Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה מס' 34 - 21.10.2020

מכירה מס' 34
תתקיים אי"ה ביום רביעי ג' בחשוון התשפ"א • 21.10.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 18-20/08/2020
בין השעות 14:00 -20:00

 ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק בתיאום מראש

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

Filter by
View as
Display per page
LOT: 001

סידור סדר אור לישרים כתר נהורא נוסח ספרד - דפוס שפירא זיטאמיר תרכ"ד | 1863 עותק חסר במצב גרוע

סדר אור לישרים והוא תפלות לכל השנה כמנהג ספרד, חלק ראשון וחלק שני. "כולל כתר נהורא פירוש על התפילות מכל השנה על דרך שוויתי ה' לנגדי תמיד מאת הרב החסיד המקובל מוהר"ר אהרן הכהן זצ"ל מ"מ דק"ק זעליחוב ובילגוריא בעהמ"ח ספר אור הגנוז על התורה ושארי חבורים...". סידור חסידי נדיר וחשוב במיוחד אשר נדפס בהסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד מגדולי החסידות בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תרכ"ד לפ"ק. סטפנסקי חסידות 399. במקור: ח"א: קפו דף. ח"ב: [1], קפח-שלב[2] דף. העותק שלפנינו במצב גרוע במיוחד עם רטיבות, עובש וטחב קשים. דפים מתפוררים ואכולים בחלק גדול מהסידור. בשל מצבו של הסידור לא יכולנו לקבוע בוודאות איזה מהדפים קיימים, נראה שחלק שני קיים ברובו אולם הדפים האחרונים אכולים ברובם. חלק ראשון בתחילתו חסר ובאמצעו כנראה שילבו גם דפים מסידור אחר.
Starting at $150
LOT: 002

Book Sha'arei Teshuvah, Part Two labeled as education, by Rabbi Dov Ber Schneerson - Middle Admor. Zhitomir, - 1864

Book Sha'arei Teshuvah, Part Two labeled as education, by Rabbi Dov Ber Schneerson - Middle Admor. Zhitomir, - 1864. Printed Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heschel Shapira. Zhitomir, - 1864. 138 p. 18 cm. Moth damage. Some water stains, original cover.
Starting at $220
LOT: 003

לוט ספרים מדפוסי רוסיה - פולין - שנות הת"ק

לוט 5 ספרים מדפוסי רוסיה ופולין שונים. 1. שאלות ותשובות חות יאיר, מאת רבי יאיר חיים בכרך, המכונה ע"ש ספרו זה בעל "חוות יאיר" - סאדילקאב תקצ"ד | 1834. [2],מז,מט-נב; כט,כט-נב דף. נזקי עש רבים. כתמים. דפים מנותקים. 2. חלק ראשון מהלכות רב אלפס שקלאוו תקנ"ט | 1799. עם חתימות בעלות רבות של "בית המדרש הגדול דק"ק מעזריטש" ובגוף החותמת מעל הכיתוב מופיעה תבנית בית המדרש. דף שער משוקם כריכה עליונה וכן דף השער מנותקים, נקבי עש וכתמים מצב כללי בינוני. ללא מספור עמודים. 3. ספר שאלות ותשובות תשובות הרד"ך לרבי דוד הכהן - מהדורה שניה אוסטרואה תקצ"ד | 1834. [3], סח דף. נקבי עש. מצב כללי בינוני טוב. חותמת בעלות: 'יקיר במוהרש ליבשיטץ'. 4. ספר חידושי הר"ן על מסכת בבא מציעא הודפס בסדילקאב תקצ"ז. נזקי עש, קפלים קרעים וכתמי מים מצב כללי גרוע. כרוך בכריכה חדשה עם ספר חידושי הר"ן על מסכת גיטין הודפס בסדילקאב תקצ"ז. נזקי עש, קפלים קרעים וכתמי מים מצב כללי גרוע. 5. מדרש רבות על במדבר - דברים ומגילות. נדפס באוסטראה / סאדילקוב אחרי תק"ס. שער של מדרש רבות על ספר בראשית סדילקאב תקע"ט. שער מנותק. כתמים וקרעים בשולי הדפים. מצב כללי טוב. מעט נקבי עש ופגמים שונים גם עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. רכד דף.
Starting at $100
LOT: 004

לוט ספרי שו"ת שנדפסו בסדילקאב - תקצ"ג-ד | 1833-4

1. שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא חלק ראשון, מאת רבינו יחזקאל סג"ל לנדא - סדילקוב תקצ"ג | 1833. [1], לד, לח, לג [צ"ל ל"ו] דף. חתימה עתיקה דהויה בראש השער, [13] הגהות בשולי הדפים המעידים על גאונות הכותב. לא נבדקו. ללא כריכה, נזקי עש ורטיבות. מצב כללי בינוני. 2. שו"ת מהר"ם אלשיך, לרבינו משה אלשיך - סדילקאב תקצ"ד | 1834. [1], עב דף. 2 הגהות בצידי הדפים לא נבדקו. 3. כרוך יחד עם שאלות ותשובות רבי יוסף קולון - סדילקוב תקצ"ד | 1834. [7], צח דף. כריכה ישנה בלויה מנותקת. נקבי עש. סימני רטיבות. מצב כללי בינוני - טוב.
Starting at $100
LOT: 005

לוט 2 ספרי פרי מגדים על יורה דעה - יוזפוף תרט"ו | 1854 עם הגהות הערות ותיקונים בכתב יד

לוט 2 ספרי פרי מגדים על יורה דעה - יוזפוף תרט"ו | 1854 עם הגהות הערות ותיקונים בכתב יד ספר פרי מגדים חיבור עמוק ומקיף על נושאי כליו של השו"ע, ונחלק לשתיים 'משבצות זהב' על הט"ז ו'שפתי דעת' על הש"ך, מאת הגאון רבי יוסף מאיר תאומים. 1. עותק מלא בהגהות והערות בכתב יד חלקן ארוכות ולמדניות ומעידות על גדלותו התורנית של כותבם, בכמה מקומות אף משיג על המחבר. קכט דף. כריכה מקורית, נזקי עש, שיקום בתחתית השער פוגע בטקסט, ושיקומים נוספים בדפים ראשונים מקצתם פוגעים בטקסט, כתמים שונים, מצב כללי בינוני-טוב. 2. עותק עם מעט הגהות וחותמת בעלות בלועזית. [1], קל דף, דפים אכולים בקצוות נקבי עש ללא כריכה דף שער וכן דף נוסף בסוף הספר מנותקים, מצב כללי גרוע.
Starting at $70
LOT: 006

Sefer HaZohar, complete set, with original bindings— Józefów, 1873

3 volumes making a complete set of the Zohar by the Holy Tanna Rabbi Shimon bar Yochai. Cover with red ink, original bindings eaten at the edges, many moth holes and damage as well. The first pages of two volumes are detached, generally ok condition. Stamps of ownership: “Y. N. Kaplan, Haifa.” Additional stamp in Cyrillic letters.
Starting at $150
LOT: 007

ספר נפש חיים (פאלאג'י) - מהדורה ראשונה סלוניקי תר"ב | 1842

ספר נפש חיים, מערכת נושאים לפי סדר א' ב' מאת רבינו חיים פאלאג'י זצ"ל. מהדורה ראשונה בדפוס סעדי' הלוי אשכנזי - שאלוניקי תר"ב | 1842. ט, רלח, טו דף. בגב השער איור מלאכים, כתמים, מצב כללי טוב.
Starting at $300
LOT: 008

Rare: Book called “Shever Bat Ami”—only edition, Livorno 1853.

Haftarah for Tisha B’Av and a kina on Chana and her seven sons, with a commentary in Judeo-Arabic based on Chazal’s midrashim. By Rabbi Yosef Shabtai Farhi. First and only edition—Livorno 1853. Some of the bibliographic listings give a year of printing (1858) based on the gematriya of the cover (“Lev Yerushalayim”) but that is a mistake because the cover has the term “LePrat Gadol” which means that we have to delete 5 years from the calculation, which results in 1853. In addition, on the back of the cover there is a different gematriya: “Et LeChanina”, which creates the result 1853. The National Library places it in the Rare Books section, but its copy has a damaged cover, whereas the copy before us has a complete cover (though it is missing 2 pages at the end—18 instead of 20 in the original). No binding, stains and light tears, corrections handwritten, generally good condition. The author was Rabbi Yosef Shabtai Farhi, known as the Yeshpo (1802-1882), he was a great learned kabbalist and a sage of Jerusalem, he was a folk scribe in Hebrew, Arabic, and Ladino. At the end of his life he lived in Livorno, where he published his books. He authored Oseh Peleh (1845), one of the most common works of folkloric stories available today.
Starting at $60
LOT: 009

כרך עם ספרי קהלת ומשלי בתרגום שרח הערבי ועוד - ירושלים / כלכותא תרנ"ו תרנ"ח | 1896-8

כרך המכיל שני ספרים. 1. ספר קהלת עם שרח הערבי [פירוש בערבית יהודית] מנגד לעמוד, ועם פירוש שמע שלמה. מהדורה ראשונה - ירושלים תרנ"ח | 1896. חסר השער העיקרי ושלושה דף נוספים, לא מגוף החיבור, פב דף. 2. ספר שרח משלי, תרגום ערבית יהודית לספר משלי, מהדורה שנייה - כלכותא תרנ"ו | 1896. [2], מו עמוד. כריכה בלויה, נייר שביר, בתוכו נמצא שער לפרקי אבות עם שרח ערבי ליוורנו תרפ"ח, דף מנותק בסופו, קרעים בשולים, מצב כללי טוב. רישומי בעלות בכתב ספרדי: "אני הצעיר יחזקל יעקב יוסף רחמים עזרא-? צלמון".
Starting at $150
LOT: 010

אוסף ספרים וחוברות מדפוסי ירושלים שנות הת"ר

אוסף ספרי וחוברות נדירות מדפוסי ירושלים עיה"ק. מצבים משתנים, חלקם חסרים ופגומים בפגמים שונים. ברובם לא כרוכים. 1. ספר רכב על דבר אמת, לרבי יצחק דוד וינקלר. תרפ"ו | 1926. כד עמ'. 2. ספר תשואות חן חלק ראשון בשם יישר כח, לרבי יהושע טשערווינסקי. תרפ"ה | 1925. [2] עח, פא-פד עמ'. 3. רינת יחזקאל, חוברת א' כרך א', מאת רבי יחזקאל חי עזרא אל-ביג. תרפ"ז | 1927. מעטפת מקורית צבעונית פגומה בחלקה. יט, [1] עמ'. 4. חדושי מגילה מכתב יד לרבינו נסין. תרמ"ד | 1884. [1], יג דף. מעטפת צבעונית מקורית פגומה בחלקה. שושנה הלוי 454 [לא צוין שם שזה עם מעטפת]. 5. 2 עותקים חסרים של ספר שלחן המערכה חלק א' לרבי משה אהרן טונקעלאנג. תרצ"א | 1931. [23], 64 עמ' (בעותק אחר: [23] 66 עמ') [במקור: [23] 72 עמ']. 6. 2 עותקים קונטרס מחניך קדוש, לרבי רפאל יעקב דידובסקי. תרצ"א | 1931. [4], לה, [1] עמ'. כריכת מעטפת (באחד העותקים חסרה המעטפת האחורית. 7. ספר חמדת צבי על התורה, מאת רבי צבי דוד גלאזער. תרצ"ג | 1933. חלק שני [10], קא-ר [8] עמ'. 8. ספר מלחמת היצר מאת רבי משה אליהו מרמורשטיין. תרצ"ה | 1935. כו עמ'. מעטפת מודפסת מקורית. דפים שלא נחתכו בדפוס. 9. ספר בית שלמה חלק שלישי על הלכות תערובות, לרבי שלמה מאיר פרידמן. תרנ"ט | 1899. [1] מא, י [במקור: יג] דף. עותק חסר. 10. מלא העמר, על תורת חלת הארץ וחוץ לארץ מאת רבי יצחק שלמה ב"ר עמרם בלויא. תרע"ב | 1912. [1], טז דף. 11. ספר שבט הלוי, לרבי יעקב אשר גרייבסקי. תרח"צ | 1938. [8], מח עמ'. כריכת מעטפת מקורית. 12. ספר מליץ טוב לרבי דוד לניאדו. תרפ"ו | 1926. ח דף. טז עמ', רטז דף. חתימת בעלות: "אברהם טוויל", "משה כהן טוויל". סימני רטיבות ועובש. 13. ספר עשיר ורש, לרבי בן ציון אלקלעי. מהדורה שניה מתוקנת בתוספת פורטרט המחבר ובנו המו"ל. תרצ"ד | 1934. [פורטרט], מד דף. 14. וידוי גדול. תרע"ד | 1914. ח' דף. 15. ספר אריה שאג לרבי אליעזר רחמים ידיד הלוי. חלק א' מהדורה ראשונה תרפ"ג | 1923. [8], קמד עמ'. חתימת בעלות לא נבדקה. 16. ספר פועל צדק, על תרי"ג מצוות מהש"ך. תרס"ט | 1909. נז דף. שער פגום. חותמות בעלות ורישומים בכתב יד.
Starting at $100
LOT: 011

תיקוני הזוהר בפורמט גדול - ירושלם תרס"ט | 1905

ספר תקוני הזהר "שחבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי ... ע"י המשתדלים והמו"ל האחים ... מו' ישראל ומו' בנימין ובן אחיהם ... יעקב חיים ן' המנוח מו' נתנאל שאוולוף ... נדפס פעה"ק ירושלם תובב"א שנת תרס"ט [1905] לפ"ק בדפוס ה"ר שמואל הלוי צוקערמאן. תיקוני הזוהר באותיות גדולות מנוקדות ללא פירושים. פורמט גדול 29 ס"מ. [1], פד, עח דף. נייר יבש. קרעים ופגמים שונים. קרע עם פגיעה בטקסט והדבקה של נייר דבק בדף האחרון. כתמים. מצב כללי טוב.
Starting at $70
LOT: 012

Sefer Leshem Shebo v’Achlama Kabbalah—Jerusalem 1935

An important composition based in the kabbalah of the Gra, some of which is an exegesis and some of which is based in droshim. By the kabbalist Rabbi Shlomo Elyashiv. [5], 88 pages. With glosses and handwritten corrections, illustration of Jerusalem on the last page, moth damage and stains, new binding, generally good condition. Rabbi Shlomo Elyashiv ben Rabbi Haim Chaikel (1841-1926) was known as the “Ba’al HaLeshem” because of this book, and was revered by sages during his lifetime. It is said that when the book reached Baghdad, the Ben Ish Hai organized a march throughout the city in honor of it because of his wonder at the chiddushim written in it. The Chazon Ish said about the author that he was “the last kabbalist.” Rav Kook called him in a number of places “the greatest kabbalist of our generation.”
Starting at $50
LOT: 013

Rare: Sefer Kavanot HaAgadot (Kaftor v’Perach)—first edition from the author’s lifetime, Basel 1581. Partially missing copy

Sefer Kavanot HaAgadot, “also called Kaftor v’Perach…” an interesting work with an exegesis on all of the legends of chazal from Shas (both Bavli and Yerushalmi) and Midrashim which are difficult to understand, taken from the Tosafot and Tosefet Merubah with chiddushim of the Zohar, by Rabbi Yaakov ben Yitzhak Luzzatto, a sage of Venice-Sfat. First edition. The title page has an illustrated wood-carved engraving. Introduction by the author, indices. [16], 127 pages (this copy is partially missing, supposed to be 152 in the original). Original leather binding with defects, stains, detached pages, overall fair to good condition. The title page has a note of ownership: “Moshe Mirkorhausen” and “Moshe ben Matzliach Morli.”
Starting at $300
LOT: 014

Foundational work: Olat Tammid, first edition—Amsterdam 1681, with signatures and notes handwritten, plus stamps of the first Chassidic beit midrash in Krakow

The work Olat Tamidd with the second section Olat Shabbat, by the Dayan Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosef of Krakow. First edition. [2], 59, [1], 10, [6], 65-114, 50 pages. Stefanski Sifrei Yesod Hosafot p. 63. Tape on the cover which hides the text, repairs and tears at the edges of pages which damage the text, stains, a little moth damage, binding preserved, generally good condition. Stamps of “purchase of books for the Beit Midrash of Rabbi Aharon ben HaRav of Krakow.” Rabbi Aharon Shapira, son of the Meor v’Shemesh. Stamps are from the first Chassidic Beit Midrash of Krakow, established in his father’s name, Rabbi Klonimus Kalman Shapira, the Me’or V’Shemesh. Cover and p. 10 have an unknown signature of ownership, not checked thoroughly, and a number of long notes handwritten, probably by whoever wrote those signatures, plus a long additional note of ownership on the blank front page.
Starting at $100
LOT: 015

Masechet Niddah with Mishnayot from Seder Taharot—Berlin and Frankfurt-der-Oder, 1728. Parchment binding

Volume with parchment binding, Masechet Niddah “with Rashi’s commentary and Tosafot and Piskei Tosafot and Rabbeinu Asher and Piskei HaRosh and commentary on Mishnayot by the Rambam.” With mishnayot from Seder Taharot [separate cover], three commentaries. Mold on the bottom binding and last pages, water stains, cover disconnected, generally ok to good condition.
Starting at $50
LOT: 016

Miniature mishnayot with complete commentary KafNachat (Kedoshim, Teharot)—Offenbach 1732.

Commentary by RavShneorFeivush ben Yaakov, who was the grandson and great-grandson to Rabbi Moshe Isserlish of Krakow, Ra’avadGalogaRabbati in Poland, son-in-law of Rabbi Avigdor (from the endorsement of the commentary for the 6 Books of Mishnah given by Rabbi Shmuel Hillman Ra’avad of Mannheim). The name of the book was taken from a verse in Ecclesiastes. The printer is Israel ben Moshe. Original: 143-172, 175-462, [4] pages. 13cm. Four pages are missing here (167-172), and the cover page (unclear if there is one in the original?). Listing of ownership on the first and last pages. Original leather binding. A little moth damage. Generally ok to good condition.
Starting at $80
LOT: 017

משניות מיניאטורי סדר קדשים עם 'נקודות הכוסף' - ונציה תצ"ז | 1737 עם הערות ורשומים ספרדיים

כרך מיניאטורי של משניות סדר קדשים, עם נקודות הכוסף, "נחלק לכ"ט ימים ללמוד ח"י פרקים בכל יום מדי חודש בחדשו" בסופו ספר יצירה. נדפס - ויניציאה תצ"ז | 1737. [2], שיב-שצד, [2]. כריכת עור מהתקופה, פגמים בשדרה, כתמי מים, עותק יפה במצב טוב. בפורזץ רישומים שונים בכתב ספרדי נאה. בגוף הספר תיקונים בכתב יד ספרדי.
Starting at $100
LOT: 018

2 כרכים מהדורת כיס משניות סדר זרעים ונשים עם נקודות הכוסף - ונציה תקט"ז | 1756

שני כרכים מהדורת כיס. 1. משניות סדר זרעים עם נקודות הכוסף, "נחלק לכ"ט ימים ללמוד ח"י פרקים בכל יום מדי חודש בחדשו" נדפס בויניציאה תקט"ז | 1756. אינו נמצא בספרייה הלאומית. בגב השער דגל המדפיס, מבוא בלועזית, הקדמה מאת המדקדק רבי דוד בן שלמה אלטאראס שתיקן מהדורה זו, תפילה לפני הלימוד, בסופו ספר יצירה פרק א' עם התפילה לאמרה קודם הלימוד בו. פג דף במקור בעותק זה פ דף. 2. משניות סדר נשים עם נקודות הכוסף, חסר שער, לפי המספור נראה שמדובר במהדורה זו, קפ-רעד דף במקור, בעותק זה קפא-רעג דף. בסופו ספר יצירה פרק ג' עם התפילה לאמרה קודם הלימוד בו. ותחינה שנוהגים לומד בארץ ישראל. כריכות עור ישנות מהתקופה, כתמים, פגמים שונים, מצב כללי טוב. רישומים שונים בכתב ספרדי.
Starting at $70
LOT: 019

ספר יסוד: מעשה רוקח על הרמב"ם - מהדורה ראשונה ונציה תק"ב | 1742

ספר מעשה רוקח, חיבור על הרמב"ם [עם הפנים] מאת רבי מסעוד חי רוקח מגדולי רבני טריפולי. חלק ראשון - מדע, אהבה, זמנים, בתחילתו חידושים על הרמב"ם בכתיבת יד מגאונים קדמונים וחידושים מבנו רבי אברהם ז"ל. בדפוס מאיר דא זארה - מהדורה ראשונה ויניציאה תק"ב | 1742. [8],רפו דף. ראה סטפנסקי ספרי יסוד עמוד 51 בהוספות. הסכמה משותפת מרבני ויניציאה יצ"ו. שער מפואר בחיתוך עץ: משה ואהרן ומלאכים מחצצרים, קבוצת דפים יחד עם השער מנותקים, כתמים קלים, קרעים בקצת דפים כולל בקצה השער, כריכה ישנה ובלויה מנותקת חלקית, מצב כללי טוב. בשער רישום בעלות לא נבדק לעומק. רבי מסעוד חי רוקח (ת"נ - תקכ"ח) בן רבי אהרן. רבה של טריפולי, תחילה שימש רבינו כשד"ר מארץ ישראל אליה עלה מעיר מולדתו איזמיר, ובהגיע בשליחותו אל העיר טריפולי, הפצירו בו בני העיר בכל לשון למען יאות להישאר במחיצתם ולשמש כרבם, והוא מצידו נעתר לבקשתם. חלק זה מחיבורו החשוב שעל שמו התפרסם, נדפס עוד בחייו.
Starting at $300
LOT: 020

Meginei Aretz, handsome copy. Amsterdam 1754.

Ancient, fine edition of the book, includes the Shulchan Aruch Orech Hayim with Turi Zahav and Magen Avraham, with the Pri Chadash. First edition of the Even HaOzer commentary. Two covers, the first is illustrated with a wonderful wood cutting of the four shepherds (Moshe, Aharon, Yosef, and David). Propis printing. Well-preserved copy, with especially wide margins, bound with wood covered in leather, handsome, with gilded inscriptions. Listings of ownership on the page before the cover. | stains. [3], 336, [2] pages. 40cm. Generally good condition.
Starting at $100
LOT: 021

Volume of the Last Prophets, with translation into English from the London Tanach with original handsome binding—London 1827

From the series “Torah Neviim Ketuvim according to the Batra edition of Yosef Attias”, with adjacent translation. Handsome leather binding, good condition, signature of ownership in English, slight staining and a slightly worn spine. Generally good condition.
Starting at $100
LOT: 022

רב אלפס (רי"ף) על נדרים - ווילנא תר"ג | 1843 יחד עם מסכתות נוספות מדפוס מוקדם לא מזוהה

"אשי ה' כולל תשלום הלכות הרי"ף אשר לא באו בדפוס... עד הנה וזה יצא ראשונה הלכות רב אלפס ורמב"ן על מסכת נדרים... חדושי הריטב"א ונימוקי יוסף" בדפוס מן וזימל - ווילנא תר"ג | 1843. [2], מז דף. הסכמות מרבי דובעריש אשכנזי מסלאנימא, רבי מאיר עפשטיין מווילנא זצ"ל ועוד, כרוך יחד עם רי"ף על מסכתות סנהדרין, עבודה זרה ותוספתא על טהרות. ללא שערים, נראה מדפוסים מוקדמים, לא גילינו בוודאות את זהות המקום ושנות ההדפסה. כו, של-שעח, נז דף. כריכה חדשה, קרע בדף ההסכמות, כתמים, מעט נקבי עש ממוקדים, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 023

Torat Chovot HaLevavot with German—Leipzig 1846, with interesting notes

By Rabbeinu Bechayai bar Yosef. Two covers, one using a yellow page, additional cover in German. Long introduction in German with comparisons to Arabic; probably a research study on the book and its different editions. XLVIII, 232 pages, 464 total sides, with indices. Note of ownership on the cover: “Yisrael bar Asher.” Additional partially erased signature with a reference to the year 1948. On the back of the first cover is a long inscription in which a father (who owned the copy) writes the dates of his children’s birthdays. Number of handwritten corrections. Two covers, repaired professionally, various stains. Purple coloring on the edges of pages, old binding is worn at the edges, generally good condition.
Starting at $50
LOT: 024

סט מפואר: חמישה חומשי תורה עם תרגום לאנגלית והתפילות בכריכות מקוריות - לונדון תרל"ד | 1874

5 כרכים הכוללים את חמישה חומשי תורה וההפטרות, עם תרגום לאנגלית בעמוד הנגדי, בנוסף כל הכרכים ביחד מכילים את: "התפלות לשבתות עם היוצרות מראשית השנה ועד אחרית השנה". שני שערים נפרדים לעברית ואנגלית. ושנים נוספים לחלק התפילות. בהוצאת יוסף יהושע בן יצחק ואלליאנטין - לונדון תרל"ד | 1874. בכרך לבראשית מצוינת שנת הדפוס - תרמ"ט, בשערים הלועזיים בכל הכרכים מופיעה שנת הדפוס: 5628-1867. עותק מפואר על נייר משובח בחיתוך דפים זהב, כריכות מקוריות מפוארות בצבע סגול עם מסגרות מוטבעות זהב, פגמים שונים, מצב כללי טוב.
Starting at $100
LOT: 025

Megillat Esther with the commentary Ya’arat Dvash, first edition. Lemberg 1874

Megillat Esther with three commentaries, including Ya’arat Dvash by the Gaon Rabbi Yehonatan Ivshitz, Av Beit Din of Hamburg. With endorsement of Rabbi Shlomo Kluger. First edition. No page numbering, lots of moth damage. New binding, generally ok condition.
Starting at $60