ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 2 - 07.01.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

אמרי יושר-מהר"ם אש מהדורה ראשונה - אונגוואר, תרכ"ד | 1864

אמרי יושר - דרושים. מאת הרה"ק רבי מאיר איזנשטטר - המהר"ם אַש , מגדולי רבני הונגריה ומהפוסקים והמנהיגים החשובים. מהדורה ראשונה. דפוס קארל יעגר, אונגוואר, תרכ"ד - 1864. | רישומי בעלות והקדשה בכתב יד סופר: "שייך לישראל כהן בן בנו הרה"ג הקדוש מו"ה דוד כץ ראב"ד במאטטערזדארף". | נקבים בדף שלפני השער ללא פגיעה בטקסט. כתמי זמן. הדף האחרון מנותק חלקית. | [1], צ, [2] דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 077

בית אהרן משפטי גיטין מהדורה ראשונה - למברג, תרל"ו | 1876

בית אהרן משפטי גיטין על שו"ע אה"ע, מאת רבי שמואל אהרן ב"ר צבי אלעזר רובין. מהדורה ראשונה. דפוס אברהם יצחק מענקיש, למברג, תרל"ו [1876]. | כתמי זמן. חותמות ורישומי בעלות. שיקום קל בדף השער, הדף שאחריו ובדף האחרון. | פא דף. 38 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 078

ספר ראבי"ה מהדורה ראשונה - קראקא תרמ"ב | 1882. נדיר

ספר ראבי"ה - חידושים על מסכת ברכות ושו"ת. מאת רבי אליעזר בן רבי יואל הלוי שהיה אחד מבעלי התוספות ורבו של ה'אור זרוע'. בתוספת לוית חן מאת הרב חיים נתן דעמביצער קראקא. מהדורה ראשונה. דפוס פישער ודייטשער, קראקא, תרמ"ב [1882]. מפורסם לשונו של הרמ"א בהלכות פסח "הגה: ויש אומרים דבזמן הזה דאין דרך להסב, כדאי הוא ראבי"ה לסמוך עליו "...נדיר. | שלושה שערים, אחד מהם בלועזית בסוף הספר. | סט, [4] דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 079

משנת חסידים - קראקא, תרמ"ט | 1889

משנת חסידים ספר קבלה על פי קבלת האר"י הקדוש' מוזכר פעמים רבות בספרי חסידות בכלל ובספרי חב"ד בפרט. מאת המקובל רבי עמנואל חי ריקי [תמ"ז-תק"ג], מחכמי איטליה, ורבה של גוריציה. נהרג עקד"ה בדרך בין בולוניה למודנא - כמסופר בספר בנו "חזה ציון". עם פירוש טעם עצו מאת רבי פנחס אליהו הורוויץ. בסופו דף ארוך מקופל - שרטוט האילן הקדוש. | חותמות חשובות. נקבי עש. כריכה חדשה. | [4], צט, [1] דף. 26 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 080

מסכת ברכות מתלמוד בבלי, עם לוח המהר"ם שפירא ללימוד הדף היומי - פיוטרקוב, תרצ"א | 1931. נדיר

מסכת ברכות מתלמוד בבלי שנדפסה בפיוטרקוב. בעמוד השני נדפס 'לוח דף היומי' של מסכת ברכות המתחיל בתאריך כט' סיון ומסתיים ב-ב' באלול. אותו ייסד רבה הבלתי נשכח של פיוטרקוב - המהר"ם שפירא. נדיר. | כריכת מקורית. כתמי זמן. | [1], ב-ס"ד, יח' דף. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $70
פריט מס' : 081

תלמוד בבלי "מינכן" תש"ט | 1949 ללא השערים המצוירים

תלמוד בבלי – 17 כרכים מתוך 19 מינכן-היידלבורג, תש"ט [1949]. "יוצא לאור ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז". מהדורת הש"ס הראשונה שנדפסה בשלמות אחרי השואה, על ידי רבני מחנות "שארית הפליטה" בגרמניה. מהדורה זו הודפסה ללא השערים המצוירים. כריכות מקוריות. בחלק מהמסכתות דפים מנותקים וחלקם צריכים שיקום לכירכות.
החל מ $50
פריט מס' : 082

חזון עובדיה מהדורה ראשונה. ירושלים. תשי"ב | 1952. נדיר.

חזון עובדיה מהדורה ראשונה. על הגדה והלכות פסח. מאת מרן פוסק הדור הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זי"ע. עם הסכמות מעניינות מגדולי ישראל בדורות האחרונים. מצב טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 083

אוסף ספרים חשובים שנדפסו בוורשא.

1. ספר ישועות ישראל על שולחן ערוך חושן משפט. מאת הרב ישראל יהושע מקוטנא. ורשא. תרל"ט - 1870. 2. ספר זית רענן חלק שני מאת הרב משה יהיודה ליב מקוטנא. ורשא. תרכ"ט - 1869. 3. דברי מרדכי. מאת הרב משה פרידבורג. ורשא. תרכ"ז - 1867. 4. שערי ירושלמי. מאת הרב דובערוש אשכנזי מסלונים. ורשא. תרכ"ו - 1866. 5. נודע בשערים. מאת הרב דובערוש אשכנזי מסלונים. (חצי שער). ורשא. תרי"ט - 1859. 6. נחלי מים. מאת הרב יעקב מאיר פאדווא מבריסק. ורשא. תרמ"ג - 1883. כרוך יחד עם ספר קרן יהושע. מאת הרב יהושע נחמן עפשטיין מקארטשין. ורשא. תרנ"ז - 1897. 7. ברכת יהונתן. לר' יוהנתן אייבשיץ. ורשא. תרס"ב - 1902. כרוןך יחד עם ספר שיר מכתם. מאת הרב ישכר דובער סג"ל. ורשא. תר"מ - 1880. 8. באר הגולה. מאת המהר"ל מפראג. וורשא. תקצ"ח - 1838. 9. נפלאות חדשות. לר' שמשון מאוסטראפאלי. ורשא. תרע"א -1910. כרוך יחד עם עולם העשייה. מאת הרב יעקב יהודה ליב זילבערגלייט מקאברין. ורשא. תרע"א - 1911. כרוך יחד עם ספר שארית יעקב. ירושלם. תרמ"ג - 1883. 10. פתגמין קדישין. מגדולי החסידות. ורשא. תרמ"ו - 1886. כרוך יחד עם ספר קול שמחה לר' שמחה בונם מפרשיסחא. ורשא. תרל"ו - 1886. וספר אורח חיים. לר' מנחם צבי מטאקסין. ורשא. תקמ"ח - 1888. 11. ספר איוב. ורשא. תקצ"ח - 1838. סה"כ 18 ספרים. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי בנוני - טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 084

אוסף ספרים חשובים מהדורות ראשונות מדפוסי וילנא.

1. משכיל לאיתן. חידושי הלכות מסדר מועד וקודשים. מאת ר' ישראל משקלוב. פגם לשער. מהדורה ראשונה. וילנא. תקע"ח - 1818. 2. מאירת עינים. על בדיקת הריאה. מאת הרבנים. מרדכי זאב סגל והרב יוסף שאול סגל. וילנא. תקצ"ט. - 1839. כרוך יחד עם ספר מטה אפרים עם אלף למטה. וורשא. תר"ב - 1842. 3. מדרש תנאים. ב' חלקים. מאת ר' זאב וואלף מהוראדנא. וילנא תקצ"ט - 1839. 4. גבורת ארי. מהדורה ראשונה. על מסכת תענית. מאת ר' אריה ליב בעל השאגת אריה. וילנא. תרכ"ב - 1862. כרוך יחד עם ספר זכרון למשה. אדעסא. תרל"ג - 1873. 5. דמשק אליעזר. ב' חלקים. (שערים נפרדים). מאת ר' אליעזר ינדא. וילנא. תרכ"ח - 1868. 6. לשכת סופר. דיני ספר תורה. תפילין ומזוזות. מאת ר' אברהם אהרן ברונא. מסטראבין. וילנא. תרכ"ט - 1869. 7. גן נעול. כרך שני. מאת ר' אשר ניסן מבירז. וילנא. תרל"ד -1874. 8. ראשית ביכורים. חלק א'. מאת ר' בצלאל הכהן. וילנא. תרכ"ט - 1869. 9. שביל הישר על רב אלפס. חלק ראשון. מאת ר' שאול שישקעס. וילנא. תקצ"ט - 1831. סה"כ 11 ספרים. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $120
פריט מס' : 085

אוסף 5 ספרים חשובים. מדפוסי ליוורנו. תק"ו - תקנ"ג | 1746.- 1793.

1. שו"ת בית יהודה. מהדורה ראשונה. לר' יהודה עייאש. ליורנו. תק"ו - 1746. 2. אסיפת זקנים. על מסכת בבא בתרא ונזיר. לד' בצלאל אשכנזי. ליוורנו. תקל"ד - 1774. 3. שו"ת שמן המר. מאת ר' מרדכי רובייו. ליוורנו. תקנ"ג - 1793. 4. לשון חכמים. מאת ר' דוד הכהן. ליוורנו. תקמ"א - 1781. 5. ספר מטה יהודה. אורח חיים חלק א' וב' (שערים נפרדים). מאת ר' יהודה עייאש. ליוורנו. תקמ"ג - 1783. גדלים שונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $120
פריט מס' : 086

לוט, 3 ספרי 'זהר' עם חותמות והגהות - שנות ה-ש' וה-ת'. פגומים

1. ספר הזהר על חומש בראשית, רישומי וחותמת בעלות. רנה, [11] דף. 2. ספר הזהר על חומש בראשית, עם הגהות רבות בכתב יד מזרחי. שנת ה'תע"ה [1515] | רנא, יח דף. 3. ספר הזהר על חומשים: ויקרא, במדבר ודברים. שער נפרד לחומש במדבר. בדפוס המחוקק הר"ר יונה ב"ר יעקב, קושטאנדינא, תצ"ו [1736]. רישומי בעלות וחתימות רבניות בכתב מזרחי. שח דף. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 087

לוט, 2 כרכים 'כסף נבחר' מהדורה ראשונה - פראג, תקפ"ז - תקפ"ח | 1827-1828

2 כרכים 'כסף נבחר' - מאה ושישים כללים הנמצאים בתלמוד ובראשונים והאחרונים. מאת רבי ברוך בנדיט גוייטין אב"ד העדיעס. עם הסכמות מהר"ם מינץ, החת"ם סופר ועוד. החת"ס כותב בהסכמתו:"הספר הזה יהיה מורה דרך ללומדי תורה". מהדורה ראשונה. דפוס לנדא, פראג, תקפ"ז - תקפ"ח [1827-1828]. | דף השער בכרך א' חסר. | קיב; קיב דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 088

לוט, 3 ספרי הגר"א מהדורות ראשונות כרוכים יחדיו

1. ברק השחר - פירושים וליקוטים מתורת הגר"א, מאת רבי שמואל מלצן מסלוצק. דפוס יוסף ראובן ראם, ווילנא, תרכ"ג [1863]. 2. אמונה והשגחה - מוסר מאמרי הגר"א, מאת רבי שמואל מלצן מסלוצק. דפוס רודאלף זיבערט, קניגסברג, תרכ"ד [1864]. 3. מדרש תדשא - מדרשים נדירים, ובסופו כללי הגר"א. קניגסברג, תר"ך [1860]. חותמות ורישומי בעלות. כתמי זמן. נקבי עש. אחד משלושת השערים [ברק השחר] חסר. 3 דפים אחרונים חסרים. | טז; [8], מז, [2]; יד, יט, [2] דף. 17 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 089

לוט 6 כרכים מהדורות ראשונות - מהר"ם שיק וגדולי תלמידיו

1. מהר"ם שיק על התורה. דפוס קאהן עט פריעד, מונקאטש, תרס"ה [1905]. | 2. מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות. דפוס בלייער וקאהן, מונקאטש, תרנ"ה [1895]. | 3. שו"ת מהר"ם שיק על שו"ע יו"ד. דפוס בלייער, מונקאטש, תרמ"א [1881]. | 4. דרשות מהר"ם שיק. נספח: קורות חיי המהר"ם שיק. קלויזנבורג, [תרפ"ז, 1927]. | 5. שו"ת יד רמה על שו"ע וסוגיות הש"ס. מאת רבי משה צבי פוקס אב"ד סערעד וגרוסוורדיין, מגדולי הרבנים בהונגריה בדורו, תלמיד המהר"ם שיק. דפוס רובינשטיין, אראדעא (רומניה), ת"ש [1945]. | 6. שמחת הנפש - מוסר באידיש-דויטש. מאת רבי יהודה כהן קרויס, תלמיד המהר"ם שיק, אב"ד ביאנקוביץ, יאנוש-האלמא ולקנבך. דפוס סגל, פאקש תרס"ו [1906]. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 090

לוט, 2 ספרי בית היוצר מהדורות ראשונות - נדיר

1. ספר בית היוצר - שו"ת על שו"ע או"ח ויו"ד. עם הסכמת הרה"ק משינאווה. דפוס בלייער עט קאהן, מונקאטש, תרנ"ו - 1896. | 2. ספר דרשות בית היוצר - על חומש בראשית. (עם פירוש אהל אפרים מאת נכד המכבר רבי ישראל אפרים פישל ראטה אב"ד וואידאטשקא). דפוס בנימין פריעדמאן, מישקולץ, תרצ"ח - 1938. אינו מופיע בתקליטור ווינוגרד. | מאת הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט. תלמיד מהר"ם א"ש, והדברי חיים מצאנז. | הגהות. ללא כריכות. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 091

קונטרסים וילקט יוסף כרוכים יחד. תרס"ט - תרע"ז | 1909 - 1919.

קונטרסים וילקט יוסף פילפולים על הש"ס והפוסקים מהרב יהוסף הכהן שווארטץ. עותק לא שלם וחסרים מספר קונטרסים. בעותק שלפנינו סה"כ 13 קונטרסים בין השנים: התרס"ט - 1909 עד תרע"ז - 1909. דפים מנותקים. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $50
פריט מס' : 092

לוט 2 ספרים כרוכים יחד - המאה ה-18

. חדושי גלאנטי - חידושים על מסכתות: ביצה, יבמות, גיטין, בבא קמא, בבא מציעא ועבודה זרה, מאת רבי ידידיה גלאנטי. עם חידושי הר"ן למסכת שבועות וחידושי הריטב"א למסכת בבא מציעא. דפוס צבי הירש מפיורדא, וילהרמשדורף, תס"ו [1706]. 2. שמות בארץ, כולל את הספרים: "יום תרועה" חידושים על מסכת ראש השנה. "תוספת יום הכפורים" חדושים על מסכת יומא. "כפות תמרים" חידושים על מסכת סוכה. מאת רבי משה בן חביב – המהר"ם בן חביב. עם הסכמות הקרבן נתנאל ועוד. מהדורה שניה. דפוס ווילהעלם פרידריך לאטר אלרא, קארלסרוא, תקכ"ו [1766]. | חיתוך דפים בצבע אדום. חותמות ורישומי בעלות. כתמי זמן. נקבי עש. חיסרון בפינה השמאלית התחתונה. | [1], 62; [2], טז, ל, מ, [1] דף. 31 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 093

לוט 2 ספרים כרוכים יחדיו - המאות ה-18/19

1. בינה לעתים - דרושים. חלקים ראשון ושני, שערים נפרדים. מאת רבי עזריא פינו בעל הגידולי תרומה אשר הש"ך מביאו מספר פעמים. מהדורה שלישית. דפוס רוזאניש יהודית, למברג, תקנ"ז [1797]. 2. ערכי הכנויים. שורשי וביאורי מילות לשון הקודש, מאת רבי יחיאל היילפרין בעל 'סדר הדורות'. עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב, בחתימה שונה ובלתי מוכרת "הק' צבי לוי בהגאון מוהר"ש בתקוה טובה לפ"ק". מהדורה ראשונה. דפוס יוסף מאי, דיהרנפורט, תקס"ו [1806]. רישום בעלים מעניין, בפינה השמאלית העליונה בראש כל אחד מדפי הספר בינה לעיתים, החל מדף א' עד לה, מופיעה מילה אחת, כל המילים יחדיו יוצרות את שם בעל הספר ושם אביו. | כתמי זמן. נקבי עש. חותמות. | לה, נח [3]; פה דף. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 094

לוט, 3 ספרים כרוכים יחדיו - המאה ה-19

1. פסקי חלה להרשב"א. עם פסקי דינים מרבי יעקב ן’ צהל, ומאמר חקור דבר על מנהג חו"ל בהפרשת חלה מאת רבי נחמן נתן קורוניל. דפוס אליהו ומשה ששון, ירושלם, תרל"ו [1876[. 2. אלפסי זוטא. קיצור ספר האלפסי בתוספות פסקים וחידושי דינים לרבינו מנחם עזריה מפאנו. מהדורה ראשונה מכתב יד. עם הארות והערות רבות מאת נחמן נתן קורוניל. דפוס אברהם משה לונץ, ירושלים, תרמ"ה [1885[. 3. פרשת דרכים זוטא - חסידות. מאת רבי יעקב צבי יאליש מדינוב. דפוס יוסף פישער, קראקא, תרמ"ה [1885[. חותמות. רישומי בעלים. סימני עש. | [3],כה דף 20 עמ'; כב; לב, כא דף. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 095

לוט 2 ספרים כרוכים יחדיו - המאה ה-19

1. אלשיך על מסכת אבות. מאת רבי משה אלשיך, עם פירוש מאת החיד"א. דפוס נ.ד. זיסבערג, ווארשה תרל"ב [1872]. 2. אמונת היחוד - חסידות. מאת רבי אברהם סופר מפאלטישען. מהדורה יחידה. דפוס חיים אהרן זופניק, פערמישלא [פשמישל], תרל"א [1871]. נדיר. חותמות חשובות. קרע בדף שלפני השער. בלאי בשדרה. | סג; נב דף. 22 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 096

לוט, 2 ספרי הרמח"ל – אינם מופיעים בתקליטור ווינוגרד

1. מלחמת משה – ויכוח נגד ס' ארי נוהם. מאת רבי משה חיים לוצאטו. דפוס פאלמאן, פיעטרקוב, תר"ע – 1910. 2. דעת תבונות -צ על י"ג עיקרים. מאת רבי משה חיים לוצאטו. הוצאת הוד, לונדון, תש"ד – 1944. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב
החל מ $50
פריט מס' : 097

אוסף 17 ספרים. מרוקו.

1. 'מנחת משה' לרבי ברוך אסבאג. קזבלנקה. תש"ה - 1945. 2. 'מנחה בלולה' לרבי ברוך אסבאג. קזבלנקה. תרצ"ז - 1937. 3. 'קרבן מנחה' לרבי ברוך אסבאג. קזבלנקה. תרצ"ט - 1939. 4. 'שאר ירקות' לרבי דוד אסבאג. קזבלנקה. תש"ג - 1943. 5. 'תהלה לדוד' לרבי דוד בן חסין קזבלנקה. תרצ"א - 1931. 6. 'עדן מקדם' לרבי רפאל משה אלבאז. פאס. ת"ש - 1940. 7. 'עדות ביעקב' להנצחת שמו של המורה המסור ר' יעקב אדרעי. מאת רבי ברוך אדרעי. קזבלנקה. תשי"א - 1951 לערך. 8. 'ברכת אליהו' לר' אליהו בן הרוש. יצא לאור ע"י רבי דוד עובדיה מצפרו. הודפס בג'רבה. תש"ד - 1944. 9. שני סידורים לראש השנה. בדפוס יוסף לוגאסי. קזבלנקה. 10. מחזור ליום כיפור. בדפוס יוסף לוגאסי. קזבלנקה. 11. סידור בית תפלה. בדפוס יוסף לוגאסי. קזבלנקה. 12. סליחות לאשמורת חדש אלול המרוצה. בדפוס יוסף לוגאסי. קזבלנקה. 13. חומש ויקרא. בדפוס יוסף לוגאסי. קזבלנקה. 14. חמישה חומשי תורה- ויקרא - במדבר דברים. בדפוס דוד ויזמאן. קזבלנקה. 15. פרקי אבות. בדפוס דוד ויזמאן. קזבלנקה. 16. תולדות רמב"ה ורשב"י מאת יחיאל בושכילה. בדפוס משה עמאר. קזבלנקה. תש"ד - 1944.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $180
פריט מס' : 098

לוט 7 ספרים. כתב יד מעשיות. ותעודת שחיטה מרוקו. המאה ה-20.

1. כתב יד סיפורים ומעשיות בערבית יהודית כ - 150 עמודים. תחילת המאה ה-20. 2. ספר עברית למתקדמים. מאת נסים אדהאן. קזבלנקה, תש"ט [1949]. [8], 188 עמ'. 24 ס"מ | 3. ספר היסטוריה ד'ליהוד דילמרוק. מאת יצחק ד. עבו. בערבית-יהודית מרוקאית. רישומי בעלות. תשי"ג, 1953. [2], 94 עמ'. 20 ס"מ | 4. ספר שבחי צדיקים, סיפורי צדיקים. בערבית-יהודית מרוקאית. קזבלנקה. רישומי בעלות. [2], 93 עמ'. 19 ס"מ | 5. עת ספוד. בערבית-יהודית מרוקאית. קזבלנקה. רישומי בעלים. 32 עמ'. 15 ס"מ. 6. סדר עבודה ווידוים של יום הכפורים. פאס. כריכה ודפים מנותקים. 20 עמ'. 18 ס"מ | 7. סדר חצות לילה אקום להודות. יג' דף. כולל שפר סליחות לאשמורת חודש אלול המרוצה. מב' דף. קזבלנקה. תרצ"ב - 1932. מצב טוב. 8. תעודת לשוחט מבית הדין ברבאט. בחתימת הראב"ד ומועצת הרבנים. תשי"ג - 1953. סימני קיפול מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $120
פריט מס' : 099

זכרון יוסף מהדורא ראשונה עם ההקדמה החריפה נגד החסידות – פיורדא תקל"ג | 1773

ספר זכרון יוסף - שו"ת, חידושים ודרשות. מאת הגאון רבי יוסף שטיינהארט אב"ד פיורדא שבגרמניה. מהדורה ראשונה. דפוס ר' איציק בן ר' ליב בוכבינדר, פיורדא, תקל"ג [1773]. בהקדמתו הוא תוקף בחריפות נוראה את שיטת החסידות, ומכנה אותה "כת". הוא גם כותב "אשר אין מהם נחת... עושים רוב ימיהם כחגים... בתפלתם מצפצפים... יתנו קולי קולות משונים... כקוף לאדם... ה' יצילנו מהם ודומיהם" ועוד ועוד. בחלק מהעותקים הושמטה ההקדמה נגד החסידים. הרב שטיינהארט כותב כי נענש במידה רבה במותם של ילדיו ונכדיו .| הגאון רבי יוסף שטיינהארט [ת"פ – תקל"ו], אב"ד פיורדא שבאשכנז. פוסק משמעותי ורב השפעה, ונחשב מגדולי התורה הבולטים בתקופת האחרונים. תלמידו של הגאון רבי יעקב פופרש כ"ץ בעל "שב יעקב", בפרנקפורט. היה בין גדולי ההוראה, והתכתב עם כל גדולי הרבנים בזמנו, השאלות הופנו אליו מהונגריה, איטליה, הולנד ושווייץ. היה נשוי שלוש פעמים: אשתו הראשונה הייתה חיה כהן שפירא, בתו של עקיבא כהן שפירא, השנייה רוזל, והשלישית קריינדל הרב שטיינהארט מזכיר פעמים אחדות במהלך חיבורו את רעייתו הלמדנית קריינדל שגם הפצירה בו להדפיס את תורתו. מתלמידיו; רבי מרדכי באנעט, רבי וולף היידנהיים, רבי משה טוביה זונדהיימר רבה של הנאו ועוד. | נייר כהה ומשובח. סימני עש. כתמי זמן. חיזוקים בנייר דבק. שדרה ודף השער חסרים. | [3] , כד, [1], כה – מו, מו – סז, סז – קיט, [2] דף. 31 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 100

זכרון צבי מנחם מהדורה ראשונה - פרעמישלא, תרל"ג | 1873

זכרון צבי מנחם, שו"ת וחידושים על הש"ס. מאת רבי צבי מנחם מייזלש אב"ד עיר חדש. עם הסכמות רבי חיים מצאנז, רבי יעקב אריה מראדזמין ועוד. מהדורה ראשונה. דפוס חיים אהרן זאפניק, פרמישלא, תרל"ג [1873]. סטפנסקי חסידות מס' 206. | כרוך יחד עם עדות ביעקב, מאת רבי יצחק יעקב ריינעס אב"ד שווינצאן. דפוס דווארזעץ, ווילנא, תרל"ב [1871]. | חותמות. | פג; לא דף.32 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100