ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 5 - 19.05.2015.

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

ספר "ברכי יוסף" עם "שיורי ברכה" להחיד"א, וויען תר"כ, מהדורה מיוחדת, ד' חלקים.

ספר ברכי יוסף על ד' חלקי השלחן ערוך, 4 חלקים בשערים נפרדים עם ספר שיורי ברכה, מאת הרב החיד"א ז"ל, ווין תר"כ. ק"ל, ע"ד, כ"ה, ע"ד דף בכרך אחד. הרב החיד"א הוציא את ספרו ברכי יוסף ואחר כך את ספרו שיורי ברכה כתוספת לברכי יוסף, כאן לראשונה נדפס הספר שיורי ברכה משולב על כל סימן וסימן בתוך ספר ברכי יוסף, ובמהדורה זו גם נדפס לראשונה שיורי ברכה על יורה דעה (פרידברג 1579). ספרו זה של החיד"א התקבל כספר יסודי בהלכה.שער ראשון עם דיו אדומה, עם תבליטים מדפוס ליוורנו, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 052

לוט 7 ספרים שונים.

1. מחזור לראש השנה ויום הכיפורים עם שני שערים ליוורנו תרכ"א -1861 דפוס בילפורטי. 2.ספר בית דוד על התורה וחמש מגילות. פיעטרקוב תרס"ו - 1906. 3.ספר שמן הטוב כולל חידושי תורהומדרשים וסיפורים נפלאים מרבי שמעלקע מניקשלבורג וכו', כרוך יחד ועם ספר שלשה ספרים נפתחים פיעטרקוב. תרס"ה - 1905. 4. ספר חסידים מרבי יהודה החסיד לעמברג תרכ"ד- 1863 כרוך יחד עם ספר קדושת הלוי מרבי לווי יצחק מברדיטשוב חתום. 5. חידושי הרמב"ן עם חותמות בעלים פרעסבורג 1858. 6.ספר קב הישר חלק ראשון ביוזעפאף תרי"ג - 1852. 7. ספר חובת הלבבות חלק שני, חתום (לא נבדק). יוזעפאף תר"ו - 1845.
החל מ $140
פריט מס' : 053

לוט 10 גמרות קטנות דפוסים שונים

לוט גמרות במהדורות קטנות. מסכת ביצה דפוס מיץ תקכ"ח - 1768. מסכת ראש השנה דפוס מיץ תקל"ז - 1777. מסכת סוכה דפוס אמסטרדם תפ"ב - 1722. מסכת כתובות דפוס אמשטרדם תק"ה - 1745. מסכת מעילה ווארשא תרי"ח 1858. 2 מסכת תענית ווארשא תרי"ח - 1858. רק אחת מהן עם שני שערים (באחת חסר שער ראשון). מסכת חגיגה כרוכה יחד עם מסכת מגילה דפוס ווארשא תרי"ז - 1857. מסכת חגיגה דפוס ווארשא תרי"ז - 1857 עם שער שני בלבד (חסר שער ראשון). מסכת ביצה דפוס ווארשא תרט"ז - 1856. סה"כ 10 מסכתות. מצבים שנים. בחלקם חתימות בעלות לא נבדקו. 2 מהן לא ידועים בבילוגרפית. 5 מהן ללא כריכה. גודל ממוצע 11\19 ס"מ.
החל מ $800
פריט מס' : 054

לוט 4 ספרים ועד ההצלה שארית הפליטה

לוט 4 ספרים ועד ההצלה שארית הפליטה. 1. שמע קולנו שטוקלהם תש"ו- 1946. 2. הגדה של פסח מינכן תש"ז - 1947. 3. מסכת מגילה פורמט קטן מינכן, תש"ז - 1947, עם מסכת שקלים ירושלמי 21/14.5 ס"מ. 4. ספר שמלה חדשה מינכן תש"ח- 1948. סה"כ 4 ספרים
החל מ $120
פריט מס' : 055

ספר אפיקי יהודה חלק שני תקפ"ז -1827. עותק עם חותמות רבי מאיר שפירא מלובלין מחולל הדף היומי.

ספר אפיקי יהודה חלק שני תקפ"ז -1827. חותמות רבי מאיר שפירא מלובלין והגהה ארוכה בסוף על ידי כותב לא מזוהה. כריכה חדשה. נזקי עש קלים. הרב יהודה מאיר שפירא (מהר"ם שפירא תרמ"ז 1887- תרצ"ד 1933) היה מרבני יהדות פולין ומראשי אגודת ישראל קודם השואה, מייסד וראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל הדף היומי.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 056

לוט 2 ספרים מהרב יונתן אייבשיץ, ספר "חסדי יהונתן" מהדורה ראשונה.

לוט 2 ספרים מרבי יונתן אייבשיץ: 1. ספר "חסדי יהונתן" כולל שני חלקים חידושים וביאורים על הש"ס ועל התורה, עם הגהות וחידושים מאת המעתיק המגיה והמסדר הרב יעקב חיים זעליג גאלגשלאג, פיעטרקוב תרנ"ז - מהדורה ראשונה, מצב טוב. 2. ספר יערות דבש, ב' חלקים לבוב 1859. מצב טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 057

ספר "מסגרת השלחן", ברלין תע"ג. מהדורה יחידה.

ספר "מסגרת השלחן" חידושים על שלחן ערוך חושן משפט, מאת הרב בנימין זאב וואלף דיין בק"ק פינטשוב, ברלין תע"ג, מהדורה יחידה, (1) קס"ד דף. 28 ס"מ, עם הסכמת רבי נפתלי הכהן מפוזנא בעל סמיכת חכמים, בדף קס"ד, "העתק מפנקס דארבע ארצות דמדינת פולין בדיני בורחים באסיפת כל גאוני ורבני ארץ". בשער חתימת בעלים עתיקה "בנימין וואלף מאלברשטאט". וחותם בית המדרש שערי ציון אשר בחורבת ר' יהודה החסיד, חיזוקי דבק בשער ושני דפים ראשונים, מלבד זה במצב טוב מאד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 058

ספר רוח דוד ונשמת דוד, שאלוניקי תק"ז, נדיר – חתימת הרב יום טוב אליקים, ורישום בכתב יד הרב זונדל מסלנט.

ספר רוח דוד פירוש האדרא רבא על דרך הסוד, עם נשמת דוד פירוש על שיר השירים על דרך הסוד, מאת המקובל הרב דוד די מודינא, שאלוניקי תק"ז. בשער חתימת הרב הגאון ר' יום טוב אליקים – מורו ורבו של הראשון לציון הרב אברהם חיים גאגין המזכירו בספרו חוקי חיים ברוב ענוה וכבוד, ומדבריו מביא גם הרב חיים פלאג'י בספרו משא חיים, נפטר בירושלים תר"ו, תשובתו נדפסה בספר חוקי חיים. עם רישום בשער בכתב ידו של הרב יוסף זונדל מסלנט. ספר קבלה נדיר, מהדורה יחידה, דפים עבים, כריכה חדשה, נקבי עש, חסרים מספר דפים בסוף בספר נשמת דוד, חתימת הרב יום טוב אליקים מעט דהויה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 059

ספר "ערוגת הבשם", אמשטרדם ת"צ - 1730.

ספר "ערוגת הבשם" דרכי אותיות לשון הקדש ומשקלי השירים, מאת הרב שמואל ארקוולטי, אמשטרדם ת"ץ בדפוס שלמה פרופס, (1) ק"ח דף, גודל 18.7 ס"מ. מהדורה שניה (מהדורה ראשונה נדפסה בויניציאה שס"ב). עם תרשימים וטבלאות, רישומי בעלות והגה בכתב יד, כריכה חדשה, כתם רטיבות לאורך כל הספר ללא בלאי בדפים.
החל מ $100
פריט מס' : 060

לוט כל ספרי המקובל הרב אליעזר ידיד הלוי, עם 2 דרשות לבעל הפלא יועץ שנדפסו מכתב יד.

לוט ספרי הרב אליעזר ידיד הלוי: 1. ספר "מנחת אליעזר" פירוש על ספר עץ חיים למהרח"ו, ירושלים תרע"ה. 2. ספר "שמחת יום טוב" דרשות להספד, עם שתי דרשות מאת הרב אליעזר פאפו - הפלא יועץ, "הרואים אור לראשונה מכתב יד", ירושלים תרפ"ו, חתימות בעלות. 3. ספר "אריה שאג" תוכחות ומוסרים, ירושלים תרפ"ג. 4. ספר "דבר אליעזר" דרוש על מצות פריה ורביה, תורה, וצדקה, ירושלים תר"ע. 5. ספר "שבחי מהר"ם" נפלאות גדולות ושבחי הרב מרדכי לבטון, ירושלים תרצ"ב.המחבר, תרמ"ה – תרצ"ד, היה בנו השני של המקובל הרב יום טוב ידיד הלוי, נודע בדבקותו וחסידותו המופלגת בפרישות ובענווה גדולה, נמנה על "יחידי" ישיבות המקובלים "רחובות הנהר" "בית אל" ו"פורת יוסף" נפטר בקיצור ימים ושנים מתוך יסורים. סה"כ 5 ספרים רובם מצב טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 061

ספר נגיד ומצוה, קושטא תפ"ו, מהדורה ראשונה, עותק חסר – נדיר.

ספר נגיד ומצוה לר' יעקב צמח, עם קונטרס נבואת הילד, קושטא תפ"ו, מהדורה ראשונה, ישנם 2 הגהות קבליות בכתב יד מזרחי. חסר שער ודף א', וכן פגמים בשני דפים ראשונים ואחרונים, השאר במצב טוב, ללא כריכה. ספר קבלה מפורסם שנדפס בהרבה מהדורות, מהדורה ראשונה הינה נדירה.
החל מ $60
פריט מס' : 062

ספר "חדושי הלכות מהרש"א עם המהרש"ל", אמשטרדם תקט"ו – עם חתימה והגהות הרב יצחק הלוי מג'יברלטר.

ספר "חידושי הלכות" למהרש"א, עם ספר "חכמת שלמה" למהרש"ל על הש"ס, מכוונים דף על דף, אמשטרדם תקט"ו, מהדורה ראשונה של שני ספרי יסוד אלו ביחד, (1) ש' דף. עם חתימה בשער וכמה הגהות ותיקונים בכתב יד הרב יצחק הלוי – רבה של ג'יברלטר, מחבר ספר פת לחם ווין תרמ"א, וספר דת יהודית, והגהותיו על יורה דעה נדפסו בספר לי לישועה מבנו הרב ישועה הלוי. מצב מצויין (פרט לפגם קל בשער), כריכת עץ מחופה בעור (ללא אבזמים במקור).
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 063

ספר "ברית שלום", פרנקפורט תע"ח – חתימות בעלות.

ספר "ברית שלום" דרשות על התורה חמש מגילות והגדה של פסח, מאת הרב פנחס פילטא, פרנקפורט דמיין תע"ח, מהדורה ראשונה, (2) קל"ב, י' דף, הספר זכה להסכמות רבות מכל גאוני ורבני אירופה מאותה התקופה. בשער כמה חתימות בכתב יד אשכנזי קדום, עם כמה חותמות בעלות של הרב חיים ברלין ושתי תיקונים בכתב ידו. כריכה חדשה, מצב כללי טוב, מעט כתמים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 064

לוט 3 ספרים שונים.

1. שנים עשר דרשות להר"ן לבוב תקע"א - 1811. מצב בינוני טוב. 2. אוהל יצחק על הלכות שחיטה. לעמברג תקצ"ח - 1838. עם חותמת הגאון הרב בנימין זאב קרויז אב"ד דעברצין. מצב טוב. 3. ספר פחד יצחק חלק שלישי מתחיל מאותיות ח' ט' מהדורה ראשונה ויניצאה תקנ"ח - 1798, בסופו דף מפה ובו מפתחות. נזקי עש.
החל מ $100
פריט מס' : 065

ספר ראש יוסף דפוס ראשון פראנקאפורט דאדר תקנ"ד - 1794

ספר ראש יוסף על מסכת חולין מבעל ה"פרי מגדים" דפוס ראשון פראנקאפורט דאדר תקנ"ד - 1794.
החל מ $100
פריט מס' : 066

ספר " התשבץ" אמסטרדם תצ"ח - 1738

ספר " התשבץ" 4 חלקים בכל חלק שער בחלק הראשון 2 שערים שער 1 פגום וחסר.החלק הרביעי "חוט המשולש" עם שער .כרוך מחדש, במצב טוב אמסטרדם תצ"ח - 1738.
החל מ $150
פריט מס' : 067

ספר שולחן שלמה פרנקפורט 1771

ספר שולחן שלמה על אורח חיים נדפס תחת ממשלת המלך האדיר פרידריך השני בפרנקפורט דאדר 1771. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 068

לוט 2 ספרים שנדפסו בשרסבורג

לוט 2 ספרים 1.ספר לחם סתרים, פירושים וציונים על מסכת עכו"ם, נדפס תחת אדונינו המלך האדיר וכו' לואי הששה עשר בשטראסבורג תקל"ז. 2. ספר אסיפת זקנים 2 חלקים על מסכת כתובות והוא שיטה מקובצת עם 2 שערים כריכה מקורית מנותקת שטארסבורג תקי"ט.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 069

ספר הישר לרבינו תם, וויען תק"ע, מהדורה ראשונה – חתימת הרב אליהו חזן בעל התעלומות לב.

ספר הישר לרבינו תם מבעלי התוספות, וויען תק"ע, מהדורה ראשונה, פ"ו דף. בשער חתימת הרב אליהו חזן – תר"ה - תרס"ח, רבה של אלכסנדריה שבמצרים, נין ונכד לחקרי לב, חיבר ספרים רבים, מהמפורסמים שבהם שו"ת תעלומות לב ד' חלקים, זיכרון ירושלים, נוה שלום ועוד, תיקן תקנות רבות, וגדולי ישראל מהמזרח והמערב הפנו אליו את שאלותיהם. פגעי עש.
החל מ $80
פריט מס' : 070

ספר עברונות זלאקווא תק"ו - 1746. עותק עם חתימת ר' יוסף זונדל מסאלנט זצוק"ל.

ספר עברונות בענייני הלוח העברי לר' אליעזר בן יעקב בלין זלאקווא תק"ו - 1746. העותק של ר' יוסף זונדל מסאלנט זצוק"ל. עם חתימתו בשער. רבי יוסף זונדל מסלנט (1786 - 1865), היה חמיו של ר' שמואל סלאנט ותלמידו של ר' חיים מוולוזין. היה מייסד תנועת המוסר ורבו של ר' ישראל מסלנט שכתב עליו "משפט לימודו העיקרי היה בעיון הנצרך לו למעשה, לימוד הגמרא, ה"בית יוסף" וכל האחרונים בעיון. וביותר העיון הגדול בביאורי הגר"א ז"ל. וכשלמד סעיף השולחן ערוך... היה הציור לפניו כמו שבא הדין לפניו למעשה. ועיין וחקר היטב משפטו עד אשר העמידו לפסק ניצב. ואז חקר פעמים רבות עד שהיו בידו כמונח בקופסה. וכן כל לימודו בתנ"ך, גמרא, מדרשים וזוהר- היסוד לחפש ידיעת המעשה". חתנו ר' שמואל סלאנט כתב עליו. "כרב גדלו במידות - כך גודלו בתורה, וכרוב בקיאותו בנגלה, כך הייתה בקיאותו בנסתר. היה גדול הדור בתורה כמו במידות, אלא בענוותנותו הגדולה והנפלאה עלה בידו להעלים את גדולתו מבני אדם‏" באחרית ימיו שימש כמורה הוראה של העדה האשכנזית בירושלים.
החל מ $1150
פריט מס' : 071

ספר יפה מראה על אגדות ירושלמי, ברלין תק"ט – עם הגה בכתב ידו של הרב חיים ברלין.

ספר "יפה מראה" חבור גדול על אגדות ירושלמי, מאת הרב שמואל יפה אשכנזי מחבר ספר יפה תואר על המדרש, ברלין תק"ט (4) רי"ב דף. בדף ר' עמוד א' הגה בכתב ידו של הגאון הרב חיים ברלין, בן הנצי"ב, שימש כרבה הראשי של מוסקבה ותקופה קצרה כראש ישיבת וולאז'ין, בשנת תרס"ו עלה לירושלים ולאחר פטירת ר' שמואל מסלנט הוכר בסמכותו וגדולתו התורנית כרבה של העדה האשכנזית בירושלים, למרות שסירב לקבלה באופן רשמי. מצב טוב מלבד קרע משוקם בשער, כתמים בדפים ראשונים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 072

ספר יפה תאר, פיורדא תנ"ב – החיבור הגדול והמקיף ביותר למדרש רבה, נדיר.

ספר יפה תאר על מדרש רבה ספר בראשית (עם הפנים), מאת הרב שמואל יפה אשכנזי, פיורדא תנ"ב, (1) תק"מ דף, 32 ס"מ. ספר זה הוא הפירוש המקיף והחשוב ביותר למדרש, שחיבר הרב במשך 25 שנה בעמל וטורח, זכה פירוש זה להתפרסם בכל תפוצות ישראל בהיותו מיוסד על בקיאות עצומה בכל ספרי רז"ל ויושר ההיגיון, גדולי ומחברי כל הדורות בכל תפוצות ישראל הרבו ללמוד בו ולהביאו בספריהם תדיר וייסדו את פירושיהם על דבריו. החוקר מאיר בניהו כותב שספר זה כנראה הוא הספר הגדול ביותר בכמות מכל ספר נדפס למן המצאת הדפוס ועד היום, העותק שלפנינו הוא מהדורה שלישית ואחרונה, ולא נדפס ספר זה יותר עד היום. נדיר הוא ספר עב כרס זה מתקופה מוקדמת זו, במצב טוב כל כך. מצב טוב, שני שערים, שער ראשון מאויר בתבליטים יפים ונאים, מעט כתמים.
החל מ $400
פריט מס' : 073

ספר ים של שלמה 2 חלקים - מהדורות ראשונות.

ספר "ים של שלמה" לר' שלמה לוריא, כרך 1 כולל 3 חלקים: 1. "ים של שלמה" על מסכת קידושין, ברלין תקכ"ו, מהדורה ראשונה, 44 דף.2. "ים של שלמה" על מסכת גיטין, ברלין תקכ"א, מהדורה ראשונה, 84 דף, 3. "ים של שלמה" על מסכת ביצה, פיורדא תקכ"ב, 38 דף.סה"כ 3 חלקים כרוכים יחדיו, ישנם חתימות בכתב יד אשכנזי, פגעי עש וכתמים.
החל מ $100
פריט מס' : 074

לוט 4 ספרים חידושים על הש"ס.

לוט 4 ספרים חידושי ש"ס: 1. חידושי מהר"מ ברבי, דיהרנפורט תקמ"ו, מהדורה ראשונה (חסר שער). 2. ספר "גנון והציל" 2 חלקים, עניינו לגונן ולהציל את דברי רבותינו מהקושיות שהניח בצריך עיון רבינו עקיבא איגר בתוספותיו למשניות, מאת הרב משה אברהם מוינעשטר, נויורק תרצ"ז. 3. ספר "מחנה לוי" לר' צבי הירש הורביץ, (בנו של ההפלאה), לבוב תרכ"א. 4. ספר נחלת יוסף לר' מרדכי אליעזר אבד"ק ווארנוב והגליל, ווארנוב תרצ"ג. סה"כ 5 כרכים, מצב טוב – בינוני.
החל מ $80
פריט מס' : 075

ספר עצי ארזים, פיורדא תק"ן – מהדורה יחידה.

ספר "עצי ארזים" באורים ופלפולים על דיני השולחן ערוך אבן העזר עם גוף השלחן ערוך, מאת הרב נח חיים צבי ברלין, פיורדא תק"ן, מהדורה יחידה, (2) רל"ח י' דף, 35.5 ס"מ. מצב טוב ויפה.
החל מ $120