Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 5 - 23.10.2019

 

Auction no. 26

Upload to our website anytime in the next few days

Tel: 972-3-9050090

fax: 972-3-9050093

Filter by
View as
Display per page
LOT: 175

פנקס החשבונות של רבי אפרים זלמן הלפרין זצ"ל מייסד "המרכז הארצי לטהרת המשפחה"

פנקס חשבונותיו של רבי אפרים זלמן הלפרין זצ"ל, מייסד "המרכז הארצי לטהרת המשפחה", בבנק "אלכסנדר עליאש ושות' בערבון מוגבל בנקאים" בירושלים. ובו פירוט הכנסות, הוצאות ופירעון המחאות. פגמים וכתמים קלים. מצב כללי טוב. הרב אפרים זלמן הלפרין (תרל"א - תשכ"א), רב חסידי בארצות הברית ומייסד "המרכז הארצי לטהרת המשפחה". נולד בגליציה לאביו רבי אלחנן דב הלפרין [בן רבי יעקב שלמה היילפרין אב"ד פרעמישלאן]. בשנת תרס"ו היגר לארה"ב וכיהן כרב בעיר דנוור, בהוראת רבו האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב. בשנת תרצ"ח עלה לארץ ישראל והתיישב בשכונת גאולה. היה מראשוני המעוררים על עניית "אמן ואיש"ר" בכוונה וכתב על כך את הקונטרס "שומר אמנים" [ניו יורק תשי"ג], חיבר גם את "וזאת אשר צויתי" [ירושלים תש"ט]. מפעל חייו היה "המרכז הארצי לטהרת המשפחה", אותו ייסד בשנת תש"ב בברכתם של גדולי ישראל. הארגון הוקם בנשיאותו ובעידודו של האדמו"ר רבי שלומק'ה מזוועהיל זיע"א ולאחר פטירתו שימש מרן פוסק הדור, רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל, כנשיא הארגון במשך למעלה מ-20 שנה. הארגון פועל עד ימינו אנו לשם הקמת מקוואות ביישובי הארץ והפצת חשיבות נושא טהרת המשפחה. מרן "החזון איש" תמך מאוד בפעילות הארגון והמליץ במכתב לנדיבים לתרום לרב הלפרין, ואף יצא מגדרו וכתב עליו [ראה: פאר הדור, כרך ב' עמ' קנ"ד]: "ידיו אמונות לבניין מקוואות בארצנו הקדושה". נפטר בשיבה טובה בגיל 90 בירושלים עיה"ק.
Starting at $50
LOT: 176

לוט 3 מכתבים מהגאון הרב יששכר מאיר זצוק"ל ראש ישיבת הנגב

1 מכתב מי"ז אלול תשנ"ו. "לידידינו היקרים משפחת חגי צור" בו הרב מודה להם על תרומתם למוסדותיו הק', ומברך אותם "ותזכו לראות תמיד נחת ושמחה מחלקכם.. וישלח לכם הקב"ה בראיות [כך במקור] וסימן ברכה בכל אשר תפנו ויפתח את לבכם באורייתא." ... בהמשך הוא מסיים "יקוים בכם ועבדת את ה' אלוקיכם ויברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרביך... [במקור] יהיר רצון שהקב"ה יחדש עליכם שנה טובה וימלא כל משאלות לבכם לטובה, אכי"ר." ובסופו מסיים רבינו " כתיבה וחתימה לאלתר לחיים טובים שנת גאולה וישועה ישכר מאיר וחתימת יד קודשו. 2 מכתב מחודש חשוון תש"נ, כתוב כולו בלועזית עם חתימת ידו ומספר תיקונים והוספות בטקסט בכתב ידו. 3 מכתב בלועזית משנת תשל"ט כתוב בכתב ידה של הרבנית עם חתימת ידה.
Starting at $60
LOT: 177

הלכות נטילת ידים לסעודה [בעל התניא] - פיעטרקוב תרע"א | 1911

"ספר הלכות נטילת ידיים לסעודה והלכות ברכות הנהנין מכבוד קדושת אדמו"ר הגאון האלוקי... מרנא ורבנא מוהר"ר שניאור זלמן נבג"מ". הידוע בכינויו 'בעל התניא' וסביב לו ספר לקוטי מהרי"ט מאת רבי יום טוב נעטיל בראנשפיגעל מלאדז. בדפוס הנגיד מו"ה שלמה בעלכאטאווסקי פיעטרקוב תרע"א | 1911. חתימות בעלות: יעקב פראצעל שיערארז. [1], מג דף, 85 עמוד. כריכה בלויה מנותקת חלקית, דף שער מנותק, דף אחרון קרוע לא חסר מהטקסט, מעט נקבי עש, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 178

ספר שערי אורה לאדמו"ר האמצעי מחב"ד שנדפס ע"י הרבי - מינכן תש"ח | 1948 עותק מושלם בכריכה מקורית

ספר שערי אורה והוא שער החנוכה ושער הפורים, מאמרי חסידות על ענייני חנוכה ופורים מהאדמו"ר האמצעי רבי דובער שניאורסון מליובאוויטש – חב"ד, יוצא לאור ע"י אוצר החסידים ברוקלין ניו יורק, מעבר לשער דבריו של המוציא לאור הרבי מחב"ד, רבי מנחם מענדל שניאורסון: "על פי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א [הריי"צ זי"ע]... הננו מו"ל בזה על ידי סניף "קהת" אשר במינכען... פוטוגראפיא [דפוס צילום] מדפוס יאהאנניסבורג... יו"ד כסלו ה'תש"ח.עותק מושלם ויפהפה בכריכה מקורית מוטבעת. פגמים קלים מאד בכריכה. כתמים קלים וניתוק חלקי בדפים האחרונים. מצב כללי טוב מאד.
Starting at $50
LOT: 179

שתי מהדורות חשובות של ה"תניא" - הראשון שהרבי הדפיס ואחד עם הקדשה מעניינת

ליקוטי אמרים תניא, לרבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד שושלת חסידות חב"ד - ליובאוויטש, 2 מהדורות חשובות. 1. התניא הראשון שהדפיס הרבי - רבי מנחם מענדל שניאורסון בחיי חמיו הרבי הריי"צ. בגב השער כותב הרבי: "הננו מוציאים לאור בזה, ע"י סניף "קהת" אשר במינכען [גרמניה] את הספר ליקוטי אמרים... כ' מנחם אב ה'תש"ז". קרעים שונים, דף ד' חסר בחלקו התחתון. נקבי עש מזעריים, כתמים ופגמים שונים. כריכה בלויה. מצב כללי טוב. 2. מהדורת ווילנא תרפ"ג | 1922. חותמות של ישיבת תורת אמת הכללית בירושלים והקדשה מעניינת משנת תש"ה יוהנסבורג. דפים מנותקים. כריכה מקורית מנותקת. פגמים קלים, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 180

שיירי יין מכוס של ברכה שחילק הרבי בהתוועדות - אחרון של פסח תשמ"ט

בקבוק יין קטן בצורת כינור, ובתוכו שיירי יין מכוס של ברכה שחילק הרבי בהתוועדות אחרון של פסח בשנת תשמ"ט. הבקבוק לא מלא, עם מדבקה מחוקה מעט. גובה: 10 ס"מ. מעמד חלוקת כוס של ברכה התקיים בכל מוצאי הימים הטובים ב-770, כאשר הרבי חילק מן היין עליו בירך ברכת המזון ולאחר ההתוועדות הבדיל עליו. התוועדויות אלו היו בדרך כלל עם משתתפים רבים מהרגיל. הרבי היה עוצר לעיתים את החלוקה ומעודד בידיו הקדושות את שירי השמחה שנשמעו תוך כדי החלוקה. סיפורי מופת רבים מסופרים על אנשים שנושעו מברכותיו של הרבי במעמד, וכן מאנשים ששתו מהיין. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Item sold at $220 Starting at $50