Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 5 - 23.10.2019

 

Auction no. 26

Upload to our website anytime in the next few days

Tel: 972-3-9050090

fax: 972-3-9050093

Filter by
View as
Display per page
LOT: 026

כרך אחד עם כל חלקי קהלת שלמה על עין יעקב - פיורדא תקנ"א | 1791

קהלת שלמה על ספר עין יעקב עם כתנות אור - פיורדא תקנ"א | 1791. רישומים תורניים בכתב יד בכריכה הקדמית ובדף האחרון, לא נבדק. שער נפרד לחלק שני. ריד, [1], רט, נא דף. כרך עב כרס עם כל החלקים יחדיו. כתמי זמן שונים. פגמים קלים. כריכה [מקורית?] בלויה. מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 027

“Beit Yaakov” by HaRav Avraham HaCohen of Lask. Livorno, 1792, only edition.

77 questions on interpreting Yosef’s dream with answers according to the Kabbalah and Gematriya, by the Hassidic Gaon HaRav Avraham HaCohen of Lask. (6) 50 page. At the start of the book are endorsements from the sages of Israel, Tunis, and Morocco, including the Maharit Elgazy, HaPri MiGadim, and more. Important and rare book. Not bound, defects and stains.
Starting at $60
LOT: 028

ספר הלכות רב אלפס [רי"ף] על מסכתות ברכות שבת עירובין מבית המדרש במעזריטש. - שקלאוו תקנ"ט | 1799

חלק ראשון מהלכות רב אלפס שקלאוו תקנ"ט | 1799. עם חתימות בעלות רבות של "בית המדרש הגדול דק"ק מעזריטש" ובגוף החותמת מעל הכיתוב מופיעה תבנית בית המדרש. דף שער משוקם כריכה עליונה וכן דף השער מנותקים, נקבי עש וכתמים מצב כללי בינוני - טוב ללא מספור עמודים.
Starting at $50
LOT: 029

שמלה שניה [שמלת בנימין] - מהדורה ראשונה וינה תק"ס | 1800

זה הספר שמלה שניה, מספריי שמלת בנימין בגדי כהונה ויקרא נתיבות החכמה, חידושים בהלכה מאת רבי בנימין זאב רפאפורט מפאפא [(תקי"ד- תקצ"ז) נכד רבי גרשון פיליץ מניקלשבורג. חתן רבי דוד בוסקוביץ וגיסו של רבי וולף בוסקוביץ. מרביץ תורה, רב בפאפא וראש ישיבה כ-56 שנה. עמד בקשרי מכתבים עם ה"נודע ביהודה". אוצר הרבנים 3863] - מהדורה ראשונה דפוס אנטאן שמיד ווין תק"ס | 1800. כד דף. ללא כריכה. קרעים קלים בקצוות. נקבי עש מועטים. כתמים. מצב כללי בינוני - טוב.
Starting at $50
LOT: 030

ספר סדר הדורות - זולקעווא תקס"ח | 1808

ספר סדר הדורות לרבי יחיאל בן רבי שלמה הלפרין אב"ד מינסק - זולקעווא [באותיות אמשטרדם- | 1808. חתימת בעלות: שלמה. [1], עה דף, [יד דף], ללא כריכה דף שער וקצת דפים מנותקים, נקבי עש , מצב כללי בינוני - טוב.
Starting at $50
LOT: 031

Midrash Raba on the Book of Leviticus and the Song of Songs—Zolkva, 1808.

Midrash al Raboton Leviticus and Midrash Chazit on Song of Songs with the commentary Maspikv’Nechmad, as printed by Rabbi HaNaggidAMefursam Avraham Yehuda Leib Meir Hafer (son-in-law of the Rav of Svirtz). Signature of Asher ben Shlomo (?) and additional signatures and notes (Menachem Schwartz?), opening page has the note “written in remembrance of 3rd of Tammuz, ParshatChukat, year 1885, I became free of the army, Munkatch.” 1, 104 [page 96 and 104 onwards is missing], 96 [page 91 missing]. Some pages are blue, old binding is defective, stains, generally good condition.
Starting at $50
LOT: 032

Lot of 2 volumes of the Tur, Orech Hayyim and Choshen Mishpat, with dedication for Aharon Jellinek—Vienna 1810.

With covers bearing inscriptions in red ink, a dedication to sage Aharon Jellinek on the volume of the Orech Hayyim from the son of the friend Rav Haim Heinrich Pollak. Rav Aharon (Adolf) Jellinek son of Yitzhak Yehuda (1821-1893) was a Moravian-Jewish sage, who served as a Liberal darshan in Vienna. He edited the “Beit HaMidrash” midrash collections connected more than 100 batei midrash. As a boy he studied in yeshiva as well as secular subjects and languages on his own. In 1838 he moved to Prague and was a student of Shlomo Yehuda Leib Rapaport, under whose influence he began to study Jewish wisdom. In 1842 he moved to Leipzig, where he lived and worked until 1856. There he studied philosophy and Semitic languages in the university and from 1850 he is referenced in various writings as having received a doctorate. During his time in Leipzig he began to give drashot at the synagogue led by the district rabbi, Zecharya Frankel, until he became very popular and well-known for his drashot on religious issues and current events. In 1856 he moved to Vienna and became a preacher at the Templegasse synagogue. Although he received the title “Chief Rabbi” in 1892, he never addressed himself as such, rather as “Prediger” (preacher). In 1862 he founded the Rabbinical Beit Midrash in Vienna (Theologische Israelitische Lehranstalt), which was designed to link the world of yeshivot to the modern rabbinical batei midrash of the Reform movement. Aharon Jellinek is the grandfather of Mercedes Jellinek, after whom the car company is named. These are large volumes with wonderful old bindings. Choshen Mishpat is missing the front binding. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 033

ספר מסילת ישרים מהדורת כיס - ליוורנו תקפ"ב | 1822

ספר מסילת ישרים לרבינו משה חיים לוצאטו הרמח"ל ליוורנו תקפ"ב |1822. עם הקדמת החכם המגיה רבי אברהם ברוך פיפירינו. בסופו "ספר סאה סולת להחכם כמה"רר רפאל מנורצי ז"ל". [2], ס דף. ללא כריכה, מעט נקבי עש וכתמים קלים, מצב כללי טוב.
Item sold at $60 Starting at $50
LOT: 034

כרך מפואר של שולחן ערוך אורח חיים מגיני ארץ - זולקווא תקפ"ו | 1826

כרך עב כרס, של מגיני ארץ - שולחן ערוך אורח חיים, עם פירושים רבים - זולקווא תקפ"ו | 1826. עותק יפה בכריכת עור מקורית עם פגמים קלים. נקבי עש וכתמים שונים. מצב כללי טוב. חתימת בעלות בשער: "הק' יודא פרישמאן ק"ק צעהלים".
Starting at $50
LOT: 035

תפלת כתר מלכות לרבי שלמה אבן גבירול - פראג תקצ"ד | 1834

תפילת כתר מלכות, והיא תפילה נפלאה כוללת תהילת הבורא ונפלאותיו אשר עשה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, חברו המליץ המפואר הגדול מהור"ר שלמה בן גבירול ז"ל - דפוס משה הלוי לנדא פראג תקצ"ד | 1834. ז' דף. כתמים וקרעים קלים. שער מנותק. מצב כללי טוב. כֶּתֶר מַלְכוּת היא יצירה פיוטית שלה מספר גרסאות שנכתבו על ידי מספר מחברים, חלקם מימי הביניים וחלקם מאוחרים יותר. את הפיוט קוראים ביום הכיפורים. הראשון שכתב את הפיוט הוא רבי שלמה אבן גבירול, היצירה מחולקת לחלקים והיא פיוטית ופילוסופית הבאה לתאר את גודל הבורא והבריאה ואת קטנות האדם למולו.
Starting at $50
LOT: 036

ספר תשובות רד"ך - אוסטרהא תקצ"ד | 1834

ספר שאלות ותשובות תשובות הרד"ך לרבי דוד הכהן - מהדורה שניה אוסטרואה תקצ"ד | 1834. [3], סח דף. כריכה חדשה. נקבי עש מועטים. מצב כללי טוב. חותמת בעלות: 'יקיר במוהרש ליבשיטץ'. רבי דוד הכהן - מהאי קורפו המוכר יותר כ'הרד"ך מקורפו' (רכ"ה לערך - ר"צ). שימש ברבנות עיר הולדתו קורפו באיטליה עשרות בשנים והתכתב רבות עם גדולי דורו בהלכה כמו הרא"ם [רבי אליהו מזרחי] ורבי משה אלשקר. עם גירוש ספרד נזקק לשאלות הלכתיות שונות שהתעוררו אז וכפי שניתן לראות בספרו, הרבה לתקוף את האנוסים שנשארו בספרד משיקולי נוחות כבוד וממון. נפטר באדריאנופולי - טורקיה העותומנית שנת ר"צ.
Starting at $50
LOT: 037

Lot of 6 volumes of first editions—Maharam Shik and his greatest students.

1. Maharam Shik on the Torah. Printed by Cahan and Fried, Munkatch, 1905. 2. Maharam Shik on the 613 Mitzvot, printed by Bleier and Cahan, Munkatch 1895. 3. Shot Maharam Shik on the Shulchan AruchYorehDe’ah. Printed by BleierMunkatch 1881. 4. Drashot Maharam Shik. Appendix: CV of the Maharam Shik. Klausenberg 1927. 5. Shot Yad Rama on the Shulchan Aruch and sugiyot of the Shas, by Rabbi Moshe Zvi Fox, Av Beit Din of Sered and Grosvardin, a sage of Hungary in his generation, student of Maharam Shik. Pritned by Rubenstein, Aradea (Romania), 1945. 6. Simchat HaNefesh, mussar in Yiddish-Hebrew. By Rabbi Yehuda Cohen Kraus, student of the Maharam Shik, Av Beit Din of Bienkovitz, Yanosh-Halma, and Lakenbach. Printed by Segel, Paksh 1906. Various sizes and conditions, generally ok to good condition.
Item sold at $60 Starting at $50
LOT: 038

לוט 2 ספרי תנ"ך עם פירוש לאדינו

1 ספר תורה נביאים וכתובים בכרך אחד עם תרגום ללאדינו עמוד מול עמוד נדפס עבור המיסיון האנגלי, - קושטא [קונסטאנטינופלה] תרס"ה | 1905. רישומים שונים וחתימות בעלות. כריכה עליונה מנותקת ושדרה קרועה, נקבי עש וכתמים חסרים מספר דפים ראשונים. מצב כללי בינוני. [1], מספור כפול לעברית וללאדינו, 559 עמוד 2 ספר "כתבי הקדש תורה נביאים וכתובים עם העתקה ספרדית חלק ראשון" עם תרגום לאדינו בכל עמוד עמודה כנגד עמודה. - איזמיר תקצ"ח | 1838. רשימות בעלות. [2], שפח דף. קרעים קלים וכתמים, כריכה בלויה מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 039

לוט ספרי ליוורנו שונים

1 ספר זכור לאברהם לרבי אברהם אנקאווא. קיצור וליקוט דרך שיר של כל דיני טריפות למען יהיו למזכרת בראש הלומד, ונוסף כוונות תקיעת שופר לראש השנה. ליוורנו תקצ"ט | 1839. ס דף. קצת דפים קרועים, ללא כריכה עליונה. מצב כללי בינוני. 2 ספר תהילים עם מעמדות תר"נ | 1880. עם סגולות מזמורי התהילים קיו דף, בסופו סדר מעמדות ושיר היחוד עם שער נוסף ליוורנו תרכ"ג | 1863. נט דף. כיתוב מעניין בכריכה אחורית, כריכה מנותקת, מצב כללי טוב. 3 ספר תהילים ליוורנו תרפ"א | 1921. קכ דף. רישומי בעלות והקדשות שונים. כריכה תחתונה מנותקת, ללא כריכה עליונה, מצב כללי טוב. 4 מחזור לראש השנה "כמנהג ספרדים שבקוסטאנטינא ומדינות מזרח ומערב ואיטאליא" - ליוורנו תר"י | 1850. בתפילת שחרית מופיע פירוש בלאדינו על אחד מהפיוטים. קיד דף. כריכה מנותקת חלקית, שדרה קרועה, כתמים שונים מצב כללי טוב. 5 ספר בית עובד "סדר תפילה לימי החול של כל השנה כמנהג ק"ק ספרדים" חסר חלק מדף השער המציין את שנת הדפוס. חתימות בעלות: משה שבתאי אברהם חיים שבתאי. [1], רמח דף. שער משוקם חסר חלקו התחתון, מעט דפים מנותקים, כתמים וקרעים קלים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
Item sold at $70 Starting at $50
LOT: 040

לוט 8 ספרי שאלות ותשובות חשובים מגדולי תורה וחסידות רובם מהדורה ראשונה

1 שו"ת זכרון יהודה חלק אורח חיים מהדורה ראשונה - בודאפעסט תרפ"ג | 1923. מרבי יהודה גרינוואלד "שהי' רועה נאמן בק"ק סאבאטיש, באניהאד, שוראן, סאטמאר," נכד ה'חתם סופר'. בדפוס של האחים משולם זלמן ומנחם הכהן קאטצבורג (בני הרב העורך ה"תל תלפיות נ"י). עם חותמות בעלות: ישראל וועלץ דמו"צ בודאפעסט. וחותמת נוספת בלועזית. [3], קסח עמוד. כריכה מנותקת קצת, מצב כללי טוב. 2 שו"ת אמרי דוד על ד' חלקי שו"ע מהדורה ראשונה - בילגורייא תרצ"ד | 1934. לרבי דוד הלוי איש הורוויץ אב"ד סטניסלאב וגלילותיה, הודפס בחיי המחבר בדפוס של ר' נטע קראנענבערג. כרוך עם ספר 'בנין דוד' מרבי דוד דב בעריש מייזליש מאוהעל נכד הצדיקים בעל ה'ישמח משה' מאוהעל וה'דברי חיים' מצאנז מהדורה ראשונה - אוהעל תרצ"ב | 1931. חותמת בעלות בדף הכריכה בלועזית. ח דף, 16 עמוד,קח דף 215 עמוד, [1], קמ עמוד. שדרה בלויה, מצב כללי טוב. 3 שו"ת גורן דוד חלק אורח חיים מהדורה ראשונה - פאקש תרמ"ה | 1885. מרבי אהרן דוד דייטש רב ק"ק שעביש וב' יארמוט. בדפוס הרבני איצק ליב ראזענבוים. 4 עמוד, ע דף, 139 עמוד. קרעים קלים, כריכה מנותקת מעט , מצב כללי טוב. 4 שו"ת קול אריה מהדורה ראשונה - שאמלויא תרס"ד | 1904. מאת רבי אברהם יהודה הכהן בן רבי פנחס זעליג שוורץ אבדק"ק בערגסאז וה' מאד. שער צבעוני, [1], קנג דף. כרוך עם ספר בית יצחק חלק ראשון בודאפעסט תרל"ט | 1879. דינים על שו"ע הלכות טריפות. [1], נג דף. כתמים, כריכה ודף שער מנותקים מהספר, מצב כללי טוב. 5 שו"ת דברי חיים שני חלקים מהאדמו"ר רבי חיים מצאנז זי"ע - בארדיאב תרס"ב | 1901. עם שער נוסף לחלק שני. [2], קלח דף, [1]. [2], קל דף. כתמים קלים, שער קרוע לא חסר, מצב כללי טוב. 6 ספר לבושי מרדכי - בודאפעסט תרפ"ד | 1924. שו"ת על שו"ע חלק יו"ד מרבי מרדכי ליב ווינקלער ממאד. חתימת בעלות לא נבדקה. [4], קכב עמוד. כריכה קצרה מהספר,מצב כללי טוב. 7 שו"ת מהרש"ג חלק ראשון על או"ח ויו"ד מהדורה ראשונה - ווראנוב תרצ"א | 1931. "מאת הרב הגאון הגדול וכו' [כך במקור] מו"ה שמעון גרינפעלד זצ"ל שהי' אבדק"ק בידסענטמיהאלי יצ"ו. [4], קטז 116 דף, [2]. כתמים קלים, מצב כלי טוב. 8 ספר לחם רב - קראקא תרמ"ה | 1884. [ברישומים הביבליוגרפיים נרשם בטעות שנה לועזית 1885]. "משאלות ותשובות מעשי ידי אמן הרב המובהק הגאון... כמוהר"ר אברהם די בואון זלה"ה בעל לחם משנה" [1], ק 99 דף. מצב כללי טוב.
Item sold at $70 Starting at $50
LOT: 041

לוט ספרי וורשא חשובים

1 ספר שלשלת הקבלה לרבי גדליה בן יחייא - תרל"ז | 1877. חתימת בעלות לא נבדקה, וחתימה נוספת בלועזית, 160 עמוד. מעט כתמים, מצב כללי טוב. 2 ספר האמונה והבטחון המיוחס להרמב"ן, תרל"ז | 1877. "בדפוס ר' יצחק גאלדמאן נ"י." לו דף, 72 עמוד. מצב כללי טוב. 3 ספר הישר לרבי זרחיה היוני - תרל"ח | 1878. "והוא כולל כמה ספרים ומדרשי חז"ל על חמשה חושי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים. בלשון צח וערב מושך לבות בני אדם" שני דפי שער. [1], עב דף, 144 עמוד. מצב כללי טוב. 4 מאמר שיחת חולין של ת"ח - תר"מ | 1880. "והוא מאמרים מגדולי הדור... גם סוד שיח קודש רמזים נפלאים בעמקי סתרי תוה"ק ובדברי חז"ל והרבה גימטריות.." חיברו רבי צבי ב"ר בן ציון שלעז מקארסין נכד הגאון רבי שבתי יפה נין לרבי מרדכי יפה בעל הלבושים. הוצאה שניה עם הוספות. ללא מספור עמודים. נקבי עש מועטים, מצב כללי טוב. 5 ספר מאור ושמש חלק ראשון חסידות - תרל"ז | 1877. על חמשה חומשי תורה ורמזי ימים נוראים ושלש רגלים ואיזה ליקוטים, לרבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין זצ"ל, תלמידו של הרבי בעל ה'נועם אלימלך' זי"ע. חתימת בעלות באידיש ובלועזית עם תאריך: אייר תרס"ד. לח דף, 76 עמוד. לח דף, 76 עמוד. כד דף, 43 עמוד. לב דף, 64 עמוד. נג דף, 105 עמוד. כתמים קלים, מצב כללי טוב. 6 ספר מחנה ישראל לרבינו ה'חפץ חיים זצ"ל - תרמ"א | 1881. ה'חפץ חיים', לבן של ישראל, בראותו את מצוקת השעה על דבר החיילים היהודים שהוכרחו להשתתף בצבאות השונים במלחמת העולם הראשונה, נדרש לבעיות ההלכתיות שהתעוררו בעקבות זאת, ולכך חיבר את חיבורו זה בו יבואר בתמצות כל הנדרש לחייל יהודי לשמור על גחלתו שלא תכווה. הקדשה בכת"י: ליום מלאות תשע ועשרים שנה מתנה נתונה לאחי הבחור דוד נ"י העומד כעת בעבודת אנשי המלחמה עובד בבית החולאים של אנשי המלחמה בעיר לובן את עבודת רופא שינים ממני מנחם ברעסלויער כעת פה לודז, שבט תרע"ח לפ'ק. סד דף, 128 עמוד. שני דפים קרועים באמצע, נקבי עש מועטים, מצב כללי טוב. 7 ספר אהל יעקב על חמשה חומשי תורה - תרל"ד | 1874. 2 כרכים, משלי ומוסרי המגיד מדובנא לפרשיות התורה ושבתות מיוחדות, שער נפרד לכל חומש, ושער נוסף בתחילת כל כרך. כרך 1, [1], קה דף, 210 עמוד. עח דף, 56 עמוד. בסופו ספר כוכב מיעקב מאת המחבר על ההפטרות, עם שער נוסף, מא דף, 82 עמוד. כרך 2 [1], פא דף, 126 עמוד. סב דף, 124 עמוד. פב דף, 164 עמוד. בסופו ספר כוכב מיעקב, נה דף, 111 עמוד. מצב כללי טוב. 8 ספר ראשית חכמה - תרל"ה | 1875. מאת רבי אליהו בן רבי משה די ווידאש. "מתלמידי האשל הגדול עמוד התורה ויסוד הקבלה כמהור"ר משה קורדואירו זלה"ה". רלא דף, 462 עמוד. לפי המספור נראה שחסר דף למרות שהתוכן נמצא שלם. דף שער ודף אחרון משוקמים, מצב כללי טוב.
Starting at $80
LOT: 042

לוט ספרים מדפוסי לעמברג חשובים חלקם נדירים

1. ספר זהורי חמה על מגילת אסתר חסידות - תרמ"ה | 1865.[בשער נכתב באותיות גדולות 'צפת' בכדי להטעות את הצינזורה כביכול הספר הזה כבר הודפס בעבר בצפת וממילא לא חלים עליו חוקי הצינזור.] חיברו יצחק בן רבי מנחם קרישפין הביא לבית הדפוס רבי ראובן בן רבי משה מרגליות מצפת. בסופו הוסיף המביא, פנינים יקרים מגדולי החסידות וקראם בשם 'אמרי נועם'. חתימת בעלות: הק יואל אברהלום ..[?]. מעטפת רכה, ללא מספור עמודים, מעט נקבי עש, מצב כללי טוב. 2. ספר תכלת מרדכי - תרנ"ד | 1894. "חיבור נחמד על התורה... וגם יגיד ויביא חידושים בדברי רש"י וראב"ע ז"ל לעשות בהם פירושים...מאת מוה' מרדכי דרוקער מסטריא." בדפוס של ה"ה מוהר"ר חיים ראטין נ"י." המחבר היה חסיד 'בעלזא' נלהב זאת ניתן להיווכח מההספד הנרגש שכתב בתוך ספרו, על האדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלזא, בפרשת משפטים שבוע פטירתו של האדמו"ר. בתוך העותק הופיע מכתב מודפס בו מבקש מאד מנושא הספר להפיץ ספריו בכדי שיגדל שכרו בזה ובבא. [2], קפו דף. ללא כריכה, דפים קרועים בקצוות, מצב כללי בינוני - טוב. 3. ספר עטרת זקנים - תרי"ט | 1859. מרבינו דון יצחק אברבנאל. מהדורה שלישית לפי המצוין בעמוד השער, הספר עוסק בפילוסופיה יהודית כפי אשר ידוע שרבינו המחבר נהג לעסוק רבות בנושא זה, הערות בכת"י בשני מקומות במהלך הספר. מט דף. כתמים קלים, מצב כללי טוב. 4. ספר מעשי הגדולים - תרמ"ט | 1889. [באופן מוזר למדי, מופיע בשער התאריך הלועזי 1890, דבר שלא יתכן לפי סדר הלוח בו התאריך העברי הוא זה שעוקף תמיד את הלועזי ולא להיפך]. לרבי שלמה ווילף, והוא קיבוץ מעשיות חז"ל מהתלמוד. חתימת בעלות חוזרת על עצמה: שמואל זעליג בארצזנק [?]. חתימה נוספת בלועזית. פד דף. כתמים קלים מצב כללי טוב. 5. ספר הכוזרי - תרכ"ו | 1866."יסדו החכם החבר ר' יצחק הסנגרי ז"ל אשר קידש שם שמים בויכוחו הישר. חברו בלשון ערבי החכם הגדול רבי יהודה הלוי ספרדי ז"ל והעתיק אותו ללשונינו הקדושה החכם ר' יהודה אבן תבון מרמון ספרד במגדל לוניל שנת ד"א תתקכ"ז ליצירה". עם פירוש אוצר נחמד מהגאון מוה' ישראל הלוי זצ"ל". חתימת בעלות: הק' ישראל יצחק שורץ ראל"צ. [1], 8 עמוד. קעה דף. נקבי עש בקצוות, מצב כללי טוב. 6. ספר חיי אדם ונשמת אדם - תרכ"ד | 1863. הלכות אורח חיים לרבי אברהם דאנציג מתלמידי הגר"א. שלוש חלקי הספר בכרך אחד עם שער נפרד לכל אחד, חתימת בעלות: יודא פנישמאנן פה צעהלים תעא'[?]. וחתימה נוספת: גאטליב דרבטש. [19], ריח דף. [1], קכא דף. [1], קטז דף. דף אחרון משוקם, עותק מפואר כריכה מקורית, מצב כללי טוב. 7. ספר תנא דבי אליהו תר"ל | 1869. לאליהו הנביא והאמורא רב ענן. וכפי שמעידים המולי"ם בשער, הוצאה שלישית, ולראשונה גם עם פירוש 'ישועות יעקב' לרבי אברהם בן רבי יהודה ארי לייב שיק, פירוש שהפך במשך השנים לנכס צאן ברזל עבור לומדי הספר בקביעות. [בדר"כ במוצאי שבתות כידוע סגולת העניין]. חתימת בעלות: הספר הקדוש הלז קניתי בעד[?] וארבעים[?] ולראי' באתי עה"ח היום יום ג" ה" כסלו תרלד" הק' אליעזר משה [?]. ללא מספור עמודים. כריכה בלויה,כתמים קלים, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 043

לוט 11 ספרים מדפוסי קראקא - שנות הת"ר חלקם נדירים

1. כרך הכולל את הספרים, רובם מאת ר' אלעזר שנקל מטרנוב: א. ספר דברי גאונים, קובץ עם חידושים קצרים על התורה מגדולי ישראל ודרוש על פיוט "דיינו" בהגדה של פסח, מאת רבי מרדכי בנעט - מהדורה ראשונה פדגורזה אצל קראקא תר"ס | 1900. 40 עמ'. ב. ספר מעשים טובים, סיפורי מעשיות על גדולי ישראל, גם מגדולי החסידות - מהדורה ראשונה פדגורזה אצל קראקא תר"ס | 1900. 32 עמ'. ג. ספר אבקת רוכל - ווארשא תרל"ו | 1876. 44 עמ'. ד. ספר א"ב דבן סירא ראשונה ושניה - קראקא תרנ"ו | 1896. כב דף. ה. ספר סיפורי צדיקים מהחוט המשולש, על רבי לייב שרה'ס, רבי ישראל פלאצקער ורבי עזריאל בע"ג - קראקא תרנ"ו | 1896. נקבי עש. פגמים קלים. מצב כללי טוב. 2. ספר חרוזי פנינים, מאת רבי יצחק ראובן הכהן ארינשטיין - מהדורה ראשונה קראקא תרנ"ז | 1897. כריכה חדשה. מצב כללי טוב מאד. 3. ספר חידושי התורה, ליקוטים בנושאים שונים מהראשונים - קראקא תרס"ד | 1904. נקבי עש. קרעים ופגמים קלים. מצב כללי טוב. 4. סדר פרקי אבות עם פירוש נחמד ונעים 'דורש לפרקים' - קראקא תרמ"ט | 1889. [1], פז דף. כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב. בתוכו 8 עמודים מתוך חוברת עם פירוש בגרמנית לפרקי אבות מאת רבי מאיר להמן זצ"ל נדפס במיינץ [מגנצא] תר"ס | 1900. 5. ספר מגיד צדק, מאת רבי זאב דוב מטרנוב תלמיד החתם סופר - מהדורה ראשונה קראקא תרנ"ד | 1894. [3], כא דף. כרוך יחד עם ספר צוארי שלל, פירוש על הפטרות מאת מרן החיד"א זצ"ל - קראקא תרנ"ד | 1894. [1], סה דף. קרעים, הדבקות ופגמים שונים. מצב כללי טוב. 6. ספר שם שמואל, לרבי שמואל בן משה מסוויסלאוויטש, על התורה. עם הסכמת האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב הראשון - פדגורזה אצל קראקא תרנ"ו | 1896. [4], מח דף. נקבי עש ופגמים קלים. מצב כללי טוב. 7. ספר אמרי יהודה, פירוש על מדרשים תמוהים, מאת רבי מרדכי לייב קליין מקראקא - קראקא תרס"ב | 1902. [1], מד דף. מעט נקבי עש וכתמים. מצב כללי טוב. 8. ספר דרכי חן וחן מרדכי, מאת האדמו"ר רבי אלתר נח הכהן מדרוהוביטש (מתלמידי רבי יצחק מנשכיז) ורבי מרדכי עבאדי מחכמי ארם צובא אשר למדו קבלה יחדיו בירושלים - מהדורה ראשונה קראקא תרנ"ב | 1891. [13], לב דף. נקבי עש. כתים ופגמים קלים. מצב כללי טוב. 9. ספר מצמיח ישועות, דברי תורה בדרך החסידות מאת רבי מנחם מענדל ראוויצקי, עם הסכמות נלהבות של אדמו"רי רוז'ין "הפחד יצחק" מבאיאן, רבי ישראל מטשורטקוב, רבי ישראל מהוסיאטין, רבי ישראל מסדיגורה, "אהבת ישראל" מויז'ניץ ואחיו רבי חיים מאנטיניא ועוד - מהדורה ראשונה קראקא תרס"ט | 1909. מב דף. כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב. 10. ספר רפדוני בתפוחים, ביאור על אגדות רבה בר בר חנא, מאת רבי אליקים גץ משוורזנץ - פדגורזה אצל קראקא תרנ"ו | 1896. עם הסכמת האדמו"ר משינאווא ועוד. [4], כז דף. נקבי עש. כתמים קלים. מצב כללי טוב. 11. ספר בני אברהם וקונטרס יהודה יעלה, דרושים על מועדים ועוד מאת רבי יהודה מערקער מו"צ דק"ק זייבוש - קראקא תרע"ט | 1918. 8 עמ', לב דף. כתמים קלים. מצב כללי טוב.
Starting at $150
LOT: 044

Otzer Lashon HaKodesh—Leipzig 1840. Handsome volume.

Concordantiae on the Tanach by Yosef ben Yaakov Alsari, known as “Julius Pirset.” Cover in Hebrew and another in Latin. First text of its type, on the connection between the Hebrew language and the languages of the ancient peoples, written by a Jewish researcher. The author is Josef ben Yaakov Alsari, born in 1805 in Poland. Served as Professor in the University of Leipzig for Hebrew and other Semitic languages. He was known throughout the world by his research name “Julius Pirset.” This book was the first of its kind, apparently only a few copies of this huge print was publishedand this is the only edition that appears in its entirety (printed again in the twentieth-century without all the additions here). XII, 1428 pages, 35cm. Hebrew cover and Latin cover. Quality paper. Original leather binding, falling apart a little. Generally very good condition.
Starting at $50
LOT: 045

ספר החסידים [רוסיה פולין] תר"י - 1850| ספר עבודת הקודש ומורה אצבע וציפורן שמיר [רוסיה פולין] תר"ה - 1845. חתימות רבי אברהם יעקב גולדמן

ספר החסידים לרבי יהודה החסיד [רוסיה פולין] תר"י - 1850. ספר עבודת הקודש לרבי חיים יוסף דוד אזולאי. חלק ראשון נקרא מורה באצבע וחלק שני נקרא ציפורן שמיר. [רוסיה פולין] תר"ה - 1845. חתימות "אברהם יעקב גולדמן" בעיברית ולועזית ורישומי בעלות רבים. רבי אברהם יעקב גולדמן נולד בירושלים תרט"ז | 1856 לאביו אשר, מיקירי ירושלים, ולאמו חיה רחל בת הרב ר' שלמה ליב פארזיוור מפינסק, נתחנך על ידי אביו החורג (אביו נרצח בידי שודדים בסביבת סאלוניקי בהיותו שם בתור שד"ר של העדה האשכנזית שבירושלים, ואמו נישאה לר' צבי גראייבסקי מסלונים, אביו של הסופר ר' פנחס גראייבסקי) ולאחר-מכן בישיבת "עץ חיים". בשל נטייתו בגיל מוקדם להשכלה נרדף על ידי העדה החרדית בירושלים. בראשית תר"ן ביקר במערב אירופה לצרכי ריפוי ופרסם ב"הצפירה" רשמי-מסע מדרכו. ועם שובו נתקרב לחוגי המשכילים בירושלים ולראשי הסופרים העברים בחוץ-לארץ ובמיוחד לנחום סוקולוב. עבר ליפו והיה מזכיר העדה האשכנזית וממייסדי הישוב החדש בה ומעורב בה בכל הפעילות הציבורית. בתרע"ו (1916) פרש מעבודתו הציבורית והיה רב ודרשן ומרצה שיעורי תורה בבית-הכנסת שבנוה-צדק, ובתר"פ יסד ליד בית-כנסת זה קופת גמילות חסדים בשם "מנצפ''ך" (ראשי תיבות: מדרש נוה צדק פרושים כנסיה) וניהלו כל ימיו. היה אחד הבולטים בעתונאים העברים בשליש האחרון של המאה ה-19. ראשית כתיבתו בעתונו של יואל משה סלומון "יהודה וירושלם". בסמוך לכך התחיל להשתתף ב"הצפירה" ובהדרגה נעשה הכתב הראשי ב"הצפירה" לכל ענייני הישוב. במשך שנים רבות נתפרסמו כתבותיו המפורטות (בחתימות: "גר ותושב", עקביא בן הראש") ב"הצפירה" וכן ב"האסיף" ובעידודו של סוקולוב פירסם סקירות היסטוריות מפורטות על תולדות הישוב החדש. ליד "הצפירה" השתתף גם ב"המגיד", "המליץ", "חבצלת", הקבצים הספרותיים שהוציא ז. יעבץ ועוד. היה גם עורך "חבצלת", שעה שהעודך עשה בדרכים ולפרקים מילא אותו עתון במאמרים משלו בכל גליון וגליון (בתרמ"ה למשל). בראשית המאה ה-20 עבר עליו משבר רוחני, התרחק בהדרגה מהכתיבה בעתונות החילונית והעתיק את עצמו למחנה של שלומי האמונה ואף נעשה חבר "אגודת ישראל". מאז ביקש להשכיח פעלו "האפיקורסי" בעתונות במשך דור שלם. בשנותיו האחרונות העסיקוהו פלפולי תורה ולכך מוקדשים שני ספריו. יעקב גולדמן נפטר בתל-אביב בשנת תרצ"א - 1931 ונקבר בפתח-תקוה. חיבר את הספרים - בני אשר (יפו - תרפ"ד 1923) ופרט ועוללות (ירושלים תר"ץ-תרצ"א). הספרים כרוכים יחד. מצב כללי טוב מאוד.
Starting at $80
LOT: 046

שו"ת מנחת עני ווארשא - תר"ז | 1847 מהדורה ראשונה

ספר שאלות ותשובות מנחת עני לרבי סיני בן אליעזר המכונה ספיר אב"ד ברעזין מתלמידי המגיד מקוז'ניץ. הספר עוסק בשאלות מגוונות מג' חלקי שולחן ערוך או"ח יו"ד ואבן העזר. נדפס רק פעם אחת במתכונת זו, שכן קיימת מהדורה משנים מאוחרות יותר בצירוף חיבור נוסף. הרב המחבר חיבר חיבור נוסף ומוכר יותר בשם 'עלת חודש' וזכה שם להסכמתו של בעל החידושי הרי"ם מגור. חותמת בעלות: יצחק יוסף חזן ועוד כמה רישומים לא מזוהים. נד דף. נקבי עש וקרעים מעטים בדף השער כריכה מנותקת חלקית, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 047

נחלת יעקב לרבי יעקב מליסא - מהדורה ראשונה ברסלוי תר"ט | 1849 עם השער המצונזר!

ספר נחלת יעקב, חלק ראשון על התורה וחלק שני על הש"ס ושו"ת מאת רבי יעקב מליסא "הנתיבות". בדף 6 הודפסה צוואתו לבניו - מהדורה ראשונה ברסלוי תר"ט | 1849. בעותק שלפנינו נחתך מקום ההדפסה מהשער והודבקה עליו פיסת נייר ועליה הכיתוב: "כש"נ באמשטרדם בשנת תורי זהב נעשה לך לפ"ק" עם חותמת של הצנזורה. ללא כריכה. חותמות בעלות שונות. כתמי זמן שונים. מצב כללי טוב.
Starting at $80
LOT: 048

Collection of 12 books printed in Djerba and Tunis

1. HaMlo’im L’Moshe by Rabbi Avraham Damari, including a dedication by the author on the back of the cover. Djerba 1932. Bound together with translation of Ketatav Peleh Yo’etz, 3rd letter. Djerba 1929. Tape and tears. Generally ok to good condition. 2. Sfatei Rananut—slichot for Elul. Djerba 1946. Tear on the last page, damage to text. Generally very good condition. 3. Prayer by Rabbi Yishmael Kohel Gadol. Djerba—Tunisia. 1913. 4. Booklet for Shavuot including HaTikva at the beginning. Djerba (no year) 5. Kbol Altorat v’Alasher Klamat. Susa (no year of printing), soft binding, generally good condition. 6. Haftarat Tisha B’Av with Arabic pitaron, Tunisian custom. Livorno 1866. Generally good condition. 7. Menuchat Shalom on Psalms. 3rd section, printed in Susa (no year). Generally good condition. 8. Mincha Chadasha, siddur mincha and arvit for the whole year. Djerba 1930. Binding disconnected, stains, generally good condition. 9. High Holidays, Yom Kippur. Tunis. 1901. Detached pages, tear on last page, no damage to text. Generally good condition. 10. Zerah Yaakov, Djerba 1938. Generally good condition. 11. Rashi Belarabi—Exodus Djerba 1941. No binding. 12. Azharot for Shavuot. Tunisia 1906. Binding detached, generally good condition.
Starting at $60
LOT: 049

כרך עם הספרים צמח השדה - פרשבורג תר"ח | 1847 / הספד מר - פראג תרי"ז | 1857 מהדורות יחידות

ספר צמח השדה: כולל דרושים בפלפול על התורה והמועדים וחידושים על השולחן ערוך. חיברו רבי נתן פריידער שהיה דיין בצעהלים ועזב בשנת תקצ"ט בעקבות מחלוקת עם ראשי הקהילה על פיטורי שוחט, אח"כ התגורר בטשארנא - מהדורה יחידה פרשבורג תר"ח | 1847. דפוס: אנטון שמיד. נד דף, 23 ס"מ. רישום בדף השער: "מנחה שלוחה לידידי מחותני הרבני המופלא ומופלג כבוד מהו' נתן... לדרן דרשה נתתי להרבני מ' זלמן משה בן.. הק' נתן ...[?]". כרוך עם ספר הספד מר: דברי הספד מאת רבי וואלף לאנגפלדער אב"ד טרענשין - הונגריה, אודות גיסו/רבו רבי שלמה קוועטש, בסופו כעין שו"ת - שאלות אשר הקשה לרבו בסוגיות שונות בש"ס ותשובות שענה לו. בתחילת הספר כותב המחבר כי רבי שלמה קוועטש נגלה אליו בחלום בכדי לזרזו על הדפסת הספר - מהדורה יחידה פראג תרי"ז | 1857. רבי שלמה קוועטש: מגדולי דורו אב"ד לייפניק וניקלשבורג. בעל שו"ת "חכמת שלמה". העתיק והוציא את כתבי רבו מהר"ם בנעט. נפטר תרט"ז, (אוצר הרבנים 18602). המדפיס: משה בן ישראל לנדא. [4] 8 עמ'. 23 ס"מ. כריכה מחודשת, הדבקות בשער. נקבי עש. מצב כללי טוב.
Item sold at $60 Starting at $50
LOT: 050

ספר מדרש רבה - יוהנסבורג תרי"ג | 1853

מדרש רבה עם פירוש רחובות עיר ותולדות העולם "מבאר מאמר אלה תולדות השמים והארץ עד והשקה את כל פני האדמה". יוהנסבורג תרי"ג | 1853. חותמת בעלות בלועזית: יוסף רייס ווארשא. [1], כז דף. כתמים בדפים, דף מעטפת קצר, דפים מנותקים, מצב כללי בינוני.
Starting at $50