ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 24 - 31.07.2019

מכירה מס' 25

תתקיים אי"ה ביום שני כג' אלול תשע"ט

23/9/2019

במרכז אחים רבי עקיבא 86, בני ברק

בשעה: 20:00 

הפרטים והפריטים יועלו לאתר ביום הקרוב

טל: 03-9050090

פקס: 03-9050093

אסף: 054-3053055

ניסים: 052-8861994

moreshet.auctions@gmail.com

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט

https://moreshet.bidspirit. com

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר מכלול – דפוס דניאל בומבירגי ויניציאה ש"ה | 1545

ספר מכלול, דקדוק לשון הקודש, מרבי דוד קמחי - הרד"ק, עם "נימוקים" מאת רבי אליהו "הבחור" אשכנזי - דפוס דניאל בומבירגי ונציה ש"ה | 1545. סט דף. שער פגום ומודבק מנותק מהספר. רישום בכתב יד שלא נבדק בשער ובדף הראשון. נדקבי עש וכתמים שונים. מצב כללי טוב - בינוני. ללא כריכה.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 002

קרית ספר [המבי"ט] - מהדורה ראשונה ויניציאה שי"א | 1551 עותק חסר

ספר קרית ספר, "חברו החכם השלם מורינו ורבינו מאה מטראני [המבי"ט]" - מהדורה ראשונה דפוס בראגאדין ונציה שי"א | 1551. עותק חסר ללא שער, כולל 3 מדפי המפתחות והדפים: ז-קמז. נזקי עש רבים שעברו שיקום עם הדבקות. נכרך בשני כרכים חדשים. מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $200
פריט מס' : 003

ארבעה טורים חלק חושן משפט המהדורה הראשונה עם בית יוסף - סביונטה שי"ג | 1553 עם עשרות הגהות חשובות בכתב יד

ארבעה טורים, חלק חושן משפט, לרבינו יעקב בן הרא"ש "בעל הטורים", המהדורה הראשונה עם 'בית יוסף' לרבינו יוסף קארו בעל "השולחן ערוך" שנדפסה בחייו - סביונטה שי"ג | 1553. שלב דף. דף השער קרוע וחסר מאד. דף ב' חסר. 2 הדפים שאחריו פגומים ומנותקים. נזקי עש רבים, כתמים שונים. מצב כללי בינוני. ללא כריכה. לאורך הספר הגהות רבות משנות הת"ק, חלקם ארוכות, המעידות על גדלותו בתורה של הכותב. לא נבדקו ביסודיות, זהות הכותב לא נבדקה.
הפריט נמכר ב $2000 החל מ $1000
פריט מס' : 004

כרך מיניאטורי של ספר ויקרא וספר דניאל עזרא ונחמיה - חלק מתנ"ך ויניציאה שצ"ג-ה | 1633-5 עם תרגומי מילים בלאדינו נדיר!

שני חלקים מתוך תנ"ך ונציה שצ"ג - צ"ה | 1633-1635, מנוקדים עם טעמים וביאורי מילים בלאדינו בשולי הדפים אחד מספרי התנ"ך הראשונים שנדפסו עם תרגום לאדינו [אולי אף הראשון שבהם]. כרך מיניאטורי 12 ס"מ הכולל את ספר ויקרא [דפים ריא - רעז] ואת ספרי הנביאים דניאל עזרא ונחמיה [דפים רט - רנח]. תנ"ך נדיר וחשוב, בספריה הלאומית קיימים רק חלקים ממנו, כך ספר ויקרא שנמצא לפנינו אינו קיים בספרייה. נזקי עש, קרעים והדבקות שונות בחלקם עם פגיעות בטקסט. שלשת הדפים האחרונים של ספר ויקרא קרועים וחסרים. מצב כללי בינוני. נכרך בכריכה חדשה פשוטה
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 005

הגדה של פסח מדרש בחידוש - מהדורה ראשונה ויניציאה ת"א | 1641 עם הגהות ותיקונים בכתב יד המחבר [?] עותק חסר

מדרש בחדוש פירוש להגדת פסח להחכם השלם רבי אליעזר נחמן פואה [רב במודנא וריג'ייו, תלמיד הרמ"ע מפאנו] - מהדורה ראשונה ונציה ת"א | 1641. עותק חסר, ללא דף שער, העותק כולל את הדפים: ב, ג, ה, ח, יג והלאה עד הסוף דף לו. הגהות רבות ותיקונים חשובים הנראות ככתב ידו של המחבר, הן בשל הדימיון בהשוואה לכתבי יד אחרים ידועים שלו והן מתוכנם עם מחיקות שונות והשלמות המתאימות לכך שמדובר בתיקונים והגהות של המחבר עצמו, לדוגמה ניתן לראות השלמה בכתב יד של שני שמות נוספים ברשימת ה"עלובים" [רבי אליעזר נחמן פואה הקים בעירו ריג'ייו חברה קדושה בשם "חברת העלובים"], מחיקות ותיקוני לשון בתפילה שכתב בסוף הפירוש ונקראת בשם "התנצלות לפושעי ישראל", ועוד ועוד. מבדיקה שערכנו במהדורה שיצאה לאחר מכן בליוורנו לא תוקנו הדברים גם במקומות שהיו טעויות הדפסה ושגיאות לשון אלא חזרו ונדפסו כמו שהדפסה, כנראה רבינו רצה להספיק להוציא בחייו מהדורה נוספת עם התיקונים שלפנינו ולא היה סיפק בידו. לדאבון ליבנו גם עותק זה חסר ולא נוכל לדעת מה עוד תיקן רבינו והשלים בכתב ידו על חיבור חשוב זה וחבל על דאבדין.
הפריט נמכר ב $2800 החל מ $300
פריט מס' : 006

ספר נחלת צבי - מהדורה ראשונה ויניציאה תכ"א | 1661 עותק מושלם ויפה

ספר נחלת צבי, והוא שולחן ערוך מטור אבן העזר ומסביב לו פירוש נחלת צבי מרבי צבי הירש כץ "הוגה בעיון האפשרי על ידי מעלת החכם הכולל כמוהר"ר משה בכהר"ר מרדכי זכות [הרמ"ז] - מהדורה ראשונה בדפוס בראגאדין בונציה בשנת תכ"א | 1661. דפים ראשונים מנותקים מעט, נקבי עש מועטים. כתמי זמן וקרעים קלים עם מעט הדבקות בעיקר בקצוות. מצב כללי טוב מאד. כריכת קלף ישנה.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $180
פריט מס' : 007

ספר בראשית ושמות - אמשטרדם תמ"ב | 1682

ספר בראשית שמות מתוך חמישה חומשי תורה עם שלושה מטיבי צעד [עם תרגום אונקלוס, תרגום יונתן וירושלמי ופירוש רש"י] שנדפסו בדפוס קרישטופל פון גנגיל באמשטרדם שנת תמ"ב | 1982. בדף קסה, ב: על ידי הפועל במלאכת הקודש אני יעקב בר החכם השלם המקובל משה רפאל די קורדווא מקהל קדש בראזיל. ללא שער. ב-קסו דף. דפים ראשונים קרועים עם פגיעות בטקסט. נזקי עש, קרעים וכתמים שונים. ברובו במצב טוב. כריכת עור מקורית עתיקה עם עיטורים, פגומה. חתימות בעלות ורישומים שונים, בהם: מהר"ר אהרן דוד בן יצחק מייזל מסוויסלאץ. לגבי שנת ההדפסה של ספר זה: בשער להפטרות נכתב שנת הדפוס תמ"ב, אולם על שער התורה (חסר בעותק זה): מ'לכנו ג'ואלנו צ'באות ש'נת ל'פ"ק [תס"ג]. שטינשנידר (ראה מס' 610) רואה בפרט טעות דפוס ומפענח מ'לכנו ג'ואלנו י' צ'באות ש'נת לפ"ק [תמ"ג].
החל מ $200
פריט מס' : 008

ספר ארבע חרשים שני החלקים עם שני שערים - מהדורה יחידה פרנקפורט דאודר ת"מ-תמ"א | 1680-1

ספר ארבע חרשים, ביאור על נביאים ראשונים מאת רבי יששכר בער ב"ר אלחנן, רבה של קרמזיר [כיום בצ'כיה] (עלה לארץ ישראל בשנת תס"א). בחיבור הוא מבאר גם עניינים קשים בנביאים [יצוין גם לחיבורו 'שלשה שריגים' על ההפטרות - כחלק מעיסוקו של המחבר בביאור הנ"ך], ספר זה הינו מהדורה יחידה שלא נדפסה מאז בשנית. שער מיוחד לחלק שני הנקרא קנאת אפרים - פרנקפורט דאודר ת"ם-תמ"א | 1681-1680. סו, עו דף, 29 ס"מ. נזקי עש שונים וקרעים, במספר מקומות עם פגיעות קלות בטקסט. שער ראשון פגוע עם הדבקות. כרוך בכריכה חדשה. חתימות בעלות [לא נבדקו]: "הק' איצק דייטש", "מרדכי בן לא"א מאיר ....?", "הק' גבריאל בן כ"ה וואלף ...? מלייפניק [?]".
החל מ $150
פריט מס' : 009

ספר התשב"ץ - מהדורה ראשונה אמשטרדם תצ"ח - תק"א | 1738-1741 עם חתימות מעניינות

ספר התשב"ץ ארבעה חלקים, אשר חבר רבי שמעון ב"ר צמח - מהדורה ראשונה אמשטרדם תצ"ח - תק"א | 1738-1741. [11], צא, סט, [1], סח, [1], [1], קא, [1] דף. 31 ס"מ. בחלק רביעי שער נפרד לכל שלשת ה'טורים'. העותק שלפנינו הוא מהעותקים השונים של מהדורה זו, השער הראשון מודפס עם ציורים של משה אהרן דוד ושלמה ועליו הפרט: א’ש’ר’ [תק"א] שם משה, ושינויים נוספים. [ראה: נ. בן-מנחם, בסוד ספרים, סיני, כרך טז, תש"ה, עמ’ שכד-שכו. וראה, ד. ירדני, סדר הדפסתו של ה'תשבץ', עלי ספר, י, עמ’ 119-132, תיאור מפורט של סדר ההדפסה, בשתי הצורות העיקריות]. כריכה אחורית עתיקה, ללא כריכה קדמית ושדרה. דפים וגליונות מנותקים, מעט נקבי עש וקרעים קלים. מצב כללי טוב. בשער הספר הדבקה של נייר מודפס: "זאת לדעת כל מקום שנדפס כאן שם עכו"ם... קאי רק על אותן שהאומות שהיו בזמן הבית... חלילה וחלילה לנו לחשוב על האומה שאנחנו דרים תחתיהם וחוסים בצילם שמטיבים איתנו לתת לנו מחיה בקרב הארץ...". חתימות בעלות, חלקם עתיקות: - משה פורית[?] שפירא - מאיר כ"ץ רפפורט... - זאב נחום הכהן ראפאפורט - הקטן יעקב ווייל - הק' יהודא ליב...[?] רבי מאיר הכהן כ"ץ רפפורט (תר"ט - י' בחשוון תרפ"א) אב"ד לוקאווא [לוקוב, בפולנית: Łuków אזור לובלין בפולין] והגליל, בעל מחבר "מנחת כהן" ומצאצאי הש"ך. בן רבי שבתי הכהן רפפורט ((תק"פ - תרנ"ז), אב"ד דומברובה. בנו של רבי אברהם אבלי מטרנוב [חתנו של האדמו"ר "הדברי שמואל" מסלונים ומגדולי התורה בדורו]. חמיו של רבי יעקב ווידנפלד בעל "כוכב מיעקב" [אביו של רבי דב בעריש הגאון מטשיבין], ומחותנו של רבי זאב נחום בורנשטיין - אביו של ה"אבני נזר") וחתן הגביר רבי אריה לייב מרגליות מקראקא. בנו רבי אברהם אבא ההדיר את כתבי אביו והכינם לדפוס אולם למרבה הצער הם אבדו בשואה. ממשפחות היחס החשובות והמפורסמות בישראל. ראה עוד: וונדר-גליציה ח"ד; אוצר הרבנים 13005; אוצר כתבי עת-לוין; מוריה 23-ג-ה.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $180
פריט מס' : 010

ספר שמש צדקה - מהדורה ראשונה ונציה תק"ג | 1743

ספר שו"ת שמש צדקה שני חלקים (בשערים נפרדים) לרבי שמשון מורפורגו - מהדורה ראשונה ונציה תק"ג | 1743. רבי שמשון מורפורגו (תמ"א - ת"ק | 1681-1740), מגדולי רבני איטליה, רבה של אנקונה. כאשר פרצה מגפה באיטליה בשנת ת"ץ - 1730 נרתם הרב שמשון מורפורגו כרופא להצלת נפשות, הספר הובא לדפוס על ידי בנו הרב חיים שבתי מורפורגו וזכה למקום של כבוד בפסיקה ההלכתית. חלק ראשון על אורח חיים, יורה דעה [5], קיז דף. חלק שני על אבן העזר, חושן משפט [1] סא' דף. 35 ס"מ. שערים מפוארים. כריכה עתיקה עם שדרת עור בלויה. נקבי עש וקרעים קלים בעיקר בקצוות וצמוד לשדרת הספר. גליונות מנותקים בחלקם. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 011

ספר סוד ה' על ברית מילה כולל רפואות וסגולות מהדורה מיניאטורית - אמשטרדם תק"ה | 1745

ספר סוד ה', חיבור על ברית מילה, כולל סדר הברית, פדיון הבן וברכת המזון עם פזמונים לברית מילה. "אשר חיבר הרב הגדול נר ישראל כבוד מוהר"ר דוד דלידא נר"ו, אשר הרביץ תורה בכמה וכמה קהלות קדושות והיה אב"ד בק"ק אמשטרדם... ולתוספות... וחיברנו לזה כמה דינים היותר נצרכים וכמה מיני רפואות וסגולות בדוקות בלשון אשכנז [בסופו ביידיש באותיות צו"ר]" - אמשטרדם תק"ה | 1745. ל דף. מהדורה מיניאטורית - 16 ס"מ. כרוך בכריכה ישנה נאה עם שדרת עור. קרעים רבים בעיקר בשוליים, סימני שימוש וכתמי יין רבים. מצב כללי בינוני.
החל מ $200
פריט מס' : 012

שו"ת הרמ"ז - מהדורה ראשונה ונציה תקכ"א | 1761 כרוך עם קנאת סופרים וקנטרס חק לישראל - ליוורנו ת"ק | 1740 עותק מיוחס ויפה

כרך עם שלשת הספרים: 1. שאלות ותשובות הרמ"ז, לרבי משה זכות, "ובו נכללו שאלות ותשובות חכמי דורו אשר שקלו וטרו על העניינים אשר השיב הרב הנ"ל". בתחילת הספר הסכמות והקדמות רבני ויניציאה וקושטא, עם רישיון מהוועד בויניציאה בעברית ובאיטלקית - מהדורה ראשונה ויניציאה תקכ"א | 1761. [4], נו דף [חסרים 2 דפים עם המפתחות]. 2. ספר קנאת סופרים, בו מגן המחבר על שרשי המצוות לרמב"ם ומשיב על השגות הרמב"ן, ובסופו קונטרס חק לישראל, השגות על הרב פרי חדש ביו"ד, מאת רבי חנניה קזיס רב מובהק ורופא מומחה מגדולי רבני איטליה - מהדורה ראשונה ליוורנו ת"ק | 1740. [4], לט, [1], כג דף. ספרים נדירים וחשובים כרוכים יחד בכריכה ישנה בלויה, קרעים שונים ונקבי עש מועטים, מצב כללי טוב מאד. חותמות בעלות: "שבתי הכהן רפפורט קראקא" רישומים בכתב יד על בעלות הספר לרבי שבתי ואביו רבי יצחק חיים כץ רפפורט. רבי יצחק חיים רפפורט (תרי"ב בערך - תרפ"א), אב"ד אוסטרובה ולאחר מכן בקראקא, בן רבי שבתי מדומברובה וחתן רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלה בעל "אגודת אזוב" אביו של ה'אבני נזר'. רבי יצחק חיים הי׳ למדן מובהק, חריף ובקי, נפלא ומצויין במדות נעלות. אמרו עליו שהוא היה בעל מזג טוב כ"כ עד כי נכון היה לפשוט את כותנתו ברחוב וליתנה לעני המזדמן לו. גיסו ה'אבני נזר' העריכו וחבבו מאד, והוא כותב בתשובה בספרו: "וחמיו הרב ז"ל תמיד היה מרגלא בפומיה, חתני זה הוא תיבת ספרים שלי כמו שהעידו רבים". ב'אבני נזר' פזורות עשרות תשובות אליו, והוא "המאושר במעלות ובמדות". גם בספרו של גיסו בעל ה'כוכב מיעקב' (חתן אביו) נדפסו עשרות תשובות אליו. בנו רבי שבתי הכהן רפפורט (תרמ"ה - תש"ג) - דיין ומו"צ וחבר בוועד הרבנים של קראקא, בנו של רבי יצחק חיים רפפורט הנ"ל, אב"ד אוסטרובה ולאחר מכן בקראקא. נספה בשואה יחד עם בני משפחתו הי"ד.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 013

ספר אור ישראל - קליווא תק"ל | 1770 עותק עם הדפים הנדירים

ספר אור ישראל, שאלות ותשובות מרבי ישראל ליפשיץ, העוסק ברובו בפרשת "הגט מקליווא" [ראה להלן] "נדפס בדפוס חדש פה ק"ק קליווא" - תק"ל 1770. זהו הספר העברי היחיד שנדפס בקליווא [Kleve - גרמניה]. העותק שלפנינו כולל את דפים לא-לב אשר נשמטו ברוב העותקים מכיוון שנדפסו בהם תשובות מרבי אריה לייב אב"ד הנובר ורבי יצחק מהמבורג ובהם ביטויים חריפים נגד חכמי פרנקפורט. הדבקת גזרי נייר עם תיקונים מודפסים ומחיקות שונות במספר מקומות בספר בהם נרשמו ביטויים חריפים [מחיקות אלו כנראה נעשו במקור ע"י המו"ל, שהיה בנו של הרב ליפשיץ]. סו, סט-קך דף. מודפס על נייר איכותי, נקבי עש, כתמי ופגעי זמן שונים. מצב כללי טוב. כריכה ישנה מפורקת ללא שדרה. הרקע לכתיבתו והדפסתו של ספר זה הוא פרשת "הגט מקליווא" בעקבות הגט שסידר הגאון רבי ישראל ליפשיץ רבה של העיר קליווא סבו של בעל "התפארת ישראל", לזוג מהעיר בון. הבעל שהיה מעט מעורער בנפשו, נמלט מגרמניה לאנגליה מאימת מוות, ובדרכו גירש את אשתו בעיר קליווא שבגרמניה. חכמי פרנקפורט ומנהיים פסלו את הגט בטענה שהבעל אינו כשיר לגרש ("גט שוטה") ויצאו בכרוזים חריפים נגד הרב מקליווא. לעומתם רוב גדולי הדור: ה"שאגת אריה", רבי יצחק מהמבורג, רבי שאול מאמשטרדם ודודו רבי יעקב עמדין, ה"נודע מיהודה" ועוד, פסקו כדעת הרב ליפשיץ, שהבעל נחשב לאדם שפוי הראוי לגרש. הספר עוסק ברובו בפרשה זו וספיחיה, בהקדמה מתאר רבי ישראל ליפשיץ בפירוט את המלחמה שהכריזו עליו מתנגדי הגט ובספר מביא את כל הצדדים שהניעוהו להכשיר את הגט והתשובות השונות בעניין. זהו הספר העברי היחיד שנדפס בעיירה קליווא שבגרמניה היות וכל בתי הדפוס באשכנז סרבו להדפיס את הספר כדי לא לנקוט צד בפרשה.
הפריט נמכר ב $1900 החל מ $250
פריט מס' : 014

כרך עם מס' ספרים חשובים ונדירים משנות הת"ק עם חתימות בעלות מעניינות

1. קונטרס ר' חיים יונה, שמכונה עלה דיונה מאת רבי חיים יונה פרנקל-תאומים מפרמישלא [(תנ"ח - תפ"ח) חתנו של הגאון רבי דוד אופנהיים, בניו וחתניו היו מגדולי ישראל] - לעמברג תקס"ז | 1807. כד דף. 2. שיטה מקובצת על מסכת ביצה, לרבי בצלאל אשכנזי - לבוב תקע"ב | 1812. [1], לו דף. 3. קן ציפור, "והוא פירוש מספיק על משנה בסוף מסכת קינים...", מאת רבי שמחה הס. ד' דף [דפים א-ב כפולים], ללא דף שער. עפ"י הספרייה הלאומית ההשערה היא שנדפס במקור יחד עם שיטה מקובצת הנ"ל בלבוב תקע"ב. 4. דינים השייכים ליום טוב, ספר עבודת הקודש שחיבר הגאון מופת הדור הרשב"א זצלה"ה. יח דף. ללא דף שער. עפ"י הספרייה הלאומית ההשערה היא שנדפס במקור יחד עם שיטה מקובצת הנ"ל בלבוב תקע"ב. 5. ספר גופי הלכות, "חלק ראשון והוא חדושים ובאורים על מס' נדה על גפ"ת ומפרשים ופוסקים ... שחברתי אני הקטן יעקב אב"ד לודווינאווי' בן... מו"ה פנחס מאלווריעא" [מצאצאי רבי מרדכי יפה בעל "הלבוש" ועוד] - מהדורה יחידה ווארשא תקפ"ב | 1822. בשער רישום בכתב יד: "קניתי מהמחבר..." [ראה להלן בפירוט החתימות]. מב דף. 6. ספר המדע, והוא חיבור כולל לספר כרתי ופלתי לרבי יונתן אייבשיץ, מאת רבי שמעון קרומנוי [רבי שמעון בר דוד אופנהיים מקרומנוי מחכמי הונגריה, אב"ד פעשט (כיום בודפשט)] - מהדורה ראשונה פראג תקע"א | 1811. מס' הגהות חשובות בשולי הספר בכתב יד מתקופת ההדפסה. [2], כה דף. 7. אלון בכות, "אשר ספדו וקוננו כל עדת ישראל ... פה ברעסלויא ער"ח ניסן תקפ"א ביום הוקם מצבת אבן על קבר אדמ"ו ... מהור"ר אברהם טיקטין זצללה"ה אב"ד ור"מ דקהילתינו יצ"ו, בעל מחבר ספר פתח הבית ועוד...". 4 דף. שער קרוע לשניים, קרעים שונים מצב כללי גרוע. כולם יחד כרוכים בכריכת קרטון פשוטה, קרעים וקפלים שונים, במספר מקומות עם פגיעות בטקסט. כתמים שונים. פגעי עש קלים בעיקר צמוד לשדרה. מצב כללי טוב. חתימות בעלות רבות, בהם זיהינו: - "איצק בהרב הצדיק ר' אלעזר... מלאסק". וחתימת בנו "ישעי' בן היוחסין מו"ה איצק ז"ל" [ראה להלן], עם הערה חשובה בפורזץ הנראית בכתב ידו. - "שלמה קליגער הכהן בן ר' חיים נפתלי...". - "משה בן מו"ה יוסף גדנסק" ו"שמואל בן יוסף". - "...צבי... מק"ק ליכטנשטיין". - "שמחה בונים במוה"ר שלמה..." רבי יצחק [איצק] איילנברג מטורקא ולודז' [רבי איציק טורקער] (נפטר תרי"ח), בן רבי אלעזר ספיר [מגיד בעיר לאסק חיבר מס' חיבורים שנשארו בכתובים ולא יצאו לאור. חתן רבי איצק גאלדיס מלאסק]. אחיו של רבי סיני ספיר בעל "מנחת עני" - לו סייע בהדפסת ספריו. ראה עוד: לאסק וחכמיה עמ' סב והלאה] יצאו ממנו משפחות נכבדות ותלמידי חכמים.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $300
פריט מס' : 015

כרך עם ספר העיטור, שו"ת יעלת חן וספר שנות אליהו [הגר"א] מהדורה ראשונה - שנות הת"ק | עותק מפואר ומושלם

כרך גדול עם שלשת הספרים: 1. ספר העיטור - מהדורה שניה ווארשא תקס"א | 1801. 2, צו דף. הסכמות חסידיות חשובות של המגיד מקוז'ניץ, רבי יצחק מראדוויל ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. 2. שאלות ותשובות יעלת חן למהרא"ל צינץ - מהדורה ראשונה פראג תקנ"ג | 1793. 2, סד דף. 3. ספר שנות אליהו, פירוש המשניות סדר זרעים לרבי אליהו הגאון מוילנא [הגר"א] - מהדורה ראשונה לעמבערג תקנ"ט | 1799. 2, נט [צ"ל: נח] דף. שלשתם כרוכים יחד בכריכת עור עתיקה, הכריכה פגומה והשדרה חסרה, הטבעת שמות הספרים על השדרה. מעבר לכך מצב כללי טוב מאד. עותק מפואר ומרשים.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $200
פריט מס' : 016

ספר מקלו של אהרן - מהדורה ראשונה אלעקסניץ תקכ"ח | 1768 - ספר נדיר מדפוס נדיר

ספר מקלו של אהרן, חידושים על התורה מאת רבי אהרן בן נתן נטע הלפרין מטרמבובלה - מהדורה ראשונה אלקסניץ תקכ"ח | 1768. 23 דפים לא ממוספרים [במקור 25 - חסרים 2 דפים ראשונים אחרי השער]. קרעים ופגמים שונים, הדפים כולם מנותקים עם פגעי זמן רבים מצב כללי גרוע. ספר נדיר במיוחד שנדפס בדפוס נדיר באלעקסניץ בו הודפסו בסה"כ כ-20 ספרים עבריים במהלך השנים. רבי אהרן בן נתן נטע הלפרין מטרמבובלה (ת"ס - תק"ל) - חתן הנגיד רמ"מ מנרול. ישב בטרמבובלה ובגלל שהיה חשוך בנים בנה מכספו בית מדרש עם ספריה גדולה. בספרו 'מחנה ארון' [שגם נדפס באותה שנה באלעקסניץ] ציינו את סדר ייחוסו: "הרבני המופלג מו"ה אהרן מטרעבוולי בעל המחבר ספר שם אהרן וספר מקלו של אהרן, והוא מגזע ישרה [דהיינו בן אחר בן] נין ונכד של הגאון בעל הלבושים [רבי מרדכי יפה] מצד אביו, ואם אביו הייתה בת הגאון הקדוש הרב המאור הגדול מו' יצחק שהיה אב"ד בק"ק סטאנאב אחי הגאון המפורסם מו' נטע אב"ד דק"ק אסטרי נינם יחד של הגאון בעל המחבר תשובת רש"ך. ומצד אמו הוא נין ונכד של הגאון החסיד מו' וואלף אב"ד דק"ק אליק חתן הגאון מהרש"ל ז"ל.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $120
פריט מס' : 017

ספר זוהר חדש זולקווא תקס"ד | 1803

ספר זהר חדש, "נדפס שנית ע"י הרבני מוהר"ר יעקב נר"ו במוהר"ר נפתלי הירץ זלה"ה מק"ק בראד, בתוספת טוב ההגהה לתקן הטעיות שנפלו בדפוס הקודם באמשטרדם". דפוס אברהם יהודא ליב מאיר האפיר מזולקאווה תקס"ד | 1804. קמב דף. חתימות בעלות: "יוסף דוד ערנצט מקראקא", "יעקב יהודא הלוי באכנר מפינטשוב". כריכת עור ישנה ללא שדרה. כריכה קדמית ושער מנותקים חלקית, נקבי עש ופגעי זמן שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 018

ספר בחינת עולם כרוך עם ספר שער השמים - זולקווא תקס"ה | 1805

ספר בחינת עולם עם בקשת המ"מין לרבינו ידעיה הפניני, עם תרגום ליידיש באותיות צו"ר - זאלקווא תקס"ה | 1805. עה [במקור עו] דף. עותק חסר, חסרים דפים י, יא, עו. כרוך יחד עם ספר שער השמים, על הישארות הנפש ותחיית המתים מאת רבי גרשון ב"ר שלמה אביו של הרלב"ג - זאלקווא תקס"ה | 1805. [1], צה [במקור צו] דף. הדף האחרון חסר. חתימות בעלות שונות, בהם זוהו: ר' שמואל שמחה שו"ב מראקוב [אולי חמיו של האדמו"ר רבי מנחם מענדיל מקוסוב בעל "אהבת שלום" - אבי שושלת ויז'ניץ]. קרעים וכתמים שונים. ללא כריכה, דפים מנותקים. מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $120
פריט מס' : 019

ספר החיים וספר תעלומות חכמה - לבוב תקס"ד | 1804 / עפר יעקב - ברסלוי תקצ"ט | 1839 עותק מושלם ויפה

כרך עם שלשת הספרים: 1. ספר החיים לרבי חיים בן רבי בצלאל אחי המהר"ל, עם הסכמת והקדמת רבי אברהם יהודע העשיל מאפטא שכתב: "וכל איש החפץ חיים יבחר בספר הקדוש הזה... והש"י יכתב ויחתם אותנו בספר החיים" - לבוב תקס"ד | 1804 [כנראה תק"צ]. 1, ל, 3 דף. 2. ספר תעלומות חכמה, מגילת קהלת עם פירושו של רבי יעקב מליסא "הנתיבות" - מהדורה ראשונה לבוב תקס"ד | 1804 [כנראה תק"צ]. 1, טו דף. 3. ספר עפר יעקב "כולל ויכוח בין שני אחים הנפש והנשמה, לאהוב את ה' ולהתדבק במצותיו הטהורים" מאת רבי יעקב אייכהורן [מחכמי קראקא, חתן רבי שלמה זלמן רוזס שהיה בעל תוקע אצל הבעש"ט. עלה לצפת, חזר לקראקא ושימש שם כרב] עם הסכמה של רבי ישראל משקלוב ועוד מרבני צפת. בתוך הספר [בדף ל-לא בחלק השני] תשובה בהלכה מרבי אברהם דוב מאווריטש "הבת עין" מצפת. ספר חשוב ונדיר במיוחד - מהדורה ראשונה ברסלוי תקצ"ט | 1839. 2, מג, לד דף. שלשת הספרים שלמים במצב יפהפה. כריכה פשוטה פגומה, חתימות בעלות רבות שלא נבדקו.
החל מ $200
פריט מס' : 020

גט מקושר [מהרא"ל צינץ] - מהדורה ראשונה ווארשא תקע"ב | 1812

ספר גט מקושר עם ביאור טיב גיטין לרבי אריה לייב בן רבי משה מפלאצק המהרא"ל צינץ - מהדורה ראשונה - וורשה תקע"ב | 1812. 1, י, צ דף. קרעים שפינות הדפים הראשונים עם פגיעות קלות בטקסט, כתמים קלים. באחד הדפים כתם של דיו שנשפך ויצר קרע בדף עם פגיעה בטקסט, מעבר לזה מצב כללי טוב מאד. כרוך בכריכה ישנה עם שדרת עור מוטבעת. חתימה בדף השער שלא זוהתה: "הק' יוסף....?".
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 021

נתיבות המשפט חלק ב' - מהדורה ראשונה זולקווא תקע"ו | 1816

ספר נתיבות המשפט, חלק שני והוא ביאורים על חושן משפט, מאת רבי יעקב מליסא, מהדורה ראשונה של חלק שני שנדפסה בחייו של המחבר - זולקווא תקע"ו | 1816. [1], קו דף. קרעים וכתמים רבים, בחלקם עם פגיעות בטקסט. שער פגוע. כריכה ישנה פגומה מעט בעיקר בשדרה. מצב כללי בינוני. חותמות בעלות של הרב יוסף קאמיסארסקי רב לעדת אנשי סובאלק פה שיקאגו. חתימת בעלות: דוד מרדכי סגל קרויז, ועוד.
החל מ $150
פריט מס' : 022

ספר חרדים - ראדוויל תקע"ח | 1818 עותק שלם ויפה

ספר חרדים, להרב הקדוש רבי אלעזר אזכרי - ראדוויל תקע"ח | 1818 עותק שלם ויפה חלקו מודפס על דפים תכלכלים, נקבי עש מועטים, כתמי זמן קלים, פגמים קלים, מצב כללי טוב. כריכה עתיקה עם שדרת עור מוטבעת, בלויה עם פגמים. חתימת בעלות: "ישכור [יששכר] דוב בן משה חיים זצ"ל מהרחיים של גשר עץ אצל[?] השפטאל ידישען [ביה"ח היהודי] הנקרא בעריש לאקסר". לא נבדק לעומק. חותמת: "חבורה גמילת חסדים םגשר לצים".
הפריט נמכר ב $190 החל מ $150
פריט מס' : 023

ספר שבט מוסר - ווילנא והורודנא תקע"ט | 1819

ספר שבט מוסר, מספרי המוסר החשובים ביותר. מאת רבי אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרי [תי"ט-תפ"ט | 1659-1729], מקובל מחכמי איזמיר. בדפוס ר' מנחם מן ור' שמחה זיסל, בווילנא והוראדנא תקע"ט | 1819. פ דף. 22 ס"מ. חתימות ורישומי בעלים. שיקום מקצועי. סימני עש. כתמים. כריכה חדשה. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 024

2 ספרי רבי יהודה לייב אדל המגיד מסלונים: מי נפתוח / מים טהורים - מהדורה ראשונה ביאלסטוק תקע"ו-ז | 1816-7

כרך אחד עם שני ספרי הגאון רבי יהודה לייב עדל מסלאנים: 1. ספר מי נפתוח, ביאור על פירוש הרמב"ם על סדר טהרות - מהדורה ראשונה ביאלסטוק תקע"ו | 1816. ט', סד דף. 2. ספר מים טהורים, פירוש על משניות סדר טהרות - מהדורה ראשונה ביאלסטוק תקע"ז | 1817. [2], נ, [2] דף. דפים ראשונים ואחרונים מנוקתים, כריכה מפורקת. כתמים שונים. מצב כללי טוב. חותמות בעלות: הרב ברוך רבינוביץ, רב לקהילת הגר"א אנשי ווילנא בשיקאגו, מלפנים רב בוויטעבסק. חותמת בעלות נוספת שלו מתקופת רבנותו בוויטבסק. רבי יהודה ליב הלוי אדל [במקור: עדל - ראשי התיבות "עד למאור", הרומז לייחוס המשפחה עד לרבי זרחיה הלוי 'בעל המאור'] (ז' אדר תקי"ז - י"ח תמוז תקפ"ח | 1757-1828), "המגיד מסלונים" בן רבי משה עדל מזאמושץ'. למד תורה מפי חכמי העיר, ביניהם רבי שלמה מחלם (בעל מרכבת המשנה) שכיהן כרבה של העיר. בצעירותו למד מספר שנים בברודי ושם החל לעסוק גם בדרשנות. הוא היה מבאי בית הגר"א ומקורבו של רבי אברהם בן הגר"א. נודע כבקי בספרות האגדה והמדרשים. בשנת תקנ"ח התמנה כ"מגיד מישרים" בעיר סלונים.
החל מ $200
פריט מס' : 025

נחל דמעה - וינה תרצ"ד | 1934 חוברת נדירה מאד עם הספדים על החפץ חיים מהר"ם שפירא מלובלין ורבי ישראל מטשורטקוב

ספר נחל דמעה, מספד תמרורים על הני תרי צנתרי דדהבא ה"ה כ"ק מרן הגאון וכ' בעל "חפץ חיים" זצ"ל וכ"ק הגאון מרן מהר"מ שפירא זצ"ל אב"ד ור"מ בלובלין. והשלישי הכי נכבד כ"ק אדומו"ר הגה"ק וכו' פאר "ישראל" מטשארטקיוו [האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב] זי"ע ועל כל ישראל אמן. מאת הצעיר והפעוט נפתלי ראובן שנור - וינה תרצ"ד | 1934. מהדורה יחידה ונדירה של הספד שנישא על גדולי ישראל אלו מיד לאחר פטירתם, בביהמ"ד הגדול בעיר ראדומישל. בחוברת הוקדשו עמודים עם דיוקנם של צדיקים אלו, ונכתב ההספד ביידיש. כריכת מעטפת. 68 עמ'. קרע קטן בשדרה, מעבר לזה מצב כללי מעולה. בספרייה הלאומית מקוטלג החוברת בנדירים. אינו רשום באוצר הספר של וינוגרד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $120