ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 5 - 19.05.2015.

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר קול אומר קרא ווארשא תרכ"ו - 1866. העותק של הגאון ר' אהרן בן החפץ חיים.

ספר קול אומר קרא כולל דרושים לכל שבתות השנה למועדים ולרגלים ווארשא. תרכ"ו- 1866. עם חתימת בנו אהובו של החפץ חיים "קניתי אהרון בן ..ישראל מאיר". מצב טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 027

ספר "שלום מרדכי", עם הקדשה נאה לכבוד הרב חיים ברלין.

ספר "שלום מרדכי" חדושים על מדרש רבה וחמש מגילות, מאת הרב מרדכי ראבינואוויץ, ווילנא תרנ"א, בדפוס האלמנה והאחים ראם, עם שני שערים. מאחורי השער הראשון הקדשת המחבר בכתב ידו הקדשה נאה בכתב יד אשורי, "לכבוד הרב הגאון המפורסם... עץ הדעת ועץ החיים.. מו"ה חיים ברלין..." מצב כללי טוב, שער ראשון חרוך בשוליו.
החל מ $50
פריט מס' : 028

ספר "עבודת הקורבנות" לחתנו של החפץ חיים. עם "מוגה" פיעטרקוב. תרע"ג - 1913.

ספר "עבודת הקורבנות" לחתנו של החפץ חיים ר' אהרון ב"ר ר' יוסף הכהן. עם מוגה כנראה בכתב יד קודשו של הח"ח. פיעטרקוב.1913.
החל מ $100
פריט מס' : 029

לוט 8 ספרים "חזון איש" מהדורה ראשונה.

לוט 8 ספרים חזון איש מהדורה ראשונה. 1. חלק אורח חיים והרבה עניינים מסדר קדשים ויורה דעה הלכות נידה. הודפס בווילנא בשנת תרע"א - 1911 ה - 7 הנוספים הודפסו בירושלים בין השנים תרח"צ -1938 -ת"ש-1940. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 030

שו"ת הרדב"ז 5 חלקים דפוס סדילאקב תקצ"ו-1836.

שו"ת הרדב"ז 5 חלקים סדילאקב תקצ"ו-1836. 5 חלקים כרוכים יחדיו שער לכל חלק חתימת בעלות - יצחק שמחה ב"ר דוד. מצב טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 031

ספר "שו"ת מהר"ם מרוטנבורג", העותק של רבי חיים פלאג'י, סדילקאב, תקצ"ה - 1835.

ספר "שו"ת מהר"ם מרוטנבורג", העותק של רבי לר' חיים פלאג'י, נייר כחול, כולל הגהות בדף ב: ובדף ד' מאת בנו רבי אברהם פלאג'י. סדילקאב, תקצ"ה-1835. מצב טוב, מעט חורים בסוף, כריכה חדשה.
החל מ $220
פריט מס' : 032

לוט 2 ספרי שאלות ותשובות.

לוט 2 ספרי שאלות ותשובות: 1. שאלות ותשובות הגאונים בתראי, שו"ת מגאוני העולם בעל התיו"ט, הב"ח, הט"ז, המגיני שלמה, מוהר"ר העשיל, ועוד, אספם והגיהם הרב אריה ליב אב"ד קראקא מחבר ספר שאגת אריה, עם חידושים מהרב דוד דייטש נר"ו, פראג תקע"ו, (2) ע"ד דף, מספרי השו"ת החשובים, מצב טוב – בינוני, ללא כריכה. 2. ספר שאלות ותשובות "משכן בצלאל", כולל רצ"ה תשובות שונות בהלכה, מאת הרב יהושע בצלאל קופל אבד"ק מאלטש, ווארשה תרל"ב, 180 עמ', 35 ס"מ. מצב טוב. עם שתי הגהות בכתב יד אשכנזי.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 033

ספר שאלות ותשובות "תשורת ש"י", עם ספר "ערך ש"י", סיגט תר"ע.

ספר שאלות ותשובות "תשורת ש"י" בד' חלקי השלחן ערוך, וספר "ערך ש"י" על הש"ס, מאת הרב שלמה יהודה אב"ד סיגט, קב, קח דף. 32 ס"מ. הגאון מהר"ם אריק בעל האמרי יושר, כותב על המחבר שנחשב לפוסק הגדול בדורו כהנודע ביהודה והחתם סופר בדורם. מצב טוב, כריכה מקורית, רישומים והגהות בכתב יד.
החל מ $70
פריט מס' : 034

ספר שאלות ותשובות מהר"מ אלשיך, שער עם זיוף מקום ושנת דפוס.

ספר שאלות ותשובות מאת הרב המוסמך משה אלשיך, לפנינו נכתב בשער מקום הדפוס "סלאנק" ופרט השנה "אמ"ת", הוא זיוף והאמת הוא שצריך להיות ברלין תקמ"א. (פרידברג 127). עוד נכתב בשער "תודות נתן לאל שככה זכנו על ידי איש גבר בגוברין שמו פלאי", מהדורה שניה, (מהדורה ראשונה נדפסה בשנת שס"ה), ס' דף, 35 ס"מ. מצב כללי טוב. בשער תבליט נאה אגרטל עם פרחים.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 035

לוט 3 ספרי יסוד חשובים מהדורות ראשונות.

1. צל"ח מהדורה ראשונה על סדר מועד לבעל הנודע ביהודה. שני שערים. וורשא. תרל"ט - 1879. 2. ערוך לנר על מסכת יבמות מהדורה ראשונה. אלטונא תר"י - 1850. 3. ערוך לנר על מסכת מכות ומסכת כריתות מהדורה ראשונה. אלטונא תרט"ז - 1856. על שניהם חותמת בעלות הרב הגאון ר בנימין זאב קרויז אב"ד דעברצין. סה"כ 3 ספרים. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 036

ספר שאלות ותשובות "חמדת שלמה", ווארשה תקצ"ו.

שאלות ותשובות להלכה ולמעשה בארבע חלקי שלחן ערוך, מאת הרב שלמה זלמן ליפשיץ מפוזנא אב"ד ווארשה, וארשה תקצ"ו, מהדורה ראשונה, (3) צ"ז, קי"ז דף, 32 ס"מ. המחבר מגדולי דור דעה, תקכ"ה – תקצ"ט, רבה של ווארשה 20 שנה, בספר זה נדפס משא ומתן הלכתי עם כמה גאונים בדורו כמו רבי עקיבא איגר ובנו ר' שלמה, ר' יעקב מליסא, הדברי חיים, ועוד. עותק נאה במצב מצויין, בשער חתימה בכתב יד אשכנזי "אברהם בהמנוח אהרן יחזקאל הירשמאן".
הפריט נמכר ב $200 החל מ $120
פריט מס' : 037

לוט 3 ספרי שאלות ותשובות, מקומות שונים, תקופות שונות.

לוט 3 ספרי שאלות ותשובות: 1. שו"ת "מהר"מ מינץ" (אפי זוטרי), מאת הרב משה מינץ מאופן, פראג תקפ"ז, מהדורה ראשונה, חוץ משני פגמים בשער (ללא פגיעה בטקסט) במצב טוב. 2. שו"ת "פאר עץ חיים" מאת הרב חיים קרוזר, ירושלים תרס"ח, שני שערים, מצב טוב. 3. שו"ת "אבני חפץ", מאת הרב אהרן לעווין, נדפס ע"י ועד ההצלה מינכן תש"ז, עם דף מצורף מתולדות הרב המחבר, (1) ק"ב דף, מצב טוב. סה"כ 3 ספרים.
החל מ $100
פריט מס' : 038

ספר שו"ת התשב"ץ, וספר חוט המשולש, אמשטרדם תצ"ח - חתימת הרב יעקב שבתי מולכו.

ספר שו"ת התשב"ץ, ג' חלקים, לר' שלמה דוראן, עם ספר חוט המשולש מחולק לג' טורים, טור א' תשובות הרב שלמה דוראן. טור ב' תשובות הרב שלמה צרור. טור ג' תשובות ר' אברהם אבן טאווה. אמשטרדם תצ"ח, מהדורה ראשונה, ששה חלקים עם שערים נפרדים נאים (חסר שער ראשון), בחלק מהשערים חתימת הרב יעקב שבת מולכו – המכונה מירקאדו מחכמי ירושלים גאון וחסיד גדול, נפטר תקע"ג. כריכה עתיקה בלויה, פגעי עש, ופגם בדף אחרון.
החל מ $100
פריט מס' : 039

שאלות ותשובות צמח צדק, סדילקאב תקצ"ד - מהדורה מצונזרת.

ספר שאלות ותשובות צמח צדק, מאת הרב מנחם מנדל קרוכמל, סדילקאב תקצ"ד, במהדורה זו השמיט הצנזור את כל סימן פ"ט הדן בענין אבידת עכו"ם ולהחזירה לפנים משורת הדין, ס"ח דף, מצב טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 040

קונטרס "יביע אומר" – ספרו הראשון של הרב עובדיה יוסף, ירושלים תרח"צ - 1938, נדיר.

קונטרס "יביע אומר" ספרו הראשון של הרב עובדיה יוסף שחברו בגיל 17, כולל: "חידושי תורה בסדרי התנאים והאמוראים על פי סוגיות הגמרא, ירושלים תפרי"ח לפ"ק, הצב"י עבדי' יוסף ס"ט לומד בישיבת פורת יוסף תכב"ץ", בקונטרס זה ניכרת בקיאותו הגדולה בש"ס ובפוסקים ראשונים ואחרונים מאז היותו תלמיד בישיבת פורת יוסף, עם הסכמת הרב אליהו לופס מורו ורבו של הרב שכותב עליו "..ומאז שהתחיל ללמוד אצלי הכרתיו שהוא עתיד לעשות חיל בתורה.., עם הקדמת הרב שכותב: ..ועתה ראיתי להדפיס קצת מחדושי על הוריות.... ידוע שהרב סיפר באחת מדרשותיו שהיה הולך לישיבה רגלית, במקום לנסוע בתחבורה, כדי לחסוך את כספי הנסיעות ובכסף זה להוציא לאור קונטרס זה ויתר כתביו. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $150
פריט מס' : 041

לוט 2 ספרים עם חתימות חכמי איזמיר.

לוט 2 ספרים עם חתימות חכמי איזמיר: 1. שאלות ותשובות שאגת אריה וקול שחל, שאלוניקי תק"ו, בדף א' חתימת הרב הגאון שלמה חכים – גאון מפורסם ומובהק, מגדולי חכמי דורו באזמיר במחצית השניה של המאה הששית, חיבר ספר מלאכת שלמה, עוד על גדולתו וקדושתו ראה בחומר מצורף, (חסר שער, וכמה דפים ראשונים פגומים). 2. חק לישראל שמות, ביינה 1816, בשער חתימת הרב יאודה חאקו – מחכמי ורבני איזמיר, חכם וגאון גדול, אביו של הגאון רבי אליה חאקו מחבר ספר מצא חן, נפטר תקצ"ב, ובדף א' חתימתו בראשי תיבות יחי"ץ [יהודה חאקו ישמרהו צור], כריכת עור מקורית, חיתוך דפים אדום. מצב טוב, גודל שונה.
החל מ $120
פריט מס' : 042

לוט 2 ספרים שהיו שייכים לחכמי מרוקו.

לוט 2 ספרים: 1. ספר בעלי הנפש לראב"ד עם תקונים והשגות הרז"ה, עם חדושי הלכות נדה לרמב"ן, ברלין תקכ"ב, מהדורה ראשונה. (פרידברג 1293). עם חותמות בעלות של הרב דוד הכהן סקלי: תרכ"א – תש"ט, ראב"ד ווהראן באלג'יריה מחבר הספרים שו"ת קרית חנה דוד ב"ח, ספר קרן לדוד ועוד. 2. ספר מחצית השקל, ווילנא תרי"ט. בשער חתימת הרב רפאל אלעזר הלוי בן טובו: תקפ"ה – תרמ"ו, ראב"ד לעדת המערבים בירושלים מחבר ספר פקודת אלעזר, ידידו מנוער של הרב הדב"ש, עמד בקשרי הלכה עם הרב יצחק בן וואליד מח"ס ויאמר יצחק, חביב היה על כל גדולי ירושלים ספרדים ואשכנזים. מצבים וגודל שונים.
החל מ $70
פריט מס' : 043

ספר מקדש מלך חלק א' (חסר) פירוש על הזוהר זולקווא, תקנ"ג - 1794.

ספר מקדש מלך מאת ה"ר שלום בוזאגלו, באורים מלוקטים על ספר הזהר עם חדושים על בראשית חסר שער ודף ראשון, פגמים בדפים הראשונים פגמי עש קלים (וינוגרד זולקווא 455)בית עקד אות מ' 3373, דפוס שלישי,זולקווא תקנ"ג 1794.
החל מ $200
פריט מס' : 044

לוט 2 ספרים: "ים של שלמה" ברלין, תקכ"ו - 1766. ו"מנחת יעקב", פיורדא, תקכ"ג - 1763..

לוט 2 ספרים: 1. ספר "ים של שלמה" מהדורה ראשונה. על מסכת קידושין עם הקדשה ארוכה בשער. פגמים בחלק מהדפים. כריכה מתפרקת.ברלין, תקכ"ו-1766. 2. ספר "מנחת יעקב" להר"י בר יוסף רישר. באור סדר תורת החטאת עם תורת השלמים על הלכות נידה ושאלות ותשובות עם סולת מנחה מבנו ה"ר שמעון. מהדורה שנייה. 36 דפים. פיורדא, תקכ"ג - 1763. כריכה חדשה. שיקום לשער והדף הראשון. כתמי מים. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 045

לוט 6 ספרים חכמי המזרח עם חתימות והגהות.

לוט 6 ספרים שונים.1. ספר "מטה יהודה" אורח חיים ח"ב, עם ספר "שבט יהודה" על יו"ד (שער נפרד ) לר' יהודה עייאש, ליוורנו תקמ"ג, בדף ל"ז הגה חתומה " הא"ף " [?]. 2. ספר "אמרות טהורות" על טור אבן העזר, לר' חיים אברהם ישראל, ליוורנו תקמ"ז, בדף ק"ח הגה בכתב יד הפותחת במילים "שמואל הקטן אומר" [?], ובתוך ההגה מזכיר את החיד"א בברכת החיים.3. שו"ת "משפט צדק" ח"ב לר' מאיר מלמד, שאלוניקי תקנ"ח, בדף קי"ד ע"ב הגה פותחת במילים "אח"י" [?]. 4. ספר "יד רמ"ה" על מסכת בבא בתרא, שאלוניק תקנ"א, עם ספר "שיור שיטה מקובצת" (שער נפרד) בשער חתימה "הרא"ל ס"ט" [?], ובשולי דף ההקדמה 2 הגהות למדניות, ועוד חתימה "מגן הוא לכל החותם בו הקטן רפאל טעבלי הלוי", ורישום בשער "למדרש בני ציון" (אולי בכתב יד הרב זונדל מסלנט).מצבי פגיעות שונים, כל הספרים מהדורות ראשונות. סה"כ 6 ספרים ב- 4 כרכים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 046

שו"ת מהר"ם אלאשקר - עם חתימות המקובלים הרב ידידיה רפאל אבולעפיא, והרב אליהו סלימאן מני,

ספר שאלות ותשובות מהר"מ אלאשקר, סדילקאב תקצ"ד, מהדורה שניה.בשער חתימה "לי הצעיר"א" [הצעיר ידידה רפאל אבולעפיא] - מגדולי חכמי המקובלים בדורו, וראש בית המדרש חסידים המקובלים קהל קדוש "בית אל" בירושלים, נולד תקס"ז נפטר תרכ"ט, על גדולתו פעולותיו וקדושתו ראה חומר מצורף. חתימה נוספת בשער "לי אסמ"י ס"ט" – הוא הרב אליהו סלימן מני מגאוני בבל רבה של חברון, גאון בתורת הנסתר, חיבר ספרים רבים רובם בתורת הקבלה מהם: מזכיר שלום, ברכת אליהו ועוד, הרב היר"א אמר עליו "ארי עלה מבבל", קשרי לימוד וידידות היו לו עם הרב יוסף חיים בעל הבן איש חי.כריכה חדשה מצב טוב – בינוני, דף השער מעותק אחר.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $220
פריט מס' : 047

ספר נחלת אבות, אודות צוואת השר ניסים שמאמא - עם הקדשת המחבר הרב יהודה ג'רמון.

ספר נחלת אבות על אודות הצוואה של השר ניסים שמאמא, מאת הרב יהודה ג'רמון, ליוורנו תרל"ז, (2) נ"ג דף.עם הקדשת המחבר וחתימתו המסולסלת – הרב יהודה ג'רמון, מקובל ומעיין עצום, נולד תקס"ה נסמך להוראה בן ח"י שנים, בן כ"ד שנים התקבל לרב ואב"ד תוניס, שמונים שנה כיהן בכתר הרבנות של העיר, בקי נפלא בש"ס ובפוסקים בעל פה, ומכל קצוי תבל פנו אליו בשאלות. השר הגדול נסים שמאמא מתוניס נפטר בפאריס, ובצוואתו נתקלו כמה בעיות הלכתיות, היו שקיימו את צוואתו – חכמי ירושלים, והיו שביטלו את צוואתו – חכמי שאלוניקי ותוניס, מחלוקת זו נמשכה כמה שנים ונדפסו על כך כמה ספרים.ספר במצב מצויין, ההקדשה קצוצה מעט,
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 048

לוט 3 ספרים חכמי המזרח עם חתימות – מהדורות ראשונות.

לוט 3 ספרים חתימות: 1. ספר "יד אהרן" ח"א על שו"ע אורח חיים, סוגיות ולשונות רש"י ותוספות, וכללי הגמרא והפוסקים, לר' אהרן אלפנדארי, אזמיר תצ"ה, ללא שער, מצב טוב – בינוני, חתימות ורישומים. 2. ספר "שונה הלכות" באור על הלכות גדולות ב' חלקים (בשני שערים), אמשטרדם תקכ"ז, לר' שלמה שלם, בשער חתימת הרב דוד אשכנזי – רבה של אווארן באלג'יריה, תרנ"ד – תש"ך, ועוד חתימה מסולסלת [?], מצב בינוני – גרוע. 3. ספר שו"ת "דבר משה" ח"ב, לר' חיים משה אמאריליו, שאלוניקי תק"ג, מצב טוב – בינוני, בשער חתימת הרב יצחק סרוסי – דיין בטריפולי משנת תקנ"ח, מצב טוב (חסרים 3 דפים בסוף), סה"כ 3 ספרים, מהדורות ראשונות.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 049

קול ששון פיוטים דפי סטנסיל מרוקו שנות ה 20

קול ששון פיוטים לחגים פסח, שבועות, סוכות ועוד. עותק שלם 24 דפים "פה כערכ"ט ע"ה פ. מויאל" דפי סטנסיל מרוקו שנות ה 20 נדיר.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 050

ספר שיטה לא נודע למי, קושטא תקי"א - 1751, מהדורה ראשונה – חתימת הרב מרדכי אשיאו.

ספר שיטה לא נודע למי על מסכת קידושין, ופירוש הראב"ד והרז"ה על מסכת קינין, קושטא תקי"א - 1751, מהדורה ראשונה, (1) ס"ב דף.בשער חתימת הרב מרדכי אשיאו – מגדולי חכמי שאלוניקי, היה שד"ר בשליחות צפת וירושלים באירופה, השיב תשובות בהלכה בחריפות ובקיאות להרבה מגדולי ישראל, כתב הערות לשו"ת נודע ביהודה ושלחם לבנו ר' שמואל והדפיסם בספרו שו"ת שיבת ציון שנדפס בפראג, ספרו שו"ת הגיד מרדכי נדפס בשאלוניקי תר"ה - 1845. חתימה נוסתפת בשער "הצעיר שמואל הכהן ס"ט".בדף א' הגה ארוכה בכתב יד (קצוצה), ועוד רישומים וחתימות בשער. כפי שכותב פרו' מאיר בניהו שכתב היד של השיטה היה בספרייתו של הרב בצלאל אשכנזי מחבר השיטה מקובצת ומזכירו כריכה חדשה, נקבי עש.
החל מ $120