניס . ברלין תרפ"ד - 1923. 4. "רגינה אשכנזי" סיפור מאת פסח גינזבורג. קובץ א' עם חיתוכי עץ. הוצאת איים לונדון תרע"ט - 1919. מצבים טובים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 098

יסוד ושורש העבודה ווארשא. תרי"ד - 1854.

יסוד ושורש העבודה, ספר מוסר קבלי להרב אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא, כוונת התפילות של כל השנה. מעלת הלימוד בתנ"ך. סדרי המשנה והתמוד. עם הנהגות מוסר ותיקוני טעיות בפירוש רש"י בתנ"ך והגבלות היהושוע ויחזקל ובנין הבית כולל מפת גבולות ארץ ישראל. ווארשא תרי"ד -1854. נזקי עש. ללא כריכה.
החל מ $100
פריט מס' : 099

ספר מעם לועז חלק שלישי ויקרא. שאלוניקי. תקס"ב - 1802.

ספר מעם לועז חלק שלישי על חומש ויקרא מה"ר יצחק מאגריסו. שאלוניקי. תקס"ב - 1802. שער פגום ומשוקם (לא מקצועי). חסרים שני דפים בסוף. 189 מתוך 191 דף. כריכת עור פגומה עם חריטה "הצעיר חיים שמעון הי"ו"
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 100

ספר חופת חתנים. דפוס עדן. תרפ"ה - 1925

ספר חופת חתנים. הנקרא "שירה וזמרה". כולל שירים ותשבחות, מאת רבי שלום שבזי, על דרך היסוד, לכבוד חתן וכלה, שבת, מילה, ועוד. נדפס בעדן, דפוס מנחם עווץ ושותפיו, תרפ"ה - 1925. [4], 124 דף.20 ס"מ. השירים באותיות מרובעות יפות, בשפה היהודית ובשפה הערבית המדוברת. כולל 235 פזמונים, פיוטים ותפילות כמנהג תימן. בעדן נדפסו ספרים בודדים והספר שלפנינו הוא הספר השירים הגדול ביותר שנדפס בעיר זו. שולים רחבים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $90